НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної інформатики та комп’ютерних технологій

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання (2015-2016 н.р.)

п/п

Автори (прізвище, ініціали) Повна назва видання Вид видання (посібник, підручник тощо)
1 2 3 4
1. І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, І.П. Кривенко Комп’ютерне моделювання у фармації Навчально-методичний посібник
2. І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, А.О. Криштопа Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерне моделювання у фармації» Методичні рекомендації
3. И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, И.М. Шило, А.А. Криштопа Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Компьютерное моделирование в фармации» Методические указания
4. І.E. Bulakh, L.P. Voitenko, S.А. Shabatska Instructional recommendations on course-work for «Computer modeling in pharmacy» discipline Instructional recommendations
5. І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, C.А. Шабацька Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології у фармації» Методичні рекомендації
6. І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, І.П. Кривенко, Т.С. Слухай, І.М. Шило Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Медична інформатика». Методичні рекомендації
7. И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, И.П. Кривенко, Т.С. Слухай, И.М. Шило Методические указания по выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Медицинская информатика» Методичес-кие указания
8. І.E. Bulakh, L.P. Voitenko, I.P. Krivenko, S.А. Shabatska Instructional recommendations on calculation and graphic task for «Medical informatics» discipline Instructional recommenda-tions
9. Кривенко І.П. Формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики автореф.

дис. канд. пед. наук: 13.00.02

10. Пузанова О. Г. Обґрунтування та інформаційне забезпечення концепції доказової профілактики в охороні здоров’я автореф.

дис. д-ра мед.наук: 14.00.02

Видавнича діяльність кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання (2013 -2014 р.р.)

 

п/п

Автори (прізвище, ініціали)

Повна назва видання

Вид видання (посібник, підручник тощо)

І.Є. Булах, Л.П. Войтенко та ін. Медицинская информатика в модулях

Навчальний посібник

І.Y. Bulakh, Y.Y Liakh, V.P Мartseniuk, І.Y. Khaimzon Medical informatics

Підручник

В.Ф. Москаленко, І.Є.   Булах, О.Г. Пузанова Методологія доказової медицини

Підручник

І.Є. Булах, О.С. Аліта, І.П. Кривенко, М.О. Чернова Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Medical informatics» для іноземних студентів (англомовні) [Електронний ресурс]

Методичні рекоменда­ції

І.Є. Булах, Т.І. Жегрій, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, М.Д. Андрійчук, О.С. Аліта, І.П. Кривенко, Т.С. Слухай, Л.С. Юрченко Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Медична інформатика» для іноземних студентів (російськомовні) [Електронний ресурс]

Методичні рекоменда­ції

І.Є. Булах, Т.І. Жегрій, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, М.Д. Андрійчук, О.С. Аліта, І.П. Кривенко, Т.С. Слухай, Л.С. Юрченко Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Медична інформатика» для медичних та стоматологічного факультетів. [Електронний ресурс]

Методичні рекоменда­ції

І.Є. Булах, Т.І. Жегрій, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, М.Д. Андрійчук, О.С. Аліта, І.П. Кривенко, Т.С. Слухай, Л.С. Юрченко Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології у фармації» для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету. [Електронний ресурс]

Методичні рекоменда­ції

І.Є. Булах, Т.І. Жегрій, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, М.Д. Андрійчук, О.С. Аліта, І.П. Кривенко, Т.С. Слухай, Л.С. Юрченко Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології у фармації» для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету. [Електронний ресурс]

Методичні рекоменда­ції

І.Є. Булах, Т.І. Жегрій, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, М.Д. Андрійчук, О.С. Аліта, І.П. Кривенко, Т.С. Слухай, Л.С. Юрченко Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології у психології та медицині» для студентів медико-психологічного факультету. [Електронний ресурс]

Методичні рекоменда­ції

І.Є. Булах, Т.І. Жегрій, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, М.Д. Андрійчук, О.С. Аліта, І.П. Кривенко, Т.С. Слухай, Л.С. Юрченко Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп’ютерні технології у фармації» для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету. [Електронний ресурс]

Методичні рекоменда­ції

І.Є. Булах, Т.І. Жегрій, Л.П. Войтенко, І.М. Шило, М.Д. Андрійчук, О.С. Аліта, І.П. Кривенко, Т.С. Слухай, Л.С. Юрченко Методичні рекомендації до виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп’ютерні технології у фармації» для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету російськомовної форми навчання. [Електронний ресурс]

Методичні рекоменда­ції

Толстанов О.К.,Осійчук М.С., Волосовець О.П., П’ятницький Ю.С., Булах І.Є.

Аспекти підготовки й підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України //«Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю. – 2014 – с. 3-7.

Стаття

Осійчук М.С., Волосовець О.П., Булах І.Є. Методика визначення галузевого рейтингу та його показників // «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю. – 2014 – с.7-13.

Стаття

Булах І.Є.,

Чешук В.Є.,

Юрченко Л.С.

Методика співставлення процесних та результативних показників якості діяльності ВНЗ //Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників першої міжнародної (двадцять першої всеукраїнської) науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя» Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя. – 2013 – с.33-35.

Стаття

Булах І.Є., Остапюк Л.І., Юрченко Л.С., Гребінь Н.К., Чешук В.Є. Удосконалення управлінської діяльності університету відповідно до міжнародних стандартів// ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи». – 2013.

Стаття

Войтенко Л.П. Дидактичні імітаційні моделі як інноваційний компонент методичної системи навчання медичної інформатики// Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2014 – с.133-135.

Стаття

Войтенко Л.П.

Методичні аспекти створення та використання дидактичних імітаційних моделей у процесі вивчення медичної інформатики // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2014 – с.97-99

Стаття

Кривенко І.П. Методические аспекты преподавания дисциплины «Медицинская информатика» в высших медицинских учебных заведениях на основе компетентностного похода // Инновационное развитие современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 31 января 2014 г.): в 9 ч. Ч. 9 / Уфа: РИЦ БашГУ. – 2014 – с.179-182.

Стаття

Шило І.М., Десятнюк Л. Б. Підготовка сучасного лікаря на кафедрі медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: історія та здобутки // Інформаційно-комп’ютерні технологїї в економіці, освіті та соціальній сфері. Випуск 9. – Сімферополь. – 2014 – с.148

Стаття

Зайченко Ю.А. Статистичне опрацювання результатів тестування MOODLE // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

http://e-journals.npu.edu.ua/index.php/ikt/issue/view/5. – 2014.

Стаття

Зайченко Ю.А. Використання інформаційно-комукаційних технологій в моніторингу якості освіти. // Всеукраїнська педагогічна конференція – 2014.

Стаття

Кучеренко І.І. Надійність тесту як характеристика точності вимірювання //http://e-journals.npu.edu.ua/index.php/ikt . – 2014.

Стаття

Ніжегородцев В.О.

Формування методичних компетентностей під час педагогічної практики. // Управлінські компетенції викладача вищої школи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конф., 28 лютого 2014 р., м. Київ. /ред. кол.: Г. О. Нестеренко, О. Г. Пугачова [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 112-113.

Стаття

Одинець В. А., Ніжегородцев В.О.

Інформаційні технології у професійній підготовці фахівців податкової та митної служби. //. Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2014. – С. 79 – 80.

Стаття

Слухай Т.С. Інноваційні методи оцінювання самостійної роботи студентів з дисципліни «Медична інформатика» на базі порт фоліо. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2014 – с.37.

Стаття

Ситник Д.О.

Parallel numerical method for time-dependent Schrodinger equation with application to quantum heterostructures. // AMMCS-2013 – с.6.

Стаття

Шабацька С.А.

Електронний освітній ресурс як невід’ємний елемент сучасного інформаційно-освітнього середовища. // Інформаційно-комп’ютерні технологїї в економіці, освіті та соціальній сфері. Випуск 9. – Сімферополь. – 2014 – с. 93-95

Стаття