НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти

Навчально-методична робота

 

Графік чергувань та он-лайн консультацій інтернів викладачами кафедри

 

План проведення циклів на поточний рік

 

Методичні рекомендації

Лекції

 

Навчально-методична робота на кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти регламентується наступними нормативними документами:

 

– законом України «Про вищу освіту», законом України «Про освіту»;

– наказами Міністерства освіти і науки України;

– наказами Міністерства охорони здоров’я України;

– положенням про вищий державний навчальний заклад;

– Статутом Університету;

– положенням про кафедру;

– рішеннями Вченої ради Університету;

– наказами Ректора Університету та розпорядженнями декана з інтернатури.

 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, наказу МОЗ України від 19.09.1996 № 291 “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації” спеціалізація інтернів є обов’язковою формою післядипломної освіти з присвоєнням після закінчення кваліфікації “лікар-спеціаліст”.

Спеціалізація (інтернатура)  передбачає опанування лікарем однією з передбачених номенклатурою лікарських спеціальностей, затверджених наказом МОЗ України від 21.11.2005 № 621 «Про внесення змін до наказу № 81 від 23.02.2005 «Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів». Підготовка лікарів-інтернів акушерів-гінекологів на кафедрі проводиться за Навчальним планом та програмою спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за фахом “Акушерство та гінекологія”, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України.

Провідна мета інтернатури  – підвищення рівня практичної підготовки випускників, їхньої професійної готовності до самостійної лікарської діяльності за базовим фахом “Акушерство та гінекологія”.

Відповідно до Положення про інтернатуру, інтернатура проводиться в очно-заочній формі: навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації (кафедрі ‘іти НМУ імені О.О.Богомольця) та стажування в базових установах лікувально-профілактичних закладів України.

Під час очної частини навчання на кафедрах вищих медичних закладів інтерни навчаються 12 місяців: 6 місяців – протягом першого року, 4 місяці – протягом другого року навчання, 2 місяці – протягом третього року навчання відповідно до типового плану. Передбачене читання комплексних лекцій, проведення семінарських занять, клінічних розглядів, клінічних конференцій з аналізом важливих питань діагностики і лікування, експертна оцінка історій хвороб та пологів. На практичних заняттях удосконалюються методи діагностики, засвоюються з використанням сучасних технологій, вивчаються та застосовуються нормативні документи з надання акушерсько-гінекологічної допомоги, державний реєстр лікарських засобів, дозволених для застосування в медичній практиці. Інтерни залучаються до науково-дослідної роботи з використанням особистого досвіду і спеціальної літератури; беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, міських, обласних, міжнародних семінарів, працюють із сучасною медичною літературою, готують презентації.

Заочна підготовка лікарів-інтернів на базах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я здійснюється керівниками (лікарями першої та вищої категорії) протягом 21 місяця: перший рік – 5 місяців, другий рік – 7 місяців, третій рік – 9 місяців.

На клінічних базах навчання інтерни ведуть прийом хворих, удосконалюють професійну майстерність, упроваджують сучасні методи діагностики, лікування і профілактики в практичну лікарську діяльність, керуючись наказами від 13.04.2011 №204 «Про затвердження та впровадження Примірного переліку перинатальної допомоги на всіх етапах її надання» (наказ МОЗ від 25.10.2011 №690), наказ №514 від 15.08.2011 ««Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я» (наказ МОЗ від 12.03.2012 №160 та наказ МОЗ від 01.10.2014 №763), наказ №783 від 14.11.2011 «Про затвердження Примірних табелів оснащення перинатальних центрів ІІІ рівня», наказ №726 від 31.10.2011 «Про удосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим в перинатальних центрах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 69/20381, наказ №641 від 25.07.2013 «Про затвердження Примірного положення про Перинатальний центр ІІ рівня», наказ №871 від 09.10.2013 «Про внесення змін до Примірного положення про Перинатальний центр ІІ рівня, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2013 року №641, наказ №640 від 25.07.2013 «Про затвердження Примірного табеля оснащення перинатального центру ІІ рівня», наказ №624 від 03.11.2008 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року №582 «Про затвердження клінічних протоколів акушерської та гінекологічної допомоги», наказу МОЗ від 31.12.2004 року №676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги (в частині «Ведення нормальних пологів», «Невиношування вагітності», «Передчасні пологи», наказ №1177 від 31.12.2010 «Про затвердження клінічного протоколу «Комплексна допомога під час небажаної вагітності», наказ №1141 від 21.12.2010 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ – інфекцію та забезпечення Порядку проведення порядку тестування на ВІЛ – інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ – інфекцію, інструкції щодо їх заповнення» наказ №977 від 27.12.2011 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року №582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» (в частині Кесарів розтин), наказ №718 від 17.09.2012 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року №1141» зареєстровані в Міністерстві юстиції України за №1927/22239 від 16.11.2012. наказ №165 від 06.03.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 вересня 2013 року №787» зареєстровані в Міністерстві юстиції України за №/22239 від 16.11.2012, наказ №59 від 21.01.2014 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів із стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї». На семінарських заняттях лікарі-інтерни на основі досвіду роботи і вивчення спеціальної літератури обговорюють актуальні питання діагностики, етіології та патогенезу, лікування, помилки й ускладнення, які виникають під час роботи. Вивчення розділу закінчується заліком. Залік приймають завідувач відділення, керівник лікаря-інтерна біля крісла хворого. При цьому інтерн демонструє свої професійні мануальні навички і знання.

Підставою для навчання в інтернатурі є диплом лікаря, посвідчення про призначення на роботу за персональним розподілом або довідка про самостійне працевлаштування, угода для лікарів, які будуть навчатися за контрактом.

Початок занять в інтернатурі – з 1 серпня поточного року.

Лікар-інтерн самостійно веде обов’язкову документацію: індивідуальний план підготовки, щоденник роботи лікаря-інтерна.

 

Індивідуальні плани інтерна  розробляє керівник лікарів-інтернів у закладі охорони здоров’я за участю відповідального за інтернатуру та завуч кафедри акушерства та гінекології післядипломної підготовки (для лікарів-інтернів, які проходять навчання в НМУ імені О.О.Богомольця) на основі типового навчального плану та програми. Індивідуальні плани затверджуються головним лікарем базового закладу та завідувачем кафедри Акушерства та гінекології післядипломної підготовки НМУ, де буде навчатися інтерн. До індивідуального плану лікаря-інтерна, крім основної роботи за фахом, додатково вносяться заплановане виконання наукової роботи, самостійна робота з літературою, санітарно-освітня робота, піврічна й річна атестації.

Головні спеціалісти закладу охорони здоров’я, викладачі кафедри Акушерства та гінекології післядипломної освіти НМУ, відповідальні за підготовку лікарів-інтернів, надають необхідну методичну і консультативну допомогу керівникам лікарів-інтернів.

Адміністративно лікарі-інтерни підпорядковані керівництву базового закладу охорони здоров`я, до якого розподілені Державною комісією з працевлаштування (бюджетна форма навчання), або з яким уклали угоду на заочну форму навчання (для осіб, які навчаються на умовах контракту).

Під час проходження інтернатури молоді спеціалісти мають усі права і несуть відповідальність за свої дії відповідно до чинного законодавства. Тривалість робочого дня встановлюється відповідно до спеціальності лікаря і регламентується чинним законодавством. Нормативи прийому для лікарів-інтернів за фахом “Акушерство та гінекологія” плануються відповідно до навчального плану і програми.

Після закінчення навчання в інтернатурі лікарі-інтерни атестуються в Державних атестаційних комісіях для визначення знань і практичних навичок із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за фахом “Акушерство та гінекологія”. Голови атестаційних комісій затверджуються наказом МОЗ України, а склад комісії – ректором НМУ імені О.О.Богомольця.