НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Навчально-методична робота

В організації й реалізації своєї діяльності кафедра утверджує традиції, що були започатковані класиками пропедевтичної терапії: клінічне навчання студента з обов’язковою участю пацієнта, поєднання фізичних, лабораторних і інструментальних методів обстеження в клінічній підготовці медика, акцент на семіологічний, а також симптомо-синдромний підхід при вивченні патології в пропедевтичному циклі, самостійна робота студента безпосередньо біля ліжка хворого, формування естетичних і деонтологічних засад і розвиток клінічного мислення на основі аналізу проявів хвороби, впровадження новітніх методів діагностики й лікування в практичну медицину.

Суттєво вдосконалена система і структура викладання основ медичного догляду за хворими, що дидактично поєднана з основами діагностики й нозологічної терапії. Надзвичайно важливий напрям цієї роботи – реалізація професійної орієнтації молоді через систему медичних ліцеїв. З 1995 року кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб розпочинає викладання валеології та догляду за хворими у медичному ліцеї, заснованому при Українському державному медичному університеті.

Новітнім педагогічним напрямком кафедри стало створення системи підготовки магістрів у формі їх активної участі в лекційному процесі і при проведенні практичних занять, а також більше залучення аспірантів до педагогічного процесу.

Під керівництвом професора В.З.Нетяженка здійснена радикальна переорганізація форм проміжного та екзаменаційного контролю знань і умінь студентів. З цією метою опрацьована і впроваджена у педагогічний процес система комп’ютерного тестового контролю. Поглиблено і розширено інтеграцію викладання пропедевтики внутрішніх хвороб з кафедрами теоретичного і клінічного профілю.

Важливим імпульсом у педагогічних надбаннях кафедри у цей період стало заснування творчих науково-педагогічних зв’язків з Рочестерським університетом (США). Спілкування викладачів кафедри з американськими колегами створили основу для формування засад початкової підготовки клініцистів-медиків за системою ІННІ. Цьому сприяло безпосереднє ознайомлення обох сторін з системами викладання внутрішніх хвороб в Національному медичному університеті та американських вищих медичних навчальних закладах.

Плідну роботу здійснює кафедра як опорна серед ВМНЗ України у галузі інтеграції й оптимізації пропедевтичної підготовки національних медичних кадрів. Щорічно кафедра організовує навчально-методичні конференції завідувачів пропедевтичних кафедр, на яких вирішуються питання й проблеми оптимізації навчальної діяльності.

У зв’язку з переходом Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на кредитно-модульну систему навчання, кафедрою напрацьовані і впроваджені в навчальний процес типові навчальні програми і плани з пропедевтики внутрішньої медицини, догляду за хворими, сестринської практики, елективних курсів «Деонтологія в медицині» та «Безпека життєдіяльності».

В 2008 р. у зв‘язку з введенням у дію нових нормативно-правових документів, а також необхідністю більш адекватної адаптації педагогічного процесу до сучасних пропедевтичних вимог в клінічній підготовці студента кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб №1 було перейменовано на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини № 1.