НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №2

Співробітники

 

 

dsc_6798

Мостбауер Галина Володимирівна

З 2016 року по вересень 2017 року виконувала обов’язки завідувача кафедри, а з вересня 2017 року – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університете імені О.О. Богомольця, доцент, кандидат медичних наук.

У 1984 р. закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». В 1991-1993 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Кардіологія» на кафедрі госпітальної терапії №1 Київського медичного інституту. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Імунні та вільнорадикальні процеси при гострому інфаркті міокарда з різним клінічним перебігом».

Сфера наукових інтересів: захворювання серцево-судинної системи, зокрема, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Кардіологія». Проводить лікувально-консультативну роботу у відділеннях кардіоревматологічного корпусу Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Автор 100 друкованих праць, 2 патентів, 1 раціоналізаторської пропозиції, є співавтором 2 навчальних посібників та підручника в двох томах “Internal Medicine”, 20 типових і 29 робочих навчальних програм.

Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України, член Апробаційної Ради «Загальні питання внутрішніх хвороб» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

За досягнуті успіхи у 2008 р. нагороджена Подякою від Київського міського голови, у 2013 р. – Почесною грамотою Ради Київської міської профспілки  працівників охорони здоров’я та  Подякою МОЗ України, у 2016 р. – Подякою МОН України, у 2017 році – Грамотою Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 


Руденко Юлія Володимирівна

Професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, доктор медичних наук.

Закінчила Волгоградський державний медичний інститут у 1987 р.

Захистила кандидатську дисертацію у 2009 р. на тему «Порушення перфузії міокарда після первинних коронарних втручань в хворих з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST»

Докторантура 2014-2016 рр. НМУ імені О.О. Богомольця. у У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до оптимізації контролю офісного і домашнього артеріального тиску та зниження його варіабельності в хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією»

Наукові інтереси: гострий коронарний синдром, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, методи серцево-судинної візуалізації

Лікар-кардіолог вищої категорії

Є автором і співавтором понад 120 друкованих статей і тез, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій:

Внутрішня медицина: Підручник: У 3 т. – Т.2. За ред. проф. К.М. Амосової.К.: Медицина, 2009.

К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. Практикум з внутрішньої медицини : навчальний посібник . Видання 2-е оновлене та доповнене/— К. : Український медичний вісник, 2012. — 416 с. ISBN 978-966-2332-09-4

Внутрішня медицина = Internal medicine : textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. – 408 p. ISBN 978-966-382-733-9.

Мішалов В.Г., Амосова К.М., Лещишин І.М., Маркулан Л.Ю., Руденко Ю.В., Бик П.Л Лікування та профілактика гострих ерозивно-виразкових гастродуоденальних кровотеч у хворих на інфаркт міокарда

Членство в професійних асоціаціях:

Acute Cardiovascular Care Association ESC Regular Membership,

Heart Failure Association ESC Regular Membership;

Council for Cardiology Practice Regular Membership (ESC ID 252406)

 

 

 


Нішкумай Ольга Іванівна

Професор кафедри внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук. Закінчила Луганський державний медичний університет в 1997 році. З 1999 р. працювала на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб ЛугДМУ на посаді асистента. З 2003 по 2010 рр. по праціювала на посаді доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2010 по 2014 рр. працювала доцентом, а з 09.06.2014 – працює  професором кафедри внутрішньої медицини з основами кардіоревматології ЛугДМУ. Очолювала Луганський науково-медичний центр діагностики та лікування остеопорозу. З 01.10.2014 працює на посаді доцента , з червня 2019 р – професора кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію ”Клініко-патогенетичні особливості розвитку захворювань печінки у гірників глибоких вугільних шахт Донбаса і шляхи їхньої профілактики” шифр 14.01.02-внутрішні хвороби (науковий керівник д.мед.н., проф. Плоткін В.Я.). У 2011 захистила докторську дисертацію “Ішемічна хвороба серця та системний остеопороз в жінок у постменопаузальному періоді: клініко-патогенетичні особливості, діагностика, лікування” (наукові консультанти: д.мед.н., проф. Поворознюк В.В., д.мед.н., проф. Іванова Л.М.).

Основні напрямки науково-практичної роботи та сфера наукових інтересів – кардіологія, ревматологія.

Має 171 друковану роботу (в тому числі, у країнах дальнього зарубіжжя), є співавтором 2 методичних посібників, 3 монографій. Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «терапія», І категорію з кардіології. h-індекс 3, і-10 індекс 1 (Scholar.google.com.ua)

Членство в професійних асоціаціях

– з 2008 р – член міжнародної Асоціації вивчення Болі (IASP International Association for the Study of Pain),

– з 2009 г-член Української Асоціації остеопорозу.

– з 2014 р – член Європейського товариства кардіологів (ESC – European Society of Cardiology, European Preventive Cardiology).

 

 

 


Джус Марта Борисівна

Професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, доктор медичних наук.

У 1993 закінчила Львівський медичний інститут ордена Дружби Народів.

Аспірантура 1993-1997 р.р. Львівського медичного інституту: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю клінічна імунологія «Хвороба Рейтера: імунологічні механізми розвитку та особливості діагностики».

Докторантура 2015-2019 р.р. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія. «Клініко-патогенетичне обґрунтування ведення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит від підліткового до дорослого віку».

Основні напрямки наукової діяльності: ЮІА у дорослому віці; ведення хворих з системними захворюваннями сполучної тканини та васкулітами; остеопороз та зменшення мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів з автоімунною патологією; саркопенія.

Проводить лікувально-консультативну роботу у І ревматологічному відділені в консультативній поліклініці Олександрівської клінічної лікарні та м.Києва.

Науковий керівник НДР: «Структурно-функціональні особливості  судин та міокарда, кісткової системи у хворих з ревматологічною патологією та захворюваннями серцево-судинної системи» (січень 2020-грудень 2022, № держреєстрації -0119U103915).

Автор 92 друкованих робіт, з них підручників, практикумів та навчальних посібників – 3, монографій – 5, методичних рекомендацій – 4.

Член національних та міжнародних організацій: член національного товариства ревматологів України, член національного товариства остеопорозу, Член Міжнародної асоціації жінок в ревматології AWIR, член Міжнародної педіатричної організації трайлів PRINTO

Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України, член Апробаційної Ради «Загальні питання внутрішніх хвороб» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

 


Андрєєв Євгеній Володимирович

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчив з відзнакою лікувальний факультет №2 Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця. Навчався в магістратурі на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. З 1997 р. працює асистентом кафедри госпітальної терапії №1, з 1 грудня 2004 р. на посаді доцента кафедри. З 1994 по 1995 р. працював дільничим лікарем-терапевтом ТМО Харківського р-ну за сумісництвом, з 1996 по 2003 р. працював за сумісництвом лікарем-кардіологом міського кардіологічного Центру. В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив різних b-адреноблокаторів на скоротливість міокарду лівого шлуночка та його вегетативне забезпечення у хворих з коронарогенною серцевою недостатністю». За останні 5 років опублікована 21 наукова стаття. Керував студентським науковим гуртком на кафедрі внутрішньої медицини №2. З 2006 р. відповідає за проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів на кафедрі. Виконує сучасні клінічні та лабораторно-інструментальні методи дослідження. Займається консультативною та лікувальною роботою у відділенні реабілітації Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.

 

 

 

 

Зайцева Оксана Євгенівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

Закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут в 1986 році. З 1986 по 2004 роки працювала в клініках міста Донецька. З 2004 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб та сімейної медицини ДонНМУ. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Застосування гіпобаротерапії в комплексному лікуванні запальних захворювань матки та придатків у жінок з трубно-перитонеальним безпліддям». Автор 68 друкованих праць. Проводить консультативну роботу в кардіологічному відділенні Олександрівської лікарні. Сфера наукових інтересів: метаболічний синдром, неалкогольний стеатогепатит.

Публікації – 73

Підручник чи навчальний посібник або монографія: Актуальні проблеми внутрішніх хвороб:системний червоний вовчак: навчальний посібник/за ред проф.О.І.Дядика – Донецьк.- 2010.- 192 с.(з гриф МОЗ).

Пептичні та симптоматичні гастродуоденальні виразки: діагностика та лікування: навчальний посібник/ за ред. проф. О.І. Дядика. – Донецьк.- 2013.– 118 с. (з грифом МОЗ).

Артериальные гипертензии в современной клинической практике / за ред. проф. А.И Дядыка.- Киев.- 2014.– 318 с. (з грифом МОЗ)

 

 

Калініна Світлана Юхимівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. В 1983 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. З 1993 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1. З 2003 р. доцент кафедри госпітальної терапії з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Фармакологічний вплив фенкаролу та бікарфену на вміст біологічно активних речовин гістаміну та серотоніну у крові та тканинах при хронічних неспецифічних захворюваннях легенів». Вища лікарська категорія з гематології. Автор 63 друкованих праць, співавтор 3 монографій. Курує хворих в гематологічному відділенні №1 міського гематологічного центру клінічної лікарні №9. Проводить консультативну роботу  лікарнях м. Києва. Сфера наукових інтересів: гематологія, онкогематологія.

 

 

 

karasevska

Карасевська Тетяна Анатоліївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2, кандидат медичних наук.

У 2002 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». 2005-2008 роках навчалася в аспірантурі на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». У 2006 році отримала спеціалізацію лікаря ревматолога. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит», за спеціальністю «ревматологія». З 2016 року – вища кваліфікаційна категорія лікаря-ревматолога.

Наукові інтереси – стан кісткової тканини у ревматологічних хворих; оцінка серцево-судинного ризику у ревматологічних хворих; імунобіологічна терапія у ревматологічних хворих.

На базі І ревматологічного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва проводиться оцінка факторів ризику втрати кісткової тканини та антиостеопортичне лікування у ревматологічних хворих; здійснюється лікування імунобіологічними засобами та проводиться диспансерне спостереження хворих.

Більше 50 публікацій. Співавтор підручників: Internal medicine: Part 1: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M. A. Stanislavchuk and Professor V.K. Sierkova. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2019. – 408 p.
Internal medicine: Part 2: textbook for English-speaking students of higher medical schools / edited by Professor M.A. Stanislavchuk and Professor V. K. Sierkova. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2019. – 360 p.

Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри.

Член Української Асоціації остеопорозу,  Асоціації ревматологів України.

 

 

Карпович Лариса Георгіївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

Закінчила Київський медичний інститут у 1974 році за спеціальністю «Лікувальна справа».  Протягом 5 років працювала практичним лікарем.

З 1979р. працювала в групі клінічної кардіології  НДЛЦ при кафедрі госпітальної терапії №1 Київського медичного інституту. В 1985 році під керівництвом доктора мед.наук, член-кор. АМН, професора О.Й. Грицюка захистила кандидатську дисертацію на тему “Згортуюча і фібринолітична активність еритроцитів у хворих мінімальною активністю ревматизму”, з 1992 р. – вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Ревматологія». З 1993 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1, з 2004 р. -доцент кафедри госпітальної терапії №1 (зараз внутрішньої медицини №2), з 2006 р. – вчене звання доцента.

Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Ревматологія». Кількість друкованих робіт – 75. Коло наукових інтересів: ревматологія, кардіологія, коагулологія. Займається лікувально-консультативною роботою у відділеннях ревматології, кардіодиспансері Олександрівської клінічної лікарні.

 

 


Лазарєв Павло Олександрович

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

У 1981 році закінчив Кримський державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1982 року – лікар-інтерн відділення кардіології Феодосійської міськлікарні. Працював дільничним лікарем.

1982 – 1985 р.р. – кардіолог реанімаційного блоку інтенсивної терапії Феодосійської міської лікарні. З 1986 р. по 1988 р. – клінічна ординатура з кардіології на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. 1989 р. – старший лаборант, а потім асистент кафедри внутрішніх хвороб №2. У 1994 р. – захистив кандидатську дисертацію “Застосування гемосорбції, плазмаферезу та стрептодекази в лікуванні хворих на нестабільну стенокардію”

Лазарєв П.О у 1986 – 1996 р.р. працював у відділенні кардіологічної реанімації Жовтневої лікарні. З 1996 – по теперішній час – веде лікувальну роботу у другому інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Киева. З 1989 – лікар вищої категорії. Автор 84 наукових робіт.

Учасник ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії.

 

Лиманська Аліса Юріївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Київський медичний університет у 1992 р. З 1992 р -1994 р навчалася в клінічній ординатурі НДІ педіатрії, акушерства та гінекології. У 1999 р захистила дисертацію на тему «Системні захворювання сполучної тканини у вагітних». З 1999 р по 2015 р – старший науковий співробітник, а з 2015 по теперішній час – провідний науковий співробітник відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ НАМНУ». З 2017 р. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом.  Лікар-терапевт вищої категорії. Сфера наукових інтересів: автоімунні захворювання, особливості лікування  вагітних з  вродженими та набутими вадами серця, з онкологічною, гастроентерологічною, кардіальною патологією, з захворюваннями нирок  та дихальної системи. З 2000 р по теперішній час – консультант санітарної авіації МОЗ України. Автор більше 50 наукових праць, здебільшого у виданнях, що входять до міжнародної номенклатурної бази. Має 4 патенти.

 

 

 

 

 

Прудкий Ігорь Васильович

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця в 1989 році. Захистив кандидатську дисертацію в 1997 році на тему „Використання суфану для лікування гострої лівошлуночкової недостатності у хворих на інфаркт міокарда”. З 1992 по 1996 р.р. асистент кафедри, з 1996 року – доцент. Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка кафедри. Автор більше 80 друкованих праць, 3 деклараційних патентів. Лікар-кардіолог вищої категорії. Проводить лікувально-консультативну роботу в відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м.Києва. Наукові інтереси: невідкладна кардіологія. Членство в професійних організаціях: асоційований член ESC ID: 388690

 

 

 

Царалунга Віра Миколаївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила у 1993 році Український державний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1995-1998 роках працювала лікарем-гематологом у міської клінічної лікарні № 25 (9) м. Києва. У 1998-2004 роках – лікар-терапевт в поліклініці №2 Подільського району м. Києва. З 2005 року – асистент кафедри госпітальної терапії №1 НМУ, з 2017 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Залізодефіцитна анемія у хворих з хронічною серцевою недостатністю і ефективність її корекції за допомогою пероральної феротерапії». Лікар вищої категорії за спеціальностю «кардіологія», першої категорії за спеціальностю «гастроентерологія» і «терапія». Автор 19 друкованих праць. Проводить лікувально-консультативну роботу у клініці гастроентерології Головного військово-медичного клінічного центру «Головний віськовий клінічний госпіталь» МО України.

 

 


Береза Наталія Володимирівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

У 1996 р. з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 1996 – 1998 р.р. навчалась у магістратурі за спеціальністю внутрішні хвороби на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ і 1998 р. отримала диплом з відзнакою про присвоєння наукового ступеня магістра медицини. Одночасно з навчанням у магістратурі працювала лікарем-інтерном інфарктного відділення №1 та відділення хронічної коронарної патології Центральної міської клінічної лікарні м. Києва.

1998 – 2000 р.р. – лікар–кардіолог швидкої та невідкладної медичної допомоги інфарктного відділення № 1 ЦМКЛ.

З 2000 р. по теперешній час – асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ.

У 2001 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет і отримала вищу освіту зі спеціальності “Мова та література (англійська мова)”.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Цитопротекторна терапія координаційними сполуками аденозинтрифосфату у комплексному лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію та ішемічну хворобу серця” за фахом “кардіологія”.

Володіє трьома мовами: українською, англійською і російською і викладає українською і англійською.

Одночасно з педагогічною роботою веде хворих в I інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Автор та співавтор понад 30 друкованих праць, методичних рекомендацій, 1 підручника для студентів англомовної форми навчання, 1 монографії та 1-го патенту на винахід.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “кардіологія”.

Наукові інтереси: гострі та хронічні форми ішемічної хвороби серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність.

Нагороджена грамотою-подякою голови Київської міської державної адміністрації за вагомі здобутки у професійній діяльності (2018 ).

 

 

 

beiko

Бондарєва Олена  Олександрівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ. В 2007 р. закінчила Луганський державний медичний університет. В 2009 р. закінчила інтернатуру за спеціалізацією «внутрішні хвороби». З 2009 р. по 2014 р. працювала на кафедрі внутрішньої медицини факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету. З 2017 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. II лікарська категорія з терапії. Має 15 друкованих наукових праць. Займається лікувальною роботою в загальнотерапевтичній клініці Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Працює над кандидатською дисертацією. Наукові інтереси: внутрішня медицина.

 

 

 


Василенко Ольга Володимирівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. В 2010 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». З 2013 року асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фенотипи хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Клінічне та діагностичне значення», за спеціальністю «кардіологія». Лікувальну роботу проводить у відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Лікар першої категорії зі спеціальності «кардіологія». Автор та співавтор більше 20 друкованих праць, методичних рекомендацій. Сфера наукових інтересів: ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність.

 

 

 

 

gonchar

Гончар Катерина Євгенівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук. Завідуюча відділенням клінічної пульмонології Київської міської клінічної лікарні №17, вища лікарська кваліфікаційна категорія, член міської експертної пульмонологічної комісії..

 

 

 

 

 

dyachenko

Дяченко Віктор Вікторович.

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук.

Начальник клініки пульмонології НВМКЦ “ГВКГ” – полковник медичної служби. Закінчив Військово-медичну академію у м. Санкт-Петербурзі в 1992 р. з відзнакою. В 1992-1995 рр. проходив службу на посаді начальника медичного пункту військової частини. В 1995-1998 рр. навчався в ад’юнктурі УВМА, після чого протягом 2-х років працював викладачем на кафедрі військової терапії. З 2000 р. – начальник відділення (потім – клініки) пульмонології. Дисертація присвячена деяким особливостям перебігу хвороб органів дихання у військовослужбовців та принципам організації пульмонологічної допомоги в Збройних Силах. Лікар вищої категорії. Пройшов спеціалізацію по терапії, пульмонології, онкології, УЗД. Регулярно публікується в провідних фахових виданнях. Автор більше 20 наукових праць.

 

 

 

kovtun

Ковтун Євген Анатолійович

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ.

1996-2000р. навчався у Київському медичному училищі №1 – спеціальність фельдшер.

У 2008р. закінчив медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2008-2010 р. НМАПО ім. Шупіка – інтернатура з медицини невідкладних станів.

У 2010 р. – НМУ імені О.О. Богомольця – спеціалізація з кардіології.

Досвід роботи: лікар-кардіолог, II кваліфікаційна категорія, стаж роботи 9 років (2,5р. – спеціалізована кардіо-реанімаційна бригада, 7 р.- лікар-кардіолог блоку інтенсивної терапії інфарктного відділення №2 Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.

Лікар медицини невідкладних станів, 2 кваліфікаційна категорія, стаж роботи 9 років (Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відділення №14).

З 2016 року асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

Виконує наукову роботу з кардіології.

 

 

Кулик Мирослава Сергіївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2013 р. У минулому член Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, куратор терапевтичного гуртка, секретар секцій міжнародних конференцій, неодноразовий доповідач на науково-практичних конференціях студентів та молодих вчених, переможець міжнародних конгресів. Пройшла спеціалізацію за спеціальністю  «Ревматологія» на кафедрі «Терапії і ревматології» НМАПО імені П.Л. Шупика в 2016 році. Працювала в поліклініці Олександрівської клінічної лікарні м.Києва лікарем-терапевтом у 2015-2016 рр. У 2016-2018 рр. працювала лікарем-ревматологом в «Клініці сучасної ревматології», продовжує працювати в приватній клініці м.Біла Церква. В 2017 році відвідала міжнародний конгрес «Локальна терапія в ревматології» з практичними навичками (курси «УЗД суглобів») в м.Прага, Чехія. Володіє технікою внутрішньосуглобих, параартикулярних маніпуляцій. Має 25 друкованих наукових робіт. Вільно володіє українською, російською, англійською мовами. Науковий інтерес: імунобіологічна терапія в лікуванні ревматологічних хворих, сучасні проблеми діагностики та лікування в ревматології.

 

 

 

Москаленко Юлія Михайлівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2008 році з відзнакою закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2008 по 2010 р. р. навчалась в інтернатурі за фахом загальна практика-сімейна медицина на кафедрі загальної практики (сімейна медицина) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2010 р. присвоєно звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю лікар загальної практики – сімейний лікар.

З 2010 по 2017 р. р навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Працювала у відділенні кардіологічної реанімації та ІІ інфарктному відділенні.

У 2018 р. – спеціалізація за фахом «кардіологія» в НМАПО імені П.Л. Шупика.

З 2018 року працює на кафедрі асистентом.

З 2018 року працює лікарем-кардіологом у пульмонологічному відділенні ГВКШ.

 

 

 


Рокита Оксана Ігорівна

Рокита О.І , к.мед.н, в 1997 р. закінчила Львівський державний медичний університет. Дванадцять років працювала лікарем кардіологом Олександрівської клінічної лікарні. З 2010 асистент кафедри внутрішньої медицини №2. Захистила дисертацію на тему: «Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда». Автор 18 наукових статей, 1 патенту,  брала участь у написанні «Практикум з внутрішньої медицини» (навчальний посібник), «Internal medicine» (Textbook for English-speaking students of higher medical educational establishments).

На кафедрі відповідає за навчально-методичну роботу студентів 4-5 курсів.

 

 


Сиченко Юрій Олександрович

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук. Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2005 р. за спеціальністю лікувальна справа. У 2005 – 2007 р.р. навчався у магістратурі на кафедрі сімейної медицини НМУ. Закінчив клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2009 р. З 2008 р. – лікар відділення кардіологічної реанімації, а з 2014 р. завідувач відділення кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “кардіологія”. З 2010 р. працює, за сумісництвом, асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2018 році захистив  кандидатську дисертацію на тему: «Реперфузійна терапія у різних категорій хворих гострим коронарним синдромом з підйомом ST і стратифікація остаточного ризику». Автор та співавтор більше 30 друкованих праць та тез доповідей в наукових журналах та на національних та міжнародних конференціях. Сфера наукових інтересів – невідкладні стани в кардіології.

 

 

 

 

 

 


Черняєва Катерина Ігорівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, аспірант кафедри. У 2005 році закінчила з відзнакою Донецький медичний ліцей, в 2011 році закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького з відзнакою. З 2011 по 2013 рік навчалася в інтернатурі та магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, захистила магістерську роботу на тему: «Шлуночкові порушення ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю». З 2013 по 2014 рік працювала старшим лаборантом кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, лікарем-ординатором терапевтичного відділення ЦМКЛ №1 м.Донецька. З вересня 2014 працює  асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. Аспірантура – кафедра внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця 2015-2019 рр. Тема кандидатської дисертації «Коморбідність та структурно-функціональні особливості міокарда у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка». Автор 25 наукових робіт. Наукові інтереси: гостра та хронічна серцева недостатність, ІХС, ФП. Членство в професійних асоціаціях: ЄТК Асоціація серцевої недостатності – регулярне членство. Є майстром спорту України зі спортивної аеробіки.

 

 

 


Шевчук Михайло Іванович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут у 1977 році. З 1977 по 1979 рр. навчався у клінічній ординатурі за спеціальністю «кардіологія» в Українському НДІ кардіології ім. акад. М.І. Стражеска.

Там же працював з 1979 по 1981 рр.

З 1981 по теперішній час працює на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

Шишкіна Наталія Вячеславівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук.

У 2012 році з відзнакою закінчила медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Під час навчання в Університеті була старостою студентського наукового гуртка на кафедрі внутрішньої медицини №2 та членом СНТ імені О.А. Киселя. У 2012-2014 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №2, проходила інтернатуру за спеціальністю «внутрішні хвороби» на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. У 2014 році захистила з оцінкою «відмінно» науково-кваліфікаційну роботу на здобуття наукового ступеня магістра медицини за темою «Порівняльна оцінка змін показників брахіального і центрального артеріального тиску та швидкості пульсової хвилі у різних категорій хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни показників пульсової хвилі та шлуночково-артеріальної взаємодії у різних категорій хворих з артеріальною гіпертензією». Має більше 20 друкованих робіт та тез доповідей в наукових журналах та на всеукраїнських та міжнародних конференціях.