НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Історія кафедри

Діяльність сучасної кафедри філософії та соціології НМУ ім. О.О.Богомольця є невід`ємною складовою потужною тяглої традиції філософської та гуманітарної освіти, що склалась у нашому університеті.

Курси філософських дисциплін викладались на медичному факультеті з самого початку його існування в Університеті Святого Володимира.

Викладання філософії, логіки, психології, історії філософії, моральної філософії з природним правом та ін. забезпечувала загальноуніверситетська кафедра філософії.

Після реорганізації 1920-1921р.р. і утворення Київського медичного інституту серед новоутворених кафедр КМІ була і кафедра марксизму-ленінізму (1925р.) з курсами політекономії, історії соціалізму, диктатури пролетаріату, діалектичного та історичного матеріалізму

У 1956/1957 рр. кафедра марксизму-ленінізму була трансформована у три самостійні кафедри, в числі яких була й кафедра діалектичного та історичного матеріалізму, що була пізніше перейменована на кафедру марксистсько-ленінської філософії. Історична назва «кафедра філософії» була повернута наказом № 128 по КМІ від 11 липня 1990р. Кафедра діалектичного та історичного матеріалізму (філософії) започаткувала змістовні дослідження в галузі філософських проблем медицини, що знайшло відображення у двох збірниках праць КМІ під назвою «Деякі філософські питання медицини та природознавства» 1957-1960 рр. Серед авторів збірників були не тільки філософи, а й провідні фахівці в галузі медицини та біології: академік М.М.Сиротинін, академік Л.В.Громашевський, чл.-кор. АМН Г.Х.Шахбазян, професори В.В.Фролькіс, Я.П.Фрумкін, В.П.Рудін та ін. Це була перша і досить плідна спроба відновити спільну розробку актуальних методологічних проблем медицини, зародження якої сягає ще початку медичного факультету Імператорського університету Св. Володимира, і фундатором якої вважається М.І.Пирогов.

Засновниками новоствореної кафедри були доцент Л.В.Гаркуша (завідувач кафедри з 1956 по 1962 рр.), доцент М.О.Логвин, А.І.Клевцов, С.С.Гурвич.

У квітні 1963 р. завідувачем кафедри філософії був призначений доктор філософських наук, професор Є.Г.Федоренко. Спеціалізуючись на проблемах етики, Євген Григорович чільну увагу приділив розробці проблем лікарської етики та деонтології, традиційних для філософських питань медицини. Творчим підсумком роботи стала видана ним у співавторстві зі своїм аспірантом О.І.Смольняковим перша в СРСР монографія «Лікарська етика» (1978 р.). Другим напрямом діяльності кафедри, очолюваної Є.Г.Федоренком стала підготовка і видання міжвідомчого наукового збірника «Філософські питання медицини та біології». Перший випуск наукового збірника вийшов друком у 1965 р., а останній, 23-й – у 1991 р.

В 1969-1973 рр. обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Г.А.Рубцов.

Завідувач кафедри філософії НМУ (1973-2008 рр.), доктор філософських наук, професор М.В. Попов (1930-2015)

З 1973 р. по 2008 р. кафедру філософії очолював доктор філософських наук, професор М.В.Попов. Микола Васильович – відомий філософ, автор понад 280 праць, в т.ч. 5 підручників і посібників, 12 наукових монографій. Його наукові інтереси охоплювали широке коло проблем, зокрема, філософські проблеми біології, екології та медицини, наукової методології та педагогіки вищої освіти, філософії релігії та ін. Серед останніх праць професора Попова М.В. слід відзначити монографії «Аксіологія та медицина» 2003 р., «Біоетика: філософсько-методологічні там соціально-медичні проблеми» (у співавторстві) – 2005 р., навч. посібник «Філософія релігії» (2007р.), «Творча спадщина Ібн-Сіни та сучасність» (колективна монографія: Відп. ред. проф. М.В.Попов, докт. М.С.Ватанха. – К., 2009; нарешті, навчальний посібник «Логіка», надрукований видавництвом «Медицина» буквально напередодні завершення земного шляху філософа.

Микола Васильович був дійсно різноплановою творчою особистістю. Значним доробком професора Попова М.В. стали й переклади українською мовою перських поетів (Гафіза, Сааді, Хайяма, Руші), інших представників східної, європейської, та російської літератури (Петрарка, В.Шекспір, А.Міцкевич, О.Пушкін, М.Лермонтов, В.Висоцький, Й.Бродський), укладання антології світової поезії [12].

За роки існування незалежної України професорсько-викладацький склад кафедри філософії здійснив докорінну переробку всіх навчальних програм з філософських дисциплін. На основі розробленої типової програми з філософії для студентів-медиків 1994 р. кафедра вперше української мовою видала навчальний посібник з філософії, який було реалізовано майже в усіх медичних ВНЗ України. У 1999 р. підручник «Філософія» для студентів вищих медичних закладів України одержав нагороду Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України. На основі нової типової програми з філософії (2000 р.) був опублікований підручник з філософії для студентів-медиків з грифом МОЗ України (Київ, 2005 р. – 35 д.а.) за ред. М.В.Попова та О.О.Закордонця.

У 1991 р. у КМІ була створена багатопрофільна кафедра соціології. Керівництво кафедрою здійснювали: професор Н.І.Пасько, з 2000 р. – доцент – І.М.Сахарчук, 2003-2008 рр. – професор В.П.Ляхоцький.

Завідувач кафедри соціології НМУ (1991-2000 рр.), доктор філософських наук, професор Н.І.Пасько

Важливе значення у роботі багатопрофільної кафедри мали зміни змісту предметів суспільних наук та форм їх використання, зокрема, науково-методичне забезпечення та впровадження таких нових нормативних дисциплін як історія України, основи економічної теорії, політологія, основи конституційного права України, українська та зарубіжна культура, а також елективних курсів: проблеми інтелігенції та інтелігентності, світова культура (музейний варіант), кратологія – наука про владу (розроблений доц. Сахарчуком І.М.) та ін.

Провідною заслугою колективу кафедри було впровадження в систему вищої медичної освіти України нормативного курсу соціології, а з 2005р. – соціології та медичної соціології, проведення прикладних соціологічних досліджень у НМУ. Виконуючи функції опорної з соціології, за наказом МОЗ України (1991-2000рр.), кафедра соціології постійно надавала допомогу методичного характеру аналогічним кафедрам вищих медичних закладів України.

У 2008 році кафедри філософії та соціологіі рішенням Вченої Ради  НМУ було реорганізовано  на кафедру філософії та соціології. З серпня 2008 р. кафедру філософії та соціології НМУ очолює І.В.Васильєва, доктор філософських наук (2011 р.), професор (2014 р.).

Васильєва І.В., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Національного медичного університету імені  О.О.Богомольця

ist_1

Співробітники кафедри філософії та соціології 2009 рік

Кафедра філософії та соціології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця є опорною з філософії для медичних ВНЗ України. Професорсько-викладацьким складом новоствореної кафедри були підготовлені нові типові програми з філософії та інших філософських дисциплін («Логіка. Формальна логіка», «Етичні проблеми в медицині», «Теорія пізнання та медицина» тощо) для студентів медичних, стоматологічних і медико-психологічних факультетів за кредитно-модульною та кредитно-трансферною системами, які були обговорені та затверджені на нарадах завідувачів кафедр (курсів) філософії медичних і фармацевтичних ВНЗ України. У 2016 р. відповідно до Закону України «Про вищу освіту», рекомендацій МОН та МОЗ України були розроблені програми підготовки докторів філософії «Філософія науки та біоетика», «Філософія та методологія науково-медичного пізнання».

Крім нормативних навчальних дисциплін «Філософія», «Основи біоетики та біобезпеки» кафедра забезпечує викладання 12 дисциплін за вибором «Етика», «Естетика», «Релігієзнавство», «Соціологія та медична соціологія», «Політологія» та ін. українською, російською та англійською мовами.

Одним із пріоритетних напрямів навчально-методичної і виховної роботи в НМУ є забезпечення безперервної гуманітарної освіти, зокрема етичної, розвиток духовності студентів-медиків. Реалізації цих завдань в значній мірі сприяє впровадження у навчальному плані НМУ дисциплін за вільним вибором студентів гуманітарного спрямування з 1-го по 5-й курси. Наприклад, засвоєння студентами-першокурсниками загально-етичних принципів і норм закріплюється та поглиблюється на основі фундаментальних філософських знань, продовжується на старших курсах при вивченні нормативної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки», курсів за вибором «Етичні проблеми медицини» (3-й курс), «Основи християнської етики та моралі» (4-5 курси).  Враховуючи особливості конфесійного складу студентів НМУ, викладачі кафедри філософії та соціології (доц. Качан К.Є., к філос. н. Кудин О.О.) розробили програму паралельного курсу з Основ ісламської етики та моралі, який вже другий рік викладається для іноземних студентів. Викладання філософії та ін. гуманітарних дисциплін професорсько-викладацьким складом кафедри ґрунтується на засадах діалогічності, полемічності, рівнопредставленості різних напрямів і концептуальних підходів, толерантності та конфесійної незаангажованості.

ist_2

Завідувач кафедри філософії та соціології, професор І.В.Васильєва обговорює проблеми кафедрального життя з завідувачем кафедри філософії (1973-2008), професором М.В.Поповим, завідувачем кафедри соціології (2000-2002), доцентом І.М.Сахарчуком, ветеранами кафедри доцентами А.Х.Нікіфоровою та Г.М.Єзікяном (справа наліво).

 

Оптимізації навчально-методичного та виховного процесу та ін. напрямів роботи в Університеті сприяло й створення соціологічної групи на базі кафедри філософії та соціології (2008 р.), до складу якої увійшли не тільки викладачі, фахівці-соціологи, а й представники органів студентського самоврядування. Наприклад, у 2014-2015 н.р. було проведено анонімне анкетування 9680, у 2015-2016 н.р. – 10200 студентів, випускників, інтернів стосовно якості освітніх послуг, які надаються кафедрами. Для оцінювання якості планових соціологічних досліджень використовується зовнішній аудит, який здійснюється фахівцями Інституту соціології НАН України, Центру соціальних технологій «Соціополіс» та спеціалістами з впровадження систем управління якістю відповідно до стандартів ІSО 9001:2008. Результати анонімного анкетування постійно обговорюються на засіданнях Вченої Ради НМУ, враховується керівництвом Університету для забезпечення удосконалення системи аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень.

Значна увага на кафедрі філософії та соціології приділяється науково-дослідній роботі, підвищенню рівня наукової компетентності викладачів. За 8 років існування кафедри було захищено 2 докторських (Васильєва І.В., Остащук І.Б.), 5 кандидатських дисертацій співробітниками та пошукачами кафедри, доценти Н.В.Ведмецька, О.А.Вячеславова, К.Є.Качан продовжують роботу над завершенням докторських дисертацій.

У контексті подальшого дослідження філософських проблем медицини, враховуючи багатопрофільність кафедри, чільна увага була приділена розробці ініціативно-пошукових  тем НДР «Проблема здоров’я людини: соціокультурні чинники» (2010-2013 рр.), «Методологічні аспекти соціально-гуманітарної складової вищої медичної освіти (2014-2016 рр.). За результатами досліджень було підготовлено 4 монографії (Васильєва І.В. «Людина у релігійному вимірі», Сахарчук І.М. (у співавторстві) «Микола Кудрицький: Лікар. Педагог. Вчений» та ін.), опубліковано понад 100 статей у фахових та зарубіжних виданнях. У межах ініціативно-пошукових тем під керівництвом проф. І.В.Васильєвої було підготовлено та захищено 3 кандидатських дисертації (Н.І.Дадівєріна, О.В.Романюк, Т.В.Костенко).

У 2016 році кафедра філософії та соціології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця приєдналась до міжнародного проекту, організованого журналом «Идеи: Философско списание», що дозволить відновити 26-річний досвід видавничої діяльності кафедри філософії КМІ (1956-1991 рр.) і сприятиме виробленню нових орієнтирів та перспектив у роботі кафедри.