НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Співробітники

Петренко Василь Іванович

Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук, лікар вищої категорії за спеціальностями “фтизіатрія” та “пульмонологія”, відмінник освіти України, заслужений лікар України.

Петренко Василь Іванович, 1952 року народження, в 1971 році закінчив Чорнобильське медичне училище. В 1971-1973 рр. служив у збройних силах, закінчив Київський медичний інститут (нині Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) з відзнакою в 1980 році, був занесений до Золотої книги Пошани випускників інституту та рекомендований на наукову роботу.

З 1980 року розпочалась трудова діяльність В. І. Петренка на кафедрі фтизіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В стінах цього закладу понад ЗО років він успішно займається науковою, педагогічною, лікувальною та громадською роботою, пройшовши шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедрою, декана медичного факультету №3.

В 2007-2008 рр. створював та очолював Комітет з питань протидії ВІЛ інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам. Державний службовець п’ятого рангу.

Нині В.І. Петренко є відомим вченим в галузі фтизіатрії і пульмонології не тільки в Україні, а й за її межами. Активно співпрацює із ВООЗ з питань організації профілактики та боротьби з туберкульозом в Україні. Є висококваліфікованим педагогом, талановитим організатором фтизіатричної науки. Зробив значний внесок у підготовку лікарських кадрів, впровадження наукових досягнень у навчальний процес і практику охорони здоров’я.

В.І. Петренко вперше в Україні вивчав особливості фармакокінетики протитуберкульозних препаратів у хворих із легеневим серцем, що дозволило удосконалити тактику лікування цієї тяжкої категорії хворих. Зазначені дослідження були узагальнені в кандидатській дисертації “Содержание и коррекция применения изониазида, рифампицина и стрептомицина у больньїх туберкулезом, осложненньїм хроническим лєгочньїм сердцем”, яку він захистив у 1986 році.

Подальші наукові розробки В.І. Петренка пов’язані із дослідженням ролі біологічно активних речовин в патогенезі туберкульозу і неспецифічних хвороб органів дихання, а також питанням екологічної пульмонології.

Найбільша увага приділялась вивченню метаболізму лейкотрієнів, простациклін-тромбоксанової системи, простагландинів, циклічних нуклеотидів, а також міжклітинним особливостям їх взаємодії та впливу на біорегуляторні системи організму.

Результатом проведених досліджень явився захист докторської дисертації на тему: “Система ейкозаноїдів і принципи фармакологічної корекції їх порушень у хворих на туберкульоз легень (клініко-експериментальне дослідження)” в 1997 році.

Подальша наукова тематика пов’язана із удосконаленням методів виявлення, діагностики, лікування та профілактики туберкульозу і неспецифічних хвороб органів дихання. На базі кафедри професор Петренко В.І, створив сучасну лабораторію імунодіагностики та імунокорекції туберкульозу. Вперше в Україні запровадив визначення антитіл до мікобактерій туберкульозу (І&А, І§М, І£С) імуноферментним методом, що дозволило розширити знання про патогенетичні механізми розвитку туберкульозної інфекції, удосконалити діагностику та підвищити якість контролю за ефективністю лікування хворих на туберкульоз. Визначення І§Е надало можливість проводити на сучасному рівні диференціальну діагностику інфІкованості дітей туберкульозом із алергічними реакціями нетуберкульозної етіології. Визначення моноклональних антитіл, апоптозу, цитокінів дозволило прогнозувати клінічний перебіг туберкульозу і застосовувати своєчасну індивідуальну корекцію антимікобактеріальної та імунокорегуючої терапії.

Запровадження в клінічну практику ультразвукової діагностики, в тому числі, доплерографії гепатобіліарної системи, надало можливість диференціювати гепатотоксичний або холестатичний варіант побічної дії протитуберкульозних препаратів.

Винайдено спосіб прогнозування підвищеного ризику щодо бронхолегеневих захворювань за вологовидільною функцією легень.

Запроваджено нові направлення у лікуванні хворих на туберкульоз: сінглетно-кисневу терапію в комплексному лікуванні дітей хворих на туберкульоз, яка сприяє вираженій дезінтоксикації організму, що проявляється у швидкій позитивній динаміці інтоксикаційного симптомокомплексу; впроваджено екологічно безпечний метод інформаційно-хвильової терапії, застосування якої попереджує розвиток побічних реакцій при супутніх захворюваннях гепатобіліарної системи.

Значна увага приділяється питанням розвитку екологічної пульмонології, р тому числі проблемам, пов’язаним із наслідками аварії на ЧАЕС, поєднаної інфекції ВІЛ/СНІД. Значну роботу виконує В.І.Петренко як завідувач опорної кафедри. Він є автором 7 підручників, втому числі і національного підручника «Фтизіатрія» українською, англійською та російською мовами, 2 навчально-методичних посібників “Фтизіатрія”, понад 300 наукових праць та 18 методичних рекомендацій, 10 патентів та 5 нововведень з основних питань туберкульозу і респіраторної патології, типового навчального плану і програми підготовки магістрів медицини із спеціальності “Фтизіатрія”, навчальних програм по фтизіатрії для студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації та типового навчального плану і програми підготовки лікарів-інтернів.

В.І. Петренко успішно готує висококваліфіковані кадри з фтизіатрії і пульмонології. Під його керівництвом підготовлена школа фтизіатрів, навчаються аспіранти і клінічні ординатори. Він є прикладом вдумливого клініциста, досвідченого педагога та науковця.

З 2010 по 2015 роки очолював медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Петренко В.І. очолює Асоціацію фтизіатрів, пульмонологів і торакальних хірургів м. Києва, був головним позаштатним спеціалістом дорослої мережі з фтизіатрії ГУОЗ та МЗ м. Києв у 2008-2011 рр. Він є членом редакційної ради декількох фахових медичних журналів, головним редактором журналу «Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція».

Нагороджений Почесними Грамотами Верховної Ради України, МОЗ України, відмінник освіти України, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, заслужений лікар України.

 

Процюк Раду Георгійович

Професор, доктор медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю “фтизіатрія” і “пульмонологія”, заступник декана факультету підвищення кваліфікації викладачів, академік Академії наук вищої освіти (АНВО) України, заслужений діяч науки і техніки України, двічі відмінник освіти України.

Народився Раду Георгійович в селі Верхні Синівці Глибокського району Чернівецької області.

У 1963 р. закінчив Чернівецький державний медичний інститут. З 1963 по 1965 рік працював головним фтизіатром Центральної районної лікарні Млинівського району Рівненської області. Після захисту кандидатської дисертації в 1968 році працює у Київському медичному інституті (з 1995 року Національний медичний університет) імені О.О. Богомольця асистентом, з 1976 року – доцентом, а з 2001 року – професором кафедри.

У 1987 році захистив докторську дисертацію на тему: „Аэрозольтерапия больных туберкулезом легких и ее влияние на сурфактант легких и гемодинамику малого круга кровообращения“. У 1994 році обрано його дійсним членом Академії наук вищої школи (з 2007 року Академії наук вищої освіти) України. В 1996 році присуджено академічну нагороду імені Ярослава Мудрого, а в 2009 році Святого Володимира в галузі науки і техніки.

Р.Г. Процюка нагороджено „Благословенною грамотою” за церковні заслуги перед Українською Православною Церквою (2002), “Почесною грамотою” Міністерства охорони здоров’я України (2004, 2006), „Подякою Київського міського голови” (2004), двічі знаком „Відмінник освіти України” (2004, 2006), “Почесною грамотою” Міністерства освіти і науки України (2005-2007 рр.), почесною відзнакою “Великого Князя Володимира” золотий хрест з бантом (2007).

У 2006 році Уряд України присвоїв Р.Г. Процюку почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.

В 2012 році нагороджено почесною відзнакою О.О. Богомольця, а в 2013 році Міністерство освіти і науки України нагородило Грамотою і медалю «Флагман освіти і науки України» за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України.

Р.Г. Процюк відомий вчений і педаго серед вітчизняних і зарубіжних фахівців. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “фтизіатрія” і “пульмонологія”. Володіє всіма методами обстеження та лікування пульмонологічних хворих. Надає велику консультативну допомогу практичній охороні здоров’я як у місті Києві, так і в регіонах України.

Р.Г. Процюк є автором 335 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 7 навчальних посібників, 7 навчальних планів і програм для студентів, інтернів, магістрів за фахом „фтизіатрія”, 13 авторських свідоцтв і патентів України на корисну модель, 2 інформаційних листів, 3 раціоналізаторських пропозицій, 20 методичних рекомендацій, які свого часу були представлені на виставках досягнення народного господарства України. Підготував 5 кандидатів медичних наук. Під його керівництвом виконуються ще три кандидатських дисертації.

Нині Р.Г. Процюк працює над вивченням стану епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні, причин та шляхів їх подолання; особливостей перебігу, діагностики і лікування хворих на туберкульоз у поєднані з ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Р.Г. Процюк бере активну участь у з’їздах, конгресах, науково – практичних конференціях з педагогічних питань медичної освіти та охорони здоров’я, де виступає з ґрунтовними доповідями.

Раду Георгійович виконує велику громадську та організаційну роботу: він є заступником декана факультету підвищення кваліфікації викладачів, членом Циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, членом Президії АНВО України, академіком-секретарем Відділення медицини АНВО України, членом спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Інституті спеціальної педагогіки НАПН України, членом редколегії низки медичних журналів

 

 

Норейко Сергій Борисович

Професор, доктор медичних наук.

Норейко С. Б., 1962 року народження, закінчив Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за фахом «лікувальна справа» в 1986 році з відзнакою. Після закінчення інституту був направлений на наукову роботу в Донецький НДІ гігієни праці та професійних захворювань. Почав свою трудову діяльність з посади молодшого наукового співробітника. У подальшому був переведений на посаду наукового співробітника відділення професійної патології. Під час роботи у НДІ була підготовлена та захищена кандидатська дисертація з спеціальності «Фтизіатрія» на тему «Стан бронхіальної прохідності, газообміну та фізичної працездатності у хворих на пневмоконіоз та коніотуберкульоз легень» (1992 р.).

У 1992 році був прийнятий на роботу в Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького на посаду асистента кафедри внутрішніх хвороб.

У 2007 році захистив докторську дисертацію з спеціальності «Фтизіатрія» на тему «Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень». Є членом Європейського пульмонологічного товариства.

У 2012 отримав вчене звання доцента. З 2010 р. по 2014 р. працював у Донецькому державному інституті здоров’я, фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України на посаді професора, зав. кафедри фізіології, фізичної та психологічної реабілітації.

Загальний педагогічний стаж 10 років, з них на посаді завідувача кафедри – 4. Автор 142 публікацій, з них 139 наукового та 3 навчально-методичного характеру, в тому числі 31 наукову роботу було видано в спеціалізованих виданнях. Співавтор 6 монографій, 16 патентів.

На кафедрі фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця працював з травня по серпень 2015 р. на посаді доцента, а з 1 вересня 2015 р. працює на посаді професора кафедри.

У вересні-жовтні 2015 р. пройшов стажування з пульмонології в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України з отриманням сертифіката лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Пульмонологія». В грудні 2015 р. закінчив онлайн курс «Принципи дослідження туберкульозу та ВІЛ інфекції» при університеті Вашингтона, Департамент глобальної охорони здоров’я, США («Principles of STD/HIV Research» – An online course from the University of Washington Department of Global Health). Навчається на курсах англійської мови при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця з метою викладання курсу фтизіатрії англомовним студентам. Член Вченої ради медичного факультету №3, член циклової методичної комісії з терапевтичних дисциплін.

Пікас Ольга Богданівна

Професор кафедри, доктор медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Закінчила середню школу із золотою медаллю. Із дитинства мріяла стати лікарем. У 1991 році закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту (КМІ) імені О.О. Богомольця та була рекомендована на наукову роботу. У 1991–1993 роках навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі фтизіатрії з курсом пульмонології Київського медичного інституту.

Вся трудова діяльність пов’язана з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця. Пройшла шлях від асистента до професора кафедри.

З 2001 року – доцент кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології, з вересня 2014 року – професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1998 р. Пікас О. Б. захистила кандидатську дисертацію на тему:

«Вологовидільна функція і сурфактант легень у хворих на туберкульоз органів дихання й методи корекції їх порушень» (науковий керівник – професор Р.Г. Процюк).

У грудні 2013 року захистила докторську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні та метаболічні зміни у хворих на туберкульоз легень, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, і їх корекція при комплексному лікуванні» (науковий консультант – професор В.І. Петренко).

О.Б. Пікас має 190 наукових праць. Автор 7 деклараційних патентів України на корисну модель, 3 інформаційних листів та співавтор 3 методичних рекомендацій.

З 1988 року по 1992 рік працювала заступником голови профкому студентів Київського медичного інституту. Член Вченої ради ІІІ медичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Має вищу кваліфікаційну категорію лікаря із спеціальності «фтизіатрія» і «пульмонологія», пройшла спеціалізацію з дитячої фтизіатрії. Виконує лікувально-консультативну роботу.

Є відповідальним виконавцем за науковий процес кафедри.

 

Потайчук Володимир Іванович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Потайчук В.І., 1956 року народження, українець, з відзнакою закінчив київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за фахом «Лікувальна справа» у 1983 році. З вересня 1983 по серпень 1985р. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі фтизіатрії з курсом пульмонології Київського медичного інституту. З І листопада 1985 р. по 2001 рік працював асистентом, а з 1 листопада 2001 року по теперішній час доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету ім. 0.0. Богомольця.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Гемокоагуляція і фібриноліз у хворих на туберкульоз легень, що страждають хронічним алкоголізмом».

Потайчуком В.І. опубліковано більше 100 наукових праць в наукових журналах та іншій періодичній науково-медичній літературі, в тому числі і за кордоном, 6 методичних розробок для викладачів по проведенню практичних занять з фтизіатрії і пульмонології та 7 – для органів практичної охорони здоров’я, є автором 5 раціоналізаторських пропозицій.

Приймає активну участь в громадському житті, відповідальний за лікувальну роботу, матеріально-технічне забезпечення.

Науково-педагогічний стаж роботи складає 28 років, лікарський стаж – 30, загальний стаж – 38 років.

 

Бєгоулєв Олег Євгенович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фтизіатрія».

Бєгоулєв О.Є., закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету в 2001 році за спеціальністю “лікарська справа”. З 2001 р. по 2002 р. навчався в інтернатурі з фтизіатрії.

Після закінчення інтернатури з 2002 р. по 2004 р. проходив клінічну ординатуру з фтизіатрії на кафедрі фтизіатрії НМУ ім. О.О. Богомольця, з 2005 року зарахований на посаду асистента кафедри фтизіатрії НМУ ім. О.О. Богомольця.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень” і отримав ступінь кандидата медичних наук.

З 2013 має вищу кваліфікаційну категорію з фтизіатрії. Консультує хворих, проводить практичні заняття та читає лекції для студентів англомовної форми навчання та практичні заняття зі студентами 4-го та 6-го курсів, інтернами, та слухачами ФПК.

У 2014 році обраний на посаду доцента.

Є автором та співавтором опублікованих 30 наукових робіт, патенту на корисну модель.

Є співавтором англомовних навчально-методичних та лекційних матеріалів для студентів 4-го та 6-го курсів і є співавтором навчального посібника для самостійної роботи студентів “Фтизіатрія” українською, російською та англійською мовами.

З 2007 року є відповідальним по кафедрі за англомовну форму навчання та за організацію відпрацювання пропущених занять.

 

Варченко Юрій Анатолійович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук.

Варченко Юрій Анатолійович, в 2001 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. У 2002 році закінчив інтернатуру зі спеціальності «фтизіатрія», у 2004р. закінчив клінічну ординатуру з фтизіатрії. До 2007 року працював старшим лаборантом кафедри фтизіатрії НМУ імені О.О. Богомольця. З 2007 року обраний на посаду асистент кафедри фтизіатрії. Лікар другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фтизіатрія»

Варченко Ю.А. 2015 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Ефективність застосування індуктора інтерферону у комплексному лікуванні хворих на вперше діагностованимй туберкульоз легень». Має понад 30 друкованих наукових робіт, в тому числі і за кордоном, 1 патент.

Є співавтором навчального посібника для самостійної роботи студентів “Фтизіатрія” українською, російською та англійською мовами, приймав участь в оновленні типових та робочих навчальних програм.

На кафедрі відповідає за навчальний процес. Веде практичні заняття та читає лекції для студентів 4 та 6 курсу в тому числі англійською мовою. Виконує консультативну та лікувально-діагностичну роботу в стаціонарному відділенні №1 КМПТД №1.

 

Галан Ірина Олегівна

Асистент кафедри.

Галан І.О. у 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2000 по 2001 рік проходила інтернатуру на базі Київської медичної академії післядипломної освіти за спеціальністю фтизіатрія. З 2001 по 2003 рік навчалась у клінічній ординатурі на базі кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2003 року асистент кафедри фтизіатрії. Проводить практичні заняття зі студентами ІV та VI курсу всіх факультетів, є досвідченим викладачем. Брала участь у складанні тестових завдань та навчально-методичного посібника, робочих та типових навчальних програм.

Галан І.О.є співавтором 2 патентів на корисну модель, автором понад 15 і співавтором понад 10 наукових праць. Приймає активну участь у конференціях і семінарах. Завершує роботу над виконанням кандидатської дисертації, що присвячена вивчення амінокислотного складу сироватки крові і методів його фармакологічної корекції у хворих на туберкульоз легень.

Галан І.О. лікар другої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фтизіатрія», має спеціалізацію за спеціальністю «Дитяча фтизіатрія»

Є відповідальною за організацію проведення підсумкового модульного контролю, за ведення протоколів засідань кафедри, секретар ГО «Асоціація фтизіатрів, пульмонологів та торакальних хірургів м.Києва» .

 

 

Донець Дмитро Георгійович

Асистент кафедри, лікар першої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Пульмонологія».

Донець Д.Г. закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця за фахом «Лікувальна справа» у 2001 році.

У 2001-2002 роках проходив інтернатуру на базі СНУПП “Центр невідкладної пульмонології” НАН України. З 2002 по 2003 рік працював лікарем-пульмонологом СНУПП “Центр невідкладної пульмонології” НАН України. З 2003 по 2004 рік – працював лікарем-пульмонологом КМКЛ №4. З 2004 по 2006 рік навчався у клінічній ординатурі з пульмонології на кафедрі фтизіатрії з курсом пульмонології НМУ імені О.О.Богомольця. З грудня 2006 року працює на посаді асистента кафедри фтизіатрії НМУ імені О.О.Богомольця.

Донцем Д.Г. опубліковано понеад 15 друкованих наукових робіт.

Приймав участь у підготовці учбово-методичних розробок для студентів та викладачів. Є співавтором програми навчальної дисципліни «Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології», навчального посібника «Фтизіатрія» українською, російською та англійською мовами.

На кафедрі окрім науково-педагогічної роботи відповідає за збереження робочого стану комп’ютерної, офісної техніки та локальної мережі.

 

 

Марченко Ганна Федорівна

Асистент кафедри.

Марченко Г.Ф. у 2008 році закінчила медичний факультет Ужгородського національного університету.

З 01.08.2008 року по 29.01.2010 року проходила інтернатуру на базі кафедри фтизіатрії та пульмонології НМАПО імені П. Л. Шупика зі спеціальності «фтизіатрія-пульмонологія». З серпня 2010 по серпень 2012 року навчалася в клінічній ординатурі за фахом «Фтизіатрія» на кафедрі фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця. З 2012 по 2015 рік навчалася в очній аспірантурі на кафедрі фтизіатрії, приймає участь у науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах.

Марченко Г.Ф. є лікарем 2 кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Фтизіатрія», асистент кафедри з 2015 року.

Марченко Г.Ф. працює над завершенням кандидатської дисертації «Стан функції печінки та методи його корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з ВІЛ-інфекцією та вірусними гепатитами В і С». Має понад 16 наукових робіт у вітчизняних та закордонних виданнях, в тому числі тези доповідей конгресів та конференцій студентів та молодих вчених.

 

 

Радиш Ганна Валентинівна

Асистент кафедри

Радиш Г.В. в 2009 році закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, в 2011 році закінчила з відзнакою спеціалізацію та магістратуру за фахом «фтизіатрія». З 2013 року працює асистентом на кафедрі.

В жовтні 2009 року проходила стажування на базі медичних закладів в м. Познань (Польща). У 2011-2012 навчальному році пройшла курси англійської мови для викладачів кафедр. У 2014 р. проходила стажування у КНР.

Наукові дослідження Г.В. Радиш присвячені питанням лікування хіміорезистентного туберкульозу.

Опубліковано більше 40 наукових праць у вітчизняних та закордонних виданнях, в тому числі тези доповідей конгресів та конференцій студентів та молодих вчених.

 

 

Шеремета Яна Миколаївна

Асистент кафедри

У 2011 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2011 по 2013 р.р. проходила інтернатуру на кафедрі фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, здобувши спеціальність пульмонологія та фтизіатрія.

З 2013 працює на посаді лікаря фтизіатра дитячого в Київській міській дитячій клінічній туберкульозній лікарні.

У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації (спеціалізація) з циклу «Дитяча фтизіатрія»

З квітня 2015 року асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

 

 

Малиновська Тетяна Валентинівна

Старший лаборант.

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії за фахом “Лабораторна імунологія”.

Малиновська Т.В., 1955 р.н., у 1980 році закінчила КДУ ім. Т.Г. Шевченко, біологічний факультет).

Малиновська Т.В. працює у НМУ на кафедрі фтизіатрії з курсом пульмонології на посаді ст. лаборанта імунолога з 2000 року. За час роботи в НМУ зарекомендувала себе позитивно як ініціативний і дисциплінований співробітник.

Виконує великий об’єм роботи з імунологічних та біохімічних досліджень пацієнтів хворих на туберкульоз. Бере активну участь у наукових розробках кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології НМУ ім. О.О. Богомольця. Малиновська Т.В. є співавтором 15 наукових статей.

У 1998 р. пройшла спеціалізацію з клінічної імунології на базі КМАПО ім. П.Л, Шупика за спеціальністю “Клінічна імунологія”.

Загальний стаж роботи 39 років, лабораторний стаж – 25 років.

Є профоргом кафедри, відповідає за проведення лабораторних досліджень, відповідно до наукової тематики кафедри.

 

 

 

 

 

 

Мегедь Тетяна Григоріївна

Лаборант.

Мегедь Т.Г. народилася у 1967 році в м. Києві. У 1984 році закінчила школу і пішла працювати лаборантом на кафедру фтизіатрії з курсом пульмонології.

У 1991 році закінчила курси митних брокерів і по 2010 рік працювала на фірмі «Украфлора» митним брокером, а в 2010 році повернулася на кафедру фтизіатрії та пульмонології лаборантом.

 

 

 

 

Пуліка Любов Михайлівна

Лаборант.

Пуліка Л.М. працює на кафедрі фтизіатрії та пульмонології з 1977 року. За цей час проявила себе сумлінним працівником, дбайливою «господинею» кафедри. Багато уваги приділяє всіляким дрібничкам, без яких не можлива чітка робота наукових працівників кафедри. Вчасно випрані й випрасувані халати, чисті приміщення – це справа її дбайливих рук.

Користується безмежною довірою і любов’ю колективу кафедри та студентів.

 

 

 

Борщевська Людмила Дмитрівна

Лаборант.

Борщевська Л.Д. 1954 р.н.

В 1971 році закінчила школу і поступила в Сумський торгівельно-економічний технікум, по закінченню, працювала в торгівлі.

На кафедрі працює лаборантом з 1987 року по теперішній час.

 

 

 

Мегедь Людмила Григорівна

Лаборант.

Мегедь Людмила Григорівна народилася 1963 року в м. Києві.

Працює на кафедрі фтизіатрії та пульмонології з 2014 року. Затишок та чистота в комп’ютерному класі кафедри підтримуються завдяки її турботі.