НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Навчально-методична робота

 

Робочі програми

 

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ – 2020

Регламент держіспиту-2020

Графік передекзаменаційних консультацій 2020

ОКХ 2020

Перелік практичних навиків 2020

Перелік теоретичних питань 2020

Посилання на відео практичних навичок

 

Відповідальний співробітник: доц. Гонза Роман Володимирович

Навчання студентів є найважливішим напрямком діяльності кафедри. Щорічно на кафедрі навчається близько 1000 студентів 4, 5, 6 курсів.

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами медичного факультету № 2 на 4, 5 та 6 курсах за дисципліною “Хірургія” у відповідності з типовою навчальною програмою МОЗ України, що розроблена співробітниками кафедри та регламентована відповідними нормативними документами.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Кредитно-модульна система передбачає ротацію модулів клінічних дисциплін та поступове навчання на одній кафедрі на протязі 4, 5, 6 років навчання, що забезпечить індивідуальну відповідальність кафедри за якість підготовки студентів з дисципліни “Хірургія”.

Мета вивчення хірургії – засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю з урахуванням особливості його спеціальності.

 

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб
 • Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб
 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії
 • Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях
 • Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції
 • Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях
 • Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз при найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії
 • Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях
 • Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях
 • Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб
 • Діагностувати ускладнені та атипові форми найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу захворювання
 • Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції
 • Проводити диференційну діагностику найбільш поширених хірургічних захворювань в екстреній та плановій хірургії
 • Визначати план консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану хворого
 • Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині
 • Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання
 • Виявляти різні клінічні прояви ускладнення та встановлювати попередній діагноз хірургічних захворювань та травму дітей
 • Діагностувати і визначати лікувальну тактику при вадах розвитку
 • Ставити попередній діагноз хірургічних вад розвитку
 • Діагностувати і визначати тактику надання екстреної медичної допомоги при хірургічних вадах розвитку

 

Навчання студентів проводиться на 6 клінічних базах, основною з яких є Олександрівська клінічна лікарня м. Києва. Для якісного проведення занять кафедра має у повному обсязі матеріальне забезпечення – починаючи з навчальних приміщень (лекційна аудиторія, 12 навчальних кімнат), закінчуючи спеціалізованими (операційні, маніпуляційні, перев’язувальні, палати) та допоміжними (гардероби, лаборантські, кладові).

Коридор кафедри в ОКЛ

Комп’ютерний клас

Навчальні кімнати

 

У 2016/17 навчальному році на кафедру закуплене новітнє мультимедійне обладнання: зокрема обладнано 2 класи інтерактивними дошками, які дозволяють максимально якісно покращити навчальний процес, демонструвати презентації та рентгенограми, малювати схеми та також проводити письмове опитування «біля дошки», зокрема іноземних студенів з англомовною формою навчання. Також зручно демонструвати сучасні методи медичної візуалізації, такі, як КТ та МРТ.

У 2017/18 навчальному році вдосконалено лекційну аудиторію кафедри: оновлено презентаційне обладнання а також запроваджено нову систему інтерактивних лекцій. Підчас них студенти мають змогу відповісти на тестові питання з оцінкою правильності та статистики розподілу варіантів відповіді, що відразу виводилось на екран презентації. Аналіз відповідей сигналізує наскільки правильно студент засвоїв матеріал. Тому використання інтерактивної системи опитування під час лекції показує, що підвищується зацікавленість до викладеного матеріалу.

Практичні заняття із студентами проводяться згідно навчальним планам не тільки в теоретично, але й, переважно, у ліжка хворого, в маніпуляційних, перев’язочних, операційних, відділеннях діагностики (практична частина).

Згідно нових навчальних програм та впровадженню міжнародних стандартів навчання велика увага приділяється засвоєнню студентами базових практичних навичок, особливо тих, що стосуються надання екстреної допомоги, такі, як зупинка кровотечі, серцево-легенева реанімація.

Для навчального процесу, відпрацювання практичних навичок, проведення держіспитів та підсумкового модульного контролю кафедра забезпечена необхідними муляжами та тренажерами.

Особлива увага приділяється заняттям з іноземними студентами.

 

Для навчального процесу, відпрацювання практичних навичок, проведення держіспитів та підсумкового модульного контролю кафедра забезпечена необхідними муляжами та тренажерами.

 mulyagi1  mulyagi2
Муляжі та тренажери для відпрацювання практичних навичок

Згідно з вимогами сучасної освіти, одними з перших в Україні на кафедрі її співробітниками було створено власний комп’ютерний клас, в якому студенти в обов’зковому порядку проходять тестування з програми “Крок-2”, а інтерни – “Крок-3”.

Письмовий тестовий контроль

Комп’ютерний тестовий контроль

З 2014/2015 навчального року Міністерством охорони здоров’я України з метою організації вивчення студентами питань військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій (лист МОЗ України № 08.01-47/14524 від 27.05.2014 р.) на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03 травня 2014 року № 15076/1/1-14 були внесені зміни до  діючих навчальних програм вищого навчального закладу, передбачивши теми з військової хірургії обсягом 45 годин. У цьому напрямку кафедрою проводяться заняття зі студентами, до яких залучаються інструктори та волонтери, які безпосередньо брали участь в бойових діях.

 

 

 

 

 

Завдяки постійному вивченню питань формату А на 4, 5 та 6 курсах, на складаннях інтегрованого ліцензованого іспиту “Крок-2” кафедра неодноразово посідала перше місце серед медичних ВНЗ України. Також на кафедрі впроваджуються нові форми тестового контролю, зокрема з 2016/17 навчального року проводиться тестування студентів згідно з американською системою USMLE (United States Medical Licensing Exam).

Кафедра з 2002 року є опорною з “Хірургічних хвороб” згідно з наказом МОЗ України № 86 від 26.02.2003 р. Відповідно, на кафедрі двічі на рік відбуваються методичні наради з завідувачами хірургічних кафедр вищих державних медичних навчальних закладів України, розроблено дві типові навчальні програми з “Хірургічних хвороб”. Також у зв’язку з введенням в освіту принципів Болонської системи та переходом до наскрізної системи викладання хірургії послідовно на 4, 5, 6 курсах на одній кафедрі, співробітниками кафедри у співдружності з фахівцями однопрофільних кафедр було розроблено типову навчальну програму з дисципліни “Хірургія”, що базується на кредитно-модульних засадах. Крім того, згідно з рекомендаціями методичного кабінету МОЗ України, фахівцями кафедри було розроблено типові навчальні програми з елективних курсів “Пластична та реконструктивна хірургія”, “Серцева хірургія”, “Судинна хірургія”. У зв’язку з перспективою викладання курсів та циклів післядипломної освіти, було розроблено навчальні програми зі спеціалізації, передатестаційних, тематичних циклів “Пластичної та реконструктивної хіургії”, “Судинної хірургії”.

За час існування кафедри її фахівці розробили 20 робочих наскрізних навчальних програм з “Госпітальної хірургії”, “Хірургічних хвороб”, “Хірургії”, “Пластичної та реконструктивної хірургії”, “Гепатології”, “Ендоскопічної та малоінвазивної хірургії”, “Серцевої хірургії”, “Судинної хірургії”, “Трансплантології”,що перевидаються відповідно до графіка.

Співробітники кафедри мають у своєму доробку та широко використовується у навчальному процесі методичні розробки у загальній кількості: з хірургії для викладачів – 150; для студентів – 166 (в паперовому та електронному варіантах); з хірургічних хвороб, відповідно – по 60.

Кафедрою було складено, видано та розповсюджено серед медичних ВНЗ України 14 підручників та посібників з актуальних питань сучасної хірургії як у паперовому, так і у електронному варіантах.  Спільно з кафедрами хірургії №1 Дніпропетровської медичної академії (проф. Березницький Я.С.) та хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця (проф. Захараш М.П.) було видано підручник «Хірургія» для студентів та інтернів, затверджений МОЗ України як базовий підручник для вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Підручник з хірургії в 3 томах та CD

Посібники для практичних занять

З 2005 року на базі кафедри успішно впроваджено (разом с кафедрою внутрішньої медицини № 2) складання комплексного державного випускного практично-орієнтовного іспиту з внутрішніх, інфекційних, професійних та хірургічних хвороб з дитячою хірургією для студентів медичного факультету № 2, що підвищило якість контролю знань студентів-випускників.

 ispit1  ispit2
Проведення консультацій перед державним іспитом (2016 рік) Відпрацювання практичних навичок перед державним іспитом (2016 рік)

Комплексний державний іспит з хірургії та внутрішньої медицини (2019 рік)

 

Основна увага на держіспиті приділяється перевірці практичних біля ліжка хворого, що полягає у вмінні студента правильно обстежити пацієнта та встановити попередній діагноз.

16-17 березня 2017 року на базі кафедри хірургії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни «Хірургія». Протягом конкурсної частини студенти зі всіх медичних ВНЗ України вирішували тестові завдання, створені на основі екзамену USMLE Step2 Surgery, клінічні задачі та демонструвати вміння виконувати основні практичні навички у хірургії.

Також 5-6 квітня 2018 року у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця під егідою кафедри хірургії №4 був проведений другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хірургія». Учасниками конкурсу стали 26 студентів медичних ВНЗ зі всіх куточків України, котрі показали найліпші результати під час відбіркового етапу у своїх університетах.

 

Співробітники беруть участь у післядипломному навчанні, зокрема лікарів-інтернів за фахом “хірургія”.  Під керівництвом кураторів та самостійно майбутні фахівці отримують теоретичні та практичні навички, отримують навики роботи з хворим у маніпуляційній, операційній, беруть участь в обходах професорів, чергують по швидкій допомозі. За 20 років  кафедра випустила більше 150 лікарів-інтернів, 25 клінічних ординаторів, 9 аспірантів, 8 магістрів. Про якість підготовки лікарів-інтернів свідчіть їх подальша доля: всі випускники складають іспити з першого разу, працюють на гідних посадах, у тому числі і за кордоном.