НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педагогіки та психології післядипломної освіти

Наукова робота кафедри

В сучасних умовах розвитку суспільства в галузі вищої медичної освіти актуальною є проблема підготовки викладача ВМНЗ на засадах компетентнісного підходу згідно європейських освітніх стандартів. Саме тому кафедрою започатковано науково-дослідну роботу на тему «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ». Метою наукового дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка концептуальної моделі професійної компетентності викладачів ВМ(Ф)НЗ. Реалізації поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: теоретико-методологічний аналіз проблеми професійної компетентності викладачів ВМ(Ф)НЗ в сучасній психологічній та педагогічній науці; визначення складових професійної компетентності викладачів ВМ(Ф)НЗ; розробка концептуальної моделі формування професійної компетентності викладачів ВМ(Ф)НЗ; апробація концептуальної моделі, визначення її ефективності та запровадження в систему ВМ(Ф)НЗ. Науковий керівник роботи – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології післядипломної освіти М. М. Філоненко, відповідальний виконавець – кандидат педагогічних наук, доцент В. А. Киричок.

Практичні розробки співробітники кафедри апробують на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. В руслі запровадження компетентнісного підходу у вищій медичній освіті співробітниками кафедри організована секція «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ» в рамках проведення щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «ВИЩА МЕДИЧНА ОСВІТА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» на базі НМУ імені О. О. Богомольця. Викладачі кафедри у своїх працях розкривають актуальні наукові проблеми: специфіка викладання навчальних дисциплін на основі компетентнісного підходу (завідувач кафедри педагогіки і психології післядипломної освіти, доцент Філоненко М. М.); впровадження інноваційних освітніх технологій у ВНМЗ (доцент Подковко Х. В.); організація самостійної роботи студентів ВНМЗ (доцент Киричок В. А.); комунікативна компетентність інтернів в системі професійної підготовки майбутніх лікарів (доцент Мітіна С. В.); компетентнісний підхід викладача в роботі зі студентами – інтернами (ст. викладач Ільченко А. А.).