НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дерматології та венерологї

Навчально-методична робота

Робочі програми 2019

Графік взаємовідвідування практичних занять 2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК КОНТРОЛЬНИХ ВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ

План проведення методичних нарад_19-20

Розклад загальний 2019-2020

На сьогодні завдяки тісній професійній співпраці та доброзичливим стосун-кам, які склались між співробітниками кафедри та керівниками і лікарями клініч-них баз кафедри, створено сприятливі умови для здійснення навчального процесу. На сьогодення заняття зі студентами проводяться за новою кредитно-модульною системою. Співробітники кафедри дерматології та венерології особливу увагуприділять оптимізації навчання студентів ІV курсу лікувальних, стоматологічногота медико-психологічного факультетів, визначенню обсягу теоретичних знань та практичних навичок, які слід вимагати від студентів різних факультетів. Читаннялекцій та проведення практичних занять в групах студентів англомовної форминавчання доручено досвідченим доцентам та асистентам кафедри, які досконаловолодіють англійською мовою. Співробітниками кафедри розроблено тематичніматеріали лекцій і практичних занять, втому числі у вигляді електронних ресурсів.Навчально-педагогічний процес здійснюється з використанням комп’ютерної ме-режі з єдиним кафедральним сервером. Колектив кафедри приділяє належну увагунаочності викладання на лекціях і практичних заняттях. З цією метою силами спів-робітників кафедри підготовлено значну кількість кольорових слайдів, які демон-струють ураження шкіри при різних дерматозах та венеричних хворобах. За ініціа-тиви завідувача кафедри професора В.І. Степаненка в останні роки було реставровано чисельні муляжні препарати, частина яких була виготовлена ще у середині такінці XIX ст. в художніх майстернях Парижа та Санкт-Петербурга на замовлення пер-шого завідувача курсу дерматології доцента Л.К. Горецького та першого завідувачакафедри професора М.І. Стуковенкова. На кафедрі створено музей муляжів, якийвикористовується у навчальному процесі. Для уніфікації методів викладання, під-вищення відповідальності викладачів та з метою обміну досвідом на кафедрі прак-тикується проведення відкритих занять, відвідування практичних занять завідувачем кафедри, професорами, доцентами. Результати таких відвідувань з аналізомпроведених занять обговорюються на навчально-методичних нарадах кафедри.Крім викладання дисциплінн «дерматологія та венерологія» «маніпуляційна техника», «основи практичної косметології», «практикум з практичної косметології», студентам другого, третього, та четвертого курсів різних факультетів на кафедрі читаються також курси елективні курси за вибо-ром – «медична косметологія», «дерматоонкологія». За лінією факультету під-вищення кваліфікації викладачів медичних закладів на кафедрі проводятьсяцикли занять з викладачами медичних училищ та коледжів, а також окремі цикли з асистентами, доцентами і завідувачами однопрофільних кафедр медич-них ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації.Відповідно до плану підготовки лікарів-інтернів на кафедрі проходять навчан-ня лікарі-інтерни за спеціальностями «дерматовенерологія», «загальна практика-сімейнамедицина», «внутрішні хвороби» та інші.


Вступну лекцію читає професорВ.І. Степаненко, 2012 р.


Завуч кафедри, доц. М.М. Шупенько та відповідальна за кредитно-модульну систему на кафедрі асистент О.Д.Пуришкіна зі студентами біля стенду з навчально-методичної роботи, 2012 р.