НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

Навчально-методична робота

 

Відповідальний: Ткаченко Іван Іванович, доцент, +380680440233; +380999002332)

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Навчально-методична робота кафедри

План навч.-метод. засідань кафедри,весняно-літній семестр 2019-2020 н.р.

Розподіл акад. груп між викладами кафедри

Робочі програми

 

Навчально-методична робота є пріоритетним напрямком діяльності гігієни та екології №3 у справі підготовки сучасних висококваліфікованих медичних кадрів. Навчальний процес на кафедрі здійснюється на підставі чинних нормативно-правових документів, наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, наказів ректора, розпоряджень та вказівок навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця.

При плануванні навчально-методичної роботи та її виконанні викладачі

кафедри керуються:

  • освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;
  • експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS ) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”; наказом МОЗ України від 17.05.06 за №281 “Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52”
  • рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.04 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.04 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;
  • наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;
  • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

 

Станом на 1 вересня 2019 р. на кафедрі викладається 6 навчальних дисципліни:

– «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» (змістовий модуль “Безпека життєдіяльності”) для студентів 1 курсів медичних факультетів 1,4, ФПЛЗСУ факультету підготовки іноземних (англомовних) студентів другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина», медичного №3 – галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія», фармацевтичного факультету (очна і заочна форми навчання) спеціальність 226 «Фармація. Промислова фармація».

  • «Гігієна та екологія» – для студентів 2-3-го курсу медичного ФПЛ ЗСУ

другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охороназдоров’я» спеціальність 222 «Медицина»

  • «Гігієна та екологія» – для студентів 2-3-го курсу медичного факультету № 3 другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія».
  • «Гігієна у фармації та екологія» для студентів 1,2, 3-го курсів фармацевтичного факультетів (очна і заочна форми навчання), у тому числі й іноземних громадян (російськомовних і англомовних) другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація. Промислова фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів».
  • Підготовка офіцерів запасу (військова гігієна) – для студентів 4-го курсу медичних факультетів №№1,2,4, ФПЛЗСУ другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина», факультет №3 галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія».
  • «Гігієна та екологія» – для студентів 6-го курсу медичного факультету № № 3, 4, факультету підготовки лікарів для збройних сил України, факультету підготовки іноземних громадян (російськомовних) за спеціальностями 7.110101 “Лікувальна справа”; та 7.110104 “Педіатрія”