НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Наукова робота

Коло наукових інтересів охоплює питання біохімії та патобіохімії оксигеназних реакцій, вільнорадикальних процесів, вивчення молекулярних механізмів пошкодження біомембран та лікувально-профілактичного застосування біоантиоксидантів, практичні питання синтезу та фармацевтичного аналізу лікарських засобів, оцінки біологічної активності нових сполук. Співробітники кафедри вивчають також питання навчально-методичного забезпечення, реформування вищої медичної освіти, впровадження сучасних нових навчальних технологій з урахуванням специфіки викладання органічної, біологічної, фармацевтичної та токсикологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету.

 

Під керівництвом завідувача кафедри, професора І. В. Ніженковської кафедра виконує науково дослідні роботи за темами:

 

2015-2017

 • «Вивчення механізмів ушкодження міокарду при експериментальній кардіоміопатії та ії корекції новими координаційними сполуками германію та сполуками метаболітної дії» (N держреєстрації 0115U000701)

 

2018-2020

 • «Пошук та вивчення механізмів дії нових потенційних кардіопротекторних та антигіпертензивних сполук» (№ держреєстрації 0118U003693)
 • «Експериментальне обгрутування створення нового лікарського засобу з протимікробною та протизапальною активністю» (№ держреєстрації 0115U000907)

 

Результати наукової діяльності кафедри представлені та цитуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science та Google Scholar, публікуються в журналах ДАК України та інших.

Співробітники кафедри мають профілі у відповідних наукометричних базах, індекс Гірша кафедри в Scopus – 11, Google Scholar – 26.

За останні 5 років кафедра опублікувала більш ніж 50 статей та 70 тез, співробітники представлені більш ніж 30 доповідей за кордоном та міжнародних вітчизняних конференціях, з якими більш детально можна ознайомитись у відповідних профілях авторів.

 

ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ НА КАФЕДРІ

 

2017

Пидченко В.Т. дисертація на тему “Експериментальне обгрунтування імуномодуляторної активності та нешкідливості порошку біомаси гриба GANODERMA LUCIDUM (CURT.:FR.)P.KARST” (на здобуття вченого ступеня кандидата фарм. наук). Науковий керівник – професор, д. мед.н. Ніженковська І.В.

2018

Нароха В.П. дисертація на тему “ Експериментальне дослідження фармакодинаміки координаційних сполук германію при антрацикліновій інтоксикації” (на здобуття вченого ступеня кандидата фарм. наук). Науковий керівник – професор, д. мед.н. Ніженковська І.В.

 

2019

Мацькевич К.В. дисертація на тему   «Експериментальне дослідження фосфорильованих похідних оксазолу як потенційних антигіпертензивних засобів» (на здобуття вченого ступеня кандидата фарм. наук). Науковий керівник – професор, д. мед.н. Ніженковська І.В.

 

З метою інтенсифікації і покращення наукової роботи та навчального процесу регулярно проводяться наради зі співробітниками кафедри та студентами.

 

СТАТТІ, представлені в Scopus, Web of Science

 

2013

 

 1. Nizhenkovskaya, I., The influence of sufan on myocardial energetic metabolism in the case of adriamycin-induced heart failure / Current Topics in Pharmacology. 2013. 17,1. –P.103-108.

2014

 1. Nizhenkovskaya I., Narokha V., Kuznetsova O. Antioxidant effect of nicotinic acid on experimental doxorubicin-induced chronic heart failure. /Current Topics in Pharmacology. Vol.18. –P.105-111.
 2. Nizhenkovskaya Investigations of the influence of Sufan on myocardial metabolism in cases of experimental heart failure. CBU International Conference Proceedings, [S.l.], v. 2, p. pp. 306-311, jul. 2014.

2015

 1. Nizhenkovska, V. T. Pidchenko, N. G. Bychkova, N. A. Bisko, A. Y. Rodnichenko, N. O. Kozyko. Influence of Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. on T-cell-mediated immunity in normal and immunosuppressed mice line CBA/Ca / // Ceska Slov.Farm. – 2015. – Vol. 64, N4. – P. 139–143.

2016

 1. Welchinska E., Vilchynska V. New compound N(1),N(1’)-(2″-bromo-2″-chloroethenyl)-bis-(5-fluorouracil) as the active antitumour agent for Sarcoma 180. CBU International Conference Proceedings 2016, v. 4, p. pp. 724-727, march 2016.

2017

 1. Nizhenkovska I.V., Zinchenko L.V. Acute toxicity study of a new complex drug with anti-inflammatory activity, Current Topics in Pharmacology. 2017; Vol. 21: 71-74

2018

 1. Nizhenkovska , Sedko K., Kuznetsova O. Study of influence of 1,3-oxazole-4-yl-phosphonic acid derivative on nitric oxide system indicators in rats with arterial hypertension. Czech and Slovak Pharmacy. 2018. №4 (67), Р. 154-159. (Scopus)
 2. Iryna Nizhenkovska, Nadia Gorchakova, Ganna Zaychenko, Violetta Narokha. Uracil as the basis for medication creation. Current Topics in Pharmacology. 2018. 22: 19-26
 3. Nizhenkovska I., Sedko K., Golovchenko O.I., Golovchenko O.V. Efficiency of the application of the 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative on the sustained arterial hypertension model in rats. Current Topics in Pharmacology. 2018. 22: 63-68.
 4. Iryna Nizhenkovska, Violetta Narokha, Olena Kuznetsova Effects of nicotinic acid on protein oxidative modification in experimental chronic heart failure FARMACIA, 2018, Vol. 66, 6- Р.959-962 (Scopus)
 5. Welchinska Elena. Halothane (2-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-chloroethane) as example in discipline “Forensic chemistry” for Ukrainian students of pharmacy. CBU international conference “Innovation in Science and Education”. 21-23 March 2018. Prague, Czech Republic. — р.1207-1210. (Web of Science)

 

З 1997 року д.м.н., професор Ніженковська І.В. та д.фарм.н., професор  Вельчинська О.В. є дійсними членами Міжнародної Фармацевтичної Федерації (International Pharmaceutical Federation (FIP)), беруть активну участь в її роботі, виступають з щорічними доповідями на Міжнародних конгресах і конференціях (FIP).

На фото професор Ніженковська І.В. на конгресі Міжнародної Фармацевтичної Федерації, Дублін, Ірландія

З 15 по 17 травня 2019 року в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) на 25-й щорічній міжнародній конференції, що проводить Європейська асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP, European Association of Faculties of Pharmacy) під назвою «Creative education; towards competences in a patient-oriented pharmacy education» співробітники Фармацевтичного факультету: д.мед.н., професор І. В. Ніженковська, к.фарм.н., доцент Нароха В. П. та к.б.н., доцент Кузнецова О. В. представили усну та постерну доповіді за результатами навчальної роботи кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця за темою «Міждисциплінарна інтеграція хімічних знань як фактор формування професійних компетентностей майбутнього магістра фармації» («Interdisciplinary integration of Chemistry knowledge as a factor of professional competence in the future masters of Pharmacy»).

 

1-5 липня 2019 р. у м. Бургас (Болгарія) відбулася 21-а Міжнародна конференція International Scientific Events, де в секції Materials, Methods & Technologies взяли участь співробітники кафедри: зав. кафедри, д.мед.н., професор Ніженковська І.В., доцент, к.б.н. Кузнецова О.В. та асистент Мацькевич К.В. Організаторами конференції були наукові організації Болгарії, Казахстану, Греції та Білорусі, зокрема Bulgarian Academy of Sciences та Union of Scientists in Bulgaria. Представлені наукові доповіді з 23-х країн світу. Розглядалися актуальні питання нанотехнології, фармації, хімії та екології. В роботі постерної секції взяла участь асистент кафедри Катерина Мацькевич, яка презентувала доповідь на тему «Investigation of the effect of a new original antihypertensive compound on the phosphodiesterase activity in aorta, myocardium and blood serum of rats with arterial hypertension».

 

23-27 серпня  2019 р. відбулася 10-та Міжнародна конференція «Education, Research & Development»  у м. Бургас (Болгарія) під головуванням відомого вченого, професора Івана Гєнова (Болгарія) за підтримки Фонду Науки та Освіти Болгарії, Болгарської академії наук  та Союзу вчених Болгарії.

Україну представляла професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, д.фарм.н. Вельчинська Олена Василівна з постерною доповіддю «Вивчення медичних отрут в судовій хімії». За результатами конференції учасники отримали сертифікати міжнародного зразка та опубліковано статті в науковому журналі.

22-26 вересня 2019 року в Абу Дабі (ОАЕ) відбувся 79-й Всесвітній Конгрес Фармації та Фармацевтичних наук Міжнародної Фармацевтичної Федерації (79th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences), головною темою якого стала «Нові горизонти для фармації – навігація вітру змін». В роботі Конгресу взяли участь 2522 делегати (фармацевти, вчені, регулятори та інші зацікавлені особи) із 114 країн світу.

У роботі  конгресу взяла участь  асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катерина Мацькевич, яка  представила  стендову доповідь на тему «Іnfluence of new original compounds with antihypertensive and cardioprotective properties on the fatty acid profile of lipids in rat myocardium and aorta», підготовану у співавторстві з науковим керівником д.мед.н., професором Ніженковською І.В. та доцентом кафедри к.фарм.н. Нарохою В.П., яка викликала  неабиякий інтерес учасників конгресу. Крім того, Катерина взяла участь в роботі спільноти молодих фармацевтів FIP Young Pharmacists Group, а також в засіданнях у складі української делегації на FIP, представленої ГО «Всеукраїнською фармацевтичною палатою», де обговорювалося питання проведення FIP в Україні в 2022 р.