НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства і гінекології №3

Історія кафедри

Одним із найприорітетніших вищих учбових закладів України є Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Його вклад в розвиток вітчизняної науки і культури має надзвичайно велике значення. Досягнення університету в галузі розвитку педагогічної і наукової діяльності, підготовки наукових кадрів, сучасна матеріальна база є гарним підсумком, з яким підходить університет до свого знаменного ювілею 170-річчя.

Зберігши традиції і досягнення минулого Національний медичний університет імені О.О.Богомольця став сучасним учбово-науковим закладом, який дозволяє виконувати фундаментальні дослідження, ефективно навчати студентів, використовувати новітні методи обстеження та лікування хворих.

Кафедри і клініки університету мають світове визнання, розвивають і примножують надбання видатних вчених минулого і сьогодення. Протягом 30 років самовіддано і натхненно вносить свій вклад і кафедра акушерства і гінекології №3.

Заслуги в набутті славних традицій, професіонального і наукового досвіду, авторитету і поваги серед хворих, студентства і колег належать усьому колективу кафедри, який очолює доктор медичних наук, професор В.О.Бенюк.

 • Кафедри акушерства та гінекології №3 була заснована в 1982 році; до складу ввійшли: завідувач кафедрою, професор В.Я. Голота; доценти Г.К. Школьний, Т.М. Ніколаєва; асистенти Г.І. Педченко, Ю.О. Гордієнко, К.М. Анфіногенова. Вже з перших днів співробітники кафедри, враховуючи особистий досвід, започаткували свої передові традиції по організації та раціональному впровадженню навчально-методичної, наукової та лікувально-профілактичної роботи. В своїх наукових дослідженнях вони впровадили в практику вирішення як клінічних так і соціально-медичних проблем. Невичерпний потенціал енергії фундаторів кафедри передавався молодим поколінням співробітників і сприяв зростанню авторитету кафедри як в Україні так за її межами.
 • З перших років роботи колектив кафедри показав безмежний творчий потенціал, вдале поєднання педагогічних, наукових та організаторських якостей, придаючи однаково важливе значення, як акушерським так і гінекологічним проблемам. Співробітниками кафедри вперше в країні розроблені фундаментальні основи тактики ведення вагітних як за умов жіночої консультації та і стаціонару, сучасні заходи по перинатальній охороні плода та новонародженого, профілактика запальних ускладнень в акушерстві та гінекології, основи раціонального харчування вагітних, прогнозування та профілактика патології репродуктивного здоров’я в сучасних умовах, котрі мають не тільки вітчизняне але і міжнародне визнання.
 • На кафедрі сформувались основні наукові напрямки досліджень з проблем акушерства і гінекології, маючи за основу широкий діапазон досліджень.
 • Одним з важливих направлень діяльності кафедри є вивчення патогенетичних механізмів розвитку пізнього гестозу. Проведені дослідження доцентом Г.І. Макаренко по визначенню особливостей змін водно-сольового та фосфорно-кальцієвого обміну зумовили впровадження комплексної терапії гестозу з використанням мікроелементів, В.А. Лисенко вперше показав доцільність застосування мікродоз гангліоблокаторів як для профілактики так і лікування початкових форм гестозу. Подальші дослідження по вивченню патогенезу пізнього гестозу викладені в докторській дисертації І.І. Іванова “Особливості кальцієвого обміну при пізніх гестозах“, який на сьогоднішній день є завідувачем кафедри акушерства і гінекології №2 Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгіївського. На сьогоднішній день доцент І.А. Усевич виконує докторську дисертацію по вивченню особливостей і характеру гемодинамічних порушеннь при гіпертензивному синдромі.
 • Важливе значення на кафедрі приділяється особливостям перебігу вагітності та пологів при плацентарній недостатності. Так В.С. Радзінським на основі біохімічних і морфофункціональних методів діагностики вперше встановлено характер порушень фетоплацентарного комплексу при патологічному перебігу вагітності і основні положення викладені в докторській дисертації ”Особенности развития плацентарной недостаточности при акушерской и екстрагенитальной патологии”. Сьогодні професор В.С. Радзінський є завідувачем кафедрою акушерства та гінекології Російського Університету Дружби народів.
 • Науковцями кафедри розроблені сучасні методи ведення вагітних з екстрагенітальними захворюваннями, котрі викладені в кандидатських дисертаціях і мають принципово важливе значення в практичній медицині. Л.Д. Москаленко визначила і впровадила основні показання до консервативного ведення пологів при набутих вадах серця у вікових першонароджуючих. В.О. Бенюк розробив сучасні методи діагностики порушень гомеостазу та впровадив комплексний метод лікування анемії вагітних з застосуванням тканьових антигіпоксантів. Вперше О.А. Диндар на основі наукових даних обґрунтувала та розробила орієнтовану систему раціонального ведення вагітності та пологів, а також комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на корекцію виявлених порушень функції печінки і метаболічних зсувів у жінок після перенесеного вірусного гепатиту.
 • Розроблені та впроваджені в практику сучасні заходи по антенатальній охороні плода та профілактиці перинатальних ускладнень під час патологічного перебігу вагітності на що отримано в 2000 році 4 Патенти України (В.Я. Голота, В.О. Бенюк). Вперше в Україні на кафедрі сконструювана мікрокліматична камера при прийомі пологів для недоношених новонароджених і дітей з малою масою (І.К. Мельник). Розроблені комплексні патогенетично обгрунтовані методи лікування невиношування вагітності в ранні терміни гестації у вагітних чорнобильської зони з застосуванням карбюлози і лімфоцитів донора (О.І. Курган, О.М. Стукалова). Проведені авторами фундаментальні ультразвукові і імунологічні дослідження зумовили впровадження сучасних методів доклінічної діагностики і прогнозування загрози невиношування, що має значний як медичний так і економічний ефект.
 • В виконаній докторській дисертації В.О. Бенюка “Прогнозування, діагностика та профілактика перинатальної патології у вагітних з недоношуванням” вперше започатковано нове наукове направлення по вивченню основних патогенетичних механізмів розвитку перинатальної патології, обумовлено диференційований підхід і методи профілактики перинатальних ускладнень у вагітних з недоношуванням. Впровадження наукових досліджень по даному направленню в практичне акушерство сприяло значному зниженню перинатальних втрат.
 • На кафедрі приділяється важливе значення в поєднанні наукових досліджень з практичним впровадженням реабілітаційно профілактичних заходів. Так, вперше в країні на кафедрі науково обґрунтовано і практично реалізовано санаторно-курортний етап лікувальних і реабілітаційних міропріємств для вагітних. Проведені на кафедрі дослідження, начальником головного управління охорони здоров’я м Києва В.М. Дідиченко “Организация системы снижения перенатальной смертности недоношенных новорожденных в условиях крупного промышленного города”, завідувачем відділенням для вагітних санаторія “Жовтень” Н.І. Тофан – “Профілактика та лікування гіпертонічної хвороби вагітних за умов санаторію”, дослідження показали вкрай важливу необхідність застосування реабілітаційних, санаторно-курортних заходів по профілактиці та лікуванні патологічного перебігу вагітності. На сьогоднішній день користується великою популярністю створений санаторно-курортний центр для вагітних на базі санаторія “Жовтень”.
 • Кафедра є ініціатором розробки та втілення нових методів профілактики непланованої вагітності. Т.А. Аверіною вперше в Україні науково обґрунтовано і практично впроваджено відносно простий з мінімальним неблагоприємним впливом на організм жінки метод переривання вагітності на ранніх термінах, котрий на сьогоднішній день знайшов широке впровадження в практичній гінекології.

Одне з провідних наукових дослідженнях належить профілактиці гнійно-запальних захворювань при акушерській і гінекологічній патології. В докторській дисертації С.О. Іванюти розроблена і впроваджена тактика ведення вагітних з ризиком розвитку післяпологових гнійно-запальних захворювань та утробного інфікування плода. Слід відмітити, що С.О. Іванюта пройшов шлях від старшого лаборанта кафедри до професора. Над даною проблемою працював доцент С.М. Мельников, вивчаючи характер перебігу вагітності, стан плода і новонародженого в залежності від виду корекції істміко-цервікальної недостатньості. Кандидатська дисертація Т.Р. Ніконюк присвячена вивченню впливу гнійно-запальних захворювань жіночих статевих органів на скоротливу діяльність матки. Авторами розроблено патогенетичний метод лікування слабкості пологових сил з застосуванням дезаміноокситоцину на фоні ганглерону. Важливе практичне значення мають розробки Г.Д. Салабай по профілактиці післяопераційних ускладнень в гінекології з застосуванням нетрадиційних методик.

 • Серед науковців практичної охорони здоров’я слід відмітити важливі наукові роботи О.П. Слонової по прогнозуванню вроджених вад плода у вагітних, М.Т. Гулик встановила особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після перенесеного кесарського розтину, а М.Ш. Гамісонія розробила сучасні методи діагностики і профілактики тромбоемболічних ускладнень при оперативному методі родорозрішення.
 • Перспективним напрямком досліджень є вивчення стану вегетативної нервової системи, як вагітної так і плоду та взаємодія їх між собою. Ций напрямок розробляють молоді наукові кадри (Майданник І.В., Ковалюк Т.В., Бенюк С.В.)
 • На сьогоднішній день на кафедрі виконується 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій по вивченню та впровадженню в клінічну практику сучасних засобів антенатальної охорони плода, профілактика і лікування перинатальних ускладнень при патологічному перебігу вагітності, діагностика гемодинамічних порушень у вагітних з гіпертензивним синдромом, вплив екстрагенітальної патології на перебіг вагітності, стан плода та новонародженого, психоемоційний стан у юних та вікових першонароджуючих, методи прогнозування та лікування прогресуючої трубної вагітності.
 • Науковийсвітогляд, інтуїція та клінічний досвід співробітників кафедри знайшов відображення в фундаментальних підручниках “Гінекологія дитячого та підліткового віку”, “Гінекологія” та інш., практичних монографіях “Женская консультация”, “Преждевременные роды”, “Невідкладні стани в акушерстві та гінекології”, “Амбулаторно-поликлиническая помощь в гинекологии”, які є настільними книгами як серед науковців так і практичних фахівців. За останні роки з під пера співробітників кафедри вийшли 32 монографії, 3 підручника, 26 авторських посвідчень, отримано 18 патентів на винаходи.

Базою кафедри є сучасний пологовий будинок м. Києва, оснащений сучасною апаратурою і має у розпорядженні 220 ліжок (120 акушерських, 100 гінекологічних, 90 для новонароджених). Для навчальних цілей використовуються пологові зали, маніпуляційні, операційні, відділення новонароджених, клініко-біохімічна та бактеріологічна лабораторії, тощо. Досягненням кафедри є втілення в практику сучасних лапароскопічних та ультразвукових методів діагностики та лікування гінекологічних хворих. Співробітники кафедри ведуть спеціалізовані консультативні прийоми за умов жіночої консультації: профілактика та лікування онкозахворювань жіночих статевих органів, патологія шийки матки, невиношування вагітності.

Співробітники кафедри, під керівництвом професора В.О. Бенюка з наполегливістю, високою відповідальністю і професіоналізмом виховують і проводять підготовку майбутніх лікарів, ведуть консультативну і лікувальну роботу в пологовому будинку, використовуючи нові вітчизняні та зарубіжні наукові здобутки. На їх плечах також лежить основний тягар ургентної медичної допомоги жінкам і немовлятам нашого рідного міста.