НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оперативної хірургії та топографічної анатомії

Виховна робота

 

 

Відповідальний співробітник – доцент Первак Ігор Леонідович

nmuosta@gmail.com

Важливою напрямком фахової підготовки спеціалістів на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії НМУ, у відповідності з державними вимогами щодо гуманітаризації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, є виховання студентів у напрямках: формування основ наукового світогляду, виховання свідомості і громадської активності, високих морально-етичних якостей, свідомої дисципліни і культури поведінки, виховання свідомого відношення до навчання, розвиток пізнавальної активності, формування правосвідомості і виховання громадянської відповідальності, прищеплення політико-правової та національної культури, виховання естетичної культури і всебічний розвиток здібностей майбутнього лікаря, розвиток широкого культурного кругозору студента.

Комплексний підхід до виховання у процесі навчання передбачає цілісний учбово-виховний процес (його задачі, зміст, форми і методи, особові впливи викладачів, учбово-матеріальні і морально-психологічні умови навчання, способи і прийоми контролю за ефективністю навчання і ін.), що забезпечує досягнення головної мети виховання – всебічного і гармонійного розвитку особистості, органічного поєднання фахової підготовки з формуванням високої культури лікаря.

Особливістю виховної роботи із студентами-медиками, особливо з огляду на значну кількість іноземних громадян, є індивідуальний підхід до досить нерівномірних ідейно-світоглядних переконань, моральних, етичних, трудових, естетичних і фізичних якостей студентів, що безумовно впливає на виховний процес, в якому акцент робиться на формування здібностей, здатності самостійного вибору та активній позиції у будь-якій сфері діяльності, розвитку та захисту загальнолюдських моральних та національно-духовних цінностей, високої відповідальності за свій особистий вибір, культури міжособистісних стосунків та спілкування.

Виховна робота на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії НМУ проводиться в трьох взаємопов’язаних напрямках, які забезпечуються викладачами кафедри:

  • шляхом виховання студентів під час аудиторних форм вивчення дисциплін «Клінічна анатомія та оперативна хірургія»,
  • шляхом виховної роботи із студентами в позааудиторний час.
  • шляхом демократизація та відкритості навчального і трудового процесу на кафедрі

Особливу роль у навчально-виховному процесі на кафедрі відіграють особисті якості викладачів кафедри, їх загальна культура, фахова майстерність і професійні здібності, здатність творчо реагувати на ситуації взаємин, прогнозувати наслідки і адекватно підходити до розв’язання навчально-виховних і життєвих проблем. Фахова, високоморальна і дружня атмосфера в колективі викладачів і студентів, відповідальне ставлення до навчання, єдність вимог і висока культура викладацької праці, відсутність формалізму в навчанні, додержання норм етикету спілкування, висока вимогливість і витримка відіграють велику роль у повсякденній виховній роботі, суттєво впливають на особистість майбутнього лікаря, формують у студентів культуру міжособистих взаємин і професійної діяльності, стають прикладом професійного навчання і постійного підвищення кваліфікації, впливають на формування фахового мислення і здатності використовувати набуті знання, оперувати ними у практичній діяльності.

Перший напрямок виховної роботи на аудиторних заняттях складається з виховання вміння спілкуватися і домовлятися, виходячи з загальнолюдських цінностей та з урахуванням особливостей національної ментальності, традицій і навичок лікувальної практики України та інших країн. Важливим елементом виховання такого підходу є широке застосування методів самостійної роботи на заняттях.

Підвищення питомої ваги самостійних завдань, введення елементів дослідницької діяльності, максимальне наближення навчальних завдань до реальної лікарської практичної роботи, застосування інтерактивних методів навчання сприяють розвитку у студентів творчого підходу до справи, уміння раціоналізувати працю, формують уміння проявляти наполегливість в навчанні і праці, виховують здатність до взаємоперевірки і контролю виконаних робіт тощо. Для створення мотиваційного компоненту навчання і розвитку пізнавальних інтересів студентів застосовуються методи пізнавальних і ділових ігор, ситуаційних задач, методи порівняння наукових і житейських фактів, методи ситуаційних завдань з реальної хірургічної практики. Навчально-виховний процес при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін будується не тільки на основі методів передачі інформації, її запам’ятовування, відтворення і контролю за допомогою зворотного зв’язку, але і на широкому використанні прийомів і методів впливу на пам`ять, на мислення студента, на його відчуття, що викликає переживання радості, гніву, болю, здивування, співчуття.

Виховний вплив аудиторних занять залежить не тільки від методів, але і від форм організації навчання. Поєднання загальних, групових і індивідуальних форм навчання, що практикується на практичних заняттях кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії НМУ, дозволяє підсилити виховуючий вплив змісту навчання на кожного студента з урахуванням його особливостей. Неоціниме значення в цій справі мають такі форми організації навчання як зустрічі на заняттях або в позааудиторний час

Другий напрямок виховної роботи – позааудиторна виховна робота, включає роботу наукового студентського гуртка, навчальні та наукові контакти з відомими фахівцями, представниками медичних та фармакологічних структур. Важливим елементом виховної роботи є представництво студентів-гуртківців кафедри на олімпіадах, конференціях, конкурсах.

З метою естетичного та патріотичного виховання викладачі проводять бесіди із студентами, які заохочують їх до більш поглибленого вивчення історії – свого фаху, свого рідного міста, історії Києва та регіонів.

Викладачі кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії НМУ регулярно відвідують разом зі студентами пам’ятні місця та музеї міста Києва та України, спілкуються зі студентами під час навчання і в позааудиторний час, намагаються бути в курсі їх потреб та вимог, життєвих проблем та допомагають ці проблеми вирішувати.

Третім напрямком виховного процесу є подальша демократизація та відкритість навчального і трудового процесу на кафедрі, чому сприяє впровадження студентського самоврядування, регулярне позааудиторне спілкування з студентами, на яких аналізуються проблеми, що виникають в навчальному процесі і пропонуються шляхи їх вирішення з урахуванням вимог викладачів та потреб студентів. На підставі пропозицій студентів та аналізу результатів навчання (атестації, контрольних занять) затверджуються заходи щодо поліпшення відвідування занять та рівня фахової підготовки студентів, вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу, розробляються плани виховної роботи.