НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра патологічної анатомії забезпечує викладання навчальних дисциплін «Патоморфологія» та «Секційний курс» у форматі Болонського процесу для вітчизняних студентів 2 і 3 курсів стоматологічного факультету, 3 та 5 курсів медичних факультетів №1, 2; факультету підготовки лікарів Збройних Сил України (спеціальності – «Лікувальна справа», «Стоматологія»), а також для студентів-іноземців з російськомовною й англомовною формами навчання (спеціальності – «Лікувальна справа», «Стоматологія»).

Увесь методичний матеріал спрямований на освоєння освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Стоматологія».

З метою уніфікації контролю рівня теоретичних знань та застосування практичних умінь студентів кафедра розробила єдину методику проведення підсумкового модульного контролю з відповідних модулів: «Загальні патологічні процеси», «Спеціальна патоморфологія», «Секційний курс».

На кафедрі здійснюється післядипломна підготовка фахівців: спеціалізація лікарів-інтернів за фахом «Патологічна анатомія».

Підготовлені методичні рекомендації, видані посібники, систематично проводяться навчально-методичні та науково-практичні конференції для лікарів-інтернів.

Кафедра забезпечує програму підвищення кваліфікації у межах відповідного факультету для викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV та І-ІІ рівнів акредитації з навчальних дисциплін «Патологічна анатомія» та «Патоморфологія».

Навчальний процес повністю забезпечений відповідною літературою.

 

Поточні тематичні плани лекцій, практичних та самостійних занять

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПАТОМОРФОЛОГIЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ

СТОМАТОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

 

з/п

Назва теми дати
        1. Вступ до патоморфології. Предмет і завдання патоморфології. Основні етапи розвитку патоморфології. Методи патологоанатомічної діагностики. Методики патоморфологічного дослідження: ІГХ, ПЦР, FISH, електронна мікроскопія. Рівні патоморфологічного дослідження. Ультраструктурна патологія клітини та позаклітинного середовища. 20.01-24.01
        2. Основи процесу регенерації. Морфологічні зміни у відповідь на стресорне та токсичне пошкодження. Патологічна регенерація та морфологія дисрегенераторного процесу (мета- та дисплазія). Структурні основи фізіологічної адаптації органів і клітин. Морфологія процесів акомодації клітин. Компенсаторно-пристосувальні процеси. Виснаження організму. 27.01-31.01
        3. Морфологічні зміни клітин як відповідь на стресорне та токсичне пошкодження (паренхіматозні/клітинні дистрофії). Клітинні дистрофії: гіаліново-крапельна, гідропічна, жирова, вуглеводна. Спадкові паренхіматозні дистрофії. 03.02-07.02
        4. Морфологічні зміни екстрацелюлярного матриксу (строми) як відповідь на стресорне та токсичне пошкодження (стромально-судинні дистрофії).  Патоморфологія накопичення складних білків (гіаліноз) та ліпідів. Виснаження організму. Спадкові стомально-судинні дистрофії. 10.02-14.02
        5. Патоморфологія кумуляції продуктів порушеного метаболізму. Патоморфологія розладів обміну складних білків: пігментів, нуклеопротеїдів. Патоморфологія порушеного обміну мінералів: заліза, міді, калію. Звапнування (кальциноз) тканин. Утворення каменів. 17.02-21.02
        6. Основи танатології, періоди танатогенезу, ознаки смерті. Смерть: молекуолярні механізми некрозу та апоптозу. Некроз. Клініко-морфологічні форми некрозу. Селективна загибель спеціалізованих клітин: патогенно індукований апоптоз. Селективна загибель клітин: індукована імунною системою та руйнування клітин активованим комплементом.  Патоморфологія органної недостатності. 24.02-28.02
        7. Підсумкове заняття. Прийом практичних навичок змістового модуля №1: «Вступ. Морфологія пошкодження та загибелі клітин і тканин, а також адаптації до дії пошкоджуючого фактора». Розтин. 02.03-06.03
        8. Гострі системні розлади кровообігу (гостра коронарна недостатність, шок) та системні розлади кровообігу при хронічній серцевій недостатності та їх наслідки. Регіонарні розлади кровообігу (гіперемія, ішемія, плазморагія, кровотеча та крововилив). Порушення іонно-осмотичного та водного балансу, кислотно-основного стану. 09.03-13.03
        9. Порушення гемостазу: геморагічний синдром, тромбоз, ДВЗ-синдром. Емболія. Шок. Тромбоемболія легеневої артерії, танатогенез. Порушення утворення й обігу лімфи. 16.03-20.03
     10. Запалення: причини, морфогенез. Патоморфологія ексудативного запалення. 23.03-27.03
     11. Проліферативне (продуктивне) запалення: з утворенням гострокінцевих кондилом,  навколо тварин-паразитів, проміжне продуктивне запалення, гранульоматозне запалення. Специфічне проліферативне запалення. Молекулярно-патоморфологічні основи імунної відповіді. Імунна система у пренатальний і постнатальний період. Патологія імунних процесів: амілоїдоз, реакції гіперчутливості, реакція відторгнення трансплантату. Імунна недостатність. Аутоімунні хвороби. 30.03-03-04
     12. Підсумкове заняття. Прийом практичних навичок змістового модуля №2 “Порушення крово- та лімфообігу. Запалення. Імунопатологічні процеси”. Розтин. 06.04-10.04
     13. Онкогенез. Анатомо-мікроскопічні особливості та види росту доброякісних і злоякісних пухлин. Морфологічна характеристика основних етапів розвитку злоякісних пухлин. Клініко-морфологічна номенклатура пухлин. Пухлини з епітелію: доброякісні органонеспецифічні епітеліальні пухлини, рак (особливості розвитку, метастазування, гістологічні форми). Епітеліальні пухлини екзо- та ендокринних залоз. 13.04-17.04
     14. Меланоцитарні пухлини. Пухлини з клітин нервової системи та оболонок мозку. Особливості пухлин дитячого віку. Ембріональні пухлини. Герміногенні пухлини. Тератоми та тератобластоми. Пухлини «дорослого типу». 20.04-24.04
     15. Доброякісні та злоякісні неепітеліальні (мезенхімні) пухлини. Саркома: особливості розвитку та метастазування. Пухлини фібробластичного, міофібробластичного та фіброгістіоцитарного генезу. Пухлини з жирової та м’язової тканини, пухлини з судин. 27.04-01.05
     16. Підсумкове заняття. Прийом практичних навичок змістового модуля №3 «Онкопатоморфологія» 04.05-08.05
     17. Захворювання твердих тканин зуба: карієс, не каріозні ураження. Захворювання м’яких тканин зуба – пульпіт. Запальні захворювання м’яких тканин щелепних кісток та кісткового мозку: періодонтит, періостит, остеомієліт. 11.05-15.05
     18. Хвороби пародонту. Запальні захворювання губ, язика, ясен та слизової оболонки рота. Захворювання слинних залоз – клініко-морфологічні особливості запальних та аутоімунних захворювань. Вади розвитку обличчя, шиї та органів ротової порожнини. 18.05-22.05
     19. Пухлини та пухлино подібні процеси органів порожнини рота та щелепних кісток: одонтогенні та неодонтогенні пухлини; папілома, рак органів порожнини рота. Передракові зміни – лейкоплакія. Неепітеліальні пухлини.пухлини щелепних кісток: одонтобластокластома, остеома, остеосаркома, фіброзна дисплазія, херувізм, щелепні кісти (фолікулярна, кератокіста, кіста прорізування). Пухлини та пухлино подібні процеси слинних залоз. 25.05-29.05
     20. Підсумкове заняття. Прийом практичних навичок змістового модуля №4 «Патоморфологія стоматологічних захворювань» За додатковим графіком

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦIЙ З ПАТОМОРФОЛОГIЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ №1, №2, ФПЛ ЗСУ

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

 

з/п Назва теми
СПЕЦІАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ
1. Захворювання серцево-судинної системи.  Артеріосклероз. Атеросклероз: етіологія, патогенез, морфогенез, клініко-морфологічні форми, наслідки. Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, патоморфологія, клініко-морфологічні форми, наслідки. Симптоматичні артеріальні гіпертензії. Клініко-морфологічна характеристика.
2. Цереброваскулярні захворювання, клініко-морфологічна характеристика. Ішемічна хвороба серця: етіологія, патогенез, сучасна класифікація (ВООЗ). Патоморфологічна характеристика гострої ішемічної хвороби серця: раптової коронарної смерті, гострої осередкової ішемічної дистрофії міокарда. Інфаркт міокарда: патоморфологія, ускладнення, наслідки, причини смерті. Хронічна ішемічна хвороба серця: морфологічна характеристика, ускладнення.
3. Системні захворювання сполучної тканини з аутоімунізацією: етiологiя, патогенез, морфологiя iмунних порушень та процесiв дезорганiзацiї сполучної тканини.  Клiнiко-морфологiчна характеристика змiн в органах та тканинах, ускладнення, наслідки при ревматизмі  
4. Системні захворювання сполучної тканини з аутоімунізацією: системний червоний вовчак, системна склеродермія. Ревматоїдний поліартрит,  хвороба Бехтерева., дерматоміозит, сухий синдром Шегрена – морфологiчна характеристика змiн в органах та тканинах, ускладнення, наслідки. Хвороби ендокарда та міокарда: ендокардити, міокардити, набуті вади серця. Кардіоміопатії.
5. Гострі захворювання органів респіраторної системи. Гострi запальнi процеси: бронхiт, бронхопневмонія, лобарна (крупозна) пневмонія (етiологiя, патогенез, патоморфологія, ускладнення, наслідки).
6. Хронічні неспецифічні захворювання легень. ХНЗЛ: хронічний бронхіт, бронхоектатична хвороба, пневмосклероз, емфiзема легень, бронхiальна астма (етiологiя, патогенез, патоморфологія, ускладнення, наслідки). Клініко-морфологічна характеристика «легеневого серця». Рак легень.
7. Хвороби органiв травлення. Хвороби шлунка: гастрит (гострий та хронічний), виразкова хвороба: етiологiя, патогенез, сучасна класифiкацiя, морфологiя, наслідки, ускладнення.  Рак шлунка.
8. Хвороби кишечника: неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, апендицит, клініко-морфологічні форми – загальна характеристика та ускладнення.  Пухлини тонкого та товстого кишечника.
9. Захворювання гепатобіліарної системи. Хвороби печiнки: гепатози, гепатити, цирози печiнки: етiологiя, патогенез, морфогенез, сучасна класифiкацiя, патоморфологiя, ускладнення, наслiдки.
10. Захворювання жовчного міхура та внутрішньопечінкових жовчних проток. Пухлини печінки та жовчовивідних шляхів.
11. Хвороби нирок. Гломерулопатії. Гломерулонефрити: сучасна класифікацiя, етiологiя, патогенез, патоморфологiя, наслiдки. Амілоїдоз нирок: патоморфологія.
12. Тубулопатії. Гостра ниркова недостатнiсть: етiологiя, патогенез, патоморфологiя, наслiдки. Пієлонефрит: клініко-морфологічна характеристика. Пухлини нирок.
13. Патологiя органів жіночої репродуктивної системи: дисгормональні, запальні захворювання – морфологічна характеристика. Передраковi процеси і рак шийки та тiла матки: морфологiчна характеристика. Захворювання органів чоловічої репродуктивної системи. Патологiя вагiтностi. Гестози, позаматкова вагітність, аборт, трофобластичні хвороби (міхуровий занесок, хорiонепiтелiома): патогенез, морфологiчна характеристика. Перинатальна патологія.
14. Патологiя ендокринної системи. Цукровий дiабет: етiологiя, патогенез, класифікація, патоморфологія, ускладнення та наслiдки. Патологiя щитоподібної залози. Зоб: різновиди, морфологiчна характеристика. Рак щитоподібної залози.
15. Iнфекцiйнi хвороби. Вчення про iнфекцiйний процес. Закономiрностi розвитку інфекційних захворювань. Морфогенез iнфекцiйного процесу, класифiкацiя. Сепсис: етiологiя, патогенез, сучасна класифiкацiя, патоморфологія, ускладнення, наслідки.
16. Кишкові бактеріальні інфекції: етiологiя, патогенез, патоморфологiя черевного тифу, дизентерiї, холери, сальмонельозів; ускладнення, наслідки.
17. Туберкульоз: класифiкацiя, патоморфологія рiзних форм туберкульозу, ускладнення, патоморфоз.
18. Сифіліс. Патоморфологічна характеристика вродженого та набутого сифілісу.
19. Вірусні інфекційні захворювання. Гострi респiраторнi вiруснi захворювання: етіологія, патогенез, патоморфологія, ускладнення грипу, парагрипу, аденовірусної інфекції. Сказ: патоморфологія, ускладнення. ВІЛ: етіологія, патогенез, патоморфологія, наслідки, ускладнення, причини смерті. Дитячі інфекційні захворювання. Клініко-морфологічна характеристика, ускладнення та наслідки дифтерії, скарлатини, кору, поліомієліту, вітряної віспи, краснухи.
20. Карантинні інфекції. Етіологія, патогенез, клініко-морфологічна характеристика, наслідки, ускладнення, причини смерті чуми, віспи, сибірської виразки. Малярія:  етіологія, патогенез, клініко-морфологічна характеристика, наслідки, ускладнення, причини смерті. Патоморфологія правця.
Всього годин. 20

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦIЙ З ПАТОМОРФОЛОГIЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ

ФПІГ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

з/п

Назва теми
СПЕЦІАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ
1. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Артериосклероз. Атеросклероз: этиология, патогенез, морфогенез, клинико-морфологические формы, последствия. Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, патоморфология, клинико-морфологические формы, последствия. Симптоматические артериальные гипертензии. Клинико-морфологическая характеристика.
2. Цереброваскулярные заболевания, клинико-морфологическая характеристика. Ишемическая болезнь сердца: этиология, патогенез, современная классификация (ВОЗ). Патоморфологическая характеристика острой ишемической болезни сердца: внезапной коронарной смерти, острой очаговой ишемической дистрофии миокарда. Инфаркт миокарда патоморфология, осложнения, последствия, причины смерти. Хроническая ишемическая болезнь сердца: морфологическая характеристика, осложнения.
3. Системные заболевания соединительной ткани с аутоиммунизацией: этиология, патогенез, морфологии иммунных нарушений и процессов дезорганiзацiи соединительной ткани. Клинико-морфологических характеристика изменений в органах и тканях, осложнения, последствия при ревматизме.
4. Системная красная волчанка, системная склеродермия. Ревматоидный полиартрит, болезнь Бехтерева., Дерматомиозит, сухой синдром Шегрена – морфологических характеристика изменений в органах и тканях, осложнения, последствия. Болезни эндокарда и миокарда эндокардиты, миокардиты, приобретенные пороки сердца. Кардиомиопатии.
5. Острые заболевания органов дыхательной системы. Острые воспалительные процессы: бронхит, бронхопневмония, лобарная (крупозная) пневмония (этиология, патогенез, патоморфология, осложнения, последствия).  
6. Хронические неспецифические заболевания легких. ХНЗЛ: хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, емфiзема легких, бронхиальная астма (этиология, патогенез, патоморфология, осложнения, последствия). Клинико-морфологическая характеристика «легочного сердца». Рак легких.
7. Болезни органов пищеварения. Болезни желудка: гастрит (острый и хронический), язвенная болезнь: этиология, патогенез, современная классификация, морфологии, последствия, осложнения. Рак желудка.
8. Болезни кишечника: неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, аппендицит, клинико-морфологические формы – общая характеристика и осложнения. Опухоли тонкого и толстого кишечника.
9. Заболевания гепатобилиарной системы. Болезни печени: гепатоз, гепатиты, циррозы печени: этиология, патогенез, морфогенез, современная классификация, патоморфология, осложнения, последствия.
10. Заболевания желчного пузыря и внутрипеченочных желчных протоков. Опухоли печени и желчевыводящих путей..
11. Болезни почек. Гломерулопатии. Гломерулонефриты: современная классификация, этиология, патогенез, патоморфология, последствия. Амилоидоз почек патоморфология.
12. Тубулопатии. Острая почечная недостаточность: этиология, патогенез, патоморфология, последствия. Пиелонефрит: клинико-морфологическая характеристика. Опухоли почек.
13. Патология органов женской репродуктивной системы: дисгормональные, воспалительные заболевания – морфологическая характеристика. Предраковые процессы и рак шейки и тела матки морфологическая характеристика. Заболевания органов мужской репродуктивной системы. Патология беременности. Гестоз, внематочная беременность, аборт, трофобластические болезни (пузырный занос, хорионэпителиома): патогенез, морфологическая характеристика. Перинатальная патология.
14. Патология эндокринной системы. Сахарный диабет: этиология, патогенез, патоморфология, осложнения и последствия. Патология щитовидной железы. Зоб: разновидности, морфологическая характеристика. Рак щитовидной железы.
15. Инфекционные болезни. Учение про инфекционный процесс. Закономерности развития инфекционных заболеваний. Морфогенез инфекционного процесса, классификация. Сепсис: этиология, патогенез, современная классификация, патоморфология, осложнения, последствия.
16. Кишечные бактериальные инфекции: этиология, патогенез, патоморфология брюшного тифа, дизентерии, холеры, сальмонеллезов; осложнения, последствия.
17. Туберкулез: классификация, патоморфология различных форм туберкулеза, осложнения, патоморфоз.
18. Сифилис. Патоморфологическая характеристика врожденного и приобретенного сифилиса.
19. Вирусные инфекционные заболевания. Острые респираторные вирусные заболевания: этиология, патогенез, патоморфология, осложнения гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции. Бешенство: патоморфология, осложнения. ВИЧ: этиология, патогенез, патоморфология, последствия, осложнения, причины смерти. Детские инфекционные заболевания. Клинико-морфологическая характеристика, осложнения и последствия дифтерии, скарлатины, кори, полиомиелита, ветряной оспы, краснухи.
20. Карантинные инфекции. Этиология, патогенез, клинико-морфологическая характеристика, последствия, осложнения, причины смерти при чуме, оспе, сибирской язве. Малярия: этиология, патогенез, клинико-морфологическая характеристика, последствия, осложнения, причины смерти. Морфология столбняка.
Всього годин. 20

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦIЙ З ПАТОМОРФОЛОГIЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

з/п

Назва теми
ЗАГАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ
1 Визначення, завдання і предмет патологічної анатомії. Основні етапи історичного розвитку науки. Методи патологоанатомічної діагностики. Молекулярні зміни як відповідь на стресорне і токсичне пошкодження.
2. Морфологічні прояви процесів регенерації. Структурні основи адаптації органів і клітин. Морфологія процесів компенсації.
3.

 

Морфологічні зміни клітин, як відповідь на стресорне та токсичне пошкодження. Спадкові дистрофії.
4. Морфологічні зміни екстрацелюлярного матриксу та строми як відповідь на стресорне та токсичне пошкодження. Спадкові дистрофії.
5. Морфологічні прояви розладів обміну ендогенних пігментів: хромопротеїдів (гемоглобіногенних, протеїногенних, ліпідогенних). Морфологія накопичення екзогенних пігментів. Морфологічні прояви розладів нуклеопротеїдів і мінералів.
6. Некроз: молекулярно-біологічні механізми, види, клінічне значення, наслідки. Апоптоз: молекулярно-біологічні механізми, клінічне значення. Загальна смерть.
7. Гострі системні розлади кровообігу (гостра коронарна недостатність, шок) та системні розлади кровообігу при хронічній серцевій недостатності та їх наслідки. Регіонарні розлади кровообігу (гіперемія, ішемія, плазморагія). Порушення водно-електролітного балансу; набряки.
8. Морфологічні прояви порушення гемостазу: кровотеча, крововилив; тромбоз, ДВЗ-синдром. Шок. Емболія, тромбоемболія легеневої артерії. Порушення утворення й обігу лімфи.
9. Запалення. Причини, класифікація, морфогенез. Патоморфологія ексудативного запалення.
10. Проліферативне (продуктивне) запалення: класифікація, патоморфологічна характеристика окремих форм. Молекулярно-патоморфологічні основи імунної відповіді. Імунна система у пренатальний і постнатальний період. Патологія імунних процесів: реакції гіперчутливості, реакція відторгнення трансплантату. Імунна недостатність. Аутоімунні хвороби. Амілоїдоз.
11. Пухлини. Загальні питання онкології. Онкогенез, клініко-морфологічна номенклатура пухлин. Порівняльна характеристика доброякісних та злоякісних пухлин. Пограничні пухлини – загальні поняття. Анатомо-мікроскопічні особливості та види росту доброякісних і злоякісних пухлин. Морфологічна характеристика основних етапів розвитку злоякісних пухлин.
12. Пухлини з епітелію: доброякісні епітеліальні пухлини, рак (особливості розвитку й метастазування, основні гістологічні форми).
13. Меланоцитарні пухлини: невуси, меланоми. Пухлини центральної нервової системи (астрогліальні, олігодендрогліальні, епендимні, нейрональні, менінгеальні), черепних і параспінальних нервів.
14. Пухлини твердих тканин, що походять з мезенхіми. Доброякісні неепітеліальні пухлини. Саркома: особливості розвитку, патоморфологічна характеристика,  метастазування. Пухлини м’яких тканин, що походять з мезенхіми. Доброякісні неепітеліальні пухлини. Саркома: особливості розвитку, патоморфологічна характеристика,  метастазування.
15. Захворювання твердих тканин зуба (карієс, некаріозні ураження). Слинокам’яна хвороба.
16. Пульпіт, періодонтит, періостит, остеомієліт щелепних кісток. Хвороби пародонту, запальні захворювання губ, язика, ясен, слизової оболонки рота. Захворювання слинних залоз – клініко-морфологічні особливості слинних залоз запальні захворювання, аутоімунні захворювання.
17. Пухлини та пухлиноподібні процеси органів порожнини роту та щелепних кісток: одонтогенні та неодонтогенні пухлини,  папілома, рак органів ротової порожнини, передракові зміни (лейкоплакія), неепітеліальні пухлини, пухлини щелепних кісток (остеобластокластома, остеома, остеосаркома, фіброзна дисплазія, херувізм), щелепні  кісти (фолікулярна кіста, кератокіста, кіста прорізування).
18. Пухлини та пухлиноподібні захворювання слинних залоз. Вади розвитку обличчя, шиї та органів ротової порожнини.
19. Мієлопроліферативні пухлини – системні гемобластози (лейкози).
20. Лімфопроліферативні пухлини – регіонарні гемобластози (лімфоми).

 

ТЕМАТИЧНИЙ КАЛЕНДАРИЗОВАНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦIЙ З ПАТОМОРФОЛОГIЇ ДЛЯ СТУДЕНТIВ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (молодші спеціалісти)  НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

з/п

Назва теми
ЗАГАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ
1 Визначення, завдання і предмет патологічної анатомії. Основні етапи історичного розвитку науки. Методи патологоанатомічної діагностики. Молекулярні зміни як відповідь на стресорне і токсичне пошкодження.
2. Морфологічні прояви процесів регенерації. Структурні основи адаптації органів і клітин. Морфологія процесів компенсації.
3.

 

Морфологічні зміни клітин, як відповідь на стресорне та токсичне пошкодження. Спадкові дистрофії. Морфологічні зміни екстрацелюлярного матриксу та строми як відповідь на стресорне та токсичне пошкодження. Спадкові дистрофії.
4. Морфологічні прояви розладів обміну ендогенних пігментів: хромопротеїдів (гемоглобіногенних, протеїногенних, ліпідогенних). Морфологія накопичення екзогенних пігментів. Морфологічні прояви розладів нуклеопротеїдів і мінералів. Некроз: молекулярно-біологічні механізми, види, клінічне значення, наслідки. Апоптоз: молекулярно-біологічні механізми, клінічне значення. Загальна смерть.
5. Гострі системні розлади кровообігу (гостра коронарна недостатність, шок) та системні розлади кровообігу при хронічній серцевій недостатності та їх наслідки. Регіонарні розлади кровообігу (гіперемія, ішемія, плазморагія). Порушення водно-електролітного балансу; набряки.
6. Морфологічні прояви порушення гемостазу: кровотеча, крововилив; тромбоз, ДВЗ-синдром. Шок. Емболія, тромбоемболія легеневої артерії. Порушення утворення й обігу лімфи.
7. Запалення. Причини, класифікація, морфогенез. Патоморфологія ексудативного запалення.
8. Проліферативне (продуктивне) запалення: класифікація, патоморфологічна характеристика окремих форм. Молекулярно-патоморфологічні основи імунної відповіді. Імунна система у пренатальний і постнатальний період. Патологія імунних процесів: реакції гіперчутливості, реакція відторгнення трансплантату. Імунна недостатність. Аутоімунні хвороби. Амілоїдоз.
9. Пухлини. Загальні питання онкології. Онкогенез, клініко-морфологічна номенклатура пухлин. Порівняльна характеристика доброякісних та злоякісних пухлин. Пограничні пухлини – загальні поняття. Анатомо-мікроскопічні особливості та види росту доброякісних і злоякісних пухлин. Морфологічна характеристика основних етапів розвитку злоякісних пухлин. Пухлини з епітелію: доброякісні епітеліальні пухлини, рак (особливості розвитку й метастазування, основні гістологічні форми). Меланоцитарні пухлини: невуси, меланоми. Пухлини центральної нервової системи (астрогліальні, олігодендрогліальні, епендимні, нейрональні, менінгеальні), черепних і параспінальних нервів.
10. Пухлини твердих тканин, що походять з мезенхіми. Доброякісні неепітеліальні пухлини. Саркома: особливості розвитку, патоморфологічна характеристика,  метастазування. Пухлини м’яких тканин, що походять з мезенхіми. Доброякісні неепітеліальні пухлини. Саркома: особливості розвитку, патоморфологічна характеристика,  метастазування. Мієлопроліферативні пухлини – системні гемобластози (лейкози). Лімфопроліферативні пухлини – регіонарні гемобластози (лімфоми).