НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №1

Навчально-методична робота

План засідань кафедри на весняно-літній семестр 2019-2020

Педагогічне навантаження професорсько-викладацького складу

 

Навчання на кафедр і хірургії №1 проводиться на клінічних базах кафедри.

На кафедрі проводиться навчання студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспіранів.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог динамічного розвитку Болонського процесу. Кредитно-модульна система передбачає ротацію модулів клінічних дисциплін та поступове навчання на одній кафедрі впродовж 4, 5, 6 років навчання, що забезпечить індивідуальну відповідальність кафедри за якість підготовки студентів з дисципліни «Хірургія».

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами медичного факультету № 4 та факультету підготовки англомовних студентів (Faculty on training foreign citizens) на 4, 5, 6 курсах. Викладання проводиться згідно з типовою навчальною програмою, розробленою співробітниками кафедри, та з наступними нормативними документами: освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) та освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими нака зом Міністерства та освіти науки України від 16.04.03 № 239 «Про затверд ження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки «Медицина» — 1101; наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфіка ційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закла дах ІІІ— І V рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна спра ва», «педіатрія», «медико-профілактична справа»; наказом МОЗ України № 414 від 23.07.07 р. «Про внесення змін до на казу МОЗ України від 31.01.2005 № 52 «Про затвердження та введення но вого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ—І V рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа »; рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм з навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. за № 152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних программ з навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм з навчальних дисциплін»; наказом МОЗ України від 31.01.03 р. за № 148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фар мацевтичної освіти ».

Для проведення ефективного навчального процесу колективом кафедри видано підручник «Хірургія». Н ове доповнене російськомовне видання підручника “Хирургия” під редакцією професора Захараша М.П., заплановане до друку на липень 2011 року.

Окрім того, співробітники кафедри розробили ряд тематичних методичних рекомендацій. Методичні рекомендації, підготовлені для викладачів, забезпечують ефективний стандартизований підхід до викладання дисципліни,

Для студентів 4,5,6 курсів створено базу методичних рекомендацій для підготовки по кожній темі заняття, відповідно до навчального плану. Для факультету підготовки англомовних студентів було також створено ряд методичних рекомендацій на англійській мові.

Окрім матеріалів для підготовки, співробітниками кафедри створено базу тестового контролю, що використовується для проміжного та підсумкового модульного контролю.

Особлива увага приділяється підготовці студентів на кафедрі хірургії №1 до ліцензійного іспиту «Крок-2». Для цього відповідальні співробітники регулярно поповнюють кафедральну тестову базу «Крок 2. Хірургія» новими завданнями, що з ’ являються в загальній базі «Крок 2» центру тестування.

Протягом минулого року за безпосередньої участі співробітників кафедри хірургії №1 було видано підручник «Ендоскопія внутрішніх органів». – Київ – Вістка. – 2010 (335с.) та навчальний Атлас «Тканесохраняющая высокочастотная электросваривающая хирургия». – Київ: Наукова думка. – 2009 (200 с.). Створено та затверджено 3 методичні рекомендації з грифом Укрмедпатентінформу: Захараш М.П., Парій В.Д., Яковенко В.О., Харченко Н.В., Курик О.Г., Соловйова Г.А., Баранніков К.В.Скринінг передракових змін і раку шлунку //Методичні рекомендації. – Київ. – В rand . – 2009. – 32 с., Захараш М.П., Харченко Н.В., Музыка С.В. Скрининг предраковых заболеваний и рака толстой кишки //Методические рекомендации. – Киев. – Медицина. – 2010. – 18 с., . Кваченюк А.М., Захараш М.П., Іоффе О.Ю., Тарасюк Т.В. Хірургічні методи лікування метаболічного синдрому та цукрового діабету 2 типу //Методичні рекомендації. – Київ. – Науковий світ. – 2010. – 24 с.

 

Важливим внеском в розвиток навчально-методичної роботи має створення відеотеки оперативних втручань. Студенти мають доступ до такого виду навчаня.. В відео бібліотеці на сьогодні є відеозаписи таких оперативних втручань: Лапароскопічна герніопластика, Лапароскопічна фундоплікація, Електрозварювання біологічних тканин, Лівобічна геміколектомія, Лапароскопічна вагінопластика, Реконструктивно-відновна хірургія товстої кишки, Мініінвазивні оперативні втручання під контролем УЗ, Герніопластика, Гострий холецистит. Вищевказані фільми використовуються для демонстрації на практичних та лекційних заняттях.

Учасники навчального процесу залучаються співробітниками кафедри до підготовки та участі у проведенні кафедрою навчально-наукових заходів, де вони можуть отримати додаткову інформацію, щодо розвитку хірургічної науки та лікувально-консультативної допомоги на сучасному етапі. Зокрема, кафедрою за минулий рік проведено тематичні науково-практичні конференції: « Лапароскопічні технології в сучасній хірургії», Майстер-клас з однопортової лапароскопічної абдомінальної хірургії, Засідання товариства хірургів м. Києва та Київської обл. щомісячно (всього 10 засідань).

Усі нові наукові розробки, які розробляються і впроваджуються на кафедрі хірургії №1 впроваджуються в навчальний процес усіх осіб, що проходять навчання на кафедрі.