НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa гістології та ембріології

Співробітники кафедри

Чайковський Юрій Богданович – завідувач кафедри. Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут у 1974 р. Занесений до Золотої книги пошани інституту. Навчався в аспірантурі кафедри нормальної анатомії 1974-77 р. Захистив кандидатську дисертацію «Мікроваскуляризація сідничого нерва за умов його де- та регенерації» у 1978 р. Асистент кафедри нормальної анатомії Київського медичного інституту, 1977-1981 р. Асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ), 1981-1982 р.; старший викладач , 1982-1987 р.; доцент тієї ж кафедри КІУЛ, 1987-1992 р. Доктор медичних наук – 1989 р. Тема докторської дисертації: «Регенерація периферійного нерва за умов його ауто- і аллопластики». Завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з 1992 р. до теперішнього часу. Професор – 1993 р. Проректор Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, 1994-2000 р. Начальник відділу медичних і аграрних наук ВАК України 2000-2011 р. З 2006 р. бере активну участь у роботі Державного експертного центру МОЗ України та Формулярного комітету. Заслужений діяч науки і техніки України – 2001 р. Лауреат Державної премії України – 1996 р. Лауреат Премії Національної академії медичних наук України – 2001 р. Лауреат Премії імені В.П.Комісаренка НАН України – 2010 р. Член-кореспондент Національної академії медичних наук України – 2003 р., член кількох міжнародних громадських академій. Президент наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. Автор понад 500 накових і навчально-методичних праць. Нагороджений Грамотами МОЗ України , Київського міського голови , Нагрудним знаком «Петро Могила».

 

 

Стеченко Людмила Олександрівна – професор кафедри. З акінчила Київський університет ім. Т.Г.Шевченка в 1965 році. Н ауковий шлях у Національному медичному університеті розпочала старшим лаборантом відділення електронної мікроскопії Центральної науково-дослідної лабораторії в 1968 році. З 1970 р. працювала старшим науковим співробітником відділення електронної мікроскопії і очолювала цей підрозділ. З 1998 року науковий керівник лабораторії електронної мікроскопії. Л.О.Стеченко внесла суттєвий доробок в наукові медико-біологічні проблеми, що стосуються вивчення ультраструктурної організації органів і тканин людини і тварин в нормі та патології. При цьому основна увага приділялася дослідженню цитології та цитопатології серцево-судинної системи і, зокрема, гемомікроциркулярного русла. За цією тематикою захи стила кандидатськ у дисертацію «Ультраструктура ендотелія кровоносних капілярів міокарда при вроджених та набутих вадах сердця» 1974 р. та докторську «Ендотелій безхребетних» 1990 р. Була керівником серії робіт (1992-2000), пов’язаних із вивченням дії малих доз радіації. Результати опубліковані у монографіях: «Радиация, сердце и лазер» (1996), «Радиочувствительность и мембраны лимфоцитов» (2001) та «Структура органів імунної системи після дії малих доз іонізуючого випромінювання»(2008). Наукові інтереси останніх років пов’язані з вивченням морфологічних еквівалентів ендокринної функції серця у філо-, онтогенезі та при гіпотиреозі. Результати наукових досліджень опубліковані у монографії «Сердце при гипотиреозе (экспериментальное исследование)» (2008). «Структура органів імунної системи після дії малих доз іонізуючого випромінення» (2008). За матеріалами проведених досліджень під керівництвом проф. Л.О.Стеченко захищено 4 докторських та 7 кандидатських дисертацій. При методичній і консультативній допомозі співробітників лабораторії, якою вона керує, виконано понад 300 фрагментів планових і дисертаційних НДР професорсько-викладацького складу університе ту. Наукова продукція складає: 4 монографії, розділ у підручнику «Патологічна анатомія», понад 200 наукових праць у закордонних і вітчизняних виданнях, 9 патентів на винаходи, 2 раціоналізаторські пропозиції, 5 інформаційних листів, методичні рекомендації. Починаючи з 1998 р. Л.О. Стеченко поєднує наукову діяльність з викладацькою на кафедрі гістології та ембріології, де, будучи професором читає лекції і проводить практичні заняття на високому науково-методичному рівні. Нагороджена медалями «За трудовое отличие» , «В пам’ять 1500-летия Києва» і має відзнаку «Изобретатель СССР». Професор Стеченко Л.О. член Міжнародної академії патології (1993), член-кореспондент Міжнарод ної академії інтегративної антропології (1994), Академік Української академії наук (1997) , є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 з морфологічни х спеціальностей при Національному медичному університеті .

 

 

 

Мельник Наталія Олексіївна  – професор кафедри. Закінчила у 1993 р. Київський університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет. В 1993-1996 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі гістології та ембріології НМУ імені О. О. Богомольця, у 1996 р. захистила кандидатську дисертацію, з 1996 р. –2002 р. – асистент кафедри гістології та ембріології; у 2002–2005 рр. – докторант кафедри гістології та ембріології та асистент за сумісництвом, у 2005 році захистила докторську дисертацію; у 2005–2009 рр. – доцент кафедри гістології та ембріології. У 2009 р. призначена на посаду професора кафедри гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. 21 листопада 2013 року Н.О.Мельник було присвоєно вчене звання професора кафедри гістології та ембріології. Науково-педагогічний стаж – 25 років.

З 2000 по 2010 рр. була відповідальною за наукову роботу кафедри. З 2008 по 2011 рр. працювала заступником начальника навчально-методичного відділу університету.

Відповідальна за методичну роботу кафедри, за англомовну форму навчання, є членом журі на наукових конференціях студентів та молодих вчених.

Відповідальна за проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади і є членом журі на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».

Є автором 35 методичних розробок лекційного курсу та практичних занять, є співавтором альбому-практикуму для практичних занять з «гістології, цитології, ембріології» українською, російською та англійською мовою. Є автором підручника з грифом МОЗ України «Гістологія, цитологія та ембріологія» англійською мовою та автором атласу «Гістологія, цитологія та ембріологія» англійською мовою з грифом ЦМК ВМО МОЗ України як навчальний посібник. Є автором 280 наукових та навчально-методичних праць, 5 патентів, 22 навчальних посібників, постійно бере участь як доповідач на з’їздах та конференціях. Є членом оргкомітету 3ї та 4ї  міжнародної конференції «Central Nervous System Disorders & Theraeutics».

Є головою фахового комітету лізензійного іспиту «Крок-1», спеціальність «Стоматологія».

Є членом апробаційної вченої ради «Морфологія» та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України. Під її керівництвом захищена одна кандидатська дисертація та виконуються 2 кандидатські дисертації. Є членом комісії на іспитах кандидатського мінімуму з англійської мови.

 

 

Сокуренко Людмила Михайлівна  – професор кафедри. У 1998 р. закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і була розподілена на кафедру гістології та ембріології.  Докторська дисертація „Структурні зміни органів нервової системи за умов мікромеркуріализму” – 2010 р. Кандидатська дисертація „Регенерація периферійного нерва в умовах нейропластики, проведеної в різні терміни після пошкодження та стимуляції мієліногенезу” – 2003 р. У 2008 р. закінчила комп’ютерну академію «Шаг» за спеціальністю дизайнера комп’ютерної графіки та інтернет-технології. Нагороджена «Грамотою за найкращий дипломний проект випуску Осінь 2008 року». Нагороджена дипломом 2-го ступеня на конкурсі робіт молодих учених у рамках II Міжнародного медико–фармацевтичного конгресу „Ліки та життя” . Пройшла курси підвищення кваліфікації «Математичні методи обробки інформації» при НМАПО імені П.Л. Шупика, закінчила курси англійської мови при НМУ імені О.О. Богомольця для викладачів. У 2011 р. закінчила з відзнакою Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю магістр державного управління «Державне управління у сфері охорони здоров’я», отримала сертифікат про вільне володіння англійською мовою. Відповідає за наукову роботу кафедри. Профорг кафедри з 1999 року по теперішній час. Два роки працювала секретарем державної екзаменаційної комісії медичного факультету №3 та факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України. Займається зі студентами-гуртківцями. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, з яких 1 патентів, 4 інформаційних листки. Співавтор  навчальних посібників для ВМНЗ .

 

 

 

 

Грабовий Олександр Миколайович  – професор кафедри.

У 1986 р. з відзнакою закінчив І лікувальний факультет Київського медичного інституту і Вченою Радою факультету був рекомендований на наукову роботу. З 1 грудня 1986 р. по 31 листопада 1989 р. аспірант кафедри гістології КМІ. У жовтні 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Заживление и иннервация кожных ран в старости». Після закінчення аспірантури до грудня 1996 року працював асистентом кафедри гістології та ембріології НМУ.

1996-1999 рр. – докторант кафедри гістології та ембріології.

1995-1997 рр. – стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених.

1992-1999 рр. – відповідальний виконавець науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрі гістології. 1994-1999 рр. – відповідальний за науково-дослідну роботу на кафедрі гістології та ембріології.

2000-2008 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.06 в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця

У 2000 році захистив докторську дисертацію «Вплив ацетилхоліну, норадреналіну та їх антагоністів на посттравматичну регенерацію шкіри та периферичного нерва».

У 2001 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри гістології, цитології та ембріології НМУ, і у 2002 р. присуджено вчене звання доцента. У 2003 р. призначений на посаду професора кафедри гістології та ембріології після обрання за конкурсом, у 2004 р. – присвоєно звання професора.

2004 р. – завідувач НДЛЦ, 2007 р. – після реорганізації НДЛЦ в Інститут проблем патології в 2007 р. – директор ІПП. З 2008 р. – завідувач лабораторією гістології, біології розвитку та токсикології ІПП. Ініціював ліцензування Інституту проблем патології НМУ по спеціальності патологічна анатомія (грудень 2007 р.) та організував на базі ІПП НМУ (2008 р.) проведення клінічних патогістологічних досліджень.

З 16.12.2008 р. очолив науково-дослідний відділ патологічної анатомії Національного інституту раку.

З 19.11.2018 – професор кафедри гістології та ембріології  НМУ імені О. О. Богомольця.

Основні напрямки наукових робіт: пластичні властивості сполучних тканин; реактивні властивості нервової тканини; гістологічна техніка; експериментальне моделювання; гістологічна верифікація новоутворень; визначення злоякісного потенціалу пухлин за даними багатофакторного морфологічного аналізу (морфометрія, гістохімія, імуногістохімія); вивчення субпопуляційного клітинного складу пухлин.

Автор понад 420 наукових праць, патентів, навчальних посібників. Підготував: 4 кандидата наук, 1 доктора наук.

 

 

 

 

 

 

 

Бідна Лариса Павлівна – доцент кафедри.   Закінчила з відзнакою Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Біолог-цитолог, гістолог та ембріолог”. Працювала на посаді молодшого наукового співробітника у Київському НДІ отоларингології імені О.С. Коломійченка. Після закінчення аспірантури в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця за спеціальністю “Клітинна біологія” захистила кандидатську дисертацію “Морфофункціональні дослідження чоловічих гамет після гамма-опромінення в широкому діапазоні доз та дії антиоксидантів”. За час навчання в аспірантурі опанувала комплекс сучасних методів вивчення біології розвитку, морфоцитохімічних та електронномікроскопічних досліджень. Л.П Бідна – досвідчений педагог і висококваліфікований спеціаліст з широким спектром професійних і наукових можливостей. Автор 52 наукових та навчально-методичних праць. Веде практичні заняття та читає лекції на високому науково-методичному рівні. Бере активну участь у запровадженні проекту англомовного навчання на кафедрі гістології та ембріології – читає повний курс лекцій та веде практичні заняття студентам англомовного відділення медичного та стоматологічного факультетів. Здійснює підготовку навчально-методичної літератури для викладання курсу гістології, цитології і ембріології українською, російською та англійською мовами. Є співавтором 8 книг інформаційно-аналітичного видання «Хроніка основних подій та досягнень Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» за 2003-2011 н.р. (за загальною редакцією ректора Університету академіка НАМН України, професора В.Ф. Москаленка). Поряд з науково-педагогічною діяльністю Л.П. Бідна активно займається громадською роботою і сумлінно виконує покладені на неї обов’язки. Працювала заступником декана медичного факультету №1 з наукової та виховної роботи, виконувала обов’язки вченого секретаря ректорату університету. На теперішній час обрана головою профбюро медичного факультету №1, членом профспілкового комітету співробітників НМУ, вченої ради медичного факультету №1 та апробаційної ради «морфологія людини» . За високу професійну майстерність Л.П. Бідна нагороджена Грамотами МОЗ України (2005, 2010) та відзначена Почесними грамотами Київського міського голови (2002, 2007).

 

 

 

 

Божко Олена Григорівна – доцент кафедри.  Закінчила лікувальний факульет Київського медичного інституту ім. Акад . О.О.Богомольця у 1975 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему : «Клинико-морфологическая характеристика и морфогенез острого гломерулонефрита (по данным пункционной биопсии почки)» у 1986 р. Куратор кафедри по роботі зі слухачами факультету підвищення кваліфікації викладачів. Член апробаційної вченої ради з морфологічних дисциплін. Відповідальна за роботу «Школи молодого асистента» на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запривода Лариса Петрівна – д оцент кафедри .   У 1982 році з відзнакою закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту. З 1982 р. до 2008 р. працювала в науково-дослідній лабораторії токсикології та експериментальної ембріології Науково-дослідного лабораторного центру Національного медичного університету на посадах від старшого лаборанта до провідного наукового співробітника. За роки роботи оволоділа сучасними методами ембріологічних, морфологічних та токсиколого-гігієнічних досліджень, була співвиконавцем 12 НДР. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Морфо-функціональна характеристика сперматогенезу при дії деяких хімічних та фізичних чинників” за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2005 р. обрана за конкурсом на посаду асистента, а у 2011 р. – доцента кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. М ає 6 3 наукових та навчальн о-методичних друкованих праці . Відповідальна за формування бази табличного унаочнення кафедри з курсу гістології, цитології та ембріології. З 2008 року виконує обов’язки куратора КМСОНП медичного факультету №3 НМУ імені О. О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

Козак Ганна Іванівна – доцент кафедри .  Закінчила Київський медичний університет, санітарно-гігієнічний факультет, у 1983 році. Працювала в лабораторії електронної мікроскопії НДЛЦ, захистила кандидатську дисертацію «Ультраструкт у рні особливості легень та міокарда при легеневій гіпертензії та її фармакологічній корекції» у 1997 році. З 1998 року працює на кафедрі гістології та ембріології. З 2010року – доцент кафедри та заступник декана медичного факультету №4. Відповідальна за техніку безпеки, за ECTS по медичному факультету №4.

 

 

 

 

 

 

 

Ритікова Наталя Володимирівна – доцент кафедри. Закінчила біологічний факультет КДПІ у 1978р. З 1981р. працювала старшим лаборантом на кафедрі дитячої хірургії Інституту удосконалення лікарів , де написала і захистила канд идатськ у дис ертаці ю на тему «Морфо-функціональна характеристика товстої кишки при хворобі Гіршпрунга у дітей» (1992р). Асистент кафедри г істології та ембріології НМУ з 1992 року. Доцент – з 2004 року. Відповідальна за ECTS по медичному факультету №1, за роботу кафедри як опорної, секретар комісії по прийому кандидатського мінімуму.

 

 

 

 

 

 

 

 

Скибінська Тетяна Ростиславівна   – доцент кафедри. Свій науковий шлях в університеті почала у серпні 1988 року лаборантом відділення електронної мікроскопії Центральної науково-дослідної лабораторії після закінчення медичного училища з відзнакою. У 1995 році закінчила Національний університет Т. Шевченка за спеціальністю цитолог, гістолог, ембріолог з правом викладання у ВНЗ. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію «Ультраструктурні еквіваленти ендокринної функції серця у хребетних». Починаючи з 2000 року Скибінська Т.Р. поєднує свою наукову діяльність з викладацькою на кафедрі гістології та ембріології, де читає лекції і проводить практичні заняття на високому науково-методичному рівні. З 2007 року – доцент кафедри гістології та ембріології,  заступник декана факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України, куратор кафедри гістології для ФПЛЗСУ з ЕSTS системи. Має понад 40 наукових праць. Бере участь у навчально-методичній роботі кафедри, створенні бази тестів. Оволоділа вимогами щодо навчання студентів за кредитно-модульною системою, є співавтором методичних рекомендацій для викладачів гістології та ембріології при проведенні практичних занять. У 2012-2013 н.р. – ч лен апробаційної ради з біологічних спеціальностей при Києво-Могилянській Академії. Активно бере участь у професійній орієнтації серед обдарованої молоді. З 2009 року – член Малої академії України. Має почесну грамоту МОН України за активну роботу з молоддю. У 2014 році за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

 

 

 

 

 

Шобат Лариса Борисівна – доцент кафедри. Закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка у 1980р . З 1985 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфологія та реактивні зміни мотонейронів спинного мозку в умовах ауто-та алопластики сідничого нерва» у 2004р. Кваліфіковано читає повний курс лекцій на медичних факультетах, а також читала лекції на стоматологічному факультеті. Бере участь у навчально-методичній роботі кафедри, підготовці методичних розробок практичних занять, створенні тестів, питань програмного контролю знань студентів, науково дослідницькій роботі кафедри. Має 5 8 друкованих праць. Матеріально відповідальна особа та табельник кафедри. З 1989 року по 2010 рік працювала секретарем державної екзаменаційної комісії кафедри. За плідну педагогічну діяльність нагороджена Подякою Київського міського Голови.

 

 

 

 

 

 

 

Щербак Лариса Федорівна – доцент кафедри. Закінчила Київський медичний інститут ім.акад.О.О.Богомольця в 1976р. Трудову біографію почала на кафедрі патологічної фізіології, де в 1981р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: « Влияние холода на активность окислительно-восстановительных ферментов в денервированных мышцах крыс и сусликов » . З 1983р. працювала асистентом кафедри гістології та ембріології, а з 1993р. – доцент цієї ж кафедри. Має близько 50 наукових праць. Останні 15 років виконує обов’язки профорга медичного факультету №3. За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою міністерства охорони здоров’я України та Подякою Київської міської адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

Яременко Лілія Михайлівна  – доцент кафедри. З відзнакою закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Працювала молодшим науковим співробітником Інституту проблем патології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2010 році захистила дисертацію на тему «Стан імунної системи у щурів при моделюванні судинних уражень головного мозку різного ступеню тяжкості та його корекція», здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. На кафедрі гістології та ембріології працює з 1 вересня 2010 року. Відповідальна за ECTS по медико-психологічному факультету, за виховну роботу, експлуатацію спеціальної мікроскопічної техніки, комп’ютерної техніки. Є автором 98 наукових праць.

 

 

 

 

 

 

Демидчук Анастасія Сергіївна  – доцент, кандидат медичних наук. У 2002 році з відзнакою закінчила Перший київський медичний коледж за фахом «Лабораторна діагностика».   У   2007 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю « цитологія, гістологія » .  У 2 007-2010 р р. займала посаду старшого лаборанта  на кафедрі гістології та ембріології. З 2010 року є асистентом кафедри. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регенерація периферійного нерва за умов застосування нейропептидних засобів (експериментально-морфологічне дослідження)», та одержала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2014 року – доцент кафедри. Відповідальна за ECTS по іноземно му стоматологічному факультету. Є автором 14 наукових праць, 1 поібника, має 2 патенти. Сфера наукових інтересів: дослідження впливу мультипотентних стовбурових клітин на регенерацію периферійного нерва.

 

 

 

Шамало Світлана Миколаївна   – доцент, кандидат медичних наук. У 2007 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «цитологія, гістологія».   Після закінчення університету працювала лікарем-лаборантом ургентної допомоги КМКЛ №18. У 2007-2010  р р. – старший лаборант , з 2010 року – асистент кафедр и гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця . У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регенерація периферійного нерва за умов мікромеркуріалізму та його корекції» та одержала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2014 року – доцент кафедри. Відповідальна за ECTS по іноземно му медичному факультету. Займається науково-дослідною роботою. Є автором 11 наукових праць, 1 посібника, має 3 патенти. Сфера наукових інтересів: стовбурові клітини.

 

 

 

 

 

 

Раскалєй Тетяна Яківна – доцент, кандидат медичних наук. Закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова в 1997 році. У 1997-1999 р р. проходила інтернатуру на базі КМАПО ім. П.Л. Шупика. З 1999 по 2000 рік працювала дільничним терапевтом у Центральній районній поліклініці Оболонського району м. Києва. З 2000 по 2010 рік асистент кафедри анатомії людини Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2010р. займає посаду асистента кафедри гістології та ембріології. У 2013 р. захистила дисертацію на тему “Регенерація периферичного нерва за умов його пошкодження та гіпотиреозу”. Відповідальна за роботу кафедри з системою «Електронний деканат», проводить заняття з гістології та ембріології у групах з англомовною формою навчання, бере участь у виконанні науково-дослідної роботи, у 2015 році затвердила тему наукової роботи на здобуття ступеня доктора медичних наук «Морфо-функціональні особливості спинного мозку за умов його тупої травми та її корекції», є членом апробаційної ради “Морфологія”.  Автор понад 30 наукових праць, має 3 патенти, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Сфера наукових інтересів: нейрогістологія.

 

 

 

 

 

 

 

 

Куц Галина Анатоліївна – асистент. Закінчила в 1979 році Київський медичний інститут. У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступен я кандидата медичних наук за спеціальністю «Хвороби вуха, горла та носа» . Тема дисертації: «Функціональний стан звукопровідного апарату середнього вуха у робітників шумових професій». Н а кафедрі п рацює з 1994 року. Відповідальна за підготовку ліцензійних тестів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козицька Тетяна Володимирівна  – асистент, кандидат біологічних наук. У 2007 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю цитолог, гістолог, викладач біологі ї та отримала ступінь магістра біології. У 2008-2012 рр. навчалася в аспірантурі ДУ “Інститут медицини праці НАМН України». З 2009 року – асистент кафедри гістології та ембріології. У 2013 р. захистила дисертацію на тему “Нейротоксичні ефекти наночастинок сульфіду кадмію та солі хлориду кадмію (морфофункціональне дослідження небезпеки наноматеріалів)”. Відповідальна за наповнення сторінки кафедри на сайті університету та освітньому порталі, бере участь у виконанні науково-дослідної роботи, проводить профорієнтаційну роботу з абітурієнтами, забезпечує співпрацю кафедри з Київською Малою академією наук учнівської молоді. Автор понад 60 наукових праць та 2 навчальних посібників. Нагороджена грамотами Президії НАН України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА за високий професіоналізм, плідну працю і вагомі досягнення у справі навчання та виховання молодого покоління. Сфера наукових інтересів: нанотоксикологія, інноваційні педагогічні технології у вищій школі.

 

 

 

 

Чухрай Світлана Миколаївна  – старший викладач, кандидат медичних наук. У 2006 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Біологія” та здобула кваліфікацію біолог-мікробіолог, викладач біології. У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда щурів з артеріальною гіпертензією різного ґенезу у віковому аспекті та можливість її фармакологічної корекції» та отримала диплом кандидата медичних наук за спеціальнісю гістологія, цитологія, ембріологія. З 2005 року працювала молодшим науковим співробітником в лабораторії електронної мікроскопії Інституту проблем патології НМУ імені О.О.Богомольця. З 2011р. поєднує наукову діяльність з викладацькою на кафедрі гістології та ембріології. Автор 48 наукових праць, має 7 патентів. Відповідальна за ECTS по стоматологічному факультету. Ч лен апробаційної ради «Морфологія».

 

 

 

 

 

Савосько Сергій Іванович  – асистент, кандидат біологічних наук . Закінчив у 2011 році з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобув кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, наукового співробітника (біологія), викладача вищого навчального закладу. З 2011 року зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2014 р. захистив дисертацію «Морфологічні зміни в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції». Має 20 наукових публікацій, 1 патент.

 

 

 

 

 

Гаврилюк-Скиба Галина Олександрівна – асистент кафедри, кандидат біологічних наук, заступник декана медичного факультету № 3. У 2009 р. закінчила біологічний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, У 1989- 2014 рр. працювала у Державному патологоанатомічному центрі України. У 2014 р. захистила дисертацію «Морфофункціональні зміни селезінки при експериментальній термічній травмі» за спеціальністю 14.03.06 – нормальна анатомія. З 2014 р. –асистент кафедри гістології та ембріології. Сфера наукових інтересів – морфофункціональнізміни селезінки при експериментальній термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри. Є автором 6 статей та 5 тез друкованих у фахових виданнях України.

 

 

 

 

 

 

Корсак Аліна Вадимівна – асистент, доктор медичних наук. закінчила у 1997 році Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю педіатрія; у 2004 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю психологія; у 2005 році при МАУПі захистила магістерську роботу на тему « Особливості роботи психолога із студентами у вищому навчальному закладі медичного спрямування» та здобула кваліфікацію магістра психології; У 2008 році захистила дисертацію по темі «Регенерація периферійного нерва за умов застосування омега-3-поліненасичених жирних кислот»; на даний час працює над фрагментом планової наукової теми кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця.

 

 

 

 

 

 

 

Кваско Олена Юріївна – асистент, кандидат біологічних наук . У 2010 р. закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «фізіологія». У 2009-2014 рр. працювала інженером, а згодом молодшим науковим співробітником відділу генетичної інженерії Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. У 2010-2014 рр. навчалася в аспірантурі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. У 2013 р. захистила дисертацію на тему «Вплив генетичної трансформації клітин на фізіолого-біохімічні особливості рослин роду Cichorium ». Автор 83 наукових праць, має 1 патент. Відповідальна за ECTS по стоматологіч ному факультету .

 

 

 

 

 

 

Хламанова Лідія Іванівна – доцент, кандидат біологічних наук. Закінчила ДонНУ, біологічний факультет. Протягом 33 років працювала на кафедрі цитології, ембріології та гістології ДонНМУ ім. М.Горького ст. лаборантом, асистентом, ст. викладачем, з 1996 року – доцентом. Захистила дисертацію на тему: «Морфофункціональні особливості органів дихання та їх нервових елементів в нормі та при дії гіпербаричної оксигенації в різні вікові періоди онтогенезу» (м. Москва, 1989 р.). Автор 188 наукових робіт (із них 66 – по навчально – методичній роботі). З 1 вересня 2014 року співробітник кафедри ембріології та гістології НМУ ім. О.О. Богомольця. Відповідальна за публікації навчально – методичних статей.

 

 

 

 

 

 

 

Островська Людмила Миколаївна – с тарший лаборант кафедри. Закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1980 році та здобула кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, наукового співробітника (біологія), викладача вищого навчального закладу. З 1980 по 1992 роки працювала на кафедрі оперативної хірургії та, пізніше, на кафедрі геронтології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. З 1992 року зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Секретар кафедри, веде облік педагогічного навантаження, веде журнал взаємовідвідування викладачів кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

Кондаурова Ганна Юріївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар. Пройшла інтернатуру за спеціальністю «Терапія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів при введенні бісфосфонатів у комбінації з гідрокортизоном» (спеціальність: 14.03.09 – гістологія, цитологія і ембріологія). Працювала на кафедрі медичної біології Луганського державного медичного університету асистентом, з 2011 року – доцентом. У 2013 р. отримала вчене звання «доцент». З 2014 по 2017 роки працювала на кафедрі біології Національного медичного університету імені Богомольця. З 1 листопада 2017 р. почала працювати на посаді асистента, а з 1 вересня 2018 р. – доцентом кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Автор та співавтор 61 наукових праць.

 

 

 

 

 

 

 

Ліходієвський Володимир Володимирович – асистент кафедри, здобувач ступеня доктор філософії. Закінчив у 2014 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». У 2016 році  закінчив інтернатуру в Інституті післядипломної освіти при НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «анестезіологія  та інтенсивна терапія».  Працює над виконанням дисертаційного дослідження на тему «Регенерація периферійного нерва за умов застосування ниткоподібних кристалів кремнію».  Сферу наукових інтересів складають регенерація в органах периферійної та центральної нервової систем, експериментальне застосування стовбурових клітин, інтенсивна терапія порушень свідомості. Член Європейського товариства вивчення регенерації периферійного нерва (ESPNR), Українського товариства нейронаук (USN). Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка кафедри.

 

 

 

 

Железняк Ганна Олексіївна – асистент кафедри. Закінчила в 1978 році біологічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка та здобула кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, викладача біології та хімії.  Перші професійні кроки були зроблені в науково-дослідних інститутах: отоларингології (кафедра патоморфології), та Київському інституті удосконалення лікарів (кафедра гематології). За ці роки набула практичний досвід з виготовлення гістологічних препаратів, цитологічних методів дослідження периферійної крові та кісткового мозку, підрахунку формули крові та мієлограм.  На посаді молодшого наукового співробітника працювала в НДІ загальної та комунальної гігієни ім. А.Н. Марзєєва та НДІ радіаційної медицини, де досліджувались особливості імунологічних та цитохімічних реакцій клітин крові та ізольованих нервових клітин під впливом електромагнітного поля СВЧ-діапазону та інших фізико-хімічних факторів. Співавтор 7 наукових статей, 2-х раціоналізаторських пропозицій та 1 авторського свідоцтва винахідника. З 2003 – викладач медичної біології, гістоогії, цитології та ембріології в Інституті екології та медицини, а потім асистент кафедри ПНЗ «Київський медичний університет». Автор науково-популярної книги з гістології та ембріології «Сказочное царство половой системы». З 2018 – асистент кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.