НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Навчально-методична робота

 

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

План засідань кафедри

 

Головним завданням діяльності кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії є суттєве покращення якості викладання та навчання за рахунок використання інноваційних методів і технологій впровадження наукових досліджень у галузях аналізу лікарських засобів, біохімічних методів досліджень, токсикологічної хімії і педагогіки та формування ефективної системи контролю та оцінювання знань студентів.

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії є випускаючою, тому навчальний процес відрізняється професійно-фаховою спрямованістю, що означає, зокрема, планування та викладання всіх дисциплін з опорою на практичні навички та відмову від абстрактних вправ, відірваних від тематики, яка вивчається, широке використання професійно і фаховозорієнтованих технологій навчання, які здатні активізувати мислення студентів, підвищити їх самостійність у вирішенні проблем. Такі активні методи забезпечують емоційну обстановку відтворення знань, полегшують засвоєння навчального матеріалу, особливо практичних навичок, створюють сприятливий для засвоєння знань настрій, заохочують до навчальної роботи.

З метою інтенсифікації і покращення навчально процесу регулярно проводяться навчально-методичні засідання

 

 

Професор Ніженковська Ірина Володимирівна проводить для студентів  лекцію з “Лікарської токсикології” (2019)

 

професори і доценти кафедри обговорюють питання інтенсифікації навчального процесу, втілення інноваційних підходів викладання

На кафедрі викладаються дисципліни:

 • органічна хімія
 • фармацевтична хімія
 • фармацевтична та косметологічна хімія
 • біологічна хімія
 • токсикологічна хімія
 • стандартизація лікарських засобів
 • управління якістю

 

 

Лекції з дисциплін читають висококваліфіковані професори та провідні доценти кафедри – професор І.В.Ніженковська, професор О.В.Вельчинська, доцент Т.І.Клепа, доцент О.О.Глушаченко, доцент О.В.Афанасенко, доцент О.В.Кузнецова.

Для іноземних студентів лекції і практичні заняття проводяться англійською та російською мовами.

Професор О.В.Вельчинська читає лекцію з токсикологічної хімії студентам 5 курсу фармацевтичного факультету

Доцент О.В. Кузнецова читає лекцію з біологічної хімії студентам 3 курсу фармацевтичного факультету

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів. В сучасних умовах інтенсивного розвитку всіх сфер діяльності суспільства потреба в інноваційності постає як мета. І це є не лише мета освіти, а і мета сприяти формуванню у студентів інноваційного мислення та підходів до професійної справи.

Тому мета роботи кафедри полягає не лише у тому, щоб надати студентам більший обсяг теоретичного навантаження, а і спрямувати їх думку в русло інноваційного мислення і внести свій особистий творчий вклад в сферу професійної діяльності.

На фото доцент О.В. Кузнецова

На фото асистент О.І.Головченко зі студентами

На фото асистент С.А.Смовж з іноземними студентами

Активні методики і технології навчання застосовуються викладачами кафедри в повному обсязі, або частково та включені в навчальні та навчально-методичні посібники, що розроблені або готуються на кафедрі.

Основні напрямки навчально-методичної роботи кафедри:

 • удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що читаються по кафедрі з урахуванням Європейських норм і стандартів щодо фармацевтичної освіти;
 • удосконалення програм та інших методичних матеріалів дисциплін, що читаються на кафедрі;
 • покращення системи поточного та підсумкового контролю та оцінювання знань студентів;
 • підготовка та проведення міжнародних науково-методичних та практичних конференцій для студентів, молодих вчених та викладачів;
 • підготовка та проведення наукових конференцій студентів іноземними мовами;
 • впровадження в навчальний процес інноваційних методів і технологій навчання;
 • підготовка до друку та публікації підручників та навчальних посібників.

 

Кафедрою видані

 

Зіменковський Б.С., Ніженковська І.В.

Біологічна і біоорганічна хімія: У 2 кн. — Кн. 1: Біоорганічна хімія: Підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОН

ISBN: 978-617-505-323-2

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук,у тому числі деяких лікарських засобів і токсичних сполук) та біополімерів (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот).

Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Ніженковська І.В., Вельчинська О.В., Кучер М.М

Токсикологічна хімія: Підручник для медичних (фарм.) ВНЗ ІV рівнів акредитації. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ

ISBN: 978-617-505-229-7

У підручнику розглянуто закономірності токсикодинаміки та токсикокінетики в організмі, особливості біотрансформації отруйних речовин органічного і неорганічного походження, хімічні та фізико-хімічні методи якісного виявлення і кількісного визначення і їхніх метаболітів в організмі живої людини або трупному матеріалі, галузь використання отруйних речовин, симптоматику інтоксикації і способи першої допомоги при отруєннях.

Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Цуркан О.О., Ніженковська І.В., Глушаченко О.О.

Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських рослин за функціональними групами: Навчальний посібник для медичних ВНЗ ІІІ—IV рівнів акредитації. Рекомендовано МОЗ і МОН

ISBN: 978-617-505-185-6


У навчальному посібнику поєднано теоретичні й конкретні методичні дані щодо контролю якості лікарських речовин.

Для студентів старших курсів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ— IV рівнів акредитації. Може бути корисним для провізорів-аналітиків аптек та контрольно-аналітичних лабораторій, лабораторій хіміко-фармацевтичних виробництв, у процесі навчання в інтернатурі та магістратурі, а також для вибору показників якості під час формування та передреєстраційної апробації аналітичних нормативних документів.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

 

Кафедрою розроблені та ухвалені робочі навчальні програми з дисциплін:

 • органічна хімія
 • фармацевтична хімія
 • фармацевтична та косметологічна хімія
 • біологічна хімія
 • токсикологічна хімія
 • стандартизація лікарських засобів