НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої хірургії

Навчально-методична робота

 

Відповідальний співробітник: Бензар Ірина Миколаївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри дитячої хірургії.

 

Email: ira_benzar@yahoo.com

 

Робоча програма з дитячої хірургії складена на основі тимчасової наскрізної робочої програми з дисципліни «Хірургія» для вищих навчальних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації 2015 року.

За навчальним планом 2015 року (лист МОЗ України № 08.01-47/8986) вивчення навчальної дисципліни проводиться як єдиної дисципліни, що забезпечує принцип наскрізності викладання.

Дитяча хірургія викладається в межах модуля 7, змістових модулів 18 і 19 та модуля 9, змістовий модуль 22.

Мета вивчення дитячої хірургії: засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних проявів, методів діагностики, диференціальної діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації дітей з хірургічною патологією в межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Визначати типові клінічні синдроми і симптоми в клініці дитячих хірургічних хвороб;
 • Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці дитячих хвороб;
 • Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань та травм у дітей;
 • Визначати прогноз для життя, здоровʼя та якості життя при поширених хірургічних захворюваннях і травмах у дітей;
 • Складати план обстеження та інтерпретувати результати лабораторних і інструментальних методів обстеження у дітей;
 • Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції;
 • Надавати невідкладну медичну допомогу при ургентних станах в дитячій хірургії;
 • Демонструвати вміння ведення медичної документації;
 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії.

 

 

Зміст програми 

Модуль 7. Дитяча хірургія, основи трансплантології.

Змістові модулі:

 1. Ургентна дитяча хірургія.
 2. Новоутворення тканин.

Модуль 9. Вади розвитку у дітей, основи трансплантології.

Змістовий модуль:

 1. Вади розвитку у дітей.

 

Робочі програми 2018

Робочі програми 2019

 

 

 

 

Тематичний план практичних занять

5 курс І, ІІ, ІІІ, ІV медичний факультет, ФПЛЗСУ на весняний семестр  2019-2020 н.р.,

 6 робочих днів

Тема Самостійна робота студентів К-сть академ.год,

тривалість занять

аудиторні СРС
1 Лекція 1

Гострий живіт у дітей

  0830-0915
Лекція 2

Політравма у дітей

0930–1015
Практичне заняття № 1. Гострий живіт у дітей

Гострий апендицит. Анатомо-фізіологічні особливості черевної порожнини у дітей. Гострий апендицит у дітей. Ускладнені форми гострого апендициту: апендикулярний абсцес, перитоніт, інфільтрат. Первинний перитоніт. Перитоніт новонароджених. Некротичний ентероколіт (НЕК). Хірургічні ускладнення. Принципи хірургічного лікування. Особливості НЕК у новонароджених з екстремально низькою масою тіла.

Техніка лапароскопії у дітей. Лапароцентез у дітей 3 год.

1030 – 1300

Перерва 15хв

3,0
2 Лекція 3

Травма органів грудної і черевної порожнини у дітей

0830-0915
Лекція 4

Шлунково-кишкові кровотечі тракту у дітей

0930–1015
Практичне заняття № 2.

Злукова кишкова непрохідність. Класифікація, патогенез, профілактика та принципи лікування  післяопераційної злукової кишкової непрохідності.

Інвагінація кишечника. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика ідіопатичної інвагінації у дітей. Диференційна діагностика з інфекційними хворобами. Показання до консервативного та хірургічного лікування, профілактика ускладнень. Синдром короткої кишки.

Синдром набряклої калитки: перекрут гідатиди; перекрут сім’яного канатика; гостро виникле гідроцеле; травма органів калитки; орхіт, орхоепідіміт. Етіопатогенез, клінічні прояви, диференційна діагностика, принципи лікування і профілактики.

Рідкісні форми інвагінації у дітей. 3 год.

1030 – 1300

Перерва 15хв

3,0
3 Практичне заняття № 3.

Кровотечі шлунково-кишкового тракту у дітей. Портальна гіпертензія. Особливості клініки і диференціальної діагностики шлунково-кишкових кровотеч у дітей при шлунково-стравохідному рефлюксі, геморагічному гастриті, портальній гіпертензії, виразках шлунку, 12-палої кишки, дивертикулі Меккеля, поліпах та поліпозах кишечника (хвороба Пейц-Егерса). Варіанти хірургічних втручань, реконструкція та трансплантація органів – печінки та кишечника.

 

5,5 годин

800 – 1238

30 хв перерва

3,0
4 Практичне заняття № 4. Політравма у дітей

Травма грудної клітки та органів грудної порожнини. Визначення основних понять. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Психологічні особливості хворих. Перебіг. Ускладнення. Діагностика,  диференційна діагностика. Хірургічна тактика.Методи санації трахеобронхіального дерева. Пункція і дренування плевральної порожнини. Ушкодження стравоходу, опіки та сторонні тіла.

Закрита травма органів черевної порожнини та заочеревинного простору. Травма порожнистих  і паренхіматозних органів: механізм травми, клінічні прояви, діагностичний алгоритм, невідкладна допомога. Принципи хірургічного лікування. Псевдокіста підшлункової залози, травматичний панкреатит. Ознаки внутрішньочеревної кровотечі. Показання до консервативного і операційного лікування. Гемобілія. Діагностика, принципи лікування.

Травматичне ушкодження сечівника, сечового міхура, нирок. Епідіміологія та механізм травми. Клінічні прояви. Діагностичний алгоритм. Невідкладна допомога.

Політравма у дітей: травматична хвороба; травматичний шок. Синдром взаємного обтяження, види травматичних ушкоджень. Ступені важкості травматичного шоку: діагностичні критерії, невідкладна допомога. Профілактика дитячого травматизму.

 

Методи профілактики травм у дітей. Деонтологія дитячого віку 5,5 годин

800 – 1238

30 хв перерва

3,0
5 Гострий гематогенний остеомієліт. ТБЦ-остит. Хірургічний сепсис.

Гострий гематогенний остеомієліт, метаепіфізарний остеомієліт новонароджених, атипові форми остеомієліту, ТБЦ–остит. Етіопатогенез, класифікація, клініка, особливості діагностики, принципи лікування, особливості хірургічних втручань, профілактика ускладнень.

Гнійні захворювання легенів, плеври та межистіння. Гостра деструктивна пневмонія, внутрішньо-легеневі, легенево-плевральні форми. Медіастініт. Причини, патогенез, клінічні прояви, діагностика, консервативне і хірургічне лікування, ускладнення, прогноз.

Хірургічний сепсис. Синдром системної відповіді на запалення. Сепсис. Септичний шок. Синдром поліорганної недостатності. Основи антибактеріальної терапії у дітей.

Особливості онкології дитячого віку. Доброякісні та злоякісні пухлини ембріональні пухлини: тератома, тератобластома; нефробластома; нейробластома; лейо-, рабдоміосаркома. Пухлини кісток. Доброякісні (гемангіома, гамартома, гепатоцелюлярна аденома) та злоякісні (гепатобластома, гепатоцелюлярна карцинома) пухлини печінки. Особливості перебігу, клінічні прояви, діагностика, принципи лікування, прогноз. Судинні аномалії: судинні пухлини (гемангіоми, рідкісні пухлини), судинні мальформації (капілярні, венозні, лімфатичні, артеріо-венозні, змішані). Етіологія, патогенез, клініка, сучасні принципи класифікації і лікування.

Ускладнення гнійно-запальних захворювань у немовлят. Пункція суглобів у дітей. Гнійні захворювання м’яких тканин у дітей

Ускладнення новоутворень у дітей. Невідкладна допомога при серцево-судинній і дихальній недостатності

5 годин

800 – 1215

30 хв перерва

3,0
ПМК 5,5 годин

800 – 1238

30 хв перерва

  Всього   34 15

Примітка. Заняття проводяться на базі НДСЛ «ОХМАТДИТ», вул. Чорновола, 28/1

Студент допускається до підсумкового модульного контролю з тією сумою балів, яку він накопичив за час вивчення дисципліни, за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо відвідав 75% практичних занять.

Студент, який відвідав менше 25% (пропустив 5 годин) аудиторних занять, вважається таким, який не виконав навчальної програми і має повторно вивчати дисципліну.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 80 (5 тем х 16 балів). Максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль  – 120.

Навчальні заняття, які були пропущені з будь-якої причини, опановуються студентом самостійно в позааудиторний час.

За наявності конспекту пропущеної теми викладач робить помітку в журналі без виставлення балів.

Пропущені лекції студент не відпрацьовує, але вони входять до загальної кількості пропущених аудиторних занять.

 

Тематичний план практичних занять

6 курс, І, IІ, IV медичний факультет, ФПЗСУ 2019-2020 н.р.

модуль № 9 № «Вади розвитку у дітей»

Змістовий  модуль 22. Вади розвитку у дітей: діагностика, лікувальна тактика

та надання екстреної медичної допомоги.

п/п Теми практичних занять Самостійна робота студентів Кількість академічних годин
аудиторні СРС
1 Вади розвитку, які супроводжуються респіраторними розладами.

Ø  Природжені кісти легенів, гіпоплазія легенів.

Ø  Природжена лобарна емфізема.

Ø  Атрезія стравоходу.

Ø  Діафрагмальні грижі.

Вроджені вади розвитку грудної клітки у дітей. Лійкоподібна деформація грудної клітки. Кілевидна деформація. Синдром Поланда.. Синдром Кураріно-Сільвермана. Вроджене розщеплення груднини. Ізольовані деформації ребер. 5 5
2 Вади розвитку ,які супроводжуються кишковою непрохідністю.

Ø   Пілоростеноз.

Ø   Дуоденальна кишкова непрохідність.

Ø   Атрезії і стенози тонкої і товстої кишки.

Ø   Хвороба Гіршпрунга.

Ø   Аноректальні вади розвитку.

Вади розвитку сечостатевої системи. Аномалії положення і розвитку нирок. Мегауретер, гідронефроз. Міхурово-сечовідний рефлюкс. Крипторхізм, ектопія яєчка. Гіпоспадія; епіспадія. Варикоцелє. Екстрофія сечового міхура. 5 5
3 Вади розвитку передньої черевної стінки, печінки та жовчовивідних шляхів.

Ø    Ембріональні грижі пупкового канатика, гастрошизис.

Ø  Пупкова та пахвинна грижа.

Ø  Атрезія, гіпоплазія жовчних шляхів.

Ø  Кісти печінки та холедоха.

Вади розвитку печінки та жовчовивідних шляхів.  Біліарна атрезія. Портоентнростомія (операція Касаї) та трансплантація печінки. Кісти печінки та холедоха. 5 5
  Всього 15 15

Примітка. Заняття проводяться на базі НДСЛ «ОХМАТДИТ», вул. Чорновола, 28/1

Тривалість заняття: 800 – 1215, перерва 30 хв

 

Тематичний план практичних занять

6 курс, ІІI медичний факультет, 2019-2020 н.р.

модуль № 7 «Вади розвитку у дітей»

Змістовий  модуль 22. Вади розвитку у дітей: діагностика, лікувальна тактика

та надання екстреної медичної допомоги.

№ п/п Теми практичних занять Самостійна робота студентів (СРС) Кількість академічних годин
Аудиторні СРС
Вади розвитку дихальних шляхів

Ø  Органічні, компресійні та функціональні стенози;

Ø  Судинні кільця та петлі.

Кісти шиї 4,5 6,0
Вади розвитку дихальних шляхів

Ø  Дивертикули, кісти, пухлини;

Ø  Аномалії розгалуження бронхів.

4,5
Вади розвитку легень

Ø  Агенезія, аплазія, гіпоплазія легень;

Ø  Природжені кісти легень;

Ø  Вроджена емфізема;

Ø  Бронхоектази;

Ø  Легенева секвестрація.

Ендоскопічні методи операцій:

Ø  На шлунку і стравоході;

Ø  На дихальних шляхах і легенях;

Ø    На дистальних відділах шлунково-кишкового тракту.

4,5 6,0
Вади розвитку стравоходу

Ø  Атрезія стравоходу;

Ø  Вроджений стеноз стравоходу;

Ø  Шлунково-стравохідний рефлюкс.

4,5
Вроджені діафрагмальні грижі:

Ø  грижі власне діафрагми;

Ø  грижі стравохідного отвору діафрагми.

Внутрішньоутробні операції:

Ø  При вроджених діафрагмальних грижах;

Ø  При менінгоцелє;

Ø  Exit procedure.

4,5 6,0
Вади розвитку, які проявляються високою кишковою непрохідністю.

Ø  Пілоростеноз;

Ø  Мембрана, атрезія шлунка;

Ø  Дуоденальна кишкова непрохідність.

4,5
Аномалії ротації і фіксації кишечника. Парентеральне годування у дітей. Синдром коткої кишки 4,5 6,0
Вади розвитку, які проявляються низькою кишковою непрохідністю.

Ø  Атрезії і стенози тонкої і товстої кишки;

Ø  Хвороба Гіршпрунга;

Ø  Меконіальна кишкова непрохідність;

Ø  Поліпоз кишечника;

Ø  Хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт.

4,5
Аноректальні вади розвитку:

Ø  Аноректальні вади у хлопчиків;

Ø  Аноректальні вади у дівчаток.

4,5
Вади розвитку передньої черевної стінки,

Ø  Омфалоцелє;

Ø  Гастрошизис;

Ø  Пупкова та пахвинна грижа;

Ø   Синдром «сливового живота»

Екстрофія сечового міхура 4,5 6,0
Вади розвитку печінки та жовчовивідних шляхів.

Ø  Біліарна атрезія;

Ø  Кісти печінки та холедоха.

Кісти паренхіматозних органів 4,5 6,0
Вади розвитку сечостатевої системи

Ø  Аномалії положення і розвитку нирок;

Ø  Мегауретер, гідронефроз;

Ø  Крипторхізм, ектопія яєчка;

Ø  Фімоз, парафімоз;

Ø  Гіпоспадія; епіспадія;

Ø  Варикоцелє.

Диференційна діагностика гідронефрозу 4,5 6,0
Вроджені вади опорно-рухового апарату:

Ø  вроджений вивих cтегна,

Ø  вроджена клишоногість;

Ø  вроджена м’язова кривошия.

  4,5
Вроджені вади опорно-рухового апарату:

Ø  вроджені вади розвитку кисті та стопи: синдактилія, полідактилія, ектродактилія.

Ø  Амніотичні перетяжки, криворукість;

Ø  Недорозвиток і псевдоартроз великогомілкової кістки.

Диспластичні процеси кісткової тканини у дітей. 4,5 6,0
Вроджені та набуті деформації хребта у дітей:

Ø  юнацький кіфоз,

Ø  вроджений сколіоз,

Ø  ідіопатичний сколіоз,

Ø  хвороба Шойермана-Мау,

Ø  хвороба Кальве.

Ортопедична патологія природжених нервово-м’язових захворюваннях у дітей. 4,5 6,0
Вроджені вади розвитку грудної клітки у дітей:

Ø  Лійкоподібна, кілевидна деформація,

Ø  синдром Поланда,

Ø  синдром Кураріно-Сільвермана,

Ø  вроджене розщеплення груднини,

Ø  ізольовані деформації ребер.

Деформації опоно-рухового апарату у дітей при генетичних та метаболічних захворюваннях. 4,0 6,0
ПМК   3,5
Всього 75 60

Примітка. Заняття проводяться на базі НДСЛ «ОХМАТДИТ», вул. Чорновола, 28/1

Тривалість заняття: 800 – 1155, перерва 30 хв.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю з тією сумою балів, яку він накопичив за час вивчення дисципліни, за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо відвідав 75% практичних занять.

Студент, який відвідав менше 25% (пропустив більше 18 годин або 4 днів навчання) аудиторних занять, вважається таким, який не виконав навчальної програми і має повторно вивчати дисципліну.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 80 (16 тем х 5 балів). Максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль  – 120.

Навчальні заняття, які були пропущені з будь-якої причини, опановуються студентом самостійно в позааудиторний час.

За наявності конспекту пропущеної теми викладач робить помітку в журналі без виставлення балів.