НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної інформатики та комп’ютерних технологій

Наукова робота

Кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання навчання веде різнопланову наукову роботу. Основними науковими напрямками є дослідження в галузі педагогічного оцінювання та тестування, медичної інформатики, теорії йомовірностей і математичної статистики, дослідження моделей професійної компетентності майбутніх лікарів, у тому числі інформатичної компетентності, методів діагностування компетентності, систем моніторингу якості освіти та управління якістю, доказової медицини. Створено наукову школу педагогічного оцінювання та тестування професійної компетентності майбутніх лікарів.

Оригінальні наукові розробки

1995 р. Розробка статистичних критеріїв визначення якісних характеристик методів вимірювання для встановлення валідности тестування для оцінювання успішності навчання та виявлення джерел порушення валідності. Автор – завідувач кафедри, д.п.н. Булах І.Є. Результати дослідження використовуються в педагогічній практиці, зокрема, в процесі забезпечення якості національних тестових систем в Україні.

З 1998 р . під керівництвом завідувача кафедри, д.п.н., професора Булах І.Є. в Україні існує наукова школа педагогічного оцінювання та тестування професійної компетентності майбутніх лікарів.

1985-1995 рр. Розробка моделі розподілу з рандомізованою інтенсивністю відмов. Статистичний аналіз сумішей розподілу.Автор циклу робіт – доцент кафедри, к.ф.-м.н. Жегрій Т.І. Запропоновано нові моделі розподілу з рандомізованою інтенсивністю відмов; отримано статистичні оцінки максимальної правдоподібності невідомої вагової функції сумішей розподілу; розроблено обчислювальні алгоритми статистичного оцінювання параметрів деяких розподілів, отримано явні формули та вивчено асимптотичну поведінку середнього залишкового часу життя для розподілів Вейбулла-Гнеденко, Гомпертця-Макегама тощо. Результати досліджень використовуються у галузі теорії надійності, демографії, геронтології.

1996-2007 рр. Розробка та апробація методів оцінювання професійної компетентності лікарів та вдосконалення системи атестації фахівців напряму «Медицина» та «Фармація» через впровадження ліцензійних інтегрованих іспитів та практично-орієнтованих іспитів. Автори первинної моделі – завідувач кафедри, д.п.н. Булах І.Є., доцент кафедри, к.п.н. Мруга М.Р.

1999-2011 рр. Науково-обгрунтована модифікація моделі галузевих стандартів вищої медичної освіти (професор Булах І.Є., 1999). Розробка (до 2004 р). та перегляд (2010-2011) стандартів за участю співробітників кафедри.

2002-2011 рр. Розробка систем комплексного управління якістю медичної освіти (співавтор – професор Булах І.Є.) та моніторингу якості медичної освіти (виконавець – доцент Мруга М.Р.). Наукові результати використовуються Міністерством охорони здоров’я України.

2004-2011 рр. Науково-методичний супровід реформування медичної освіти в Україні у контексті вимог Болонського процесу. Керівник НДР – професор Булах І.Є. Результати НДР впроваджені у систему вищої медичної освіти України з метою вдосконалення і наближення її до міжнародних вимог, входження її до Європейського освітнього простору, забезпечення якості підготовки медичних фахівців на рівні міжнародних стандартів.

2007 р. Дослідження структурно-функціональної моделі професійної компетентності майбутніх лікарів. Автор – доцент кафедри, к.п.н. Мруга М.Р.

З 2009 р . Наукове дослідження «Обґрунтування та інформаційне забезпечення розробки технологій та програм медичної профілактики на засадах доказової медицини» (спільно з кафедрою соціальної медицини та охорони здоров’я), де теоретично обґрунтовується концепція збереження та зміцнення здоров’я населення та підвищення якості медичної допомоги шляхом удосконалення методології розроблення програм і технологій профілактики в охороні здоров’я з використанням принципів та інформаційних ресурсів доказової медицини. Виконавець –доцент кафедрик.м.н.Пузанова О.Г.

З 2007 р . виконується дослідження прогностичної валідності інформатичних дисциплін на формування загальних предметних компетентностей майбутніх лікарів. В рамках дослідження створена математична модель прогнозу формування загальних предметних компетентностей майбутніх лікарів та визначена її корельованість з результатами вивчення інформатичних дисциплін. Виконавець –старший викладач кафедри Войтенко Л.П.

З 2008 р . проводиться дослідження по обґрунтуванню теоретичної моделі оцінювання інформаційної компетентності студентів у процесі вивчення інформатичних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу та вирішується задача експериментальної перевірки її впровадження в систему підготовки студентів-медиків. Виконавець –викладач кафедри Аліта О.С.

Результати досліджень опубліковані у провідних періодичних наукових виданнях України, Європи, США, Канади, доповідалися на науково-практичних та міжнародних конференціях.

2010-2013 рр. розроблено і науково обґрунтовано модель інформатичної компетентності лікаря як складової його загальної професійної компетентності та педагогічні технології її формування. Вдосконалено зміст та структуру компонентів інформатичної компетентності майбутнього лікаря для роботи у новому інформаційному суспільстві та з’ясовано способи інтегрування компонентів інформатичної компетентності – зокрема володіння принципами доказової медицини – у практичну діяльністю фахівців галузі охорони здоров’я. Практична цінність роботи полягає у розробці моделі інформатичної компетентності майбутнього лікаря, визначенні та апробації педагогічних технологій формування та вимірювання інформатичної компетентності та запровадження цих показників у систему моніторингу якості освіти.

2008-2012 рр. виконано дослідження щодо методичних засад конструювання змісту медичної інформатики у вищих медичних навчальних. Сконструйовано науково обґрунтований зміст дисципліни «Медична інформатика», на основі дуалістичного підходу до відповідності змісту дисципліни вимогам діючих галузевих стандартів вищої (медичної) освіти та змінності змісту під впливом стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційного суспільства.

Виконавець – доцент кафедри Войтенко Л.П.

З 2009 р .  виконано дослідження щодо формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення медичної інформатики. У межах дослідження конкретизовано та науково обґрунтувано сутність та структуру компетентності з опрацювання медико-біологічних даних, аргументувано значимість цієї компетентності для професійної діяльності майбутніх лікарів. Розроблено та науково обґрунтувати модель формування у майбутніх лікарів досліджуваної компетентності у процесі вивчення медичної інформатики.

Виконавець – старший викладач кафедри Кривенко І.П.

З 2013 р. розробляється і науково обґрунтовується модель створення інтерактивних підручників засобами i – teach технологій та з’ясовується вплив використання інтерактивних підручників на підвищення ефективності навчання майбутнього лікаря при викладанні дисципліни «Медична інформатика».