НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Наукова робота

Коло наукових інтересів співробітників кафедри охоплює питання біохімії та патобіохімії оксигеназних реакцій, вільнорадикальних процесів, вивчення молекулярних механізмів пошкодження біомембран та лікувально-профілактичного застосування біоантиоксидантів, практичні питання синтезу та фармацевтичного аналізу лікарських засобів, оцінки біологічної активності нових сполук. Співробітники кафедри вивчають питання навчально-методичного забезпечення, реформування вищої медичної освіти, впровадження сучасних нових навчальних технологій з урахуванням специфіки викладання органічної, біологічної, фармацевтичної та токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету.

 

Публікації за результати наукової діяльності співробітників кафедри представлені та цитуються у наукометричних базах Scopus та Google Scholar.

 

Під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Ірини Володимирівни Ніженковської кафедра у 2014 році виконала ініціативно-пошукову науково-дослідну роботу за темою «Вивчення біохімічних властивостей фізіологічно активної сполуки метаболічної дії карбіцилу» (N держреєстрації 0112U001770), за результатами якої було опубліковано 19 статей у фахових виданнях України та за кордоном, 34 тез доповідей, отримано 28 патентів на корисну модель.

 

З 2015 року темою наукової роботи кафедри є «Вивчення механізмів ушкодження міокарду при експериментальній кардіоміопатії та ії корекції новими координаційними сполуками германію та сполуками метаболітної дії» (N держреєстрації 0115U000701). Результати досліджені доповідались на міжнародних конференціях в м.Рига (Латвія), м.Москва, м.Воронеж (Росія), м. Анталія (Турція), за тематикою науково-дослідної роботи опубліковано 21 статтю, з яких 8 за кордоном, 11 патентів, 21 тез доповідей, з яких 6 за кордоном. Результати наукової роботи мають практичне значення для фармакології, токсикології та медичної біохімії. Отримані результати дадуть змогу підвищення ефективності профілактики та лікування серцевої недостатності.

 

 

З 1997 року д.м.н., професор Ніженковська І.В. та д.фарм.н., професор  Вельчинська О.В. є дійсними членами Міжнародної Фармацевтичної Федерації (International Pharmaceutical Federation (FIP)), беруть активну участь в її роботі, виступають з доповідями на Міжнародних конгресах і конференціях (FIP).

nauk1

nauk2

nauk3

nauk4

На фото професор Ніженковська І.В.  на конгресі Міжнародної Фармацевтичної Федерації, Дублін, Ірландія

    

З метою інтенсифікації і покращення наукової роботи та навчального процесу регулярно проводяться наради з молодими вченими – співробітниками кафедри.

 

СТАТТІ

 

2017

 

 1. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Бакун А.В., Брюзгіна Т.С. Дослідження впливу координаційних сполук германію з нікотиновою та оксиетилидендифосфоновою кислотами на жирнокислотний спектр ліпідів сироватки крові. «ScienceRise», 2017, № 1(5), С.32-35

 

2016 (за кордоном)

 1. Iryna V.Nizhenkovska, Violetta P.Narokha, Olena V.Kuznetsova, Olga V.Afanasenko Analysis of coordination compound of germanium with nicotinic acid as potential cardioprotector / Macedonian Pharmaceutical Bulletin. – 2016. – Vol.62. – P.83-84.
 2. Ниженковская И.В., Нароха В.П. Влияние разных доз координационного соединения германия с никотиновой кислотой на окислительную модификацию белков сердца крыс в условиях хронической интоксикации доксорубицином. Вестник «Здоровье и образование в ХХІ веке», 2016, Том 18 (10), С.38-39.
 3. Ниженковская И.В., Нароха В.П. Влияние координационного соединения германия с никотиновой кислотой на энергетический гомеостаз сердца и печени крыс в условиях хронической интоксикации доксорубицином. Рецепт, 2016, Т.19,№2, С.174-181.
 4. Welchinska E., Vilchynska V. New compound N(1),N(1’)-(2″-bromo-2″-chloroethenyl)-bis-(5-fluorouracil) as the active antitumour agent for Sarcoma 180. CBU International Conference Proceedings 2016, 4, p. pp. 724-727, march 2016. ISBN 978-80-88042-04-4, 978-80-88042-05-1, ISSN 805-997X, 1805-9961. Available at: <http://www.cbuni.cz, journals. cz. DOI: http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v4.842.
 5. Tsekhmister Y., Welchinska E. Carbon (II) monoxide as a subject for poisons studying of study on discipline Toxicological Chemistry (Criminal Analysis) at the Pharmaceutical department of the National Medical University in Ukraine. CBU International Conference Proceedings 2016, 4, p. pp. 728-733, march 2016. ISBN 978-80-88042-04-4, 978-80-88042-05-1, ISSN 805-997X, 1805-9961. Available at: <http:// www.cbuni.cz, journals. cz. DOI: http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v4.842.
 6. Manchenko O, Iukhymenko N, Nizhnik V (2016) Chemical plasticizing of polyacrylonitrile by copolymerization with other monomers, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 640:1, 98-105, DOI: 10.1080/15421406.2016.1255521 ISSN: 1542-1406 (Print) 1563-5287 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/gmclo cite this article

 

2016

 

 1. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Бакун А.В. Механізми розвитку кардіотоксичності за умов використання антрациклінових антибіотиків та аналіз механізмів кардіопротекторної дії лікарських засобів та сполук різних хімічних груп. «ScienceRise», 2016, № 4/4(21), С.42-53. ДАК видання України.
 2. Ніженковська І.В., Сейфулліна І. Й., Нароха В.П., Марцинко О. Е., Чабаненко О. А. Вивчення антиоксидантних властивостей комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ-1) за умов експериментальної хронічної серцевої недостатності. «Фармакологія та лікарська токсикологія», 2016, № 2 (48), С.74-79. ДАК видання України.
 3. Дослідження гострої токсичності оксазолвмісного пептидоміметика при внутрішньошлунковому введенні / К.В. Седько, І.В. Ніженковська, В.С. Броварець, О.В. Головченко // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. – №1 (93). – С. 108-112. ДАК видання України.
 4. Нароха В.П. Вплив різних доз координаційної сполуки германію з нікотиновою кислотою на процеси перекисного окиснення ліпідів та порівняльний вплив координаційних сполук германію з різними біолігандами на жирнокислотний спектр ліпідів кардіоміоцитів при хронічній інтоксикації доксорубіцином. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2016, №2(95), С.86-91. ДАК видання України.

 

2015 (за кордоном)

 1. Nizhenkovska IV, Pidchenko VT, Bychkova NG, Bisko NA and all.Influence of Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P.Karst on T-cell-mediated immunity in normal and immunosuppressed mice line CBA/Ca. Czech and Slovak Pharmacy. ISSN: 1210-7816. 64, N 4, 2015, pp. 139-143/
 2. Nizhenkovska I.V., Glushachenko O.A., Afanasenko O.V ,Golovchenko O.I., Manchenko O.V. – Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. Pedagogika. ISSN 2336-3630. Praha, 2015. – NR 6 (19) 2015, р.12-15.
 3. Nizhenkovska I. The Influence of a New Uracil Derivative Carbicyl on Myocardium Bioenergetic Processes. American Journal of Clinical and Experimental Medicine. ISSN:2330-8125 (Print), ISSN:2330-8133 (Online). 3 (4), 2015, pp. 162-166. doi:10.11648/j.ajcem.20150304.16.
 4. Nizhenkovska I. V., Glushachenko O. O., Golovchenko O. I. Perspective trends of improvement of study quality of extramural pharmaceutical students. European Applied Science. ISSN 2195-2183. Germany, Stuttgart, 2015. – № 3, P. 43-45.
 5. Welchinska E. Interdisciplinary integration in studying of toxicological chemistry by the students at the faculty of pharmacy. Yale Review of Education and Science, 2015, N.1 (16), (January-June). Volume V. “Yale University Press”, Scopus, Impact per Paper (SNIP): 4.865, SCImago Journal Rank (SJR): 4.875. – p.250-255.
 6. Welchinska E., Vilchinska V. Glycochemistry and antitumour activity of adduct of Bacterial lectine and 5-nitrouracile. Materials, Methods & Technologies. ISSN 1314-7269. International Conference (7-11 June 2015, Elenite, Bulgaria).www.sciencebg.net.Journal of International Scientific Publications. – V.9, 2015, P. 578-584.
 7. Afanasenko O.V. Research of correlation between antioxidant action and structural parameters of N-containing heterocycles of natural origin. News of Science and education. Sheffield – NR 5 (29) 2015 – P. 10-18.
 8. Ниженковская И.В., Пидченко В.Т., Бычкова Н.Г., Рисько Н.А. и др. Влияние Ganoderma Lucidum (CURT.: FR) P.KARST на активность факторов, участвующих в специфическом иммунитете у мышей линии СВА/Са с вторичным иммунодефицитом. Рецепт (Белоруссия). – 2015.- №4(102). – стр.67-78.

 

2015

 1. Ніженковська І.В., Підченко В.Т., Бичкова Н.Г., Бісько Н.А. та ін. Вплив гриба Ganoderma Lucidum (CURT.: FR) P.KARST на неспецифічну імунну відповідь у мишей лінії СВА/Са з вторинним імунодефіцитом. Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика, ISSN 2227-7404. – 2015. – 24 (2). – стор. 315-321.
 2. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Кузнєцова О.В., Т. С. Брюзгіна, І. Й. Сейфулліна, О. Е. Марцинко, О. А. Чабаненко. Вплив нікотинової кислоти та комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ-1) на жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів і гепатоцитів щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю. «Фармакологія та лікарська токсикологія», ISSN 2227-7943. 2015. № 1 (42), стор.68-75.
 3. Вельчинська О.В. Протипухлинна активність молекулярних комплексів заміщених 1,1-біс-(піримідин-2,4-діон-1-іл)-2-бромо-2-хлороетиленів та бактерійного лектину. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. –  –  № 1 (17). – стор. 17-21. фахове видання України
 4. Ніженковська І.В., Підченко В.Т., Бичкова Н.Г., Бісько Н.А., Розніченко А.Є. Вплив гриба Ganoderma Lucidum (CURT.: FR) P.KARST на гуморальну імунну відповідь у мишей лінії СВА/СА з вторинним імунодефіцитом. Фармацевтичний часопис. ISSN 2312-0967. – №2(34), 2015, стор. 94-100.
 5. Ніженковська І.В., Підченко В.Т., Бичкова Н.Г., Бісько Н.А., Розніченко А.Є., Козіко Н.О. Вплив гриба Ganoderma Lucidum (CURT.: FR) P.KARST на проліферативну активність спленоцитів у мишей лінії СВА/СА з вторинним імунодефіцитом. Укр. біофармацевт. журнал. ISSN 2311-715Х. – №4(39), 2015, стор. 17-22.
 6. Ніженковська І.В. Дослідження гепатопротекторних властивостей комплексної сполуки германію з нікотиновою кислотою при інтоксикації доксорубіцином / Ніженковська І.В., Нароха В.П., Савосько С.І. // Укр.біофарм.журнал. – 2015. – №5(40). – С.33-36.
 7. Ніженковська І. В.,Кузнецова О. В. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Біологічна хімія» в умовах кредитно-модульної системи. ISSN 1681-2751 – Медична освіта, 2015. № 4- с. 102-105.
 8. Ниженковская И.В., Афанасенко О.В., Сучасні підходи до вивчення експрес-аналізу рідких лікарських форм в курсі фармацевтичної хімії – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – ІІ (62) том, стор.185-193.
 9. Ниженковская И.В., Глушаченко О.О., Афанасенко О.В., Головченко О.І. Впровадження кредитно-модульної системи при викладанні дисципліни «фармацевтична хімія» при підготовці провізорів в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск №3 (81) – 2015, стор.14-18.
 10. Ніженковська І.В. Вивчення вазоактивних властивостей діетилового ефіру 5-алкіламіно-2-{n-[n-бензоїл-(4-метилбензиліден) гліцил] амінометил}-1,3-оксазол-4-іл фосфонової кислоти на ізольованій аорті щурів / І.В. Ніженковська, О.В. Романенко, К.В. Седько, М.М. Груша, В.С Броварець, О.В. Головченко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – №6 (46). – С. 76-83.
 11. Ніженковська І.В. Вплив блокади NO-синтази на вазодилатаційний ефект діетилового естеру 5-алкіламіно-2-{n-[n-бензоїл-(4-метилбензиліден) гліцил] амінометил}-1,3-оксазол-4-іл фосфонової кислоти на сегментах ізольованої аорти щурів / І.В. Ніженковська, О.В. Романенко, К.В. Седько, М.М. Груша, В.С Броварець, О.В. Головченко // Фармацевтичний часопис. – 2015. – №4 (36). – С. 52-55. DOI 10.11603/2312-0967.2015.4.5557.
 12. Вельчинська О.В. Вивчення можливості лікування лімфосаркоми Пліса хіміко-біологічним аддуктом 1,1-біс-[5-бромопіридин-2’,4’-діон-1’-іл]-2-бромо-2-хлороетилену й бактерійного лектину. Запорожский медицинский журнал.– №2 (89), 2015, стор. 53-56.
 13. Кузнецова О.В. Особливості фракційного складу тканинної води в  умовах загальної гіпертермії в експерименті Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина.- 2015. -6(2).-С.97-102. фахове видання України
 14. Афанасенко О.В., Історико-культурні хронотопи як аспект теоретико-познавальної діяльності при підготовці студентів фармацевтичного профілю – Медична освіта №3, 2015 – стор.7-12.
 15. Седько К.В. Чабан Т.М. Сучасні підходи до контролю якості косметичних та стоматологічних засобів, що містять похідні акрилової кислоти // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2015. – № 3 (90). – С. 95. ISSN 1996-353X, ISSN 2311-6951.
 16. V. Moroz, K. Murlanova, T. Briuzgina. Alterations of fatty-acid composition of blood serum and bile in patients with acute cholecystitis and high operational and anesthetic risk. Ukrainian Scientific Medical Youth Journal, ISSN 1996-353Х. – 2015. – 4 (91). – P. 31-36. Фахове видання України.

 

ДИСЕРТАЦІЇ

2017 р.

 1. Підченко В.Т. дисертація на тему “Експериментальне обгрунтування імуномодуляторної активності та нешкідливості порошку біомаси гриба GANODERMA LUCIDUM (CURT.:FR.)P.KARST” (на здобуття вченого ступеня кандидата фарм. наук). 2017 р. Науковий керівник – професор, д. мед.н. Ніженковська І.В

ПАТЕНТИ

2016 р.

 1. Пат. 103911 UA, МПК А61К 31/421 (2006.01). Засіб з вазодилатуючою активністю / Ніженковська І.В., Романенко О.В., Броварець В.С., Головченко О.В., Седько К.В., Груша М.М., Головченко О.І.; власник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201505296; заявл. 29.05.2015, опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
 2. Пат. 103908 UA, МПК А61К 31/421 (2006.01). Спосіб зниження амплітуди адренореакції / Ніженковська І.В., Романенко О.В., Броварець В.С., Головченко О.В., Седько К.В., Груша М.М., Головченко О.І.; власник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201505290; заявл. 29.05.2015, опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
 3. Вельчинська О.В. Сполука N-пара-бромфеніл-3-(уридин-5’-аміно)-сукцинімід, яка має потенційну фізіологічну властивість. Патент на корисну модель. МПК (51). C07D239/553 (2006.01), С07С 21/18 (2006.01), А61К 33/16 (2006.01). 25.03.2016. Бюл. № 6, стор. 105615.
 4. Вельчинська О.В. Сполука N-бензин-3-[5’-(2’’-амінотіадіазоліл)-дифенілфосфіно]-сукцинімід, яка має потенційну фізіологічну властивість. Патент на корисну модель. МПК (51). C07D239/553 (2006.01), С07С 21/18 (2006.01), А61К 33/16 (2006.01). 25.04.2016. Бюл. № 8, стор. 106335.
 5. Вельчинська О.В. Сполука N-феніл-3-(уридин-2’-тіо-4’-гідроксі-6’-аміно)-сукцинімід, яка має потенційну фізіологічну властивість. Патент на корисну модель. МПК (51). C07D239/553 (2006.01), С07С 21/18 (2006.01), А61К 33/16 (2006.01). 25.04.2016. Бюл. № 8, стор. 106336.
 6. Вельчинська О.В. Спосіб отримання сполуки з потенційними фізіологічними властивостями 1,1-діетилкарбокси-2-триформетил-2-(5’-нітроуридил-1’-)-етилен. Патент на корисну модель. МПК (51). C07D239/553 (2006.01), С07С 21/18 (2006.01), С07С 21/185 (2006.01), А61К 33/16 (2006.01). 10.08.2016. Бюл. № 15, стор. 108906.
 7. Вельчинська О.В. Спосіб отримання сполуки з потенційними фізіологічними властивостями 1,1-діетилкарбокси-2-триформетил-2-(5’-фторуридил-1’-)-етилен. Патент на корисну модель. МПК (51). C07D239/553 (2006.01), С07С 21/18 (2006.01), С07С 21/185 (2006.01), А61К 33/16 (2006.01). 10.08.2016. Бюл. № 15, стор. 108910.

2015

 1. Ніженковська І.В., Підченко В.Т., Бісько Н.А., Бичкова Н.Г., Родніченко А.Є. Спосіб оцінки імунотоксичної дії водного розчину міцелію гриба Ganoderma lucidum. Пат.  №97452 по заявці №u2014 11786 від 31.10.14. Бюл. Промисл. Власність, 2015, № 5.
 2. Ніженковська І.В., Підченко В.Т., Бісько Н.А., Бичкова Н.Г., Родніченко А.Є. Спосіб визначення імунотропної дії біомаси гриба Ganoderma lucidum. Пат. №99004 по заявці № u2014 13624 від 19.12.14. Бюл. Промисл. Власність, 2015, № 9.
 3. Ніженковська І.В., Мурланова К.С., Брюзгіна Т.С. Спосіб оцінки порушень ліпідного метаболізму при експериментальному пародонтиті. МПК (51). G01N 33/68 (2006.01). 10.02.2015. Бюл. № 3, стор. 96663.
 4. Ніженковська І.В., Мурланова К.С., Брюзгіна Т.С. Давтян Л.Л., Воронкіна А.С. Спосіб оцінки ефективності лікування при експериментальному пародонтиті. 97099. МПК (51). G01N 33/68 (2006.01). 25.02.2015. Бюл. № 4, стор. 97099.
 5. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Брюзгіна Т.С.,Сейфулліна І.Й., Марцинко О.Е., Чебаненко О.А. Спосіб оцінки ефективності лікування щурів при рубіциновій кардіопатології. Патент на корисну модель №101113 Україна. МПК(51). G01N 33/68 (2006.01). Заявл. 17.03.2015. Опубл. 25.08.2015. Бюл. №16.
 6. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Брюзгіна Т.С.,Сейфулліна І.Й., Марцинко О.Е., Пєсарогло О.Г. Спосіб оцінки ефективності корекції ліпідних порушень при експериментальній рубоміциновій кардіопатології. Патент на корисну модель №101614 Україна. МПК(51). G01N 33/68 (2006.01). Заявл. 17.03.2015. Опубл. 25.09.2015. Бюл. №18.
 7. Ніженковська І.В., Підченко В.Т., Бісько Н.А., Бичкова Н.Г., Родніченко А.Є. Спосіб оцінки впливу різних доз біомаси гриба Ganoderma lucidum на гуморальну імунні систему. Пат №101556по заявці № u2014 01111 від 11.02.15. Бюл. Промислова власність 2015 рік №18.

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР

2016 р.

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 63580. Навчальний посібник: Токсикологическая химия. Ядовитые вещества и их биотрансформация/ О.В. Вельчинська, І.В. Ніженковська.- К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015.- 320 с. Державна служба інтелектуальної власності України. Заявка № № 64038 від 20.11.2015. Дата реєстрації 19.01.2016.

 

ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, З’ЇЗДАХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ

2016

 1. Ніженковська І.В., Рева Т.Д., Буткевич Т.А. Тренди, проблеми фармацевтичної освіти та їх вирішення. VIII Національний з’їзд фармацевтів України. Науково-практичний симпозіум «Фармацевтична освіта в Україні». 13-16.09.2016 р.
 2. Ніженковська І.В., Глушаченко О.О., Манченко О.В., Головченко О.І. Досвід створення та використання навчальних відеофільмів при вивченні фармацевтичної хімії // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т; ред.кол.: В.П.Черних (голова) та ін.; уклад.: С.Ю.Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – Т.2. – С.360.
 3. Ніженковська І.В., Нароха В.П. Кардіопротекторні властивості нових координаційних сполук германію за умов експериментального оксидативного стресу // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т; ред.кол.: В.П.Черних (голова) та ін.; уклад.: С.Ю.Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – Т.2. – С.87.
 4. Ніженковська І.В., Седько К.В. Авраменко І. Дослідження похідних 1,3-оксазолу як нових потенційних лікарьких засобів //Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т; ред.кол.: В.П.Черних (голова) та ін.; уклад.: С.Ю.Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – Т.1. – С.43.
 5. Ніженковська І.В., Підченко В.Т., Бісько Н.А. Дослідження впливу температурного режиму на культивування гриба Ganodermalucidum (Curt.:Fr.) P.Karst //Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т; ред.кол.: В.П.Черних (голова) та ін.; уклад.: С.Ю.Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – Т.1. – С.123.
 6. Ніженковська І.В., Глушаченко О.О., Головченко О.І., Манченко О.В. Використання інноваційних методів навчання при викладанні фармацевтичної хімії для студентів фармацевтичного факультету. Матеріали науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIII каширинські читання) – Травень 19-20, 2016, м. Полтава, Україна, с.295.
 7. Ниженковская И.В., Глушаченко О.А., Головченко О.И., Манченко О.В. Особенности самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины “Органическая химия” в условиях кредитно-модульной системы. Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ: матер.6-й междунар. науч-практ. конф. «Фармобразование-2016», Воронеж, 21-22 апреля 2016, – Воронеж: изд.дом ВГУ, 2016.
 8. Ниженковская И.В., Нароха В.П. Перспективы использования новых координационных соединений германия с биолигандами кардиопротекторных препаратов. В сборнике тезисов докладов XХІІІ-го Российского Национального Конгресса «Человек и Лекарство», 11-14 апреля 2016 г./ Главный редактор Чучалин А.Г. – М.: Видокс, 2016. С. 195.
 9. Ниженковская И.В., Седько К.В., Груша М.М., Головченко А.В. Исследование сосудорасширяющей активности оксазолсодержащего пептидомиметика. В сборнике тезисов докладов XХІІІ-го Российского Национального Конгресса «Человек и Лекарство», 11-14 апреля 2016 г./ Главный редактор Чучалин А.Г. – М.: Видокс, 2016. С. 201.
 10. Nizhenkovska I.V., Narokha V.P., Kuznetsova O.V., Afanasenko O.V. Analysis of coordination compound of germanium with nicotinic acid as potential cardioprotector 6th Congress of Pharmacy in Macedonia with international participation. Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl) P.83-84 (2016).
 11. Ниженковская И.В. Внедрение результатов научной деятельности в процесс обучения дисциплины «биологическая химия» при подготовке провизоров / И.В.Ниженковская, Е.В.Кузнецова, В.П.Нароха // Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ: матер.6-й междунар. науч-практ. конф. «Фармобразование-2016», Воронеж, 21-22 апреля 2016, – Воронеж: изд.дом ВГУ, 2016. – С.78-80.
 12. Вельчинская Е.В. Молотинская А.Е., Химико-фармакологические исследования противоопухолевой активности производного бензимидазола. Хімічні проблеми сьогодення: збірник тез доповідей Девятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю / Донецький національний університет; редколегія: О.М. Шендрик (відп. ред.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 52.
 13. Вельчинская Е.В., Вильчинская В.В. Противосудорожная активность N-(о-хлорфенил-3-[2,4-диоксипиримидин-5-иламино]сукцинимида. В сборнике тезисов докладов XХІІІ-го Российского Национального Конгресса «Человек и Лекарство», 11-14 апреля 2016 г./ Главный редактор Чучалин А.Г. – М.: Видокс, 2016. С. 169.
 14. Вельчинская Е.В., Вильчинская В.В. Перспективы лечения злокачес-твенной глиомы человека с помощью нового соединения – 1,1-бис-[5’-метилпиримидин-2’,4’-дион1’-ил]-2-бромо-2’-хлороэтилена. В сборнике тезисов докладов XХІІІ-го Российского Национального Конгресса «Человек и Лекарство», 11-14 апреля 2016 г./ Главный редактор Чучалин А.Г. – М.: Видокс, 2016. С. 169.
 15. Глушаченко О.О. Організація навчального процесу з використанням моделі «Blendedlearning» при підготовці провізорів // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т; ред.кол.: В.П.Черних (голова) та ін.; уклад.: С.Ю.Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – Т.2. – С.335.
 16. Narokha V.P. Myocardial prooxidant-antioxidant homeostasis in chronic intoxication with doxorubicin and administration of germanium with nicotinic acid / V.P.Narokha, A.V.Bakun // Health and social sciences: abstract book, Riga, 16 March 2016, – R.2016. – P.380.
 17. Manchenko, N. Іukhymenko, V. Nizhnik. New polymer materials obtained by chemical plasticizing polyacrylonitrile. ICEPOM-10 conference abstracts, The Jubilee 10-th International Conference, Electronic processes in organic and inorganic materials: зб. тез доповідей Х міжнародної конференції ICEPOM-10, (Тернопіль 23-27 травня) / Національна Академія Наук України, Інститут фізики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. – 2016. -209 с., с 74.
 18. Шумова А. С., Савельева Е. В., Владимирова И. Н Розробка методу ідентифікації фенольних сполук в траві Ballota nigra L. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації» (16 березня 2016 р., м. Вінниця).
 19. Шумова А. С., Савельева Е. В., Владимирова И. Н Визначення вмісту гідроксикоричних кислот у траві василистнику вонючого 85-а Наук.-практ. конф. Студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (24-25 березня 2016 р., м. Івано-Франківськ).
 20. Седько К.В. Оксазолвмісний пептидоміметик як потенційний вазодилатаційний засіб для лікування артеріальної гіпертензії // Ліки України Плюс. Матеріали V Міжнародного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна». – 2016. – №2 (27). – с. 15.
 21. Нароха В.П. Вплив комплексу МІГУ-1 на енергетичний гомеостаз кардіоміоцитів щурів за умов хронічної інтоксикації доксорубіцином / В.П.Нароха // Ліки України плюс // Ліки України Плюс. Матеріали V Міжнародного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна». – 2016. – №2 (27). – с. 11.
 22. Храпач Г.Ю., Кирій Н.В., Ягупольський Ю.Л. Арентрикарбонільні комплекси хрому – новий підхід до синтезу досі невідомих циклогексадієнів з перфлюоралкільною групою Матеріали XVIII наукової молодіжної конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії».
 23. Храпач Г.Ю., Кирій Н.В., Ягупольський Ю.Л. Арентрикарбонільні комплекси хрому у реакціях перфлюороалкілювання та деароматизації Матеріали XІV Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії.
 24. Седько К.В. Фармакологічна активність сполук групи пептидоміметиків / К.В. Седько, Головченко О.І., Магалатій Н.В. // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 червня 2016 року).  – Л.: ГО “Львівська медична спільнота”, 2016. – С. 87-89.

2015

 1. Nizhenkovska I.V., Afanasenko, Pogodaeva D.M. Research of correlation between antioxidant activities and energetic and structure parameters of rosmarinic acid as a main component of Salvia officinalis leaves. The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. MESMAP-2. Abstract book. ISBN978-605-61261-1-6. 22-25 April 2015, Antalya, Turkey. PP-264.
 2. Welchinska E., Vilchinska V. Glycochemistry and antitumour activity of adduct of Bacterial lectine and 5-nitrouracile. Materials, Methods & Technologies. ISSN 1314-7269. International Conference (7-11 June 2015, Elenite, Bulgaria).www.sciencebg.net.Journal of International Scientific Publications. – V.9, 2015, P. 578-584.
 3. Ниженковская И.В. Комплексообразование метаболитного кардиотонического средства с компонентами биомембран. В сборнике тезисов докладов XХІІ-го Российского Национального Конгресса «Человек и Лекарство», 6-10 апреля 2015г./ЗАО РИЦ «Человек и лекарство», 2015: РИЦ, ISBN 978-5-9243-0244-7, 2015. Москва. 6-10 апреля 2015 г. С. 237.
 4. Ниженковская И.В., Вельчинская Е.В., Вильчинская В.В. Противосудорожная активность и токсичность N-фенил-3-[2,4-диоксипиримидин-5-иламино]сукцинимида. В сборнике тезисов докладов XХІІ-го Российского Национального Конгресса «Человек и Лекарство», 6-10 апреля 2015г./ЗАО РИЦ «Человек и лекарство», 2015: РИЦ, ISBN 978-5-9243-0244-7, 2015. Москва. 6-10 апреля 2015 г. С. 185.
 5. Ніженковська І.В., Кузнецова О.В. Сучасні підходи до створення навчальної літератури з біологічної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Матеріали VІІІ Науково- практичної конференції, присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри медичної та біоорганічної хімії, (Харків, 26-27 травня 2015 р.), – Харків: ХНМУ, 2015. –С.119-120.
 6. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Зайцев О.В. Перекисне окиснення білків як показник метаболічних змін за надзвичайних впливів та іх корекція новою координаційною сполукою германію з нікотиновою кислотою//Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали VIII наук.-практ. конф (01-02 жовтня 2015р., Тернопіль)- Тернопіль: Вид. центр «Вектор», 2015. – С.64.
 7. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Шипулін Я.К. Роль доклінічних досліджень нових координаційних сполук германію як потенційних гепатопротекторів. // Зб.тез міжнар. наук-практ.конф «Актуальні досягнення мед. наук. досл. в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (2-3жовтня 2015р., Київ). Київ.мед.наук.центр, 2015. – С.115-116.
 8. Ніженковська І.В., Нароха В.П. Екстремальний оксидативний стрес, новий комплекс МІГУ-1 як потенційний препарат захисту // ІІІ Міжнар. наук-практ. конф «Новітні досягнення біотехнології та нанофармакології» тез.доп.- Київ, 2006. – С.82.
 9. Вельчинская Е.В., Вильчинская В.В. Возможность лечения ЛИМФОСАРКОМЫ ПЛИССА химико-биологическим аддуктом 1,1-бис-[5-бромопиримидин-1’-ил]-2-бромо-2-хлороэтилена и бактериального лектина. В сборнике тезисов докладов XХІІ-го Российского Национального Конгресса «Человек и Лекарство», 6-10 апреля 2015г./ Москва. 6-10 апреля 2015 г. С. 184-185.
 10. Афанасенко О.В. “Антиоксиданти, як лікарські засоби ад’ювантної дії в паліативній медицині” – Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково практичної конференції «Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомого в Україні», 23-24 квітня 2015 р., м.Київ.- С.158-163.
 11. Нароха В.П., Бакун А.В. Новий комплекс германію з нікотиновою кислотою як потенційний кардіопротектор. Український науково-медичний молодіжний журнал. Київ. – 2015. –Спец. вип. №3(90). – С. 94.
 12. Ніженковська І.В., Нароха В.П., Кузнецова О.В. Вплив нікотинової кислоти на процес перекисного окиснення ліпідів у гепатоцитах щурів за умов хронічної серцевої недостатності // Людина та ліки- Україна – тез.доп. Київ,2015. – С.40.
 13. Кузнецова О.В. Вміст гормонів щитоподібної залози у крові щурів з загальною гіпертермією в експерименті Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали VIII наук.-практ. конф (01-02 жовтня 2015р., Тернопіль)- Тернопіль: Вид. центр «Вектор», 2015. – С.41-42.
 14. Абдурахманова Е.Р. , Лукашук О.І., Головченко О.В., Головченко О.І., Броварець В.С. Синтез нових фосфонодипептидоміметиків. Матеріали VI української конференції “Домбровські хімічні читання-2015”. Тези доповідей 22-25 вересня 2015., м. Чернівці.-Чернівці: Чернівецький нац..ун-т, 2015.- 148 с. , Д-28.
 15. Шумова А. С., Савельева Е. В., Владимирова И. Н. The quantification of hydroxycinnamic acids in the grass of Black Horehound The 6th International Pharmaceutical Conference «Science and practice 2015» (November 5-6 th, 2015, Kaunas, Lithuania).
 16. Шумова А. С., Савельева Е. В., Владимирова И. Н. Исследование состава макро- и микроэлементов цветков Lavandula angustifolia Mill Материалы республиканской научн.-практ. конф. (с международным участием) «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (19-20 ноября 2015 г., Узбекистан, Ташкент). – Ташкент, 2015.
 17. Шумова А. С., Савельева Е. В., Владимирова И. Н. Изучение макро- и микроэлементного состава травы прострела лугового Третья междунар. науч. конф. молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (9-10 декабря 2015 г., Казахстан)