НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Навчально-методична робота

Осінньо-зимовий семестр 2020-2021

 

План роботи кафедри 2020-2021

Розподіл груп між професорсько-викладацьким складом кафедри

Робочі навчальні програми 2020-2021

Регламент поточного контролю

Календарно-тематичні плани 2020-2021

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Весна-літо 2019-2020

 

ПЛАН КАФЕДРИ 2019-20

Розподіл груп 2019-2020 в-л

Розклад 5 курс_ВЛ_2020 (практ+ПМК)

Розклад занять 2 курсу 2020

Робочі програми

Розклади

 

 

На кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології студенти-стоматологи навчаються починаючи з 2-го курсу і завершують навчання на 5 курсі, здаючи державний практично-орієнтовний іспит зі спеціальності «стоматологія». Після цього випускники проходять дворічну інтернатуру зі стоматології, включаючи ортодонтію.

 

На 2-му курсі студенти вивчають пропедевтику ортопедичної стоматології. На 3-4 курсах ортодонтію, та дитяче зубне протезування на 5 курсі.

Щорічно на кафедрі навчається близько 1000 студентів. Серед них не тільки громадяни України, а й представники з 27 країн світу. Викладання дисципліни на кафедрі проводиться українською, російською та англійською мовами.

З моменту виникнення і по теперішній час, кафедра постійно покращує свою матеріально-технічну базу, що надає змогу якісно на сучасному рівні проводити заняття з дисципліни. В учбовий процес постійно додається інформація щодо новітніх методів профілактики, діагностики, лікування зубо-щелепних аномалій та деформацій.

При проведенні практичних занять, заліків, змістових модулів, іспитів, ПМК, використовуються сучасні тестові форми контролю рівня знань студентів. База тестових даних постійно оновлюється, вдосконалюється та збагачується. Кафедра бере участь у розробці та відборі тестових завдань для Всеукраїнської бази даних тестових завдань для ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія». Співробітники кафедри входили в авторський колектив по створенню підручника тестових завдань «Крок 2. Стоматологія». Для лікарів-інтернів також кожен рік оновлюється база тестових завдань «Крок 3. Стоматологія».

Кафедра є опорною в Україні з методики викладання дисциплін «Пропедевтика ортопедичної стоматології» та «Ортодонтія». Щорічно проводяться наради завідувачів кафедр стоматології дитячого віку (з дисципліни «Ортодонтія») та кафедр ортопедичної стоматології (з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології») вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації. На цих нарадах обговорюються питання навчально-методичної організації учбового процесу та методика проведення занять, підсумкового модульного контролю, форми індивідуальної та самостійної роботи студентів, обмін досвідом викладання лекцій та практичних занять з вищевказаних дисциплін, проводяться презентації нових підручників та посібників.

За роки існування кафедри було видано 20 підручників та навчальних посібників. В 2007 році був створений підручник «Ортодонтія», а в 2010 році – «Дитяче зубне протезування» для ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно до нових галузевих стандартів вищої освіти 1101 «Медицина» за спеціальністю 7.110106 «стоматологія», у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) та освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців та нової типової навчальної програми. За наказом МОЗ України від 31.01.03р. за № 148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти» та інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу («Медична освіта у світі та в Україні») підготовлено підручник «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів 2 курсу, які навчаються за кредитно-модульною системою. Ці підручники визнані базовими з дисциплін «Пропедевтика ортопедичної стоматології» та «Ортодонтія». Всі ці підручники видані українською, російською та англійською мовами.

Методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі включає методичні розробки з усіх тем занять дисциплін, що викладаються. Методичні розробки також представлені трьома мовами – українською, російською та англійською.

Протягом існування кафедри здійснюється підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Ортодонтія». Створено типовий план та програму, методичне забезпечення підготовки інтернів.

На кафедрі проходять підготовку клінічні ординатори, магістри, аспіранти (очні та заочні) як громадяни України, так і багатьох країн світу.

Кафедра є базою роботи зі слухачами первинного та повторного курсів на факультеті підвищення кваліфікації слухачів-викладачів ВМНЗ України І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Співробітники кафедри брали участь у розробці Державних стандартів вищої медичної освіти України:

  • Освітньо – кваліфікаційна характеристика спеціаліста (ОКХ) за спеціальністю «Стоматологія»
  • Освітньо – професійна програма (ОПП) за спеціальністю «Стоматологія»
  • Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах ІІІ- ІV рівнів акредитації України 2003р.

Починаючи з 2003 року, коли студенти-медики України почали навчатися за власними навчальними планами (до цього часу в Україні навчання відбувалося за програмами, створеними у Москві), на кафедрі було розроблено навчальні програми:

1. Робоча програма з дисципліни «Ортодонтія» для стоматологічного факультету, 2001 рік.

2. Програма (наскрізна) та методичне забезпечення виробничої практики для студентів 5 курсу з ортодонтії 2002 р.

3. Робоча навчальна програма з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету 2005р.

4. Робоча навчальна програма з дисципліни «Ортодонтія» для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету 2005р.

5. Робоча навчальна програма з дисципліни «Ортодонтія» для студентів IV та V курсу стоматологічного факультету, 2006 р.

6. Тимчасова типова програма навчальної дисципліни «Дитяча стоматологія» (розділ «Ортодонтія») для студентів ІІІ, ІV та V курсів стоматологічного факультету, 2006р.

7. Робоча навчальна програма з дисципліни «Ортодонтія» для студентів V курсу стоматологічного факультету, 2007 р.

8. Тимчасова типова програма навчальної дисципліни «Дитяча стоматологія» (розділ «Ортодонтія») для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, 2007 рік.

9. Типова програма навчальної дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, 2008 рік.

10. Робоча навчальна програма з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, 2008 рік.

11. Model program of educational discipline « Prosthodontics Propedeutics » for students of dental faculties of higher medical educational institutions of Ukraine with ІІІ-IV level of accreditation, 2008 y.

12. Model program of educational discipline « Orthodontics » for students of 3 course of dental faculties of higher medical educational institutions of Ukraine with ІІІ-IV level of accreditation, 2009 y.

13. Model program of educational discipline « Orthodontics » for students of 4 course of dental faculties of higher medical educational institutions of Ukraine with ІІІ-IV level of accreditation, 2010 y.

14. Типова програма навчальної дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, згідно кредитно-модульної системи, 2010 р.

15. Робоча програма навчальної дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, згідно кредитно-модульної системи, 2010 р.

16. Програма навчальної дисципліни «Ортодонтія» для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації, згідно кредитно-модульної системи, 2011 р.

 

Співробітники кафедри є експертами матеріалів тестових завдань до ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок-2”, “Крок-3” зі спеціальності «Стоматологія».