НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa соціальної медицини та громадського здоров’я

Наукова робота

Важливою складовою діяльності кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я є науково-дослідницька робота. Напрями наукових досліджень кафедри зумовлено специфікою її орієнтації, якою передбачено викладання різнобічних питань громадського здоров’я, організації охорони здоров’я та біостатистики.

 

Наукова тематика кафедри

 • формування політики та стратегії розвитку національної системи охорони здоров’я з урахуванням світового та європейського досвіду,
 • розширення міжнародних зв’язків в охороні здоров’я, удосконалення організації систем охорони здоров’я, їх реформування, нормативно-правового, кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення,
 • розбудова системи громадського здоров’я,
 • обґрунтування побудови оптимальних моделей,
 • комплексного міжсекторального міжгалузевого підходу,
 • медичного обслуговування населення,
 • розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини,
 • удосконалення стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги,
 • забезпечення доступності і якості медичних послуг, стандартизації,
 • збереження і зміцнення здоров’я населення, поліпшення визначальних детермінант здоров’я,
 • дослідження проблем екологічного громадського здоров’я,
 • боротьби з соціально значущими та соціально небезпечними хворобами, формування здорового способу життя,
 • утвердження профілактичного напряму в охороні здоров’я,
 • менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я
 • нормативного та навчально-методичного забезпечення,
 • реформування вищої медичної освіти, впровадження сучасних нових навчальних технологій в рамках реалізації положень Болонської декларації.

 

НДР, які виконуються співробітниками кафедри:

 • ініціативні,
 • на замовлення МОЗ України,
 • на замовлення міжнародних агенцій (ЄРБ ВООЗ, Бюро ВООЗ в Україні, Міжнародний фонд «Відродження», Центром з профілактики і контролю за захворюваннями (CDC, США), Швейцарська агенція з розвитку).

 

2018 р.

 

Виконання ініціативної наукової тематики

2017-2019 рр. НДР «Наукове обгрунтування кадрового забезпечення служби громадського здоров’я»

За результатами виконання НДР у 2018 р. обгрунтовано та розроблено 2 примірні програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я»дляпідготовки фахівцівдругого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») та дляпідготовки фахівцівдругого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 «Стоматологія»). Здійснено

Здійснено аналітичну оцінку  54 програм з біостатистики різних країн світу, зокрема, США, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Угорщини, Казахстану, Республіки Білорусі, Латвії та України.

Надано пропозиції до стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», до проекту Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

 

Наукові публікації співробітників кафедри за 2017-2018 н.р.

 

 

№ з/п

 

Назва

 

Друк.,рук.  

Видавництво, журнал

К-ть стор.  

Автори

Наукові статті у зарубіжних виданнях,що індексуються в Scopus
1. Health of ophtalmologists as a prerequisite of quality medical services Друк. Wiadomosci Lekarskie. – 2017. – T. LXXI, Nr. 1, Part II. – P. 165-167 3 Saksonov S.G.

Gruzieva T.S.

Vitovska O.P.

2. Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialist Друк. Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. LXX,  Nr. 4. – Р. 838-842 5 Palamar B.I. Vaskivska H.O.

Palamar S.P.

3. Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality Друк. Wiadomości Lekarskie . –2018. – T. LXX, Nr 5. –  Р. 959-963 5 Palamar B.I. Vaskivska H.O.

Palamar S.P.

4. Сriteria of economic effectiveness of preventive measures of chronic non-infectious diseases Друк. Wiadomości Lekarskie . –2018. – T. LXXI, Nr 4. –  Р. 897-906 10 Palamar B.I.

Gruzieva T.S.

5. Modern model of genetic monitoring as a promising tool for reducing incidence of genetic pathologies in Ukraine Друк. Wiadomości Lekarskie . –2018. – T. LXXІI, Nr 5. Mykytenko D. О. Gruzieva T.S.

 

6. Health and lifestyle of students’ youth: status, problems and ways of solution Друк. Wiadomości Lekarskie . –2018. – T. LXXІI, Nr 5. Gruzieva T.S.

Galyienko L.I.

Pelo I.M.

Omelchuk S.T.

Antonyuk O. Ya.

В інших зарубіжних виданнях
7. Оцінка рівня знань студентів ВМНЗ України з основ біостатистики Друк. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. –2018. – Vol 25, №1. – Р. 64–69 6 Іншакова Г.В.
Наукові статті у фахових журналах ДАК МОН України
8. Змістовно-структурна модель формування професійної компетентності майбутніх лікарів в процесі навчання біостатистиці Друк. Наукові записки. Вип. 12. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч. 3. – Кропивницький: РВН ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С.151–159 9 Іншакова Г.В.
9. Ресурсне забезпечення діяльності фахівців офтальмологічного профілю як складова якості медичної допомоги Друк. Проблеми харчування. – 2017. – №2(47). – С. 17-23 7 Саксонов С.Г.

Грузєва Т.С.

Вітовська О.П.

10. Питання комунікативних компетенцій в підготовці фахівців громадського здоров’я Друк. Медична освіта. – 2018. – №2. – С. 112-117 6 Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Іншакова Г.В.

11. Вивчення рівня знань і практичних навичок фахівців офтальмологічного профілю та їх освітні потреби Друк. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – №4 (74). – С. 73-79 7 Саксонов С.Г.
12. Формування територіальних природно-господарських округів та переформатування соціально-економічного простору України Друк. Економічний Вісник Донбасу: науковий журнал. –2018. – № 1 (51). – С. 31–39 9 Микитенко В. В. Микитенко Д. О.
13. Наукове обгрунтування заходів з удосконалення кадрового забезпечення офтальмологічної служби в умовах реформування галузі Друк.. Україна. Здоров’я нації. – 2018. – №4. Саксонов С.Г.
Наукові статті в інших виданнях України
14. Робочий час та час відпочинку медичних працівників Друк. Журнал заступника головного лікаря. – 2018. – №2. – С. 6-16 11 Курило Т.М.
15. Колективні договори та угоди: зміст і порядок укладання Друк. Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 4. – С. 84-90 7 Курило Т.М.
Надруковані тези в зарубіжних виданнях
16. Актуальные вопросы деятельности медико-социальных экспертных комиссий в Украине Друк. Сборник тезисов Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы медицинской экспертизы и реабилитации», 14-15 сентября 2017 г. – Минск, 2017 – С.69 -70 2 Литвинова Л.О. Гречишкіна Н.В. Донік О.М.
17. Problem of prevention  of non-communicable diseases: the point of view of medical students Друк. ІV  Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я: тези (Вроцлав, 22-23 листопада 2018 р.) // Public Health Forum. – 2018. – Vol.IV(XII), No. 3 (46). – C. 203-204 2 Galiienko L.I.

Gruzieva T.S.

 

18. New educational programs preparation for public health masters training in Ukraine Друк. ІV  Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я: тези (Вроцлав, 22-23 листопада 2018 р.) // Public Health Forum. – 2018. – Vol.IV(XII), No. 3 (46). – C. 207-208 2 Gruzieva T.S.

Hrechishkina N.V.

Litvinova L.O.

Pelo I.M.

Omelchuk S.T.

 

 

 

19. The trends of oncological diseases in Ukraine and its prevention as a base for development of cancer measures Друк. ІV  Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я: тези (Вроцлав, 22-23 листопада 2018 р.) // Public Health Forum. – 2018. – Vol.IV(XII), No. 3 (46). – C. 208 1 Gruzieva T.S.

Kurylo T.M.

 

20. Method of evaluation the level of competence in biostatistics of the students of the higher medical educational institution of Ukraine Друк. ІV  Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я: тези (Вроцлав, 22-23 листопада 2018 р.) // Public Health Forum. – 2018. – Vol. IV (XII), No. 3 (46). – C. 211 1 Inshakova H.V.
21. The problems of  universal health care coverage Друк. Studenckie Sympozjum Naukowe: XІ Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego. – Wroslav, 2018. – P. 7 Dubovyk V.
Надруковані тези у вітчизняних виданнях
22. Навчання біостатистиці: сучасні компоненти змістовно-структурної моделі Друк. Історична спадщина та сучасні аспекти забезпечення громадського здоров’я в Україні: матеріали наук.-практ. конф. з нагоди 140-річчя С.А. Томіліна (Харків, 25 листопада 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 137-138 2 Іншакова Г.В.

Грузєва Т.С.

23. Фінансування охорони здоров’я в Україні та доступність медичних послуг Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 20-23 4 Грузєва Т.С.

Курило Т.М.

Дуфинець В.А.

24. Підгрунття та шляхи боротьби з неінфекційними захворюваннями в Україні Друк. Матеріали XVII КонгресуСвітової Федерації Українських

Лікарських Товариств, (Тернопіль, 20-23 вересня 2018 року).- Тернопіль, 2018.

Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

 

25. Сучасні тренди вживання алкоголю як підгрунтя визначення напрямів протидії Друк. Матеріали наук-практ конф. з  міжнар. участю «Актуальні питання у сфері надання комплексних послуг особам з інвалідністю» (Ужгород, 19 вересня 2018 р.). – Ужгород, 2018. Грузєва Т.С.

Замкевич В.Б.

26. Бачення майбутніми фахівцями охорони здоров’я проблем та перспективних механізмів фінансування медичної сфери Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 24-27 4 Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Курило Т.М.

Дубовик В.Ю.

27. Проблеми доступності медичної допомоги у світлі реформування системи охорони здоров’я Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 35-38 4 Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Тонковид О.Б.

28. Шляхи вдосконалення системи медико-генетичної допомоги населенню Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 38-41 4 Микитенко Д.О.
29. Профілактичні та економічні аспекти системи охорони здоров’я України Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 51-54 4 Паламар Б.І.
30. Професійна  допомога у відмові від куріння в Україні Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 59-61 3 Римаренко К.В.

Стойка О.О.

Грузєва Т.С.

31. Комплексний підхід до управління якістю офтальмологічної медичної допомоги Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 62-64 3 Саксонов С.Г.
32. Соціологічні аспекти виявлення проблем профілактики НІЗ серед населення України Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 115-118 4 Галієнко Л.І.

Грузєва Т.С.

33. Сучасні тенденції споживання алкоголю як чинник ризику розвитку НІЗ Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 134-136 3 Замкевич В.Б.

Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Паламар Б.І.

Іншакова Г.В.

34. Глобальний тягар захворювань: перспективи досліджень в України Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 51-54 4 Іонов М.М.
35. Медико-соціальні проблеми в контексті сучасних демографічних трендів Друк. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 152-155 4 Сорока І.М.

Грузєва Т.С.

Зюков О.Л.

Іншакова Г.В.

36. Напрями удосконалення навчальної програми із соціальної медицини для студентів вищих медичних навчальних закладів Друк. Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди: матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 161-164 4 Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Тонковид О.Б.

37. Формування у фахівців охорони здоров’я професійних компетенцій з біостатистики з урахуванням міжнародних рекомендацій Друк. Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди: матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. – К., 2018. – С. 169-171 3 Іншакова Г.В.

Грузєва Т.С.

38. Сучасні проблеми стану здоров’я та способу життя студентської молоді Друк. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні: тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (Ужгород, 17-18 травня, 2018 р.) // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 3(50). – С. 122-123 2 Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Власенко С.В.

39. Методичні підходи до формування примірної програми навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я» Друк. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні: тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (Ужгород, 17-18 травня, 2018 р.) // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 3(50). – С. 124 1 Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

 

40. Підходи до обґрунтування удосконалення кадрового забезпечення офтальмологічної служби в сучасних умовах Друк. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні: тези науково-практичної конференції з міжнародною участю (Ужгород, 17-18 травня, 2018 р.) // Україна. Здоров’я нації. – 2018. – № 3(50). – С. 134-135 2 Саксонов С.Г.
41. Щодо підготовки магістрів громадського здоров’я у закладах вищої освіти Друк. Полтавські дні громадського здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 24-25.05.2018 р. – Полтава, 2018. – С.59-61 3 Гаркавий С.І.

Грузєва Т.С.

Замкевич В.Б.

42. Характеристика навчальної програми навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я» підготовки магістрів за спеціальністю «медицина» Друк. Полтавські дні громадського здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 24-25.05.2018 р. – Полтава, 2018. – С.75-77 3 Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Литвинова Л.О.

 

43. Вдосконалення підготовки магістрів за спеціальністю «стоматологія» шляхом розробки та запровадження нових навчальних програм Друк. Полтавські дні громадського здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 24-25.05.2018 р. – Полтава, 2018. – С.77-79 3 Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Литвинова Л.О.

 

44. Сучасні освітні технології навчання з основ біостатистики: змішане навчання Друк. Полтавські дні громадського здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 24-25.05.2018 р. – Полтава, 2018. – С.93-95 3 Іншакова Г.В.

Грузєва Т.С.

Зюков О.Л.

45. Розвиток репродуктивної медицини в Україні: успіхи та проблеми Друк. Полтавські дні громадського здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 24-25.05.2018 р. – Полтава, 2018. – С.105-107 3 Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

46. Стан народжуваності як важливий аспект демографічної кризи в Україні Друк. Полтавські дні громадського здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 24-25.05.2018 р. – Полтава, 2018. – С.107-110 4 Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

47. Питання удосконалення кадрового забезпечення охорони здоров’я в документах ВООЗ Друк. Полтавські дні громадського здоров’я : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Полтава, 24-25.05.2018 р. – Полтава, 2018. – С.107-110 4 Саксонов С.Г.
48. Моніторинг масштабів та динаміки інвалідності населення внаслідок очної патології як підгрунтя профілактичних програм Друк. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання у сфері надання комплексних послуг особам з інвалідністю», Ужгород, 20.09.2018 р.. – Ужгород, 2018. Саксонов С.Г.
49. Сучасні тренди вживання алкоголю як підгрунтя визначення напрямів протидії Друк. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання у сфері надання комплексних послуг особам з інвалідністю», Ужгород, 20.09.2018 р.. – Ужгород, 2018. Грузєва Т.С.

Замкевич В.Б.

50. Питання громадського здоров’я в програмі підготовки фахівців охорони здоров’я

 

Друк. Матеріали науково-практичної конференції

«Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (XIV Марзєєвські читання,

11-12 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – С.15-18

4 Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Саксонов Г.С.

 

51. Актуальні питання розвитку освітнього напряму та кадрового забезпечення системи громадського здоров’я Друк. Наук.-практ.конф. (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку»: зб.матеріалів тез (Острог, 29 листопада 2018 р.). – Острог, 2018. – С. 12-14 3 Грузєва Т.С.
52. Нормативно-правові та організаційно-управлінські передумови протидії епідемії неінфекційних захворювань в Україні Друк. Наук.-практ.конф. (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку»: зб.матеріалів тез (Острог, 29 листопада 2018 р.). – Острог, 2018. – С. 15-17 3 Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

53. Змістове наповнення навчальних програм підготовки фахівців у галузі медицини з питань громадського здоров’я Друк. Наук.-практ.конф. (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку»: зб.матеріалів тез (Острог, 29 листопада 2018 р.). – Острог, 2018. – С. 18-19 2 Грузєва Т. С.

Гречишкіна Н. В.

Литвинова Л. О.

Пельо І. М.

Саксонов С. Г.

 

Перелік основних доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України
та НАМН України у 2017-2018 н.р.

 

№ з/п Науковий форум Країна, місто Дата проведення Назва доповіді, доповідач(і)
Доповіді на конференціях
1. Міжнародна конференція «Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним» Україна,

м. Вінниця

06.10.

2017 р.

Ефективність роботи сервісу із допомоги у припиненні тютюнокуріння

Стойка О.

Римаренко К.

Грузєва Т.

2. Навчання біостатистиці: сучасні компоненти змістовно-структурної моделі Україна,

М. Харків

25.11.

2017 р.

Науково-практична конференція «Історична спадщина та сучасні аспекти забезпечення громадського здоров’я в Україні»

Іншакова Г.В.

Грузєва Т.С.

3. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Всесвітній день здоров’я в НМУ імені О.О.Богомольця

Грузєва Т.С.

4. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Сучасні аспекти підготовки магістрів охорони здоров’я в контексті розбудови системи громадського здоров’я

Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

5. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Освітня складова програм боротьби з НІЗ

Дячук Д.Д.

Зюков О.Л.

Грузєва Т.С.

Іншакова Г.В.

6. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Розбудова системи громадського здоров’я у м. Києві

Стойка О.О.

7. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Медико-соціальні проблеми в контексті сучасних демографічних трендів

Сорока І.М.

Грузєва Т.С.

Зюков О.Л.

Іншакова Г.В.

8. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Шляхи вдосконалення системи медико-генетичної допомоги населенню

Микитенко Д.О.

9. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Сучасні тенденції споживання алкоголю як чинник ризику розвитку НІЗ

Замкевич В.Б.

Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Паламар Б.І.

Іншакова Г.В.

10. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Професійна  допомога у відмові від куріння в Україні

Римаренко К.В.

Стойка О.О.

Грузєва Т.С.

11. Науково-практична конференція з  міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди» Україна,

м. Київ

05.-06.04.

2018 р.

Комплексний підхід до управління якістю офтальмологічної медичної допомоги

Саксонов С.Г.

12. Східноєвропейські зустрічі професіоналів: Материнсько-плодова медицина Україна, Київ 19-21.04.

2018 р.

Профілактика хромосомної патології

Микитенко Д.О.

13. Науково-практична конференція «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» в рамках  VII Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» Україна,

м. Київ

27.04.

2018 р.

Епідеміологічні особливості поширеності неінфекційних захворювань в Україні і в світі. Сучасні стратегії боротьби

Грузєва Т.С.

Дячук Д.Д.

 

14. Науково-практична конференція «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» в рамках  VII Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» Україна,

м. Київ

27.04.

2018 р.

Сучасні стратегії боротьби зі шкідливим вживанням алкоголю як чинником ризику неінфекційних захворювань

Грузєва Т.С.

Зюков О.Л.

Замкевич В.Б.

 

15. Науково-практична конференція «Профілактика неінфекційних захворювань. Медико-соціальні та клінічні аспекти» в рамках  VII Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» Україна,

м. Київ

27.04.

2018 р.

Обгрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя

Галієнко Л.І.

Грузєва Т.С.

16. Нарада-конференція ВООЗ «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні” Україна,

м. Київ

03.05.

2018 р.

Реалізація в м. Києві проекту ЄРБ ВООЗ, Швейцарської конфедерації, Бюро ВООЗ в Україні з профілактики НІЗ в первинній ланці охорони здоров’я

Стойка О.О.

17. XV Всеукраїнська науково-практична конференця з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднаням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) Україна,

м. Тернопіль

17-18.05.

2018 р.

Питання комунікативних компетенцій в підготовці фахівців громадського здоров’я

Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Іншакова Г.В.

18. XV Всеукраїнська науково-практична конференця з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднаням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) Україна,

м. Тернопіль

17-18.05.

2018 р.

Обгрунтування примірної програми навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я

Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

 

19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні» Україна,

м. Ужгород

17-18.05.

2018 р.

Методичні підходи до формування примірної програми навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я»

Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

 

20. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні» Україна,

м. Ужгород

17-18.05.

2018 р.

Сучасні проблеми стану здоров’я та способу життя студентської молоді

Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Власенко С.В.

21. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні» Україна,

м. Ужгород

17-18.05.

2018 р.

Підходи до обґрунтування удосконалення кадрового забезпечення офтальмологічної служби в сучасних умовах

Саксонов С.Г.

22. Друга Міжнародна конференція «Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та позп ним» Україна,

м. Київ

23.05.

2018 р.

Глобальний тягар захворювань: перспективи досліджень в УкраїниІонов М.М.
23. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» Україна,

м. Полтава

24-25.05.

2018 р.

Щодо підготовки магістрів громадського здоров’я у закладах вищої освіти

Гаркавий С.І.

Грузєва Т.С.

Замкевич В.Б.

24. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» Україна,

м. Полтава

24-25.05.

2018 р.

Характеристика навчальної програми навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я» підготовки магістрів за спеціальністю «медицина»

Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Литвинова Л.О.

25. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» Україна,

м. Полтава

24-25.05.

2018 р.

Вдосконалення підготовки магістрів за спеціальністю «стоматологія» шляхом розробки та запровадження нових навчальних програм

Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Литвинова Л.О.

26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» Україна,

м. Полтава

24-25.05.

2018 р.

Сучасні освітні технології навчання з основ біостатистики: змішане навчання

Іншакова Г.В.

Грузєва Т.С.

Зюков О.Л.

27. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» Україна,

м. Полтава

24-25.05.

2018 р.

Стан народжуваності як важливий аспект демографічної кризи в Україні

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

28. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» Україна,

м. Полтава

24-25.05.

2018 р.

Розвиток репродуктивної медицини в Україні: успіхи та проблемиЛитвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

29. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я» Україна,

м. Полтава

24-25.05.

2018 р.

Питання удосконалення кадрового забезпечення охорони здоров’я в документах ВООЗ

Саксонов С.Г.

30. Міжнародний симпозіум УАРМ «Теорія і практика репродукції людини» Україна, м. Дніпро 27-29.05. 2018 р Оцінка генетичного тягаря у пацієнтів з безплідністю

Микитенко Д.О.

31. XVIII міжнародний фінансовий форум Україна, м. Одеса 12-15.09.

2018 р.

Шляхи підвищення ефективності системи охорони здоров’я: думка студентів-медиків

Грузєва Т.С.

32. Актуальні питання у сфері надання комплексних послуг особам з інвалідністю Україна, м. Ужгород 20.09.

2018 р.

Моніторинг масштабів та динаміки інвалідності населення внаслідок очної патології як підгрунтя профілактичних програм

Саксонов С.Г.

 

33. Актуальні питання у сфері надання комплексних послуг особам з інвалідністю Україна, м. Ужгород 20.09.

2018 р.

Сучасні тренди вживання алкоголю як підгрунтя визначення напрямів протидії

Грузєва Т.С.

Замкевич В.Б.

34. Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» Україна, м. Острог 29.11.

2018 р.

Актуальні питання розвитку освітнього напрямку в кадровому забезпеченні системи охорони громадського здоров’я

Грузєва Т.С.

 

35. Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» Україна, м. Острог 29.11.

2018 р.

Змістове наповнення навчальних програм підготовки фахівців у галузі медицини з питань громадського здоров’я

Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Саксонов С.Г.

Пельо І.М.

Литвинова Л.О.

Доповіді на конференціях за кордоном
36. Studenckie Sympozjum Naukowe: XІ Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego Польща,

м. Вроцлав

 

24-25.05.

2018 р.

The problems of  universal health care coverage

Dubovyk V.

37. ІV  Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я Польща,

м. Вроцлав

 

22-23.11.

2018 р.

The prevalence of manifestations of unhealthy behavior among student youth Грузєва Т.С.

Замкевич В.Б.

Іншакова Г.В.

38. ІV  Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я Польща,

м. Вроцлав

 

22-23.11.

2018 р.

New educational programs preparation for public health masters training in Ukraine

Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Литвинова Л.О.

Пельо І.М.

Омельчук С.Т.

 

 

Перелік захищених докторських та кандидатських дисертацій за тематикою НДР у 2018 р.

№ з/п ПІБ Назва теми Науковий консультант/ керівник Спеціальність,

шифр спецради, установа,

де захищена робота

Наказ

МОН України

1. Галієнко Л.І. Медико-соціальне обгрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань Проф. Грузєва Т.С. 14.02.03 – «соціальна медицина», спеціалізована вчена рада Д. 26.003.01

НМУ імені О.О. Богомольця

від 05.07.2018

№ 728

«Про затвердження рішень Атестаційної колегії від 23 жовтня 2018 року»

2. Іншакова Г.В. Методика навчання біостатистики майбутніх лікарів в умовах безперервної медичної освіти Член-кор. НАПН, проф. Цехмістер Я.В. 13.00.02 – «теорія та методика навчання (медичні та фармацевти фар дисципліни», спеціалізована вчена рада :. 26.003.10

НМУ імені О.О. Богомольця

 

від 23.10.2018 № 1146 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії від 23 жовтня 2018 року»

 

 

2017 р.

 

Виконання ініціативної наукової тематики

2017-2019 рр. НДР «Наукове обгрунтування кадрового забезпечення служби громадського здоров’я»

На основі аналізу науково-інформаційних джерел щодо формування навчальних планів та програм підготовки фахівців громадського здоров’я, стратегічних та програмних документів ВООЗ та ЄРБ ВООЗ з питань підготовки кадрів громадського здоров’я виявлено основні напрями підготовки вказаних фахівців, існуючий досвід та невирішені проблеми.

Встановлено вимоги до інтелектуальних та практичних компетенції. Проведено поглиблене вивчення регламентації та організації  проведення процесу навчання фахівців громадського здоров’я в Ягелонському університеті і Вроцлавському медичному університеті Республіки Польща та Міжнародному казахсько-турецькому університеті імені Ходжи Ахмеда Ясаві Республіки Казахстан шляхом стажування та проведення акредитації  в даних закладах.

За результатами аналізу вимог до формування кадрового потенціалу служби громадського здоров’я на глобальному, регіональному та національному рівні, досвіду підготовки фахівців громадського здоров’я в різних країнах світу, з урахуванням національного інституціонального контексту, нормативних положень про структурні елементи служби громадського здоров’я, їх функції та завдання було обґрунтовано та розроблено проекти освітнього стандарту, навчального плану та навчальних програм підготовки фахівців громадського здоров’я.

Наукова новизна отриманих наукових результатів полягає у тому, що вперше: обґрунтовано та розроблено проекти освітніх стандартів підготовки фахівців громадського здоров’я в Україні; обґрунтовано та розроблено навчальний план підготовки магістрів громадського здоров’я в Україні. Отримані результати мають як теоретичну, так практичну значущість.

Перевагами створених наукових продуктів над зарубіжними є врахування при їх розробці не тільки кращого зарубіжного досвіду, вимог та рекомендацій міжнародних організацій в охороні здоров’я та медичній освіті, але й національного контексту, у. т.ч. сучасних викликів та загроз для громадського здоров’я в Україні, особливостей організації вітчизняної системи охорони здоров’я та напрямів її реформування, вимог нормативно-правових документів, у т.ч. КМУ,  МОН України та МОЗ України.

Практична цінність результатів НДР полягає у створенні нормативних документів, які регламентують підготовку магістрів громадського здоров’я в Україні.

 

Виконання наукової тематики на замовлення міжнародних агенцій

За підтримки Бюро ВООЗ в Україні  обґрунтовано та розроблено навчальну програму циклу тематичного удосконалення «Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету в первинній ланці охорони здоров’я» (2017 р.), яка впроваджується у низці пілотних регіонів.

 

Наукові публікації співробітників кафедри за 2016-2017 н.р.

 

№ з/п Назва Друк,

рукоп.

Видавництво, журнал (назва, №, рік) К-ть стор. Автори
Монографії
1. Формування кадрового потенціалу служби громадського здоров’я Друк. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік. / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – С. 381-383.

 

3 Грузєва Т.С., Пельо І.М., Гречишкіна Н.В.
2. Моніторинг проблем, пов’язаних з неінфекційними

захворюваннями, як основа профілактичних

стратегій та програм дій

Друк. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік. / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – С. 492-501. 10 Грузєва Т.С., Галієнко Л.І., Зюков О.Л.,

Замкевич В.Б., Іншакова Г.В., Сорока І.М.,

Іонов М.М.

3. Наркологічні проблеми здоров’я населення Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік. / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – С. 132-134. Грузєва Т.С., Дячук Д.Д.,

Зюков О.Л., Замкевич В.Б., Іншакова Г.В.

4. Еducational requirements and practice of public health professionals training in the Republic of Poland as a basis for formation of educational programs in Ukraine

 

Друк.  DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO – TRUSKAWIEC 2017

,,Sympozjum polsko-ukraińskie. Zdrowie publiczne – impakt 2017.

Rehabilitacja i balneologia – 190 lat kurortu Truskawiec

15 Gruzeva T. S., Kurylo T. M.

 

Наукові статті
У зарубіжних виданнях
5. Study of motivational factors in doctors in respect of healthcare quality improvement

 

Друк. Wiadomości Lekarskie. – 2017. – Т.LXХ. – №1. – С. 27-31. 7 Smiianov V.A.

Gruzieva T. S.

Smiianova O.L.

Vygivska L.

Rudenko L.A

6. Концептуальні підходи до обгрунтування системи підготовки кадрів для служби громадського здоров’я в Україні Друк/ Wiadomości Lekarskie. – 2016. – Т.LXIХ. – №6. – С. 719-725. 7 Грузєва Т.С.

Пельо І.М.

Сміянов В.А.

Галієнко Л.І.

7. Совершенствование методики обучения биостатистике путем изучения знаний студентов и приобретенных компетенций специалистов здравоохранения Друк. East European Scientific Journal. – 2017. – Vol.1, No 5(21). – С.20-23 4 Иншакова А.В.
 

У виданнях СНД

8. Подходы к реабилитации пациентов старших возрастных групп с НИЗ в образовательном курсе для первичного звена здравоохранения Друк. Медико-социальная экспертиза и реабилитация: сборник научных статей

/ под общ.ред. В.Б. Смычка. – Минск: А. Н. Вараксин, 2017. – С. 45-49

6 Грузева Т.С.

Зюков О.Л.

Замкевич В.Б.

Иншакова А.В.

Гандзюк В.А.

 

9. Особенности инвалидности населения Западного региона Украины вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата Друк. Медико-социальная экспертиза и реабилитация: сборник научных статей

/ под общ.ред. В.Б. Смычка. – Минск: А. Н. Вараксин, 2017. – С.180-184

5 Грузева Т.С.

Дуфинец В.А.

Иншакова А.В.

10. Обоснование социал-гигиенического инструментария для изучения подготовки, условий труда и объемов деятельности специалистов офтальмологического профиля Друк. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2017. – № 4. Саксонов С.Г.

Грузєва Т.С.

У фахових виданнях ДАК
11. Особливості підготовки фахівців громадського здоров’я в Республіці Казахстан Друк. Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №1. –  С.162-165. 4 Грузєва Т. С.

Курило Т. М.

12.  Громадське здоров’я (public health) як нова спеціальність: сучасні підходи до викладання (на прикладі Дебреценського університету, Угорщина) Друк. Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №1. –   С.166-172. 7  Грузєва Т. С.

Гречишкіна Н. В.

Литвинова Л. О.

13. Аналіз кадрового забезпечення та принципів підготовки фахівців для служби громадського здоров’я в Україні Друк. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2017. – №1. – С. 29-38. 10 Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Антонюк О.Я.

Власенко С.В.

14. Особливості та тенденції кадрового забезпечення офтальмологічної служби України Друк. Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №3. –  С. 221-226. 6 Саксонов С.Г.

Грузєва Т.С.

Вітовська О.П.

15. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців громадського здоров’я в Ягелонському університеті

 

Друк. Україна. Здоров’я нації. – 2017. – № 4. –  С. 84-90 7 Грузєва Т.С.
16. Фахова підготовка біостатистиків для медичної сфери: міжнародний та національний контекст Друк. Наукові записки : [збірник наукових статей] /М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НАУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХX (130). – С. 57-65 9 Іншакова Г.В.

 

17. Симуляційне навчання громадському здоров’ю

у медичній освіті

Друк. Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи: матеріали ІІ наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Київ, 2  березня 2017 р.). – К., 2017. – С. 31-36 6 Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Іншакова Г.В.

 

18. Аналіз рівня знань студентів та фахівців медичного профілю з питань біостатистики як основа вдосконалення симуляційного навчання Друк. Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи: матеріали ІІ наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Київ, 2  березня 2017 р.). – К., 2017. – 42-46 5 Іншакова Г.В.

Грузєва Т.С.

 

19. Дослідження наявних знань, умінь, практичних навичок з біостатистики у фахівців медичної сфери

 

Друк. Наукові записки : [збірник наукових статей] /М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НАУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск СХХX1 (131). – С. 81-89

 

9 Іншакова Г.В.

 

Надруковані тези
20. Проблеми засвоєння студентами ВМНЗ України знань з біостатистики та підходи до вдосконалення навчання

 

Друк. Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 120-річчю з дня народження П.Т. Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1048-1957 рр.) Харківського медичного інституту (Харків, 23 листопада 2016 р.). – Харків : 2016. – С. 48-50

 

3 Іншакова Г.В.

Грузєва Т.С.

 

21. Проблеми та перспективи кадрового забезпечення служби громадського здоров’я України

 

Друк. Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 120-річчю з дня народження П.Т. Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1048-1957 рр.) Харківського медичного інституту (Харків, 23 листопада 2016 р.). – Харків : 2016. – С. 93-95

 

3 Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

22. Практичне застосування біостатистики
в професійній діяльності фахівців охорони здоров’я
Друк. Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: збірка тез VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 листопада 2016 р.). – К., 2017. – С.83-86

 

4 Іншакова Г.В.

 

23. Обгрунтування навчальних програм підготовки фахівців громадського здоров’я

 

Друк. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України: матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю (Київ, 23 березня 2017 р.). – К., 2017. – С.38-40

 

3 Грузєва Т.С.

Пельо І.М.

Гречишкіна Н.В.

24. Шляхи удосконалення додипломної підготовки лікарів з питань управління в системі охорони здоров’я

 

Друк. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України: матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю (Київ, 23 березня 2017 р.). – К., 2017. – С.92-94

 

3 Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Тонковид О.Б.

25. Євроінтеграційні засади формування освітніх стандартів та програм з підготовки фахівців громадського здоров’я

 

Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.39-41

 

3 Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

 

26. Освітній курс з профілактики та ведення пацієнтів старших вікових груп з НІЗ в первинній ланці охорони здоров’я

 

Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.82-85 4 Грузєва Т.С.

Король Н.О.

Швець О.В

27. Особливості та тенденції психічного здоров’я населення України Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.7-9 3 Грузєва Т.С.

Дячук Д.Д.

Зюков О.Л.

Іншакова Г.В

28. Концептуальні засади обгрунтування функціонально- організаційної моделі системи профілактики НІЗ та формування здорового способу життя Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.79-82

 

4 Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.  Іншакова Г.В.  Замкевич В.Б.

29. Шкідливе вживання алкоголю: актуальність, стан проблеми та перспективи протидії

 

Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.85-87

 

3 Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Замкевич В.Б.

30. Сучасні напрями наукових досліджень з біостатистики в європейських медичних університетах

 

Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.41-43

 

3 Іншакова Г.В.

 

31. Медико-соціальна оцінка здоров’я, способу життя студентів ВМНЗ та шляхи профілактики НІЗ серед майбутніх лікарів Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.72-75

 

4 Галієнко Л.І.

Власенко С.В.

32. Обгрунтування моделі моніторингу реалізації функціонально-організаційної моделі профілактики НІЗ та формування здорового способу життя Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.75-78

 

4 Галієнко Л.І.
33. Аналіз обсягів екстреної госпіталізації пацієнтів з ішемічною хворобою серця до Київської міської клінічної лікарні №3 у період аномальної спеки 2010 року Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С. 101-102

 

2 Іонов М.М.

Грузєва Т.С.

34. Кадрове забезпечення офтальмологічної служби України в динаміці десятилітнього періоду Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.152-154

 

3 Саксонов С.Г.
35. Актуальні питання промоції здоров’я в різних вікових групах населення Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.43-46

 

4 Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

 

36. Актуальні питання профілактики депресії в умовах запровадження сімейної медицини Друк. Депресія: давай поговоримо: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). – К., 2017. – С.12-14

 

3 Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Тонковид О.Б.

37. Підготовка магістрів громадського здоров’я – підходи до обґрунтування навчальних програм

 

Друк. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С.177-178

 

2 Грузєва Т.С.

Пельо І.М.

Гречишкіна Н.В.

38. Нові підходи до викладання біостатистики в умовах запровадження спеціальності «громадське здоров’я»

 

Друк. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С.92

 

1 Гречишкіна Н.В.

Литвинова Л.О.

Донік О.М.

Тонковид О.Б.

39. Сучасні складові обгрунтування удосконалення навчання біостатистики з позицій компетентнісного підходу

 

Друк. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С.114

 

1 Іншакова Г.В.

 

40. Протидія та контроль за неінфекційними захворюваннями: нові перспективи в умовах формування системи громадського здоров’я в Україні

 

Друк. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні: матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Ужгород, 24-25 трав. 2017 р.) // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №3(44). – С. 315-316

 

2 Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

41. Обгрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров’я з позицій євроінтеграційних вимог та національного контексту

 

Друк. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні: матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Ужгород, 24-25 трав. 2017 р.) // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №3(44). – С. 316-317

 

2 Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Пельо І.М.

 

42. Європейський досвід викладання біостатистики
в процесі підготовки фахівців громадського здоров’я
Друк. Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні: матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Ужгород, 24-25 трав. 2017 р.) // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – №3(44). – С. 324-325

 

2 Іншакова Г.В.

 

43. Концептуальний погляд на формування кадрового потенціалу служби громадського здоров’я

 

Друк. Організаційні і правові засади оптимізації системи охорони здоров’я в Україні та світі в сучасних умовах:  матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Полтава, 26 трав. 2017 р. – Полтава, 2017. – С.47-52

 

6 Грузєва Т.С.

Яворовський О.П.

Бардов В.Г.

Гаркавий С.І.

Пельо І.М.

Омельчук С.Т.

Гречишкіна Н.В.

44. Методичні підходи до вивчення поширеності поведінкових чинників ризику розвитку НІЗ серед молоді та обгрунтування заходів щодо їх профілактики

 

Друк. Організаційні і правові засади оптимізації системи охорони здоров’я в Україні та світі в сучасних умовах:  матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Полтава, 26 трав. 2017 р. – Полтава, 2017. – С. 52-56

 

5 Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Замкевич В.Б.

Гречишкіна Н.В.

Іншакова Г.В.

45. Актуальні питання об’єктивності оцінювання знань

 

Друк. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: збірник статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Полтава, 8-9 червня 2017 р.) – Полтава: Вид-во «Астрая», 2017. – С.152-155

 

4 Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

 

46. Public health staffing in modern Ukraine

 

Друк. X Studenckie Sympozjum Naukowe: Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego «QUO VADIS PUBLIC HEALTH». – Wroslav, 2017. – P. 5

 

1 Antonyuk O. Ya.

 

47. Сучасні стратегії підготовки фахівців з надання допомоги у відмові від куріння Друк. Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», 190 років курорту Трускавець: збірник тез Українсько-польського симпозіуму (м. Трускавець, 21-23 вересня 2017 р.) –Трускавець, 2017. 3 Грузєва Т.С.

Стойка О.О.

Римаренко К.В.

48. Фізична активніст населення старших вікових груп як детермінант здоров’я: освітні програми для фахівців первинної ланки Друк. Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», 190 років курорту Трускавець: збірник тез Українсько-польського симпозіуму (м. Трускавець, 21-23 вересня 2017 р.) –Трускавець, 2017. 3 Грузєва Т.С., Дячук Д.Д., Зюков О.Л., Іншакова Г.В.

 

49. Удосконалення правового регулювання як важливий напрям боротьби з нездоровим споживанням алкоголю населенням

 

Друк. Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», 190 років курорту Трускавець: збірник тез Українсько-польського симпозіуму (м. Трускавець, 21-23 вересня 2017 р.) –Трускавець, 2017. 3 Грузєва Т.С., Замкевич В.Б.

 

50. Проблема ожиріння в Україні як фактора ризику розвитку НІЗ: сучасний стан і питання протидії в регіо-нальному аспекті Друк. Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», 190 років курорту Трускавець: збірник тез Українсько-польського симпозіуму (м. Трускавець, 21-23 вересня 2017 р.) –Трускавець, 2017. 3 Грузєва Т.С.,

Галієнко Л.І.

 

 

Перелік основних доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України
та НАМН України у 2016-2017 н.р.

 

№ з/п Науковий форум, країна Місто Дата Назва доповіді, доповідач
Виступи на конференціях
1. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України» м. Київ, Україна 23.03.
2017 р.
Актуальні питання підготовки фахівців громадського здоров’я в Україні

Грузєва Т.С.

Пельо І.М. Гречишкіна Н.В.

2. ХVII Національний конгрес кардіологів України

 

м. Київ, Україна

 

22.09.2016 р.

 

Медико-соціальне обгрунтування  удосконалення профілактики хвороб системи кровообігу в багатопрофільному закладі охорони здоров’я

Грузєва Т.С.

 

3. ХVII Національний конгрес кардіологів України

 

м. Київ, Україна

 

22.09.2016 р.

 

Скорочення хвороб системи кровообігу як стратегічна мета сталого розвитку суспільства України

Грузєва Т.С.

 

4. ІІ Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я, м. Вроцлав, Польща,  24-25.11.2016 р.,

 

м. Вроцлав, Республіка Польща

 

25.11.2016 р.

 

Сучасні аспекти профілактики НІЗ в контексті розвитку служби громадського здоров’я

Грузєва Т.С.

 

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров’я українців в руках сімейного лікаря

 

М. Київ,

Україна

08.12.2016 р.

 

Навчальна компонента проекту МОЗ України – ВООЗ – оцінка загального ризику серцево-судинних захворювань (інструмент SKORE).

Грузєва Т.С.

 

6. Х ювілейні Дні громадського здоров’я у Вроцлаві

 

м. Вроцлав, Республіка Польща

 

23-24.03.
2017 р.
Аналіз світового та європейського досвіду з підготовки фахівців з громадського здоров’я для формування навчальних програм

Грузєва Т.С.

 

 

7. X Studenckie Sympozjum Naukowe: Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego «QUO VADIS PUBLIC HEALTH»

 

м. Вроцлав, Республіка Польща

 

23-24.03.
2017 р.
Public health staffing in modern Ukraine

Антонюк О.Я.

 

8. Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. «Депресія: давай поговоримо»

 

м. Київ, Україна

 

06-07.04.
2017 р.
Обгрунтування освітніх стандартів та програм з підготовки фахівців громадського здоров’я з євроінтеграційних позицій

Грузєва Т.С.

Пельо І.М. Гречишкіна Н.В.

9. Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. «Депресія: давай поговоримо»

 

м. Київ, Україна

 

06-07.04.
2017 р.
Освітній курс з профілактики та ведення пацієнтів старших вікових груп з НІЗ в первинній ланці охорони здоров’я

Грузєва Т.С.

Король Н.О.

Швець О.В.

10. Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. «Депресія: давай поговоримо»

 

м. Київ, Україна

 

06-07.04.
2017 р.
Грузєва Т.С.

Дячук Д.Д.

Зюков О.Л.

Іншакова Г.В.

11. Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. «Депресія: давай поговоримо»

 

м. Київ, Україна

 

06-07.04.
2017 р.
Сучасні напрями наукових досліджень з біостатистики в європейських медичних університетах

Іншакова Г.В.

 

12. Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. «Депресія: давай поговоримо»

 

м. Київ, Україна

 

06-07.04.
2017 р.
Перспективи оптимізації профілактики захворювань у світлі розбудови системи громадського здоров’я в Україні

Галієнко Л.І.

 

13. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвячена 60-річчю ТДМУ) (з дистанційним під’єднаням ВМ(Ф)НЗ України  за допомогою відеоконференц-зв’язку)

 

м. Тернопіль, Україна

 

18-19.05.

2017 р.

Сучасні складові обгрунтування удосконалення навчання біостатистики з позицій компетентнісного підходу

Іншакова Г.В.

 

14. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні»

 

м. Ужгород, Україна

 

24-25.05.

2017 р.

Обгрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров’я з позицій євроінтеграційних вимог та національного контексту»

Грузєва Т.С.

Пельо І.М. Гречишкіна Н.В.

15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні»

 

м. Ужгород, Україна

 

24-25.05.

2017 р.

Протидія та контроль за неінфекційними захворюваннями: нові перспективи в умовах формування системи громадського здоров’я в Україні

Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

 

16. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні»

 

м. Ужгород, Україна

 

24-25.05.

2017 р.

Європейський досвід викладання біостатистики в процесі підготовки фахівців громадського здоров’я

Іншакова Г.В.

 

17. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організаційні і правові засади оптимізації системи охорони здоров’я в Україні та світі в сучасних умовах»

 

м. Полтава, Україна

 

26.05.

2017 р.

Концептуальний погляд на формування кадрового потенціалу служби громадського здоров’я

Грузєва Т.С.

Яворовський О.П. Бардов В.Г.

Гаркавий С.І.

Пельо І.М.

Омельчук С.Т.

Гречишкіна Н.В.

18. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організаційні і правові засади оптимізації системи охорони здоров’я в Україні та світі в сучасних умовах»

 

м. Полтава, Україна

 

26.05.

2017 р.

Методичні підходи до вивчення поширеності поведінкових чинників ризику розвитку НІЗ серед молоді та обгрунтування заходів щодо їх профілактики

Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І. Замкевич В.Б. Гречишкіна Н.В. Іншакова Г.В.

19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організаційні і правові засади оптимізації системи охорони здоров’я в Україні та світі в сучасних умовах»

 

м. Полтава, Україна

 

26.05.

2017 р.

Професійно орієнтований підхід в питаннях навчання біостатистиці майбутніх фахівців охорони здоров’я

Іншакова Г.В.

 

20. Українсько-польський симпозіум «Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», 190 років курорту Трускавець» м. Тру-скавець, Україна 21-23.09. 2017 р. Освітні вимоги  спеціалістів з громадського здоров’я та практика їх підготовки в Республіці Польща як основа для створення навчальних програм в Україні

Грузєва Т.С.

Курило Т.М.

21. Українсько-польський симпозіум «Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», 190 років курорту Трускавець» м. Тру-скавець, Україна 21-23.09. 2017 р. Удосконалення правового регулювання як важливий напрям боротьби з нездоровим споживанням алкоголю населенням

Грузєва Т.С.

Замкевич В.Б.

 

22. Українсько-польський симпозіум «Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», 190 років курорту Трускавець» м. Тру-скавець, Україна 21-23.09. 2017 р. Фізична активність населення старших вікових груп як детермінант здоров’я: освітні програми для фахівців первинної ланки
23. Українсько-польський симпозіум «Громадське здоров’я і реабілітація – імпакт «2017», 190 років курорту Трускавець м. Тру-скавець, Україна 21-23.09. 2017 р Проблема ожиріння в Україні як фактора ризику розвитку НІЗ: сучасний стан і питання протидії  в регіональному аспекті
24. ІІІ Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я м. Вроцлав, (Польща)

 

30.11-01.12.2017 р.

 

Curriculum of public health professionals training in Ukraine

 

25. ІІІ Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я м. Вроцлав, (Польща)

 

30.11-01.12.2017 р.

 

Sociological aspects of improvement of prevention of non-сommunicable diseases and formation of healthy life style of ukraine’s population

 

26. ІІІ Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я м. Вроцлав, (Польща)

 

30.11-01.12.2017 р.

 

Framework for improvement of ophthalmological service human resourcing

 

27. ІІІ Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я м. Вроцлав, (Польща)

 

30.11-01.12.2017 р.

 

Obesity among the population of europe: analysis of 5-year dynamics

 

 

Перелік захищених докторських та кандидатських дисертацій за тематикою НДР у 2017 р.

з/п

Назва роботи Автор Науковий

консультант

Спеціальність,

шифр спецради, установа,

де захищена робота

1 2 3 4 5
1. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності Дуфинець В.А. Грузєва Т.С. 14.02.03 – «соціальна медицина», спеціалізована вчена рада Д. 26.003.01

НМУ імені О.О. Богомольця

2. Медико-соціальне обгрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань Галієнко Л.І. Грузєва Т.С. Дисертацію подано до захисту за спеціальністю 14.02.03 – «соціальна медицина», спеціалізована вчена рада Д. 26.003.01

НМУ імені О.О. Богомольця

 

2016 р.

Виконання наукової тематики за замовленням МОЗ України

2014-2016 рр. НДР «Обґрунтування сучасної системи профілактики хронічних неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя».

В результаті виконання НДР обґрунтовано нові концептуальні засади комплексної профілактики НІЗ та формування здорового способу життя населення, на основі чого розроблено функціонально-структурну модель впровадження доказової профілактики в охорону здоров’я, план, програму і навчально-методичне забезпечення реалізації циклу тематичного вдосконалення для лікарів первинної ланки охорони здоров’я з питань профілактики чинників ризику розвитку НІЗ, заходи з удосконалення профілактики НІЗ та формування здорового способу життя серед студентів ВМНЗ, організаційну модель системи профілактики НІЗ і формування здорового способу життя та модель моніторингу її реалізації, організаційну технологію профілактики НІЗ.

Перевагами створених наукових продуктів є врахування при їх розробці сучасних тенденцій здоров’я та трендів профілактичних заходів на доказовій основі.

Наукова новизна отриманих наукових результатів полягає у тому, що вперше: розроблено функціонально-структурну модель впровадження доказової профілактики в охорону здоров’я; навчальний план і програму циклу тематичного удосконалення для лікарів ПМД з питань профілактики чинників розвитку НІЗ, систему освітньо-просвітницької діяльності з доказової профілактики; організаційну модель системи профілактики НІЗ і формування здорового способу життя та модель моніторингу її реалізації, організаційну технологію профілактики НІЗ.

Впровадження зазначених наукових розробок матиме медико-соціальний та економічний ефект, що полягає у зміцненні громадського здоров’я завдяки здійсненню комплексної дієвої, доказово доведеної профілактики НІЗ, зокрема медичними працівниками закладів охорони здоров’я первинного рівня, мінімізації впливу факторів ризику їх розвитку, формуванню здорового способу життя, зниженню захворюваності, смертності та інвалідизації населення внаслідок НІЗ та попередження економічних збитків, пов’язаних з НІЗ.

За результатами роботи опубліковано: 38 статей (7 – за кордоном, у т.ч. 1 – в журналі, що входить до баз PubMed/Medline, EBSCO, MNISW, Index Copernicus, PBL, Scopus), 33 тез (3 за кордоном), видано 4 монографії (8 розділів), методичні рекомендації,  інформаційний лист, зроблено 41 доповідь на наукових форумах різих[ рівнів (8 за кордоном).

Результати НДР впроваджено в навчально-педагогічний процес на кафедрах соціальної медицини та охорони здоров’я, менеджменту охорони здоров’я, сімейної медицини, інформатики та комп’ютерних технологій навчання НМУ імені О.О. Богомольця, однопрофільних кафедрах 9 ВМНЗ України (акти впровадження).

Організаційна технологія профілактики НІЗ, корекції чинників їх розвитку та формування здорового способу життя в закладах охорони здоров’я первинного рівня впроваджена в практику закладів охорони здоров’я м.Києва (ДНУ«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Київська міська студентська поліклініка, Київський міський центр здоров’я), Львівської (Жовківська та Пустомитівська ЦРЛ), Закарпатської (Ужгородська обласна клінічна лікарня імені Новака І.М. та приватна лікарня «Гемомедика») та Сумської областей (акти впровадження).

Медико-соціальний та економічний ефект від впровадження наукових розробок полягатиме у зміцненні громадського здоров’я завдяки профілактиці НІЗ, мінімізації впливу факторів ризику їх розвитку, формуванню здорового способу життя, зниженню захворюваності та смертності населення від ХНІЗ на 10%, скороченні соціальних втрат у вигляді зниження рівня інвалідності, та попередження економічних збитків внаслідок  зменшення витрат на лікування, скорочення виплат у зв’язку з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, зменшення втрат внаслідок недовиробленої продукції через НІЗ.Результати НДР впроваджено в навчально-педагогічний процес на кафедрах соціальної медицини та охорони здоров’я, менеджменту охорони здоров’я, сімейної медицини, інформатики та комп’ютерних технологій навчання НМУ імені О.О. Богомольця, однопрофільних кафедрах ХНМУ, ЛНМУ імені Данила Галицького, ІВНМУ, ЗДМУ, ДМА, СДУ.

 

2012-2013 рр. НДР «Обґрунтування методологічних засад моніторингу та оцінка ефективності реформ в системі охорони здоров’я».

Виконавцями НДР на основі комплексної методики з використанням адекватних поставленим завданням методів, було проведено вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду моніторингових досліджень в охороні здоров’я, здійснено аналіз організаційних моделей моніторингу реформ систем охорони здоров’я в Україні та інших країнах.

Виконана робота дозволила визначити особливості реформування систем охорони здоров’я, найбільш дієві підходи до моніторингу їх реалізації в різних країнах, обгрунтувати методологічні засади, алгоритм, модель моніторингу реформи вітчизняної охорони здоров’я та опрацювати інтегральні критерії оцінки її ефективності.

Наукові здобутки авторів було оприлюднено на наукових форумах різного рівня, запроваджено в навчально-педагогічний процес на кафедрі в рамках викладання навчальної дисципліни «соціальна медицина та організація охорони здоров’я».

 

2010-2011 рр. НДР «Обгрунтування та розробка наукових основ профілактичних стратегій в охороні здоров’я».

Проведено різнобічний аналіз наукових публікацій зарубіжних та вітчизняних авторів за тематикою дослідження, статистичних джерел інформації, у т.ч. Світової бази індикаторів розвитку, даних Міжнародного валютного фонду, Європейської бази даних «Здоров’я для всіх», баз даних Глобального опитування дорослих та студентів ВМНЗ щодо вживання тютюну, матеріалів Державного комітету статистики України, Центру медичної статистики МОЗ України. Здійснено поглиблене вивчення програмних та стратегічних документів міжнародних і європейських організацій в охороні здоров’я щодо напрямів і шляхів впровадження профілактичних технологій в охороні здоров’я, створення передумов для підвищення мотивації здорового способу життя та зміцнення здоров’я.

У результаті досліджень було в становлено основні тенденції впливу чинників ризику та детермінант здоров’я на інтегральні показники популяційного здоров’я. Проаналізовано організацію, обсяги та ефективність профілактичної діяльності національних систем охорони здоров’я у світі і Європі. Визначено концептуальні засади, особливості напрямів і шляхів впровадження профілактичних програм в охороні здоров’я країн Європи і світу, встановлено ефективні стратегії реалізації профілактичного напряму в національній системі охорони здоров’я, обгрунтовано концептуальну модель профілактики на різних рівнях організації охорони здоров’я.

2007-2009 рр. НДР «Обґрунтування сучасних стратегій розвитку охорони здоров’я України з урахуванням міжнародного та європейського досвіду».

На основі аналізу наукових публікацій, матеріалів світової бази індикаторів, європейської бази даних «Здоров’я для всіх», даних Центру медичної статистики МОЗ України, Державного комітету статистики України, результатів соціологічних досліджень, вивчено особливості організаційних засад функціонування та використання фінансових і кадрових ресурсів моделей систем охорони здоров’я в Європі і світі.

Встановлено, що фінансування систем охорони здоров’я здійснюється з різних джерел, включаючи податки, внески соціального медичного страхування, премії добровільного медичного страхування, платежі готівкою тощо. Зазначена багатоканальність фінансування, характерна для більшості країн, певною мірою ускладнює порівняльну оцінку діяльності різних систем охорони щодо виявлення оптимального методу фінансування. В усіх країнах Європи нині переважають методи фінансування з податкових надходжень і з фондів соціального медичного страхування, тоді як добровільне медичне страхування відіграє додаткову роль. Виявлено, що економічний розвиток країн значною мірою визначає можливості фінансування охорони здоров’я. Доведено, що важливу роль у забезпеченні належного рівня фінансування сфери охорони здоров’я відіграє показник частки витрат з державних та суспільних фондів у загальній структурі витрат на охорону здоров’я, який у більшості розвинених країн знаходиться на рівні 70% і більше.

Встановлено, що сучасна ситуація щодо кадрового забезпечення медичної сфери у світі, Європі та Україні характеризується низкою проблем, зокрема дефіцитом фахівців, дисбалансом їхнього розподілу, поганими умовами праці, невисокою її продуктивністю та слабкою інформаційною базою для наукового планування і управління.

Визначено сучасні тенденції та основні напрями реформування систем охорони здоров’я країн світу, Європи та України. Обгрунтовано принципи і підходи до побудови оптимальної моделі системи охорони здоров’я, яка повинна ґрунтуватися на принципах справедливості, солідарності, відповідності очікуванням населення та етичного підходу.

Вперше запропоновано схему алгоритму вибору і побудови оптимальної моделі системи охорони здоров’я для України, яка об’єктивно відповідає реаліям часу та можливостям країни.

 

Виконання наукової тематики на замовлення міжнародних агенцій

Співробітники кафедри тісно співпрацюють у вирішенні наукових проблем з багатьма міжнародними агенціями, у т.ч. з Європейським регіональним бюро ВООЗ, Міжнародним фондом «Відродження», Центром з профілактики і контролю за захворюваннями (CDC, США).

Так, на замовлення ЄРБ ВООЗ обґрунтовано та розроблено навчальні програми циклів ТУ:

 • «Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету в первинній ланці охорони здоров’я» (2017 р.),
 • «Особливості організації ведення пацієнтів старших вікових груп в первинній ланці охорони здоров’я» (2016 р.),
 • «Надання невідкладної та первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам для персоналу мобільних підрозділів» (2015 р.),
 • «Актуальні питання профілактики серцево-судинних захворювань в практиці закладів первинної медичної допомоги» (2014 р.).

Навчальні програми мають чітку профілактичну спрямованість і передбачають підтримку способу життя для зміцнення і підтримки здоров’я, попередження хвороб, забезпечення здорового старіння та функціональної здатності пацієнтів, корекцію чинників ризику захворювань, надання доступної та якісної медичної допомоги, постійного удосконалення медичного обслуговування, у т.ч. людей літнього віку.

Навчальні програми реалізуються в низці ВНЗ України у вигляді циклів тематичного удосконалення для фахівців первинної ланки охорони здоров’я та шляхом проведення тренінгів у пілотних областях.

На замовлення ЄРБ ВООЗ співробітники кафедри брали участь у підготовці низки національних звітів України:

 • Національний звіт «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» (2014 р.),
 • Національний звіт «Оцінка фінансування, освіти, управління і політичного контексту для стратегічного планування кадрових ресурсів охорони здоров’я України» (2010 р.),
 • Національний звіт «Контроль над тютюном в Україні» (2009 р.),
 • Національний звіт «Поширеність хронічних неінфекційних хвороб та чинників ризику їх виникнення у різних вікових групах населення України» (2009 р.).

 

На замовлення ЄРБ ВООЗ та СDC співробітниками кафедри виконано наукові роботи:

 • « Глобальне опитування студентів-медиків щодо тютюнопаління» (2009 р.);
 • «Розробка освітніх програм з проблем тютюнопаління» (2010 р.).

На замовлення ЄРБ ВООЗ реалізовано науковий проект «Огляд національних даних з особливостей харчування різних груп населення України та поширення» (2010 р.).

У рамках співробітництва з Міжнародним фондом «Відродження» було виконано науковий проект «Обгрунтування, розробка та пілотне впровадження навчальної програми навчальної дисципліни «Медичне право» на додипломному рівні в ВМНЗ України» (2008 р.).

Реалізовано проект «Розробка навчальної програми навчальної дисципліни «Менеджмент в охороні здоров’я» спільно з Університетом Алабами у м. Бірмінгемі (США) (2007 р.).

 

2015-2016 рр. «Концептуальні засади формування громадської системи охорони здоров’я в Україні».

За результатами виконання НДР розроблено функціонально-організаційну модель служби громадського здоров’я, функціонально-структурну модель її кадрового забезпечення, концептуальну модель моніторингу громадського здоров’я в Україні.

Опубліковано: 17 статей  (3 – за кордоном, у т.ч. 1 –в журналі, що входить до баз  PubMed/Medline, EBSCO, MNISW , Index Copernicus, PBL, Scopus ), 33 тез (5 за кордоном), видано 1 монографію (1 розділ),  зроблено 21 доповідь на наукових форумах різного рівня (6 за кордоном).

Результати НДР впроваджено в навчально-педагогічний процес на кафедрах соціальної медицини та охорони здоров’я, менеджменту охорони здоров’я, сімейної медицини, інформатики та комп’ютерних технологій навчання НМУ імені О.О. Богомольця, однопрофільних кафедрах 7 ВМНЗ, в практику закладів охорони здоров’я м.Києва (лабораторні центри ).

Медико-соціальний та економічний ефект від впровадження наукових розробок НДР полягатиме у зміцненні громадського здоров’я завдяки створенню дієвої служби громадського здоров’я в Україні та підвищенню якості підготовки фахівців з громадського здоров’я на додипломному та післядипломному етапах.

 

2009-2014 рр. НДР «Науковий аналіз основних детермінантів громадського здоров’я».

У рамках виконання НДР здійснено аналіз і порівняльну оцінку основних детермінантів громадського здоров’я в Україні та інших країнах Європейського регіону ВООЗ. Вивчено сучасний стан, основні особливостіта тенденції громадського здоров’я в Україні і країнах Європейського регіону ВООЗ. Здійснено науковий аналіз с учасних підходів до оцінки детермінантів громадського здоров’я та їх моніторингу в європейських країнах.

Проведено обгрунтування сучасних стратегічних орієнтирів державної політики у сфері охорони здоров’я України з урахуванням європейського досвіду.

Проаналізовано внесок хронічних неінфекційних захворювань у формування загального тягаря хвороб в Україні і європейських країнах.

Обгрунтовано стратегічні орієнтири для країн Європейського регіону у розв’язанні проблеми ХНІЗ.

 

2004-2008 рр. НДР «Аналіз сучасних тенденцій розвитку охорони здоров’я країн Європейського регіону».

В рамках її виконання здійснено аналіз і порівняльну оцінку демографічної ситуації, стану здоров’я і способу життя населення в Україні та інших країнах Європейського регіону ВООЗ протягом 1985-2007 рр. Визначено сучасні медико-демографічні тенденції, у т.ч. стан передчасної смертності населення, закономірності динаміки поширеності і захворюваності населення, включаючи найбільш соціально значущі захворювання.Вивчено питання регламентації права на охорону здоров’я в міжнародному та європейському законодавстві, стан правових засад систем охорони здоров’я в різних країнах.

Проведено оцінку особливостей організації, фінансування, ресурсного забезпечення та кадрового потенціалу систем охорони здоров’я, обсягів надання медичної допомоги населенню в країнах Європейського регіону ВООЗ.

Результати дослідження дозволили здійснити системний науковий аналіз стану, медико-демографічних тенденцій громадського здоров’я, реформ систем охорони здоров’я в країнах Європейського регіону ВООЗ та обґрунтувати стратегічні орієнтири щодо вдосконалення вітчизняної системи охорони здоров’я на сучасному етапі.

 

Результати виконання НДР

За результатами наукових розробок, виконаних співробітниками кафедри було обґрунтовано, розроблено та запроваджено нові підходи до реформування медичної галузі, започаткувано та активно впроваджено програмно-цільовий метод в охороні здоров’ я.

Наукові розробки лягли в основу Концепції формування єдиного медичного простору, Концепції розвитку сімейної медицини в Україні, Концепції розвитку охорони здоров’я населення м. Києва, Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні, Концепції розвитку системи управління якістю медичної допомоги населенню України, системи рейтингової оцінки органів управління охорони здоров’я регіонального рівня за показниками стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, системи рейтингової оцінки діяльності вищих медичних навчальних закладів.

Спільно з фахівцями ЄРБ ВООЗ, Бюро ВООЗ В Україні та Центру з профілактики і контролю за захворюваннями (США) проведено 2 круглі столи за участю представників МОН України, МОЗ України, провідних вчених, студентів ( 21.10.2009 р., 28.09.2010 р.).

Встановлено вплив характеру та якості харчування на захворюваність населення хронічними неінфекційними хворобами, підготовлено і представлено відповідний аналітичний звіт в ЄРБ ВООЗ.

На основі аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду, рекомендацій міжнародних та регіональних організацій обґрунтовано та розроблено навчальну програму навчальної дисципліни «Медичне право», яку схвалено ЦМК ВО МОЗ України

 

Результати наукових розробок стали підґрунтям для визначення і створення:

 • моделі моніторингу громадського здоров’я в Україні;
 • методичних підходів до медико-географічного районування України за інтегральними індикаторами громадського здоров’я;
 • методичних підходів до формування концепції скорочення передчасної смертності;
 • концептуальних підходів до формування інтегральної системи глобальної вертикальної та горизонтальної профілактики;
 • системи організації профілактичної діяльності закладів загальної практики/сімейної медицини;
 • концептуальної та функціональної моделі профілактичної діяльності сімейного лікаря;
 • моделі профілактичних основ попередження розвитку природжених вад;
 • комплексних заходів з охорони здоров’я дитячого населення та забезпечення здорового довкілля;
 • системи моніторингу заходів з охорони здоров’я населення та охорони навколишнього середовища;
 • методичних підходів до формування програми довготривалого спостереження за впливом забруднення атмосферного повітря на формування алергійних захворювань у дітей;
 • функціональної моделі прогнозування факторів ризику можливих втрат дітей до 1 року;
 • функціональної моделі збереження та покращення здоров’я новонароджених;
 • напрямів реструктуризації міської амбулаторної стоматологічної служби, принципів і механізмів удосконалення первинної стоматологічної допомоги міському населенню на засадах сімейної медицини,
 • менеджменту,
 • системи управління якістю;
 • концептуальної моделі реструктуризації та управління системою амбулаторної стоматологічної допомоги міському населенню;
 • способів оцінки ефективності лікування генералізованого пародонтиту та диспансерного моніторингу хворих, способу оцінки ураження пародонта у хворих на генералізований пародонти;
 • формування навчальних програм навчальних дисциплін «медичне право» та «менеджмент в охороні здоров’я» для викладання у ВМНЗ;
 • принципів організації самостійної проблемно-орієнтованої роботи студентів з актуальних питань соціальної медицини.

 

 

Організація та проведення наукових форумів

Щорічно співробітники кафедри беруть активну участь в організації і проведенні науково-практичних форумів різного рівня, зокрема Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, Міжнародного медичного форуму, Міжнародного конгресу студкнтів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», круглих столів, семінарів тощо.

Участь у наукових форумах

 

2017 р.

 

 

 

ПІБ

 

Посада (штатна,

позаштатна)

 

Науко-вий ступінь

 

Назва науково-практичного заходу

 

Країна, місто

Дата проведення
1 2 3 4 5 6
Грузєва Т.С.

 

ХVII Національний конгрес кардіологів України Україна,

м. Київ

 

21.23.09

2016

Грузєва Т.С.

Паламар Б.І.

Замкевич В.Б.

Дуфинець В.А.

Іншакова Г.В.

Іонов М.М.

зав. кафедри

доцент

доцент

асистент

д.м.н.

д.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я 2016» в рамках Міжнародного форуму «Менеджмент в охороні здоров’я» Україна,

м. Київ

Україна,

м. Київ

 

18-20.10.
2016 р.
Грузєва Т.С. зав. кафедри

 

ІІ Міжнародний конгрес Польського товариства громадського здоров’я Польща, м. Вроцлав 24-25.11.2016
Іншакова Г.В. асистент VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації» Україна,

м. Київ

 

29.11.
2016 р.
Грузєва Т.С. зав. кафедри

 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров’я українців в руках сімейного лікаря»

 

Україна,

м. Київ

 

08-09. 12.2016
Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Іншакова Г.В.

зав. кафедри

доцент

доцент

асистент

асистент

д.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

к.п.н.

ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» Україна,

м. Київ

 

02.03.
2017 р.
Грузєва Т.С.

Гречишкіна Н.В.

Литвинова Л.О.

Донік О.М.

 

зав. кафедри

доцент

доцент асистент

 

д.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

к.п.н.

Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України» Україна,

м. Київ

 

23.03.

2017 р.

Грузєва Т.С. зав. кафедри д.м.н.

 

Х ювілейні Дні громадського здоров’я у Вроцлаві Польща,

м. Вроцлав

22-24.03.
2017 р.
Антонюк О.Я. асистент X Studenckie Sympozjum Naukowe: Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego «QUO VADIS PUBLIC HEALTH» Польща,

м. Вроцлав

23-24.03.
2017 р.
Грузєва Т.С.

Паламар Б.І.

Галієнко Л.І.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Замкевич В.Б.

Дуфинець В.А.

Донік О.М.

Стойка О.О.

Власенко С.В.

Іншакова Г.В.

Іонов М.М.

Саксонов С.В.

зав. кафедри

доцент

доцент

доцент

доцент

доцент

асистент

асистент

асистент

асистент

д.м.н.

д.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

к.п.н.

к.м.н.

Міжнародна науково-практична конференція до Всесвітнього дня здоров’я 2017 р. на тему «Депресія: давай поговоримо» Україна,

м. Київ

 

06-07.04.
2017 р.
Стойка О.О. асистент к.м.н. 2-а Конференція Європейської мережі профілактики вживання тютюну з назвою Греція,

м. Афіни

27-30.04.

2017  р.

Грузєва Т.С.

Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

Іншакова Г.В.

зав. кафедри

доцент

доцент

асистент

асистент

д.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

к.п.н.

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)» Україна,

м. Тернопіль

 

18-19.05.

2017 р.

Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Гречишкіна Н.В.

Іншакова Г.В.

зав. кафедри

професор

доцент

асистент

д.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні» Україна,

м. Ужгород

 

24-25.05.
2017 р.
Грузєва Т.С.

Галієнко Л.І.

Замкевич В.Б.

Гречишкіна Н.В.

Іншакова Г.В.

зав. кафедри

професор

доцент

доцент

асистент

д.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

к.м.н.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Організаційні і правові засади оптимізації системи охорони здоров’я в Україні та світі в сучасних умовах» Україна,

м. Полтава

 

26.05.
2017 р.
Литвинова Л.О.

Гречишкіна Н.В.

Донік О.М.

 

доцент

доцент

асистент

 

к.м.н.

к.м.н.

к.п.н.

ІІ  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» Україна,

м. Полтава

 

08-09.06.
2017 р.

 

 

Перелік підготовлених та захищених докторських та кандидатських дисертацій за тематикою НДР

 

з/п

Назва роботи Автор Науковий

консультант

Спеціальність,

шифр спецради, установа,

де захищена робота

1 2 3 4 5
1. Наукове обгрунтування удосконалення кадрового забезпечення системи громадського здоров’я України фахівцями мікробіологічного профілю в  умовах реформування Мельник В.В. Широбоков В.П.

Грузєва Т.С.

14.02.03 – «соціальна медицина», спеціалізована вчена рада
Д. 26.003.01НМУ імені О.О. Богомольця (захищена)
1. Медико-соціальне обгрунтування системи медичної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів Васюта В.А. Вітовська О.П. 14.02.03 – «соціальна медицина», спеціалізована вчена рада
Д. 26.003.01НМУ імені О.О. Богомольця (захищена)
2. Обґрунтування та інформаційне забезпечення концепції доказової профілактики в охороні здоров’я Пузанова О.Г. Грузєва Т.С.

Булах І.Є.

14.02.03 – «соціальна медицина», спеціалізована вчена рада
Д. 26.003.01НМУ імені О.О. Богомольця (захищена)
3. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності Дуфинець В.А. Грузєва Т.С. 14.02.03 – «соціальна медицина», спеціалізована вчена рада Д. 26.003.01

НМУ імені О.О. Богомольця (захищена)

4. Медико-соціальне обгрунтування комплексної міжвідомчої системи профілактики неінфекційних захворювань Галієнко Л.І. Грузєва Т.С. Дисертацію подано до захисту за спеціальністю 14.02.03 – «соціальна медицина», спеціалізована вчена рада Д. 26.003.01

НМУ імені О.О. Богомольця (подана до захисту)