НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №2

Навчально-методична робота

Відповідальний: Циганок Андрій Михайлович, доцент, dr.tsyganok@gmail.com

 

Паспорт кафедри

Положення про кафедру

Навчальні дисципліни

 

2020-2021 н.р.

 

План методичних нарад кафедри осінньо-зимовий семестр 2020-21

План методичних нарад кафедри весняно-літній семестр 2020-21

Розподіл груп 2020-2021

 

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Нормативні документи

 

ЛЕКЦІЇ

 

Навчання на кафедрі хірургії №2 проводиться на клінічних базах кафедри МКЛ№4, ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова», центральний військовий госпіталь».

На кафедрі проводиться навчання студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів.

Відповідно до вимог Болонського процесу навчання здійснюється за кредитно-модульною системою.

Навчальний процес на кафедрі проводиться з вітчизняними студентами медичного факультету №1 та англомовними студентами 4, 5 та 6 курсів. Викладання проводиться згідно з типовою навчальною програмою, розробленою співробітниками кафедри, та з наступними нормативними документами:

освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;

наказом МОЗ України від .31.012005 року №52 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-І V рівнів акредитації України за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”

наказ МОЗ України №539 від 08.07.2010 . “Про внесення змін до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа”, затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009 №749″

рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”.

Співробітниками кафедри розроблено методичні рекомендації:

 • «Мето дические указания к практическим занятиям по хирургии (модуль1), Київ, 2014;
 • Algorithms of diagnostic and medical tactic of surgical diseases. Modules of 1 and 2.- Kиїв: Книга Плюс, 2014;
 • Study Guide of Surgery for Medical Students (module 4), Kиїв: Книга Плюс, 2012;
 • Study Guide of Surgery for Medical Students (module 1), Kиїв: Книга Плюс, 2011;
 • Study Guide of Surgery for Medical Students (module 2), Kиїв: Книга Плюс, 2010;
 • Практикум з хірургії.- К.: ВПЦ «Експрес»,. 2012;
 • Хірургічне лікування захворювань селезінки.- Київ: Валрус Дизайн, 2014;
 • Гострий апендицит.- К.: Валрус Дизайн, 2013.- 182 с;
 • Алгоритмы диагностической и лечебной тактики при хирургических заболеваниях. Модули 1 и 2. К.: ВПЦ «Експрес», 2012;
 • Алгоритми діагностичної і лікувальної тактики при хірургічних захворюваннях. Модуль 2, К.: ВПЦ «Експрес», 2012;
 • Хірургічне лікування захворювань підшлункової залози, Київ: Валрус-Дизайн», 2011;

Для студентів 4,5,6 курсів створено базу методичних рекомендацій для підготовки по кожній темі заняття, відповідно до навчального плану.

Окрім матеріалів для підготовки, співробітниками кафедри створено базу тестового контролю, що використовується для проміжного та підсумкового модульного контролю студентів 4 та 5 курсів.

Особлива увага приділяється підготовці студентів на кафедрі хірургії №2 до ліцензійного іспиту «Крок-2». Для цього відповідальні співробітники регулярно поповнюють кафедральну тестову базу «Крок 2. Хірургія» новими завданнями, що з ’ являються в загальній базі «Крок 2» центру тестування.

Практичні заняття із студентами проводяться згідно з навчальними планами не тільки теоретично, але й, переважно, біля ліжка хворого, в маніпуляційних, перев’язочних, операційних, відділеннях діагностики (практична частина).