НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Наукова робота

Відповідальний співробітник (ПІБ, посада, контакти): Палієнко Ігор Анатолійович , професор, +380672349486

 • Основні напрямки роботи – клініка, діагностика, нові підходи до лікування артеріальних гіпертензій, ревматологічних захворювань.
 • НДР: Подагра, гіперурікемія та асоційована коморбідність: клініка, діагностика, нові підходи до лікування
 • Грантова діяльність

 

Наукова тематика кафедри

Коло наукових інтересів співробітників кафедри охоплює проблеми вісцеропатій при нефрологічній патології, уражень і патогенетичної ролі центральної нервової системи у хворих з артеріальними гіпертензіями та ревматологічною патологією, вивчення ефективності немедикаментозних методів лікування.

Виконання НДР

У 2017-2019 рр. на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Подагра, гіперурікемія та асоційована коморбідність: клініка, діагностика, нові підходи до лікування». Впродовж попередніх років виконувались пошукові науково-дослідні роботи: «Особливості клінічного перебігу та лікування артеріальних гіпертензій у хворих з хронічною патологією опорно-рухового апарату та легенів», «Психоневрологічні, гемодинамічні, метаболічні порушення у хворих з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічними вісцеропатіями та нейрометамерними ураженнями судинних басейнів, розробка нових способів медикаментозного і немедикаментозного їх лікування з урахуванням етіологічних чинників і особливостей патогенезу», «Клінічна оцінка гемодинамічних, метаболічних, нейровегетативних змін при есенціальній і нефрогенних артеріальних гіпертензіях та запальних процесах, розробка нових способів їх діагностики та лікування» та міжнародне багатоцентрове дослідження: «Багатоцентрове рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату MDX-1100 (моноклональних антитіл людини до хемокінів CXCL10) при багаторазовому застосуванні у поєднанні з метотрексатом для лікування хворих на ревматоїдний артрит у стадії загострення (2 фаза клінічних випробувань)»

Результати виконання НДР

На основі останніх досліджень встановлено що хворі на подагру в поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) характеризуються високою частотою виявлення ендотеліальної дисфункції порівняно з хворими на АГ. Наявність поєднання подагри та АГ призводить до погіршення судинно-рухової функції, що поєднується з активацією окисних процесів і виснаженням антиоксидантної системи та детермінується рівнем урикемії. Для них притаманні більш виражені структурні зміни магістральних артерій, порівняно з хворими на АГ, проте стан ниркових артерій та їх периферійний опір між групами хворих співставні. При їх лікуванні додаткове включення кверцетину істотно посилює гіпоурикемічний ефекту алопуринолу  і більш виразно – антигіпертензивну дію лозартану та амлодипіну, що асоційоване з поліпшенням клінічного перебігу подагри.

За результатами наукових досліджень впродовж останніх 5 років опубліковано 227 наукових праць, запатентовано 12 винаходів, зроблено 136 доповідей на наукових та науково-практичних форумах в Україні та за її межами.

Видавнича діяльність

Кафедрою щорічно (1-2 випуски) видається збірник наукових праць НМУ «Актуальні проблеми нефрології», який входить до реєстру ВАК України.

 • Видавнича діяльність (підручники, монографії з короткою анотацією, загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси): впродовж  2015-2019 рр. видані

–        Монографії:

Парпалей І.О., Яворовський О.П., Ткачишин В.С., Ступак Ф.Я. Нам 55 років: історія викладання дисципліни «Професійні хвороби» в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”,  2016. – 52 с.

Moyseyenko V.O., Beso Shamugia. Routine Therapy. Ordinatio Antihomotoxica et Materia Medica. -Монографія. -Georgia: BioMedica. – 2015. – 175 c.

–        Навчальні посібники:

Кондратюк В.Є., Джус М.Б. Внутрішня медицина: ревматологія. Навчальний посібник. Видавництво «Медицина», Київ, 2017 р. – 272 с.

Propaedeutics of Internal Medicine:Workbook. Clinical manual / V.Ye Kondratiuk, V.A. Khomaziuk, I.V. Krasiuk, T.H. Ostashevska, O.A. Bychkov. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2018. – 224 p.

Practice in Patient Care at the Therapeutic department of a hospital / V.Ye Kondratiuk, V.A. Khomaziuk. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2020. – 110 p.

 

 

 

 

Патенти кафедри за останні 2 роки:

 1. Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на подагру з артеріальною гіпертензією. Патент на корисну модель № 118004 U. – 2017. – Публікація 10.07.2017, Бюл. № 13. Никула Т. Д., Синиця Ю. П., Кравчук Е. Ю., Тарасенко О. М.
 2. Спосіб лікування хворих на подагру чоловіків у поєднанні з артеріальною гіпертензією. Патент на корисну модель № 118006 U. – 2017. – Публікація 10.07.2017, Бюл. № 13. Синиця Ю. П., Кондратюк В. Є., Никула Т. Д., Тарасенко О. М.
 3. Спосіб корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на подагру чоловічої статі в поєднанні з артеріальною гіпертензією. Патент на корисну модель № 118312 U. – 2017. – Публікація 25.07.2017, Бюл. № 14. Кондратюк В.Є., Синиця Ю. П.,Кравчук Е. Ю., Мойсеєнко В. О., Тарасенко О. М., Кармазіна О. М.
 4. Спосіб оцінки ступеня тяжкості перебігу коморбідної патології: артеріальної гіпертензії, метаболічного синдрому та остеоартрозу. Патент на корисну модель № 122471 U. – 2018. – Публікація 10.01.2018, Бюл. №1. Бичков О.А., Бичкова Н.Г., 4. Сидорук Т.М., Бичкова С.А., Стародубська О.О.
 5. Спосіб оцінки тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з метаболічним синдромом та рецидивуючою герпетичною інфекцією. Патент на корисну модель № 122472 U. – 2018. – Публікація 10.01.2018, Бюл. №1. Бичкова Н.Г., Бичков О.А., Палієнко І.А., Хайтович М.В., Рижко І.М., Черновол П.А.
 6. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із метаболічним синдромом та рецидивуючою герпетичною інфекцією. Патент на корисну модель № 122498 U. – 2018. – Публікація 10.01.2018, Бюл. №1. Бичков О.А., Бичкова Н.Г., Натрус Л.В., Кондратюк В.Є., Тарасюк А.П., Рижков Б.С., Рижко Д.А.
 7. Спосіб оцінки ефективності лікування генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію. Патент на корисну модель № 122499 U. – 2018. – Публікація 10.01.2018, Бюл. №1. Бичкова Н.Г., Бичков О.А., Мариніна О.І., Андрусенко А.С., Таран Г.А., Сидорук Т.М., Мурланова Т.П., Півень Д.О.
 8. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із метаболічним синдромом та подагрою. Патент на корисну модель № 123062 U. – 2018. – Публікація 12.02.2018, Бюл. №3. Бичкова Н.Г., Натрус Л.В., Бичков О.А., Кондратюк В.Є., Тарасюк А.П., Таран Г.А.

 

 

 

Публікації співробітників