НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa гістології та ембріології

Співробітники кафедри

Чайковський Юрій Богданович – завідувач кафедри. Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут у 1974 р. Занесений до Золотої книги пошани інституту. Навчався в аспірантурі кафедри нормальної анатомії 1974-77 р. Захистив кандидатську дисертацію «Мікроваскуляризація сідничого нерва за умов його де- та регенерації» у 1978 р. Асистент кафедри нормальної анатомії Київського медичного інституту, 1977-1981 р. Асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ), 1981-1982 р.; старший викладач , 1982-1987 р.; доцент тієї ж кафедри КІУЛ, 1987-1992 р. Доктор медичних наук – 1989 р. Тема докторської дисертації: «Регенерація периферійного нерва за умов його ауто- і аллопластики». Завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з 1992 р. до теперішнього часу. Професор – 1993 р. Проректор Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, 1994-2000 р. Начальник відділу медичних і аграрних наук ВАК України 2000-2011 р. З 2006 р. бере активну участь у роботі Державного експертного центру МОЗ України та Формулярного комітету. Заслужений діяч науки і техніки України – 2001 р. Лауреат Державної премії України – 1996 р. Лауреат Премії Національної академії медичних наук України – 2001 р. Лауреат Премії імені В.П.Комісаренка НАН України – 2010 р. Член-кореспондент Національної академії медичних наук України – 2003 р., член кількох міжнародних громадських академій. Президент наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. Автор понад 500 накових і навчально-методичних праць. Нагороджений Грамотами МОЗ України , Київського міського голови , Нагрудним знаком «Петро Могила».

 

 

Грабовий Олександр Миколайович  – професор кафедри.

У 1986 р. з відзнакою закінчив І лікувальний факультет Київського медичного інституту і Вченою Радою факультету був рекомендований на наукову роботу. З 1 грудня 1986 р. по 31 листопада 1989 р. аспірант кафедри гістології КМІ. У жовтні 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Заживление и иннервация кожных ран в старости». Після закінчення аспірантури до грудня 1996 року працював асистентом кафедри гістології та ембріології НМУ.

1996-1999 рр. – докторант кафедри гістології та ембріології.

1995-1997 рр. – стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених.

1992-1999 рр. – відповідальний виконавець науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрі гістології. 1994-1999 рр. – відповідальний за науково-дослідну роботу на кафедрі гістології та ембріології.

2000-2008 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.06 в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця

У 2000 році захистив докторську дисертацію «Вплив ацетилхоліну, норадреналіну та їх антагоністів на посттравматичну регенерацію шкіри та периферичного нерва».

У 2001 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри гістології, цитології та ембріології НМУ, і у 2002 р. присуджено вчене звання доцента. У 2003 р. призначений на посаду професора кафедри гістології та ембріології після обрання за конкурсом, у 2004 р. – присвоєно звання професора.

2004 р. – завідувач НДЛЦ, 2007 р. – після реорганізації НДЛЦ в Інститут проблем патології в 2007 р. – директор ІПП. З 2008 р. – завідувач лабораторією гістології, біології розвитку та токсикології ІПП. Ініціював ліцензування Інституту проблем патології НМУ по спеціальності патологічна анатомія (грудень 2007 р.) та організував на базі ІПП НМУ (2008 р.) проведення клінічних патогістологічних досліджень.

З 16.12.2008 р. очолив науково-дослідний відділ патологічної анатомії Національного інституту раку.

З 19.11.2018 – професор кафедри гістології та ембріології НМУ імені О. О. Богомольця.

Основні напрямки наукових робіт: пластичні властивості сполучних тканин; реактивні властивості нервової тканини; гістологічна техніка; експериментальне моделювання; гістологічна верифікація новоутворень; визначення злоякісного потенціалу пухлин за даними багатофакторного морфологічного аналізу (морфометрія, гістохімія, імуногістохімія); вивчення субпопуляційного клітинного складу пухлин.

Автор понад 420 наукових праць, патентів, навчальних посібників. Підготував: 4 кандидата наук, 1 доктора наук.

 

 

 

 

Мельник Наталія Олексіївна  –

професор кафедри гістології та ембріології, закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет у 1993 році.

З 1993 по 1996 рр.  навчалась в аспірантурі на кафедрі гістології та ембріології в  НМУ імені О. О. Богомольця.

В 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук з теми: «Стан лімфатичних вузлів в умовах регенерації периферійного нерву».

З 2002 по 2005 рр. навчалась в докторантурі на кафедрі гістології та ембріології та працювала асистентом за сумісництвом.

В 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з теми: «Структура деяких органів нервової та імунної систем за умов демієлінізації та ремієлінізації».

Під керівництвом професора Мельник Н.О. пройшли захист дві кандидатські дисертації та одна кандидатська дисертація подана до спеціалізованої вченої ради.

Наукові інтереси: структурні зміни нейронів у ЦНС, вивчення демієлінізації, ремієлінізації, нейроімунологія, множинний склероз, геморагічний інсульт.

Мельник Н.О. є автором 206 наукових та навчально-методичних праць:

Підручники: 3.

Посібники і методичні рекомендації: 26.

Патенти: 6.

З 2000 по 2010 рр. виконувала обов’язки  відповідального виконавця  наукової роботи кафедри гістології та ембріології.

З 2008 по 2011 рр. працювала заступником начальника навчально-методичного відділу університету.

З 2004 по 2018 рр. – відповідальна за англомовну форму навчання студентів на кафедрі гістології та ембріології.

З 1998 по 2017 рр. – відповідальна за роботу студентського наукового гуртка.

Відповідальна за методичну роботу кафедри, за проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади і є членом журі на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».

Є членом екзаменаційної комісії з прийому кандидатських іспитів з дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».

Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри гістології та ембріології. Є головою фахового комітету лізензійного іспиту «Крок-1», спеціальність «Стоматологія».

Є членом апробаційної вченої ради «Морфологія» та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця  МОЗ України.

Була членом оргкомітету 3ї та 4ї  міжнародної конференції «Central Nervous System Disorders & Therapeutics» та членом Allied Academies  AAC of Neuroscience (міжнародна академія нейронаук). Доповідала на міжнародних конференціях – 8 з них 5 виступів – основні лекції, на 4-й міжнародної конференції «Central Nervous System Disorders & Therapeutics» (12-14 листопада 2018 року, м. Единбург) була основним модератором та членом журі постерних доповідей за що отримала 4 сертифікати.

Була членом оргкомітету на «10th Global Summit on Neuroscience and Neuroimmunology» та була основним доповідачем (19-20 лютого 2020 року, м. Париж).

З 14 по 15 червня 2019 року пройшла стажування на кафедрі клінічної нейроімунології у Медичному університеті м. Познань (Польща).

З 1995 по 1997 рр. була Стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

 

Сокуренко Людмила Михайлівна, д.мед.н. (2010), професор (2016), магістр державного управління у сфері охорони здоров’я (2011)  –  професор кафедри гістології та ембріології.

Докторська дисертація „Структурні зміни органів нервової системи за умов мікромеркуріализму”.

У 1998 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та була розподілена на кафедру гістології й ембріології.

У 2008 р. закінчила комп’ютерну академію «Шаг» за спеціальністю дизайнера комп’ютерної графіки та інтернет-технології.

Пройшла курси підвищення кваліфікації «Математичні методи обробки інформації» при НМАПО імені П.Л. Шупика, закінчила курси англійської мови при НМУ імені О.О. Богомольця для викладачів.

У 2011 р. закінчила з відзнакою Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю магістр державного управління «Державне управління у сфері охорони здоров’я», отримала сертифікат про вільне володіння англійською мовою. Володіє англійською мовою на рівні В2, що підтверджено сертифікатом міжнародного іспиту АPTIS, виданого Британською Радою.

Під її керівництвом захищена одна кандидатська дисертація та виконуються 2 кандидатські дисертації. Має досвід роботи профоргом кафедри з 1999 по 2020 роки та відповідальної за наукову роботу кафедри з 2010-2020. Має більше 250 друкованих робіт, з них 11 патентів та 92 статті, з них 25 статті у базі Скопус, Індекс Хірша у цій базі- 5, Google Scholar – 6. Сокуренко Л. М. є співавтором навчально-методичних розробок та підручників українською та англійською мовами.

Сокуренко Л.М. являється представником Українського товариства АГЕТ в Європейському Товаристві Морфологів (EFEM) та Міжнародній Федерації Товариств Анатомів (IFAA). Академік Міжнародної академії інтегративної антропології, дійсний член асоціації превентивної та антиейджінг медицини, член апробаційної та спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Морфологія», член Європейської Спілки Вивчення Відновлення та Регенерації Периферійного Нерву “European Society for the Study of Peripheral Nerve Repair and Regeneration”. Член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з медико-біологічних та фармацевтичних наук з 2014 р. Член редакційної ради “Українського науково-медичного молодіжного журналу” та “Вісника морфології”. Активно і творчо приймає участь у науково-дослідній роботі студентів-членів студентського наукового гуртка кафедри.

 

 

Стеченко Людмила Олександрівна – професор

кафедри гістології та ембріології закінчила у 1965 році Київський університет імені Тараса Шевченко.

У 1974 році захистила  кандидатську дисертацію  «Кровоносні капіляри міокарда при деяких вроджених та набутих вадах серця» та у 1990 році докторську  дисертацію: «Ендотелій кровоносних капілярів міокарда хребетних (ультраструктурний аналіз). Основними напрямками наукової роботи є медико-біологічні проблеми, що стосуються вивчення ультраструктурної організації органів та тканин людини і тварин в нормі й патології. При цьому основна увага приділяється дослідженню цитопатології серцево-судинної системи, гемомікроциркулярному руслу та, зокрема,  метаболічним процесам у клітинах.

За матеріалами проведених досліджень під керівництвом проф. Л.О.Стеченко захищено 4 докторських та 9 кандидатських дисертацій. Наукова продукція складає: 4 монографії, розділ у підручнику «Патологічна анатомія», співавтор підручника «Гістологія, цитологія, ембріологія» та навчального посібника «Гістологія», понад 279 наукових праць у закордонних і вітчизняних  виданнях, 9  патентів на винаходи,  2  раціоналізаторські пропозиції, 5  інформаційних  листів,  методичні  рекомендації.

Професор Стеченко Л.О. член Міжнародної академії патології;  (1993), член-кореспондент інтернаціональної академії інтегративної антропології (Україна) (1994), Академік Української академії наук (Україна) (1997) є членом спеціалізованої вченої ради Д26.003.06 при Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця та членом вченої ради факультету №3.

 

 

 

 

 

 

Яременко Лілія Михайлівна 

Професор кафедри. З відзнакою закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Працювала молодшим науковим співробітником Інституту проблем патології НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2010 році захистила дисертацію на тему «Стан імунної системи у щурів при моделюванні судинних уражень головного мозку різного ступеню тяжкості та його корекція», здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Зміни у корі півкуль великого мозку за умов моделювання ішемії та імунокорекції (імуногістохімічне дослідження)”.

Основні наукові напрямки роботи – дослідження імунної та нервової систем.

На кафедрі гістології та ембріології працює з 1 вересня 2010 року.

Є автором 120 наукових праць. Із них 8 патентів та  8 навчальних посібників.

Спекретар наукового товариства анатомів, гістологів та топографічних анатомів.

 

 

 

 

 

Бідна Лариса Павлівна

доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Біолог-цитолог, гістолог та ембріолог” у 1984 році. Працювала на посаді молодшого наукового співробітника у Київському НДІ отоларингології імені О.С. Коломійченка. Після закінчення аспірантури в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Клітинна біологія” захистила кандидатську дисертацію “Морфофункціональні дослідження чоловічих гамет після гамма-опромінення в широкому діапазоні доз та дії антиоксидантів” (спеціальність: 03.00.11 – ембріологія, гістологія і цитологія). Володіє комплексом сучасних методів вивчення біології розвитку, морфоцитохімічних та електронномікроскопічних досліджень. Працювала на посаді асистента (1994-2003) та доцента (2003 – по теперішній час) кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Автор та співавтор 67 наукових праць. Наукові інтереси: структурнофункціональні особливості біології розвитку, гаметогенез в умовах дії чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. Голова профбюро медичного факультету №1, член профспілкового комітету співробітників НМУ, вченої ради медичного факультету №1 та апробаційної ради «морфологія людини». Нагороджена Грамотами МОЗ України (2005, 2010) та відзначена Почесними грамотами Київського міського голови (2002, 2007). Почесна грамота професійної спілки працівників охорони здоров’я (2016), Почесна грамота професійних спілок України (2019).

 

 

 

 

Божко Олена Григорівна – доцент кафедри.

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця у 1975 р. Працювала на посаді молодшого наукового співробітника у лабораторії патоморфології Київського НДІ урології та нефрології, де виконала і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічно-морфологічна характеристика та морфогенез гострого гломерулонефриту (за даними пункційної біопсії нирки)» у 1986 р. З 1988 року – асистент, а з 1992 року – доцент кафедри гістології НМУ. Куратор кафедри по роботі зі слухачами факультету підвищення кваліфікації викладачів. Член апробаційної вченої ради з морфологічних дисциплін. Відповідальна за роботу «Школи молодого асистента» на кафедрі. Автор понад 50 наукових праць.

За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм у 2007 році нагороджена Почесною грамотою МОЗ України.

 

 

 

 

Демидчук Анастасія Сергіївна  – доцент, кандидат медичних наук.

У 2002 році з відзнакою закінчила Перший київський медичний коледж за фахом «Лабораторна діагностика».   У   2007 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю « цитологія, гістологія » .  У 2007-2010 р р. займала посаду старшого лаборанта  на кафедрі гістології та ембріології. З 2010 року є асистентом кафедри. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регенерація периферійного нерва за умов застосування нейропептидних засобів (експериментально-морфологічне дослідження)», та одержала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2014 року – доцент кафедри. З 2017 року виконує обов’язки завуча кафедри. Є автором 36 наукових праць, 7 посібника, має 3 патенти.  У жовтні 2019 року пройшла післядипломне стажування «Нові інноваційні методи викладання у медицині» у Люблінському медичному університеті. Має сертифікат володіння англійською мовою В2. Сфера наукових інтересів: дослідження впливу мультипотентних стовбурових клітин на регенерацію периферійного нерва.

 

 

 

 

 

 

Запривода Лариса Петрівна – доцент кафедри. У 1982 році з відзнакою закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту. З 1982 р. до 2008 р. працювала в науково-дослідній лабораторії токсикології та експериментальної ембріології Науково-дослідного лабораторного центру Національного медичного університету на посадах від старшого лаборанта до провідного наукового співробітника. За роки роботи оволоділа сучасними методами ембріологічних, морфологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень, була співвиконавцем 12 НДР. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему:”Морфо-функціональна характеристика сперматогенезу при дії деяких хімічних та фізичних чинників” за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2005 р. обрана за конкурсом на посаду асистента, а у 2011 р. – доцента кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Має 63 наукових та навчально-методичних друкованих праці. Відповідальна за формування бази табличного унаочнення кафедри з курсу гістології, цитології та ембріології. З 2008 року виконує обов’язки куратора КМСОНП медичного факультету №3 НМУ імені О. О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

Кваско Олена Юріївна

доцент, кандидат біологічних наук, закінчила у 2010 році біологічний закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «фізіологія».

У 2009-2014 рр. працювала інженером, а згодом молодшим науковим співробітником відділу генетичної інженерії Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. У 2010-2014 рр. навчалася в аспірантурі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

У 2013 р. захистила дисертацію на тему «Вплив генетичної трансформації клітин на фізіолого-біохімічні особливості рослин родуCichorium».

Публікації – 85 наукових праць, з них 28 статей у фахових виданнях, в тому числі 8 статей, що індексуються у Scopus, та  1 патент. Має h-індекс «4» за Google Scholar,  «3» за Scopus «2» за Web of Science

 

 

 

 

 

 

Козак Ганна Іванівна

доцент, к.мед.н., закінчила Київський медичний інститут у 1983 році.

Кандидатська дисертація: “Ультраструктурні характеристики легенів та серця при експериментальній гіпертензії в малій кровоносної системі та її фармакологічна корекція”

Кількість публікацій -52, що включає 1 посібник, рекомендацій -7, 1 – патент на корисну модель.

2009 – 2016 роки заступник декана медичного факультету № 4. Зараз вона відповідає за успіхи медичного факультету №4 на кафедрі. Вона відповідає за безпеку на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондаурова Ганна Юріївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.
Закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар. Пройшла інтернатуру за спеціальністю «Терапія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів при введенні бісфосфонатів у комбінації з гідрокортизоном» (спеціальність: 14.03.09 – гістологія, цитологія і ембріологія). Працювала на кафедрі медичної біології Луганського державного медичного університету асистентом, з 2011 року – доцентом. У 2013 р. отримала вчене звання «доцент». З 2014 по 2017 роки працювала на кафедрі біології Національного медичного університету імені Богомольця. З 1 листопада 2017 р. почала працювати на посаді асистента, а з 1 вересня 2018 р. – доцентом кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Автор та співавтор 61 наукових праць.
 

 

 

 

 

Раскалєй Володимир Борисович – к.мед.н., доцент кафедри

У 1974 році закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця

Аспірантура – 1974-77рр. на кафедрі нормальної анатомії Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата медичних наук: «Гемомікроциркуляторне русло позапечінкових жовчних шляхів в нормі та після ваготомії в експерименті».

Наукові інтереси – нейрогістологія.

Публікації – 78,

Підручник – співавтор підручника «Топографічна анатомія та оперативна хірургія» за ред. Професора К.І. Кульчицького

Методичні рекомендації – 6, Патенти на корисну модель – 3, Патент на авторське право -1.

Членство в професійних асоціаціях – скарбник НТ АГЕТ.

 

 

 

 

Раскалєй Тетяна Яківна –

к.мед.н., доцент кафедри

У 1997році закінчила Вінницький Державний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Інтернатура – 1999р. КМАПО імені П.Л. Шупика «Загальна практика, сімейна медицина»

Стажування – З жовтня по листопад 2017 р. Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь , Республіка Польща, Отримано сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування №2017/11/025 на тему « Інноваційний навчальний заклад 21 століття- європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії» .

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата медичних наук: «Регенерація сідничого нерва за умов його пошкодження та гіпотиреозу».

Наукові інтереси – нейрогістологія.

Публікації – 30, Методичні рекомендації – 4,

Патенти на корисну модель – 3, Патент на авторське право -1.

Членство в професійних асоціаціях – член НТ АГЕТ.

 

 

 

 

 

 

 

Ритікова Наталя Володимирівна – доцент кафедри. Закінчила біологічний факультет КДПІ у 1978р. З 1981р. працювала старшим лаборантом на кафедрі дитячої хірургії Інституту удосконалення лікарів , де написала і захистила канд идатськ у дис ертаці ю на тему «Морфо-функціональна характеристика товстої кишки при хворобі Гіршпрунга у дітей» (1992р). Асистент кафедри г істології та ембріології НМУ з 1992 року. Доцент – з 2004 року. Відповідальна за ECTS по медичному факультету №1, за роботу кафедри як опорної, секретар комісії по прийому кандидатського мінімуму.

 

 

 

 

 

 

 

Савосько Сергій Іванович  – доцент кафедри. Закінчив у 2011 році з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобув кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, наукового співробітника (біологія), викладача вищого навчального закладу. З 2011 року зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук з теми: «Морфологічні зміни в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції». З 2014 року працює на посаді асистента, а з грудня 2018 року доцента кафедри. Бере участь у науково-дослідницькій та методичній роботі кафедри. Є співавтором понад 70-ти наукових публікацій, 4-х патентів на корисну модель і 1-го інформаційного листа. Сфера наукових інтересів: морфофункціональні зміни нервової системи при травматичному та ішемічному ушкодженні.

 

 

 

 

 

Скибінська Тетяна Ростиславівна   –

доцент кафедри гістології та ембріології, кандидат біологічних наук.

Закінчила університет Т. Шевченка в 1995 році за спеціальністю «гістолог, цитолог,ембріолог з правом викладання у ВНЗ».

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ультрамікроскопічні еквіваленти ендокринної функції серця хребетних в нормі та патології».

Історія становлення гістології в Україні/ Києві. Гістологічні коли Укрнаїни.

67 наукових праць, 5 навчальних посібників, 20 наукових праць.

Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.

Член журі Малої Академії Наук України, член журі Міжнародного конкурсу молодих науковців з 2006 року. Член НТ АГЕТ

Подяка МОН України за співпрацю з обдарованою молоддю (2015р.), Подяка МОЗ Україти за плідну працю (2017р), Подяка ЕКО-України 2020 за роботу у журі конкурсу «Уко-Україна 2020».

 

 

 

 

 

 

 

Хламанова Лідія Іванівна – доцент кафедри.

Освіта – Донецький державний університет, біологічний факультет (1975)

Дисертація канд. біол. н. (1989) : «Морфофункціональні особливості органів дихання та їх нервових елементів в різні вікові періоди в нормі та при дії гіпербаричної оксигенації»

Поточні наукові інтереси – медична освіта; методи викладання та історія морфологічних наук в Україні.

Автор 203 наукових публікацій, з яких 78 присвячені методичним аспектам викладання гістології. Співавтор методичних рекомендацій та посібників.

Соціальна діяльність – багаторічний член профспілкового комітету ВНЗ, має подяки від МОЗ та ВНЗ.

 

 

 

 

 

 

Шобат Лариса Борисівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка у 1980р. З 1985 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфологія та реактивні зміни мотонейронів спинного мозку в умовах ауто-та алопластики сідничого нерва» у 2004р. Кваліфіковано читає повний курс лекцій на медичних факультетах, а також на стоматологічному факультеті. Бере участь у навчально-методичній роботі кафедри, підготовці методичних розробок практичних занять, створенні тестів, питань програмного контролю знань студентів, науково дослідницькій роботі кафедри. Вивчала обмін холестерину та убіхінону, а також реактивні зміни мотонейронів спинного мозку. Має 62 друкованих праць. Є роботи в Scopus і Web of Science. Матеріально відповідальна особа та табельник кафедри. З 1989 року по 2010 рік працювала секретарем державної екзаменаційної комісії кафедри. Працює екзаменатором на вступних іспитах до НМУ. Є членом наукового товариства АГЕТ України. За плідну багаторічну педагогічну діяльність нагороджена Подякою Київського міського Голови.

 

 

 

 

 

 

Шамало Світлана Миколаївна   – доцент, кандидат медичних наук.

У 2007 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «цитологія, гістологія».

З 2007-2010  рр. Займала посаду старшого  лаборанта кафедри гістології та ембріології, з 2010 року – асистент кафедри. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регенерація периферійного нерва за умов мікромеркуріалізму та його корекції» та одержала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2014 року – доцент кафедри. Відповідальна за ECTS медичного факультету №3. Є членом  кваліфікаційної комісії НМУ ім. Богомольця медичного факультету №3 по відновленню студентів. Займається науково-дослідною роботою. Є автором 34 наукових праць, 7 посібника, має 3 патенти. У жовтні 2019 року пройшла післядипломне стажування «Нові інноваційні методи викладання у медицині» у Люблінському медичному університеті. Сфера наукових інтересів: дослідження впливу мультипотентних стовбурових клітин на регенерацію периферичного нерва.

 

 

 

 

 

 

Щербак Лариса Федорівна – доцент кафедри. Закінчила Київський медичний інститут ім.акад.О.О.Богомольця в 1976р. Трудову біографію почала на кафедрі патологічної фізіології, де в 1981р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: « Влияние холода на активность окислительно-восстановительных ферментов в денервированных мышцах крыс и сусликов » . З 1983р. працювала асистентом кафедри гістології та ембріології, а з 1993р. – доцент цієї ж кафедри. Має близько 50 наукових праць. Останні 15 років виконує обов’язки профорга медичного факультету №3. За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою міністерства охорони здоров’я України та Подякою Київської міської адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилюк-Скиба Галина Олександрівна – старший викладач кафедри, кандидат біологічних наук, куратор ECTS факультету підготовки іноземних громадян. У 1989-2014 рр. працювала в Державному патологоанатомічному центрі України. У 2009 році закінчила Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію магістра. В 2014 році здобула ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 «Нормальна анатомія». Тема дисертації: «Морфо-функціональні зміни селезінки при експериментальній термічній травмі». З 2014 року працює асистентом кафедри гістології та ембріології. Сфера наукових інтересів – морфофункціональні зміни органів кровотворення та імунного захисту при цукровому діабеті І та ІІ типів. Є автором 16 публікацій  надрукованих у фахових наукових виданнях України та співвавтором 1 публікації надрукованої в фаховому науковому виданні яке входить до Scopus або Web of Science.

 

 

 

 

 

 

Чухрай Світлана Миколаївна  – старший викладач, кандидат медичних наук.

У 2006 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Біологія” та здобула кваліфікацію біолог-мікробіолог, викладач біології.

З 2005 року працювала молодшим науковим співробітником в лабораторії електронної мікроскопії Інституту проблем патології НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда щурів з артеріальною гіпертензією різного ґенезу у віковому аспекті та можливість її фармакологічної корекції» та отримала диплом кандидата медичних наук за спеціальнісю гістологія, цитологія, ембріологія.

З вересня 2011р. поєднує наукову діяльність з викладацькою на кафедрі гістології та ембріології.

У 2019 році пройшла стажування в Польщі, м. Люблін «New and innovative teaching methods in medicine».

Автор 56 наукових праць, має 7 патентів.

Відповідальна за ECTS по стоматологічному факультету.

Член апробаційної ради «Морфологія».

 

 

 

 

Бузинська Наталія Олександрівна, кандидат біологічних наук, у 1985 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1994 р. закінчила аспірантуру при кафедрі цитології, гістології та біології розвитку біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Бузинська Наталія Олександрівна працювала на посадах старшого лаборанта учбової лабораторії з 1997 р.. молодшим науковим співробітником сектору НДЧ з 1998 р., а у 2000 році була переведена на посаду наукового співробітника кафедри цитології, гістології та біології розвитку. Загальна кількість наукових праць складає 52, з них статей 38, тез 14, за останні п’ять років наукових статей у фахових виданнях 12, тез – 9. Вона є також співавтором 5 посібників (з них 2 з грифом МОН), та 1 підручника (з грифом МОН). Бузинська Н.О. володіє хірургічними (розробила методику епіфізектомії у птахів), гістологічними, імуноцитологічними, статистичними методиками. Працюючи на посаді наукового співробітника Бузинська Н.О. весь час виконувала педнавантаження.

Тема дисертації «Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім’яника». Нейроендокринна регуляція в нормі та при екзогенних впливах.

Публікації – 52, Підручники – 1, Методичні рекомендації – 5

 

 

 

 

 

Железняк Ганна Олексіївна – асистент кафедри. Закінчила в 1978 році біологічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка та здобула кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, викладача біології та хімії. Перші професійні кроки були зроблені в науково-дослідних інститутах: отоларингології (кафедра патоморфології), та Київському інституті удосконалення лікарів (кафедра гематології). За ці роки набула практичний досвід з виготовлення гістологічних препаратів, цитологічних методів дослідження периферійної крові та кісткового мозку, підрахунку формули крові та мієлограм. На посаді молодшого наукового співробітника працювала в НДІ загальної та комунальної гігієни ім. А.Н. Марзєєва та НДІ радіаційної медицини, де досліджувались особливості імунологічних та цитохімічних реакцій клітин крові та ізольованих нервових клітин під впливом електромагнітного поля СВЧ-діапазону та інших фізико-хімічних факторів. Співавтор 7 наукових статей, 2-х раціоналізаторських пропозицій та 1 авторського свідоцтва винахідника. З 2003 – викладач медичної біології, гістоогії, цитології та ембріології в Інституті екології та медицини, а потім асистент кафедри ПНЗ «Київський медичний університет». Автор науково-популярної книги з гістології та ембріології «Сказочное царство половой системы». З 2018 – асистент кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

Козицька Тетяна Володимирівна  –

асистент кафедри, кандидат біологічних наук, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, 2007

Аспірантура, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», 2008-2012

науково-педагогічне стажування в університеті Collegium Civitas (м. Варшава, Польща, 08.11 – 13.12.2019)

Тема дисертації: «Нейротоксичні ефекти наночастинок сульфіду кадмію та солі хлориду кадмію (морфофункціональне дослідження небезпеки наноматеріалів»

Наукові інтереси: медична ембріологія, нанотоксикологія, нейробіологія, нейропедагогіка, інноваційні методи викладання медико-біологічних дисциплін

Публікації: монографія – 1, навчальні посібники – 2, загальна кількість публікацій – 65

Громадська діяльність: профорієнтаційна робота з абітурієнтами, співпраця кафедри з Київською Малою академією наук учнівської молоді, член журі та голова предметної комісії з біології Київської МАН, лектор відбіркових турів команди Всеукраїнської біологічної олімпіади

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник столичної освіти» (2019), грамоти Президії НАН України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА за високий професіоналізм, плідну працю і вагомі досягнення у справі навчання та виховання молодого покоління

 

 

 

 

 

 

 

Корсак Аліна Вадимівна

асистент, доктор медичних наук.

Закінчила у 1997 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю педіатрія; у 2004 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю психологія; у 2005 році захистила магістерську роботу на тему « Особливості роботи психолога із студентами у вищому навчальному закладі медичного спрямування» та здобула кваліфікацію магістра психології; У 2008 році захистила кандидатську дисертацію по темі «Регенерація периферійного нерва за умов застосування омега-3-поліненасичених жирних кислот»;

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: Регенерація органів нервової системи за умов фармакологічної корекції та використання електрохірургічного інструменту.

Автор більше 50 наукових робіт в галузі нейрорегенерації.

Сферу наукових інтересів складають  регенерація в органах периферійної та центральної нервової систем, мультидисциплінарний підхід до лікувань вроджених вад розвитку нервової трубки. Викладання гістології із застосуванням сучасних підходів.

Член Європейського товариства вивчення регенерації периферійного нерва (ESPNR), Українського товариства нейронаук (USN), Федерації Європейських спілок з нейронаук (FENS).

 

 

 

 

 

 

 

Куц Галина Анатоліївна – к.мед.н., асистент.

Закінчила в 1979 році Київський медичний інститут. У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю «Хвороби вуха, горла та носа». Тема дисертації: «Функціональний стан звукопровідного апарата середнього вуха у робітників шумових професій».

На кафедрі працює з 1994 року. Приймала участь в підготовці ліцензійних тестів іспиту «Крок 1» для всіх факультетів.

Є автором 29 наукових та науково-методичних робіт.

Має наукові інтереси в межах проблем, що стосуються органів чуттів.

 

 

 

 

 

Ліходієвський Володимир Володимирович – асистент кафедри, здобувач ступеня доктор філософії. Закінчив у 2014 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». У 2016 році закінчив інтернатуру в Інституті післядипломної освіти при НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія». Працює над виконанням дисертаційного дослідження на тему «Регенерація периферійного нерва за умов застосування ниткоподібних кристалів кремнію». Сферу наукових інтересів складають регенерація в органах периферійної та центральної нервової систем, експериментальне застосування стовбурових клітин, інтенсивна терапія порушень свідомості. Член Європейського товариства вивчення регенерації периферійного нерва (ESPNR), Українського товариства нейронаук (USN). Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка кафедри.

 

 

 

 

 

Осадчук Юлія Сергіївна – асистент кафедри «Гістології та ембріології», аспірант кафедри «гістології та ембріології», у 2016 році закінчила лікувальний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця і рекомендована Вченою Радою для наукової роботи. Пройшла інтернатуру за спеціальністю – лікар невідкладних станів. У 2018 році поступила на навчання в аспірантуру кафедри гістології та ембріології.

За студентських років Ю.С.Осадчук була активним членом наукового гуртка. Вона знайомилася з клінічними та експериментальними методиками, проводила аналіз статистичних даних і виступала з доповідями на конференціях наукових робіт студентів та молодих вчених.

З 2011 року Юлія є членом Європейського товариства нейронаук (FEENS) і Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка. У 2010 році брала участь у роботі міжнародного конгресу FEENS в м. Амстердам. У 2012-2013 роках активно займалася вивченням морфологічних особливостей нейронів преоптичної області головного мозку щурів. З цим матеріалом виступила з доповіддю на міжнародній конференції Українського товариства нейронаук (м.Київ).

У 2015 році Юлія у науковому студентському гуртку лабораторії імунології та молекулярної біології на базі Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О.Богомольця засвоїла методику визначення функціональної активності лімфоцитів периферичної крові, опанувала методику виділення ДНК із клітин та проведення SNP-генотиппінгу.

На даний час виконує кандидатську дисертацію за темою «Морфофункціональні зміни синтетичного та енергетичного апаратів нейронів медіо-базального гіпоталамуса за умов гіперглікемії та її корекції», присвячену дослідженню внутрішньоклітинних механізмів нейронів головного мозку, які залучені до регуляції ліпідного та вуглеводного обміну, співавтор 15 друкованих праць, і 2 патентів.

Активно засвоює педагогічну майстерність – викладає предмет англійською мовою. Має сертифікат рівня В2.

Серед колег та співробітників Юлія відзначається працездатністю, добротою, допитливістю, постійно працює над підвищенням своїх теоретичних знань і практичних навичок.

 

 

 

 

 

 

Ситнік Олексій Іванович – асистент кафедри, закінчив біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1999 році.

З 1998 по 1999 рік навчався в магістратурі на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1999 по 2002 навчався в аспірантурі  на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук з теми: «Структура популяцій справжніх ящірок (Lacertidae) в умовах центрального лісостепу України».

З 2003 року працював на посадах асистента і доцента в Національному університеті харчових технологій, з 2009 по 2016 р.р., – на посадах старшого викладача і доцента в Національному технічному університеті України «КПІ».

З 2018 року – асистент кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця.

Був членом Оргкомітетів та журі студентських і шкільних конкурсів  та олімпіад різних рівнів. Окрім того, має низку нагород за наукові і  педагогічні досягнення та громадську діяльність, зокрема, Подяку міністра  охорони навколишнього природного середовища, Грамоту Головної державної екологічної інспекції Мінприроди України, дипломи  4-х міжнародних виставок «LABCompLEX: аналітика, лабораторія, біотехнології, HITECH, грамоти Всеукраїнської екологічної ліги та інших природоохоронних організацій, грамоти Ректорів СПбНТУ, НУХТ та НТУУ «КПІ», наукових конкурсів, студентських наукових організацій тощо.

Ситнік О.І. є фаховим біологом а також експертом з біобезпеки експертних рад міжнародної громадської організації «Загальнонаціональна асоціація генетичної безпеки» та Всеукраїнської екологічної ліги. Як експерт з біобезпеки, неодноразово брав участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України з проблеми генетично модифікованих організмів, брав участь у розробці українського законодавства з біобезпеки. О.І. Ситнік також є членом міжнародного Герпетологічного товариства імені О.М. Нікольського РАН, Українського герпетологічного товариства НАН України та Товариства охорони та вивчення птахів КНУ ім. Тараса Шевченка.

Виконував обов`язки заступника декана факультету підготовки іноземних студентів.

Є співавтором 1 навчального посібника, 2 одноосібних монографій, 67 наукових праць. Індекс Гірша (Google Scholar) – 3.

 

 

 

 

Кривошеєва Оксана Іванівнастарший лаборант кафедри з 2019 року. У 2018 році закінчила Національний авіаційний університет, отримала вищу освіту за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» і здобула кваліфікацію науковий співробітник (біологія), біотехнолог. Захистила дипломну магістерську роботу на тему «Технологія отримання екстракту із кавуна колоцинта Citrullus colocynthis з антиоксидантною дією». З вересня 2010 року працювала на посадах від препаратора лабораторії гістології, біології розвитку та токсикології до молодшого наукового співробітника лабораторії електронної мікроскопії Інституту проблем патології, згодом НДІ ЕКМ. За ці роки набула практичний досвід з виготовлення гістологічних препаратів і опанувала методикою електронно-мікроскопічного дослідження та іншими сучасними морфологічними методами досліджень. Є співвиконавцем планових наукових тем, які виконуються в лабораторії електронної мікроскопії. Надає технічну допомогу співробітникам кафедри та університету в процесі огляду досліджуваного об’єкту, виконує фотороботи, які пов’язані зі зйомкою на електронному мікроскопі. Є співавтором 21 наукової праці та 10 тез.

 

 

 

 

 

Мехралієва Анжела Володимирівна – старший лаборант кафедри. Закінчила Дніпропетровське базове медичне училище в 1987 році та здобула спеціальність «фельдшер». З 2015 року працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця техніком 3 категорії, є співвиконавцем планових наукових тем. З 2019 року зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри гістології та ембріології.

 

 

 

 

 

 

 

 

Островська Людмила Миколаївна – с тарший лаборант кафедри.

Закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1980 році та здобула кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, наукового співробітника (біологія), викладача вищого навчального закладу. З 1980 по 1992 роки працювала на кафедрі оперативної хірургії та, пізніше, на кафедрі геронтології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. З 1992 року зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Секретар кафедри, веде облік педагогічного навантаження, веде журнал взаємовідвідування викладачів кафедри.

 

 

 

 

 

Остапко Леся Олександрівна, аспірант кафедри.

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 2018 році.  Цього ж року вступила  до аспірантури при кафедрі гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця. Виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії (РhD) на тему: «Морфофункціональні особливості передміхурової залози щурів за умови експериментального порушення вуглеводного і ліпідного обмінів та їх корекції»