НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра філософії, біоетики та історії медицини

Громадська та виховна робота

У погано вихованій людині сміливість набуває вигляду грубощів; вченість стає в ньому педантизмом;

дотепність – блазенством, простота – неотесаністю, добродушність – улесливістю

Дж. Локк.

               Виховання сучасної молоді – це постійний процес, який складається з багатьох аспектів, що перетворює освічену людина на повноцінну особистість. Дисципліни кафедри філософії та соціології грають важливу роль в соціально-гуманітарній освіті та виховній роботі зі студентами. Кафедрою філософії та соціології викладаються такі дисципліни на всіх факультетах НМУ ім. О.О. Богомольця: філософія, логіка, етика, естетика, основи біоетики, політологія, основи християнської єтики та моралі, релігієзнавство, соціологія медицини та інші. Крім того відбуваються різні заходи, що складають процес виховання та становлення професійної свідомості майбутнього спеціаліста.               В процесі освіти здійснюється суміщення трьох типів наукового знання: філософського, природничо-наукового і спеціального медичного. Оскільки через призму медичного мислення здоров’я людини знаходиться в нерозривній єдності з навколишньою природою і соціальним середовищем, також у студента необхідно сформувати цілісне уявлення про картину світу, культуру мислення, естетичний смак, почуття відповідальності.          Виховний процес, що відбувається на кафедрі філософії та соціології орієнтований на кінцеву ціль – розвинути бажання до самовиховання у кожного студента.               Викладачі кафедри вбачають зв’язок між навчанням та виховним процесом, тому в межах кафедри проводяться лекції, дискусійні семінари, що націлені на розширення світоглядних горизонтів майбутніх професіоналів, а також: відвідування різноманітних виставок та культурних заходів.

 

Метою навчально-виховної роботи кафедри є формування всебічно розвиненої, гуманістично-орієнтованої особистості майбутнього лікаря, здатної до інноваційного мислення, творчої самореалізації.

 

З огляду на поставлену мету визначені наступні завдання навчально-виховної роботи:

– орієнтація на гуманістичні цінності та настанови професійної лікарської етики та деонтології;

– виховання потреб у освіті, праці, творчій самореалізації, опануванні моральних та естетичних цінностей;

– формування у студентів філософської, політичної, економічної,  правової, екологічної культур нового типу, зокрема толерантності, здатності до діалогу та активної соціальної поведінки;

– удосконалення комунікативної культури майбутніх лікарів;

– залучення до загальнолюдських норм, розвиток навичок життя у полікультурному та поліконфесійному світі;

  • виховання особистості майбутнього лікаря-керівника, здатного до самовдосконалення, безперервного підвищення рівня управлінської культури
  • формування культури мислення та здатності критично мислити як основи для взаємопорозуміння і комунікації.

 

Світоглядні основи навчально-виховного процесу:

– гармонійне сполучення інтересів особистості та інтересів колективу, суспільства;

– визнання особистості студента самоцінністю;

– створення умов для розвитку особистості студента  як суб’єкту життєтворчості;

– надання допомоги студентам у розвитку їх здібностей, захисті життя та здоров’я;

– залучення студентів до загальнолюдських духовних цінностей та духовної спадщини українського народу;

– гуманізація міжособистісних відносин та гуманізація навчально-виховного середовища, соціального простору.

     Навчально-виховна робота кафедри орієнтована на виховання та формування філософського світогляду, толерантності. Також виховний процес направлений на розвиток естетичних та художніх смаків студентів, поваги до духовної спадщини і духовних принципів, споконвічно притаманних медичній етиці. Результати навчально-виховної роботи відображаються в активній участі у конференціях та на офіційній сторінці кафедри філософії та соціології.

gromadska-robota