НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ

 

 

На кафедрі ПВМ № 2 студенти вивчають ряд клінічних дисциплін впродовж двох років. На другому курсі для студентів медичних факультетів № 1, № 4 та факультету підготовки іноземних громадян викладаються дисципліни «Професіоналізм та лікарська етика» та «Догляд за хворими». Студенти вперше приходять у клініку, знайомляться та навчаються особливим нормам поведінки медичного працівника (лікаря) (в процесі надання медичної допомоги, із змістом і структурою біомедичної етики, їх статусом та правовим забезпеченням у сучасному суспільстві), вчаться спілкуватися з хворими, опановують практичні навички з спостереження за пацієнтами та виконання найпростіших діагностичних і лікувальних процедур.

 

Підсумковий модульний контроль знань студентів ІІІ курсу І медичного факультету НМУ проводить доц. С.Г. Шевчук.

 

На третьому курсі студенти-медики вивчають клінічну дисципліну «Пропедевтика внутрішньої медицини», метою якої є опанування методів діагностики хвороб (клінічних, лабораторно-інструментальних) і діагностика провідних синдромів внутрішніх хвороб. На кафедрі викладається також дисципліна «Виробнича сестринська практика», студенти вдосконалюють майстерність спілкування з пацієнтами та практичні навички з окремих діагностичних та лікувальних процедур, з організації роботи підрозділів терапевтичного стаціонару.

 

Доцент Т.Г. Осташевська знайомить студентів із методами фізіотерапевтичного лікування.

 

Студенти під керівництвом асистента О.М. Кармазіної проводять
аналіз електрокардіограм.

 

На кафедрі ПВМ № 2 навчаються також студенти фармацевтичного факультету (очне і заочне відділення), які на ІІ курсі вивчають курс «Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою».  А на IV курсі – дисципліну «Лабораторна діагностика».

На V курсі студенти всіх медичних факультетів, факультету по роботі з іноземними громадянами, факультету підготовки лікарів для ЗСУ, медико-психологічного факультету проходять вивчення циклу «Професійні хвороби», викладання якого проводиться співробітниками кафедри, відповідальними за даний цикл.

Навчання проводиться на всіх факультетах і курсах за кредитно-модульною системою, яка включає ще і самостійне вивчення окремих питань та самовдосконалення теоретичних і практичних знань.

Кафедра проводить велику методичну роботу, всі лекції і практичні заняття мають методичне забезпечення, застосовується мультимедійне забезпечення всіх лекцій та  частини практичних занять. Використовуються навчально-контрольні комп’ютерні програми, зокрема з аускультації легень та серця, електрокардіографії та відеоматеріали для опанування практичних навичок з догляду за хворим та сестринської виробничої практики. Використовуються також аудіо матеріали при вивченні тем з вислуховування легень та серця. Для поточного контролю та під час підсумкового модульного контролю використовується тестовий банк даних, які  створені співробітниками кафедри та атестація запланованих практичних навичок.

Є набори муляжів та фантом для засвоєння практичних навичок, таких як різні види ін’єкцій, зондування, серцево-легеневої реанімації. Студенти використовують клінічні практикуми та деякі навчальні посібники, що створені на кафедрі.

 

Відповідальний за навчально методичну роботу – доцент Бичков О.А.

тел. 096-294-13-59

e-mail: oleg_bichkov@yahoo.com