НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

Співробітники

 


Гаркавий Сергій
Іванович

Гаркавий Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, 1947 р. н., українець. У 1971 р. закінчив з відзнакою та рекомендацією на наукову роботу Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Працював головним Державним санітарним лікарем (одночасно виконував обов’язки голови районного комітету профспілки медичних працівників) Ставищанського району Київської області (1971-1973 рр.), завідувачем відділення гігієни харчування Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції. На кафедрі працює з 3 вересня 1973р. (асистент), з 1985р. (доцент), з 2004 р. і дотепер завідувач кафедри (з 2009 р. кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків, а з 2017 р.  кафедри гігієни та екології № 3 у складі ФПЛЗСУ.

Доктор медичних наук (2003), професор (2005), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997), Лауреат премії НАМН України в галузі профілактичної медицини (2007),  Академік Національної академії наук вищої освіти України,  академік Української академії наук.

Автор і співавтор 276 друкованих праць, серед яких 10 підручників, 6 навчальних  посібників, 2 монографії, 3 книги; 9 винаходів, понад 30 нормативно-методичних документів і типових програм  навчальних дисциплін для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівнів акредитації, що  затверджені МОЗ України.

Має вищу кваліфікаційну категорію з комунальної гігієни.  Є членом є редакційних рад 3-х наукових журналів, членом спеціалізованих вчених рад: Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця та Д 26.604.01 ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеєва НАМН України».

Співголова комісії з гігієнічного нормування хімічних речових у ґрунті Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України; член експертної комісії при головному державному санітарному лікарі України з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон; проблемної комісії «Гігієна навколишнього середовища» ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзеєва НАМН України».

Член Вченої ради НМУ також ФПЛЗСУ НМУ; апробаційної ради за спеціальністю „гігієна”, факультетської циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін. Голова профбюро медичного факультету № 4 та член профкому співробітників і ради трудового колективу НМУ. Член Громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я»

Нагороджений відзнакою вищої школи СРСР; дипломом третього ступеня учасника ВДНГ УРСР; пам’ятною медаллю з нагоди 1500-річчя від дня заснування м. Києва; почесною нагородою Київської міської державної адміністрації з нагоди 160-річчя від дня заснування Київського медичного інституту; трьома Почесними Грамотами МОЗ України; Почесною грамотою Київського міського голови (2016 р.); Почесною грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця (2017 р.); Почесною грамотою професійної спілки працівників охорони здоров’я України (2018 р.).

h-індекс (Scopus) – 1

h-індекс (Google Scholar) – 9

 

 


Коршун Марія
Михайлівна

Коршун Марія Михайлівна – професор кафедри, відповідальна за наукову роботу.

Доктор медичних наук (2005), професор (2010).

Закінчила з відзнакою та рекомендацією на наукову роботу Київський медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця (1986) та отримала направлення на кафедру комунальної гігієни КМІ. На кафедрі пройшла шлях від старшого лаборанта з вищою освітою, молодшого наукового співробітника госпрозрахункової наукової тематики, асистента (з 1988), доцента (з 2002) до професора (з 2007).

Захистила кандидатську дисертацію (1992) на тему «Экспериментальное обоснование ПДК рицида-П в почве и гигиенических регламентов его применения в системе химической защиты риса».

Захистила докторську дисертацію (2005) на тему «Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту».

Основні напрямки науково-практичної роботи

Підготувала 8 кандидатів та 1 доктора медичних наук.

Наукові інтереси: гігієнічне нормування хімічних речовин у ґрунті; комплексна, комбінована та поєднана дія хімічних речовин та іонізуючої радіації (експериментальні та епідеміологічні дослідження); гігієна та токсикологія хімічних засобів захисту рослин;

Впровадження у практичну діяльність:

Гігієнічні нормативи (понад 300) пестицидів у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді, ґрунті, продуктах харчування та сільськогосподарській сировині.

Методичні вказівки (31) з аналітичного визначення пестицидів в об’єктах довкілля, продуктах харчування та сільськогосподарській сировині.

Інформаційні листи (14) про нововведення у системі охорони здоров’я, видані Укрмедпатентінформ.

Загальна кількість публікацій – понад 350. Серед них – 1 монографія, 8 підручників, 1 посібник, 3 збірники завдань для студентів; 8 деклараційних патентів на корисну модель. Індекс Гірша: Scopus – 1, Googl Scholar – 7.

Громадська діяльність

Член спеціалізованої ради Д 26.003.10 при НМУ імені О.О. Богомольця, Вченої ради факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, 2 апробаційних рад, циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін НМУ, експерт Комісії з питань гігієнічного регламентування пестицидів і агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

Членство в професійних асоціаціях

Член асоціації «Громадське здоров’я»

 Нагороди

Лауреат академічної премії АМН України з профілактичної медицини (2001 р.) за серію наукових праць «Комбінована дія екзогенних хімічних речовин та радіонуклідів».

 

 


Гаркавий
Сергій Сергійович

Гаркавий Сергій Сергійович, к.мед.н., доцент, 2006, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

2008-2010 р.р. проходив післядипломну підготовку та проводив наукові дослідження за темою дисертаційної роботи на базі Університету Аристотеля м. Салоніки (Греція) у рамках проекту Європейського союзу «Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot 6»; 2008-2011 р.р. очний аспірант кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Тема дисертації: Гігієнічна оцінка динаміки міграції метил трет-бутилового ефіру в ґрунті.

Основні напрямки науково-практичної роботи

Санітарна охорона поверхневих і підземних водойм від оксигенаторів бензину.

Впровадження в клінічну практику

Інформаційний лист №275, Укрмедпатентінформ. – 2011.

Публікації: підручники – 5, винаходи – 3

Членство в професійних асоціаціях член асоціації «Громадське здоров’я».

 

 


Горбачевський
Руслан Вікторович

Горбачевський Руслан Вікторович, кандидат медичних наук, доцент

закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 р.

Виконував дисертаційну роботу у якості співшукача на кафедрі комунальної гігієни та екології людини, у 2013 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Гігієнічне обґрунтування регламентів використання в сільському господарстві імідазолінонових гербіцидів на основі імазапіру та імазамоксу».

Основні напрямки науково-практичної роботи

Наукові інтереси: гігієнічне нормування пестицидів

Впровадження в клінічну практику

Патент на корисну модель, Інформаційний лист

Публікації: 35

 

 


Кучеренко Олена
Сергіївна

Кучеренко  Олена Сергіївна, к.мед.н., доцент, Національний медичний університет  імені О.О. Богомольця, 2004 р.

Аспірантура в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, кафедра комунальної гігієни та екології людини, 2005-2008 рр.

Тема дисертації: «Токсиколого-гігієнічна оцінка сучасної технології хімічного захисту посівів рису».

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Закономірності поведінки пестицидів в об’єктах навколишнього середовища, вивчення їх впливу здоров’я людей.

Публікації: 40 наукових і навчально-методичних робіт, з них 2 статті у виданнях, цитованих в міжнародних базах (SCOPUS), 4 патенти на винахід.

 

 


Стасюк
Людмила Анатоліївна

Стасюк Людмила Анатоліївна, канд. мед. н., доцент, закінчила  Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця за спеціальністю „гігієна, санітарія, епідеміологія” y 1992 р. З цього ж року розпочала професійну діяльність на посаді викладача-стажера кафедри гігієни дітей та підлітків Київського медичного інституту. З 1996 р. – асистент, з 2004 р. – доцент.

У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з теми «Гігієнічне обґрунтування режиму навчання в початкових класах ліцею».

Основні напрямки науково-практичної роботи:

Основні проблеми гігієнічного забезпечення дітей та підлітків на сучасному етапі розвитку профілактичної медицини.

Публікації: понад 100 робіт наукового і навчально-методичного характеру, з них підручники – 3.

Громадська діяльність – Член Вченої ради факультету підготовки лікарів для Збройних сил України НМУ імені О.О. Богомольця

Членство в професійних асоціаціях – член асоціації «Громадське здоров’я».

 

 


Ткаченко Іван
Іванович

Ткаченко Іван Іванович, доцент, кандидат медичних наук,

закінчив  в 1979 р. з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Київський медичний інститут  імені О.О. Богомольця. Працював на кафедрі комунальної гігієни КМІ на посадах старшого лаборанта (1979-1984), асистента (1984-1990), старшого викладача (1990-1991). З 1991року по теперішній час на посаді доцента кафедри гігієни та екології №3 НМУ.

Виконав і захистив в 1986 році кандидатську дисертацію за темою «Гігієнічна регламентація комплексних мінеральних добрив, які отримані на основі відходів виробництва марганцю та алюмінію».

Наукові інтереси: гігієнічне нормування екзогенних хімічних речовин у грунті

Впровадження в клінічну практику –  2 ГДК комплексних мінеральних добрив у ґрунті, інформаційний лист – 2

Публікації : понад 110, серед них підручники – 13, методичні рекомендації – 5.

Громадська діяльність –  Член Вченої ради факультету підготовки лікарів для Збройних сил України НМУ імені О.О. Богомольця, апробаційної  ради, циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін.

Членство в професійних асоціаціях:   «Громадське здоров’я»

 Нагороди  –  лауреат Премії АМН України в галузі профілактичної медицини (2004)

 

 

Швагер Оксана Володимирівна

Швагер Оксана Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент.

У 2004 році закінчила медичний факультет № 4 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця за спеціальністю „медико-профілактична справа” та здобула кваліфікацію лікар (диплом з відзнакою). В 2005 р.  захистила магістерську роботу на тему: „Гігієнічна оцінка впливу автомобільного транспорту на стан атмосферного повітря Шевченківського району міста Києва”, здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю „Медико-профілактична справа”.

З 2011 року по 2014 рік навчалася в аспірантурі на базі Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. А.М. Марзєєва НАМН України» (змінена назва на Державну установу «Інститут громадського здоров’я ім. А.М. Марзєєва НАМН України»). У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: “Гігієнічна оцінка ролі пріоритетних канцерогенних сполук атмосферного повітря у формуванні онкологічної захворюваності населення міста”. Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря з комунальної гігієни.

З 2015 року працює на кафедрі гігієни та екології № 3.  Є відповідальною за роботу студентського наукового гуртка кафедри, куратором дисципліни «Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки». З 2015 року виконує обов’язки відповідального секретаря державної екзаменаційної комісії № 4.

Має 40 друкованих робіт, співавтор одного патенту та трьох інформаційних листів, бере активну участь у науково-практичних конференціях та конгресах.

 

Бабій Юлія Ігорівна

Бабій Юлія Ігорівна, асистент кафедри гігієни та екології №3, у 2016 році закінчила НМУ ім. О.О Богомольця.

У 2016-2017 рр. проходила  інтернатуру в ДУ Держспоживслужби в м. Києві

Публікації: 2 – «Проблема підвищення ефективності очисних споруд «(Український науковий журнал) та «Вивчення малих поверхневих вод Полтви та її вплив на якість води в річці Західний Буг» (Український науковий журнал).

 

больша
Мартіянова Юлія Володимирівна

Мартіянова Юлія Володимирівна, асистент кафедри гігієни та екології №3, закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (2014).

Наукові інтереси: проблеми нітратного забруднення підземних вод та гігієнічного нормування хімічних речовин у ґрунті.


Соломаха Ксенія
Валеріївна

Соломаха Ксенія Валеріївна, асистент, закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (2013). Інтернатура за спеціальністю «загальна гігієна» на базі Київського міського лабораторного центру Держсанепідслужби України в м. Києві (ДУ «КИЇВСЬКИЙ МЛЦ ДСЕСУ»), 2014. Аспірантура на кафедрі гігієни та екології №3, до 2020 року.

Тема дисертації: «Гігієнічна оцінка басейнів закритих аквапарків».

 

 


Шкіндер Тетяна
Альбертівна

Шкіндер Тетяна Альбертівна, асистент, закінчила Донецький медичний університет імені М. Горького (2004).

Основні напрямки науково-практичної роботи – гігієнічні аспекти перебування дітей у закладах позашкільної освіти, вивчення провадження новітньої системи освіти НУШ та фізіологічні властивості дітей 6-10 річного віку.

Публікації: 1

Членство в професійних асоціаціях – Член асоціації «Громадське здоров’я»