НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Студентський науковий гурток

Науково-дослідна робота студентів – один із найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі, а також формування висококваліфікованих, освічених фахівців. Науково-дослідна робота сприяє формуванню у студентів навичок наукових досліджень із обраної проблематики, розвитку аналітичного мислення, креативності у вирішенні поставлених проблем. Саме з цією метою на кафедрі латинської мови НМУ ім.О.О.Богомольця був створений науковий студентський гурток «Colores vitae», який є організаційним утворенням на кафедрі, учасниками гуртка впродовж 2008-2014 років є широке коло студентів усіх факультетів університету. Участь у роботі наукового студентського гуртка сприяє підвищенню загальнокультурної компетенції студентів, розвитку їх інтелекту, аналітичного мислення, дає змогу набути навички здійснення наукового дослідження.

Основними завданнями наукового студентського гуртка є залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності у галузі греко-латинської медичної термінології, історії античності та культурології. Організація роботи гуртка має на меті формування навичок наукового дослідження, вивчення принципів, методів та прийомів ведення наукової роботи, всебічний культурний розвиток особистості студента. Культурно-історичний феномен Давньої Греції та Риму привертав увагу дослідників віддавна, адже сучасна європейська цивілізація сформована на фундаменті античності. Відтак, участь студентів у діяльності гуртка сприяє не лише поглибленому вивченню греко-латинського термінознавства, а й допомагає краще осягнути культурно-історичні процеси, завдяки яким сформувалася сучасна європейська цивілізація. Відповідно до напрямків роботи гуртка сформувалися секції з дослідження античної історії, мистецтва, культури, латинської мови як дзеркала античності, її впливу на розвиток європейської науки. Особлива увага приділяється дослідженню медичної термінології, сформованої на базі класичних мов – латинської та давньогрецької, а також вивченню історії античної медицини, впливу античних принципів лікування на подальший розвиток медицини.

Зміст роботи в гуртку полягає в написанні рефератів та доповідей, їх активному обговоренні, висуванні найкращих учасників гуртка на всеукраїнські та міжнародні олімпіади. Слід зазначити, що у період з 2008 по 2012 рік, учасники наукового студентського гуртка на кафедрі латинської мови неодноразово ставали переможцями та призерами Міжнародної Інтернет-олімпіади та Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови. Також учасники НСГ представляють свої дослідження на конференції «Актуальні питання сучасної медицини», робота однієї з секцій якої відбувається на кафедрі латинської мови.

 

 

Результати діяльності наукового студентського гуртка Colores vitae

впродовж 2008-2013 навча льних рок ів

 

 

Всього учасників НСГ :

2008-2009 н.р. – 15

2009-2010 н.р. – 12

2010-2011 н.р. -15

2011-2012 н.р. – 14

2012-2013 – 14

Форми організації занять НСГ : написання наукових досліджень з обраної тематики, виступи з доповідями На кожному занятті гуртка відбувалася презентація результатів дослідження за допомогою використання мультимедійного обладнання та активне обговорення виступів, дискусії. Також відбувалася підготовка учасників Всеукраїнської олімпіади з латинської мови.

Основні напрями діяльності НСГ

Діяльність НСГ у 2008-2013 навчальних роках мала загальнокультурологічну та лінгвістичну спрямованість. Основними завданнями роботи НСГ у цей період були наступні: 1)ознайомлення студентів з основними методами, принципами та прийомами наукового дослідження на основі написання наукових доповідей з обраної теми; 2) поглиблене вивчення античного суспільства, пошук спільних рис у порівнянні з сучасністю. Саме поглиблене вивчення античності, нестандартний погляд на її культурні та цивілізаційні здобутки дозволяє по-новому осягнути сучасність, зрозуміти сучасні ментальні та суспільні явища; 3)дослідження ролі латинської мови як метамови науки у формуванні термінологічно-понятійного апарату природничих наук та медицини; 4) з’ясування, якими були особливості функціонування латинської мови в різних сферах суспільного життя країн Європи; 5)окреслення, яким було побутування латинської мови на території сучасної України, дослідження її ролі у розвитку вітчизняної освіти..

Досягнення студентів-учасників НСГ: у травні 2009 року студент Д.Каврайський здобув у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови ІІ місце. У листопаді 2009 року Я.Крулаківський посів ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді. 2011 року у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови О.Шумейко, І.Донченко посіли І місце, О.Мітіна посіла ІІІ місце. У 2012 році І.Момотюк, Н.Плигавко, О.Остаповський посіли І місце у Міжнародній Інтернет-олімпіаді з латинської мови, а В.Деркач, В.Мостика, А.Свінціцька, Є.Заваденко – ІІ місце.

Учасники гуртка брали активну участь у роботі щорічної конференції «Актуальні питання сучасної медицини» і презентували свої роботи на секції, що функціонує на кафедрі латинської мови.

 

План роботи наукового студентського гуртка “ Colores vitae ” на кафедрі латинської мови НМУ ім.О.О.Богомольця

І півріччя 2008-2009 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Antiquitas: мистецтво, історія, культура Давньої Греції та Риму

2

У ході роботи секції учасники гуртка здійснювали дослідження у наступних напрямках: 1) Крито-мікенська цивілізація як феномен світової культури; 2) легендарна Троя за поемою Гомера «Іліада»: компаративний аналіз наявних історичних відомостей про Троянську війну та її зображення в «Іліаді»; 3) образи лікарів в «Іліаді»; 4) архаїчна Греція;5) історичний феномен держав-полісів Афін та Спарти;

Lingua Latina як дзеркало античності та мова літератури

2

1) найдавніші написи латинською мовою та їх зміст; 2) антична фразеологія як скарбниця мудрості древніх; 3) історія виникнення латинських крилатих висловів (на матеріалі загальновідомих фразеологізмів);

Антична міфотворчість, її витоки, зв’язок зі світовими міфологіями та її рецепція в науковій термінології

2

1) міф як особливий спосіб мислення; 2) образи античних богів та їх переосмислення в сучасному світі (на матеріалі ЗМІ, кінематографу, літератури);
Латинська мова як провідна мова науки, релігії, юриспруденції на європейському просторі (від Середньовіччя до ХІХ століття)

2

1) Доба Каролінзького Відродження як епоха ренесансу латинської мови після падіння римської Імперії; 2) перші європейські університети та принципи навчання в них; 3) середньовічні медичні трактати як джерело знань про тогочасну медицину;
Греко-латинська медична номенклатура та її витоки

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1) давньогрецькі медичні трактати (зокрема, Corpus Hippocraticum) як джерела перших медичних термінів; 2) основні морфологічні засоби творення медичних термінів грецького походження;

 

 

 

І І півріччя 2008 – 2009 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Ars: античне мистецтво, скульптура, живопис, архітектура.

2

Крито-мікенська доба. Палацова культура. Артур Еванс та його знахідки. Фрески, червоно фігурний та чорнофігурний живопис. Лінійне письмо А і Б. Розвиток грецького алфавіту.

Етруски. Їх походження та писемність. Культура етрусків. Виникнення та походження латинського алфавіту.

Sanitas: медицина в Давній Греції та Римі.

2

Поеми «Іліада» і «Одіссея»-перші свідчення про медицину в античності. Махаон і Подалірій, Гігієя і Панакея – діти Асклепія. Асклепейон та методи лікування в ньому. Цивільні лікарні – ятреї. Лікарі різних спеціальностей. Найпоширеніший тип медика – мандрівний лікар (періодевт). Лікар – родинне ремесло.
Scientia: основні медичні трактати античності.

2

Авл Корнелій Цельс – автор трактатів з військової справи, сільського господарства, філософії, медицини. Трактат Цельса «De medicina» з 8 книг Робота Цельса є в основному компіляцією з праць багатьох авторів. Цельс відбирає з їхніх праць найпотрібніше для практичної діяльності.
Viva latina: латинська мова у сучасному світі.

2

Робота з найновішими досягненнями в області літератури, музики, поезії латинською мовою. Ознайомлення з новинами та радіопередачами. Навчання живої латини в повсякденному житті.

Керівник гуртка: Ю.Б. Бражук

Завідувач кафедри: О.Г. Кісельова

План роботи наукового студентського гуртка “ Colores vitae ” на кафедрі латинської мови НМУ ім.О.О.Богомольця

І півріччя 2009-2010 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Antiquitas: мистецтво, історія, культура Давньої Греції та Риму

10

1) Рим – місто, яке правило світом: цивілізаційний феномен давньоримської імперії; 2) легенда про заснування Риму – історичне підґрунтя та міфічне наповнення;

 

 

Lingua Latina як дзеркало античності та мова літератури

 

1) давньоримська історіографія та література: світоглядні особливості римських письменників, їх погляд на римську історію та державу, їх розуміння причин піднесення Риму; 2) латинська мова як основа романських мов: суспільно-історичні умови поширення латинської мови на більшій частині території сучасної Європи;
Антична міфотворчість, її витоки, зв’язок зі світовими міфологіями та її рецепція в науковій термінології

 

1) міф та архетип; 2) цикл міфів про царя Едіпа та їх психіатричне трактування;
Латинська мова як провідна мова науки, релігії, юриспруденції на європейському просторі (від Середньовіччя до ХІХ століття)

 

1) Києво-Могилянська академія як один із найдавніших навчальних закладів України і її вплив на розвиток української культури; 2) традиції викладання навчання латинської мови на теренах України;
Греко-латинська медична номенклатура та її витоки

 

 

1)морфологічні засоби словотвору давньогрецької мови як найбільш прийнятні для термінотворення: їх сутність та особливості порівняно з латинською мовою; 2) розвиток греко-латинського термінотворення після завоювання Греції Римом;

 

 

 

І І півріччя 2009-2010 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Ars: античне мистецтво, література, скульптура, живопис, архітектура.

2

Гомерівська Греція. Гомерівське питання. Поеми «Ілліада» та «Одіссея». Культура та побут гомерівських поем, як єдине свідчення про архаїчну епоху. Рим в епоху перших царів. Особливості релігійних вірувань. Засновники Риму.
Sanitas: медицина в Давній Греції та Римі.

2

Кротонська школа. Лікарі Кротонської школи називалися пневматиками, оскільки вони вважали першоосновою всього пневму. Лікар Алкмеон: людський організм є поєднанням протилежних сил – «вологого і сухого, холодного і теплого, гіркого і солодког.». Зберігається здоров’я завдяки рівновазі цих сил, перевага однієї з них викликає недугу.
Scientia: основні медичні трактати античності.

2

Педаній Діоскорід «Про лікувальні засоби» . Описав спосіб добування ртуті з кіноварі та виділення інших мінералів. Опій спочатку вживали у вигляді відвару головок маку з домішкою меду, а пізніше- як чистий маковий сік, звідки й походить його назва (omov – рослинний сік).

 

Viva latina: латинська мова у сучасному світі.

2

Робота з найновішими досягненнями в області літератури, музики, поезії латинською мовою. Ознайомлення з новинами та радіопередачами. Навчання живої латини в повсякденному житті.

Керівник гуртка: С.І. Лехніцька

Завідувач кафедри: О.Г. Кісельова

 

План роботи наукового студентського гуртка “ Colores vitae ” на кафедрі латинської мови НМУ ім.О.О.Богомольця

І півріччя 2010-2011 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Antiquitas: мистецтво, історія, культура Давньої Греції та Риму

2

1) Римська Республіка: особливості соціального устрою, зовнішня та внутрішня політика; 2) архітектурний та інженерний геній Давнього Риму – від античності до нашого часу;

Lingua Latina як дзеркало античності та мова літератури

2

1) становище латинської мови після падіння Римської Імперії: латинська мова як мова науки, освіти, юриспруденції; 2) латинська мова як елітарна мова Європи (від Середньовіччя до Нового Часу);

Антична міфотворчість, її витоки, зв’язок зі світовими міфологіями та її рецепція в науковій термінології

 

 

2

1) міфологізми в медичній термінології: особливості осмислення міфологічних образів при творенні медичних термінів; 2) імена міфологічних героїв у анатомічній та клінічній номенклатура.
Латинська мова як провідна мова науки, релігії, юриспруденції на європейському просторі (від Середньовіччя до ХІХ століття)

2

1) давньоримське право та його вплив на формування європейського правового простору; 2) положення римського права та їх рецепція сучасною юриспруденцією; 3) порівняльний аналіз володіння латинською мовою в різних країнах Європи у добу Середньовіччя та Ренесансу.
Греко-латинська медична номенклатура та її витоки

2

1) особливості латинської біологічної номенклатури у порівнянні з медичними термінами (засоби та джерела творення); 2) Карл Лінней як творець найдетальнішої класифікації біологічних видів;

 

 

І І півріччя 2010-2011 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Ars: античне мистецтво, література, скульптура, живопис, архітектура.

2

Архаїчна Греція. Кіклічні поеми. Дидактичний епос Гесіода. Лірика. Зародження натуралістичної філософії та історіографії. Архітектура грецьких храмів. Вазовий живопис.

Рання республіка. Розвиток ремесел. Оздоблення римських храмів. Розвиток прози.

Sanitas: медицина в Давній Греції та Римі.

2

Кнідоська школа. Медицина-ремесло, яким може оволодіти кожен. Намагалися з’ясувати основні причини походження хвороб, створити єдину теорію медицини.
Scientia: основні медичні трактати античності та середньовіччя, перші аптеки.

2

Руф «Про назви частин людського тіла» робить спроби пов’язати відомості анатомії з деякими захворюваннями. Докладно описує зоровий орган, перехрестя зорового нерва, капсулу кришталика; нервову систему розглядає як таку, що поєднує органи між собою в єдиному організмі, йому належать праці про подагру, захворювання нирок, сечового міхура з наведенням багатьох раціональних засобів лікування. .
Viva latina: латинська мова у сучасному світі.

2

Робота з найновішими досягненнями в області літератури, музики, поезії латинською мовою. Ознайомлення з новинами та радіопередачами. Навчання живої латини в повсякденному житті.

Керівник гуртка: К.С. Мелещенко

Завідувач кафедри: О.Г. Кісельова

 

План роботи наукового студентського гуртка “ Colores vitae ” на кафедрі латинської мови НМУ ім.О.О.Богомольця

І півріччя 2011-2012 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Antiquitas: мистецтво, історія, культура Давньої Греції та Риму

2

1) давньоримський суспільний устрій: соціальні класи та особливості їх взаємодії в умовах рабовласницького ладу;

2) давньоримський світогляд: його вплив на формування світоглядного простору сучасної Європи.

Lingua Latina як дзеркало античності та мова літератури

2

1) давньоримське ораторське мистецтво: основні правила побудови промови ритора та особливості античного ораторського виступу; 2) Марк Туллій Цицерон як видатний оратор і політичний діяч.

Антична міфотворчість, її витоки, зв’язок зі світовими міфологіями та її рецепція в науковій термінології

2

Робота секції здійснювалася за зразком дискусійного клубу. Серед питань, винесених на дискусійне обговорення, були наступні: 1) чи створюють люди міфи в сучасному світі, якщо так, то які їх особливості і чи можна порівнювати їх із античною міфотворчістю? 2) у чому полягає причина надзвичайної популярності античних міфологічних образів впродовж багатьох століть?
Латинська мова як провідна мова науки, релігії, юриспруденції на європейському просторі (від Середньовіччя до ХІХ століття)

 

2

1) латинська мова в Україні за доби Гетьманщини: латинськомовна історична хроніка національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького; 2) листування видатних політичних та суспільних діячів України латинською мовою.

Греко-латинська медична номенклатура та її витоки

2

1) історія виникнення деяких медичних термінів (анатомічних та клінічних); 2) греко-латинська клінічна термінологія у порівнянні з національними клінічними термінологіями.

 

 

І І півріччя 2011-2012 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Ars: античне мистецтво, література, скульптура, живопис, архітектура.

2

Класична Греція. Грецькі філософські школи. Історіографія Фукідіда та Геродота. Зародження античної драми та ораторського мистецтва. Монументальна архітектура (три стилі) та скульптура.

Римський театр, еллінізація римської культури та літератури. Теренцій, Плавт.

Sanitas: медицина в Давній Греції та Римі.

2

Коська школа. Гіппократ. Основний принцип Гіппократа -лікування «протилежного протилежним».Хірургічні праці Гіппократа з травматології. Вказівки щодо пов’язок, методів лікування переломів, вивихів. Медична термінологія «Кодексу Гіппократа» як основа наукової медичної термінології .
Scientia: медичні трактати античності та середньовіччя, перші аптеки.

2

«Corpus Hippocraticum» («Кодекс Гіппократа»). Вчення про темперамент. «Для лікаря найкраще – подбати про здатність передбачення» – навчав Гіппократ у своїй «Прогностиці».У трактаті «Про священну хворобу» Гіппократ пише про епілепсію.
Viva latina: латинська мова усучасному світі.

2

Робота з найновішими досягненнями в області літератури, музики, поезії латинською мовою. Ознайомлення з новинами та радіопередачами. Навчання живої латини в повсякденному житті.

Керівник гуртка: О.І. Ніколаєнко

Завідувач кафедри: О.Г. Кісельова

 

 

План роботи наукового студентського гуртка “ Colores vitae ” на кафедрі латинської мови НМУ ім.О.О.Богомольця

І півріччя 2012-2013 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Antiquitas: мистецтво, історія, культура Давньої Греції та Риму

2

1) давньоримська сім’я: відносини між подружжям, батьками та дітьми; 2) поняття pater familias . 3 ) інтер’ єр та декоративний живопис римських маєтків.

Lingua Latina як дзеркало античності та мова літератури

2

1) Гай Юлій Цезар як автор «Записок про Гальську війну»; 2) зображення народів та племен Європи у «Записках про Гальську війну»;

3) гальські племена з точки зору римлян-завойовників у порівнянні із сучасним комічним уявленням про галлів.

4) фразеологізми латинською мовою, створені видатними діячами та письменниками нових часів (зокрема, українськими).

Антична міфотворчість, її витоки, зв’язок зі світовими міфологіями та її рецепція в науковій термінології

2

1) рецепція міфів у мистецтві; 2) антична та світова міфологія: спільне та відмінне в осмисленні світу;

Латинська мова як провідна мова науки, релігії, юриспруденції на європейському просторі (від Середньовіччя до ХІХ століття)

2

1) поняття класичної освіти у Російській Імперії; 2) наукові дослідження латинською мовою вітчизняних медиків.
Греко-латинська медична номенклатура та її витоки

2

1) особливості термінотворення на сучасному етапі розвитку медичної та біологічної науки; 2) міжнародні анатомічні з’їзди та їх роль у зміні медичної термінології.

 

 

 

 

Перспективний план роботи гуртка “ Colores vitae ” на кафедрі латинської мови НМУ ім.О.О. Богомольця

І І півріччя 2012-2013 н.р.

Назва секції

Кількість годин

Зміст роботи

Ars: античне мистецтво, література, скульптура, живопис, архітектура.

2

Епоха еллінізму. Стоїки та епікурейці. Розвиток філології. Розвиток епіграмми. Скульптурна група «Лаокоон», Ніка Самофракійська. Живопис на історичну тематикою.

Золота доба Августа. Вергілій та поема «Енеїда». Філософія (Сенека. Епіктет, Плутарх). Розвиток фрескового живопису. Форум Траяна. Терми і бані.

Sanitas: медицина в Давній Греції та Римі, традиції і принципи лікування хвороб в античному статі, постаті.

2

Асклепіад. Вчення про медикаменти та гігієну. Темісон та його класифікація хвороб. Соран з Ефеса почав відрізняти головні симптоми від другорядних.

Гален. Основа життя – пневма. Центром кровоносної системи печінку. Описав окістя, м’язи спини, участь в акті дихання шийних, міжреберних м’язів і діафрагми, відзначив пасивність самих легенів, описав голосовий апарат . Довів існування рухових і чутливих нервів. Розрізняв сім черепних нервів.

Scientia: основні медичні трактати античності .

2

Соран з Ефеса . «Про гострі та хронічні захворювання», «Про жіночі недуги». Подає опис окремих захворювань, підкреслюючи відмінності їх від інших захворювань, тому в історії медицини він є творцем диференційної діагностики.
Viva latina: латинська мова у сучасному світі.

2

Робота з найновішими досягненнями в області літератури, музики, поезії латинською мовою. Ознайомлення з новинами та радіопередачами. Навчання живої латини в повсякденному житті.

 

Керівники гуртка: М.Ю. Ластовець

Н.А. Черненко

Завідувач кафедри: О.Г. Кісельова