НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої хірургії

Навчальна робота

В навчальному процесі використовується 16 відеофільмів, 5 посібників на CD-дисках, 5 комплектів таблиць, близько 200 слайдів, інструментарій, відповідна діагностична та лікувальна апаратура клініки. На практичних заняттях, крім зазначеного, застосовується відео- та комп’ютерна техніка, що значно підвищує візуальну інформативність практичного заняття, дає змогу демонструвати навчальні презентації та фільми. Всі лекції підготовлені і проводяться у вигляді мультимедійних презентацій, що дозволяє збільшити інформативність подачі матеріалу. Заняття і лекції проходять згідно з планом, матеріал викладається виключно українською мовою (для студентів-іноземців – російською) на високому методичному та науковому рівні. Документація щодо навчально-методичної роботи знаходиться в належному стані. На оформлених стендах повністю представлено необхідну інформацію для студентів стосовно розкладу та тематики занять, лекцій, консультацій, відробок, самостійної роботи, а також наукових і практичних досягнень співробітників.

Кожен викладач має повний комплект методичних розробок, структурно-логічних схем практичних занять з дисципліни, тестів початкового та кінцевого рівня, проблемних клінічних та ситуаційних задач. Затверджено тематичні плани лекцій та практичних занять у відповідності до нової програми, виділено години для самостійної роботи студентів. Розроблено перелік обов’язкових практичних навичок у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики лікаря-дитячого хірурга.

Велика увага на кафедрі приділяється роботі з відстаючими студентами. Складено графік додаткових відробок теоретичних та практичних занять, індивідуальних консультацій. За звітний період проводилися кожним викладачем додаткові заняття з відстаючими студентами.

Зусиллями співробітників кафедри видано базовий підручник «Хірургія дитячого віку» (2009 р.), який перевиданий російською мовою «Хирургия детского возраста» (2015 р.), навчальний посібник «Хірургічні захворювання у дітей» (2008 р.), створено його електронний варіант, навчально-методичний посібник «Дитяча хірургія. Вади розвитку у дітей» (2011 р.), навчально-методичний посібник «Політравма у дітей» (2014 р.), навчальний посібник «Діафрагмальні грижі у дітей. Проблемні питання діагностики та лікування» (2015 р.). розроблено методичні рекомендації для студентів V та VI курсів і викладачів, переробленні та оновлені лекції згідно з вимогами Болонського процесу, складені тести (1000) для контролю вихідного та кінцевого рівня знань та ситуаційні задачі (120) формату А. За участі кафедри видано 4 методичні розробки для студентів 5 курсу, адаптовані для української та англійської мови викладання. Кафедра брала участь в роботі експертної комісії з аналізу тестових завдань у Центрі тестування МОЗ, комісії по підготовці наскрізної програми з Хірургії, розділ «Дитяча хірургія». Створено нові робочі програми викладання дисципліни за ECTS, модуль 3, 9 для студентів V та VI курсів.

З весняного семестру 2009 року на кафедрі розпочато навчання студентів-іноземців англійською мовою. На кафедрі працюють 5 викладачів, які володіють англійською мовою та пройшли курси на кафедрі іноземних мов і отримали відповідні сертифікати. Лекції та практичні заняття для цих студентів проводяться англійською мовою. Створений повний комплект методичних розробок та іншої документації англійською мовою. Є робоча програма англійською мовою.

 

 

 

 

 

 

scan-1 
scan-2
scan-3
scan-4