НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

Навчально-методична робота

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 2017-2018 РР

План навч.-метод. засідань кафедри,весняно-літній семестр 2018-2019

Розподіл акад. груп між викладами кафедри

Розклад занять

Робочі програми

 

Навчально-методична робота є пріоритетним напрямком діяльності кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків в справі підготовки сучасних висококваліфікованих медичних кадрів .

Навчальний процес на кафедрі здійснюється на підставі чинних нормативно-правових документів, наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, наказів ректора, розпоряджень та вказівок навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця.

При плануванні навчально-методичної роботи та її виконанні викладачі кафедри керуються:

 • освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;
 • експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТ S ) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”;
 • наказом МОЗ України від 17.05.06 за №281 “Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-І V рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52”.
 • рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.04 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.04 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;
 • наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;
 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

За станом на 1 вересня 2014 р. на кафедрі викладається 9 навчальних дисципліни:

 • «Основи екології» – для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету (очна та заочна форми навчання) за спеціальностями – 7.110101 “Фармація” ), у тому числі й іноземних громадян (російськомовних і англомовних, 7.120201.04 «Технологія парфумерно-косметичних засобів»;
 • «Медицина надзвичайних ситуацій» для студентів 2-го курсу медичного факультету №2 (очна форма навчання) за спеціальністю – 7.110101 “Лікувальна справа”
 • «Гігієна та екологія» – для студентів 3-го курсу медичного факультету № 3, факультету підготовки лікарів для збройних сил України, факультету підготовки іноземних громадян (російськомовних) за спеціальностями – 7.110101 “Лікувальна справа”; 7.110104 “Педіатрія”;
 • «Гігієна у фармації» для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультетів (очна і заочна форми навчання), у тому числі й іноземних громадян (російськомовних і англомовних ) за спеціальностями – 7.110101 “Фармація”;
 • «Гігієна та промислова санітарія» для студентів 3-го курсу (очна форма навчання) за спеціальністю 7.120201.04 «Технологія парфумерно-косметичних засобів»;
 • «Екстремальна медицина» для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультетів (очна і заочна форми навчання) за спеціальностями – 7.110101 “Фармація” , 7.120201.04 « Технологія парфумерно-косметичних засобів»;
 • «Цивільний захист» – для студентів 4-го курсу медичного факультету №2 (очна форма навчання) за спеціальністю – 7.110101 “Лікувальна справа”
 • «Гігієна та екологія»- для студентів 6-го курсу медичного факультету № 3, факультету підготовки лікарів для збройних сил України, факультету підготовки іноземних громадян (російськомовних) за спеціальностями – – 7.110101 “Лікувальна справа”; 7.110104 “Педіатрія”;
 • «Комунальна гігієна та екологія людини» для студентів 6-го курсу медичн ого факультет у №4 за спеціальн істю – 7.110105 “Медико-профілактична справа” ;
 • «Гігієна дітей та підлітків» – для студентів 6-го курсу медичн ого факультет у №4 за спеціальн істю – 7.110105 “Медико-профілактична справа” ;

Кафедра забезпечує навчання лікарів в інтернатурі за спеціальністю «загальна гігієна» з навчальних дисциплін – “Комунальна гігієна” та «Гігієна дітей та підлітків». Проводить зняття з лікарями-інтенами, що навчаються за спеціальністю «епідеміологія».

Робота педагогічного колективу спрямована на вирішення завдань, які поставила перед підготовкою спеціалістів реформа системи охорони здоров’я, а саме:

– підготовку робочих навчальних програм (РНП) до кожно ї дисципліни у відповідності до вимог ОПП;

– впровадження та удосконалення форм і методів навчання на засадах дидактично-педагогічних принципів у контексті вступу України в Болонську систему освіти;

– освоєння та практичне застосування сучасних форм оптимізації навчального процесу, як проблемні лекції, індивідуалізація навчання тощо;

– створення методичних документів до самостійної роботи студентів як на заняттях, так і в позааудиторний час;

– удосконалення методики розробки тестових завдань на засадах сучасного досвіду у цій галузі;

– поглиблення науково-теоретичної, практичної освіченості викладачів.

Викладання дисциплін ведеться за робочими навчальними програмами, які складені на основі чинних навчальних програм. Значна частина програм структурована відповідно до вимог кредитно-модульної системи підготовки фахівців. Організація навчального процесу здійснюється за європейською к редитно-трансферн ою систем ою.

Основними формами організації навчального процесу є лекції, практичні заняття, консультації, а також самостійна робота студентів. Керуючись принципами ЄКТС , викладачі кафедри значну увагу приділяють впровадженню європейських стандартів підготовки молодих спеціалістів.

Описание: Описание: D:ФотографииФото кафедрыДля Саши на сайт кафедры, Филатова И.НP1010048.JPG

Студенти оволодівають методикою лабораторного аналізу питної води.

На лекціях, побудованих за проблемним принципом, які читають завідувач кафедри, професор С.І.Гаркавий,професори М.М. Коршун, В.І.Берзінь, доценти І.І. Ткаченко, Л.А. Стасюк, І.М.Філатова, О.В. Дема, О.С.Кучеренко широко застосовуються мультимедійні презентації. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом, під час якого у студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Посилюється роль лекцій в якісному управлінні самостійною роботою студентів.

 

Описание: Описание: D:ФотографииФото кафедрыP1010002.JPG

Описание: Описание: D:ФотографииФото кафедрыP1010009.JPG

Професор С.І.Гаркавий читає лекцію студентам 3 курсу медичного факультету № 3.

Оцінка засвоєння окремих тем (поточний контроль) проводиться на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей. Постійно здійснюється поточний контроль знань студентів: традиційний усний, письмовий, тестовий. Оцінка засвоєння модуля – здійснюється на останньому навчальному занятті модуля із використанням таких засобів діагностики рівня підготовки студентів як: тестові завдання, розв’язування ситуаційних задач, аналіз та оцінка результатів лабораторно-інструментальних досліджень факторів навколишнього природного середовища та їх впливу на стан здоров ¢ я населення. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів

 

Описание: Описание: D:ФотографииФото кафедрыIMG_5403.JPG Описание: Описание: D:ФотографииФото кафедрыIMG_5406.JPG

Професор Коршун М.М. підводить підсумки тестового контролю знань студентів

 

Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття та вивчення тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, пошук та вивчення додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях.

Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання.

Викладання ведеться українською, російською та англійською мов ами .

Велику увагу на кафедрі приділяють організації навчання іноземних студентів.

Систематично аналізуються результати успішності студентів. Здійснюється контроль за своєчасним ліквідуванням академічної заборгованості. За підсумками аналізу успішності кожен викладач проводить індивідуальні консультації з відстаючими студентами.

Робота з молодими та малодосвідченими викладачами проводи ться за планом індивідуальної роботи з питань:

– структурування дисциплін;

– складання методичних розробок;

– контроль і оцінка знань, умінь і навичок;

– реалізація мети заняття та міждисциплінарної інтеграції;

– організація самостійної роботи студентів на заняттях та позаудиторний час;

– відвідування занять досвідчених викладачів;

– самоосвіта (робота з методичними матеріалами, науковою та професійною літературою).

За період з 200 7 по 201 4 роки співробітниками кафедри захищено 5 кандидатських дисертацій . Ведеться робота над 3 кандидатськими дисертаціями. В аспірантурі при кафедрі навчається 3 аспіранти.

Викладачі кафедри беруть активну участь у створені нових підручників, навчальних планів, програм, кваліфікаційних характеристик, інших важливих нормативно-правових документів .

Кафедра приймає активну участь у щорічних факультетських науково-методичних конференціях, залучає студентів до науково-дослідницької діяльності , надає їм допомогу при підготовці до науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених.

 

Описание: Описание: C:UsersbadyAppDataLocalTempRar$DI61.904image31.jpeg Описание: Описание: C:UsersbadyDesktopIMG_3098.JPG

Студенти під час підсумкової конференції з навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій»

 

На кафедрі проходять навчання інтерни за спеціальністю «загальна гігієна» з навчальних дисциплін – “Комунальна гігієна” та «Гігієна дітей та підлітків»

Як опорна кафедра здійснює координацію діяльності профільних кафедр вищих навчальних медичних закладів України, забезпечує підвищення кваліфікації викладачів факультету підвищення кваліфікації медичних навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації.

На Державному іспиті з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я, 2014 р.

 

 

На Державному іспиті з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я, 2014 р.

На Державному іспиті з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я, 2014 р.

 

На Державному іспиті з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я, 2014 р.

 

На Державному іспиті з гігієни, соціальної медицини та економіки охорони здоров’я, 2014 р.