НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оперативної хірургії та топографічної анатомії

Видавнича діяльність

 

І. Підручники

 

 

 

 1. Ахтемійчук Ю.Т., Вовк Ю.Н., Дорошенко С.В., Кобзар О.Б., Ковальский М.П., Первак І.Л., Півторак В.І., Прокопець К.О., Радомська Н.Ю., Радомський А.А., Пархоменко М.В., Хворостяна Т.Т. Оперативна хірургія і топографічна анатомія/ Під ред. М.П.Ковальського. 4-е вид., випр. – К.: ВСВ “Медицина”, 2018. – 504 с. + 40 с. кольор. вкл.

Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:

 • високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 – кольорові), використання логічних схем і таблиць;
 • наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі “Крок”. Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленість студентів у опануванні підручника;
 • наявність розділів із трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах;
 • структурованість тексту й ілюстрацій.

 

Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло). Українські еквіваленти наведено за виданням “Міжнародна анатомічна номенклатура” (автори I.I. Бобрик, В.Г. Ковешніков). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування.

У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників й атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації.
Для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів-інтернів, лікарів хірургічного профілю.

 

2. Ахтемийчук Ю.Т., Вовк Ю.Н., Дорошенко С.В., Кобзарь А.Б., Ковальский М.П., Первак И.Л., Пивторак В.И., Прокопец К.О., Радомская Н.Ю., Радомский А.А., Пархоменко М.В., Хворостяная Т.Т. Оперативная хирургия и топографическая анатомия/ Под ред. М.П.Ковальского. – Киев: ВСИ «Медицина», 2012. – 506 с.

Учебник создан с учетом рекомендаций МОН и М3 Украины. Названия анатомических элементов соответствуют Международной анатомической номенклатуре (Сан-Паулу, 1997). Преобладают в основном русские термины, латинские указаны при первом упоминании.

В учебнике приведены модифицированные рисунки из классических анатомических и топографо-анатомических учебников и атласов, значительная часть взята из предыдущих изданий; также имеются оригинальные иллюстрации.

Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, интернов и врачей хирургического профиля.

 

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: підручник / Півторак В.І., Проніна О.М., Вовк Ю. М., Гнатюк М. С, Антіпов М. В., Ахтемійчук Ю. Т., Білич А. М., Дуденко В. Г., Кобзар О. Б., Костить Г. Я., Масна 3.3., Половик О. Ю., Попов О. Г., Попович Ю. І., Топка Е.Г., Фочіннх Т. А., Черняк В. А.; за ред. професорів: В. І. Півторака, О. М. Проніної. – Вінниця: Нова Книга, 2016. 312 с.

Підручник створено у відповідності до нової навчальної програми для стоматологічних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особливу увагу акцентовано на щелепо-лицеву хірургію та оперативну стоматологію. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010).

Для студентів-стоматологів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і молодих спеціалістів, які розпочинають самостійну роботу та підвищують кваліфікацію.

.

 1. Черняк В.А., Шевченко О.О., Кобзар О.Б. та інші, всього 8 осіб «Топографічна анатомія» (для студентів медичного факультету, модуль 3, дисципліна «Анатомія людини») Підручник [Електронний ресурс] / [В.А. Черняк, О.О. Шевченко, О.Б. Кобзар та ін.] // Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії. – 2017.

ttps://drive.google.com/file/d/1SosruEOAKwW0zutNnvGOMjNIXVokOi3I/view?usp=sharing

У підручнику, підготовленому колективом кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, в традиційній формі викладено основні топографо-анатомічні поняття: голотопія, скелето- і синтопія органів, їх кровопостачання, іннервація, лімфо- відтік, принципи і техніка класичних і сучасних хірургічних операцій.

Для студентів медичних вишів.

 

 1. Selivanov S., Selivanova O., Jebelenko J. Topographical anatomy textbook to the practical lessons of the course «human anatomy» ForModule III«Topographic anatomy of the head, neck and trunk» Підручник [Електронний ресурс] / [K.Prokopets, S.Selivanov, O.Selivanova et al.] // Bogomolets NMU, Department of operative surgery and topographic anatomy. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/file/d/1S51ThxIX6KskRwD0hOIh4BnJuU6oRgjZ/view?usp=sharing У посібнику, підготовленому колективом кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, викладено основні анатомічні поняття, розглянуті питання відповідають тематичному плану. Для студентів медичних вишів.

 

 

ІІ. Посібники

 

 

1.Півторак В.І., Кобзар О.Б., Шевчук Ю.Г. Короткий курс топографічної анатомії та оперативної хірургії. – К.: 2016.  224с.

Посібник підготовлений у відповідності з новою навчальною програмою. Мета посібника – на основі знань клінічної анатомії підготувати висококваліфікованого фахівця. Розглянуто питання будови тіла та класичні оперативні втручання. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010).

Рекомендується для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і молодих спеціалістів, які розпочинають самостійну роботу та підвищують кваліфікацію.

 

 

 1. Півторак В.І., Кобзар О.Б., Булько М.П., Костюк В.Г. Клінічна анатомія верхньої кінцівки Посібник. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 160с.

Посібник створено у відповідності до нової навчальної програми для медичних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особливу увагу автори звернули на топографо-анатомічне обґрунтування клінічних симптомів і синдромів при захворюваннях і травмах верхньої кінцівки.

Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням «Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)» за ред. В. Г. Черкасова (2010).

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів-травматологів і молодих спеціалістів, які розпочинають самостійну роботу та підвищують кваліфікацію.

 

 

 1. Півторак В.І., Кобзар О.Б., Шевчук Ю.Г. Короткий курс клінічної анатомії та оперативної хірургії. – Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2019. – 224с.

Посібник підготовлений у відповідності до нової навчальної програми. Мета посібника на основі знань клінічної анатомії підготувати висококваліфікованого фахівця. Розглянуто питання будови тіла та класичні оперативні втручання. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010).

Рекомендується для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і молодих спеціалістів, які розпочинають самостійну роботу та підвищують кваліфікацію.

 

 

 1. Шевченко О.О., Левон М.М. Анатомія людини в тестових завданнях. Навчальний посібник. – К.: Видавництво «Олімпійська література», 2016. – 376 с.

Посібник містить тестові завдання з кожного розділу навчальної дисципліни «Анатомія людини» відповідно до навчальної програми для вищих навчальних закладів, які готують фахівців для сфери фізичної культури і спорту.

Тестові завдання різного ступеня складності дозволяють створити варіанти завдань для контролю початкового та кінцевого рівнів знань.

Рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації спортивного та біологічного профілю.

 

 

 1. Назар П.С., Котко Д.Н., Шевченко Е.А., Чабан Т.И., Левон М.М. Возрастные особенности двигательной активности – К.: ООО «Издательство «Сталь», 2014. 232 с.

В книге доступно излагаются функциональные изменения, происходящие в организме человека при старении. Во взаимосвязи с этими изменениями представлении динамика адапционных возможностей организма, реакции на физическую нагрузку нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Они должны быть учтены при построении программ занятий физической культурой, мероприятий восстановительного периода. Отражена роль физической активности как фактора, противодействующего старению и увеличивающего продолжительность жизни. Важным являється учет возрастного фактора в процессах утомления, перетренировки, перетренированности, отрицательных последствий различных видов спорта и их профилактики.

Книга представляет интерес как пособие для углубленного изучения возрастного аспекта физической активности студентами медицинских и спортивных вузов. Она необходима также тренерам, спортивным врачам и врачам лечебной и оздоровительной физкультуры для организации работы з длительно тренирующимися спортсменами, а также физических тренировок со здоровыми людьми различного возраста.

 

 

 1. Назар П.С., Шевченко О.О., Левон М.М. Пропедевтика внутрішньої медицини. Том 3. Загальна пульмонологія – К.: «Видавництво «Сталь», 2016. – 328 с.

У другому томі посібника із серії багатотомника «Пропедевтика внутрішньої медицини» описано анатомо-фізіологічні особливості системи органів дихання, методи дослідження, а також викладено синдроми, симптоматику основних нозологічних форм та загальні принципи лікування хворих. Особлива увага приділяється об’єктивним методам дослідження хворих за умови патології системи дихання і принципам синдромного аналізу, що дозволяє вільно орієнтуватися у різноманітті клінічних симптомів.

Призначається для лікарів-терапевтів, пульмонологів, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів.

 

 1. Назар П.С., Шевченко О.О. Прикладна імунологія. Навчальний посібник/ П.С. Назар, О.О. Шевченко К.: ТОВ Видавництво «Сталь», 2013. 625 с.

Посібник «Прикладна імунологія» написано з традиційних позицій класичної інтерністики. У посібнику описані механізми функціонування та регуляції імунних процесів в нормі та патології. Запропонований посібник сприятиме кращому розумінню патогенетичних механізмів захворювань, в основі яких лежать порушення імунного гомеостазу, що розкриє перспективи для розширення арсеналу терапевтичних можливостей.

Посібник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів та практикуючих лікарів різних спеціальностей, а також може бути корисним для широкого кола спеціалістів медико-біологічного спрямування.

 

 

 1. Назар П. С., Шевченко О.О., Гусєв Т.П. Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту. – К.: Олімп. л-ра, 2013. – 328 с.: іл., табл. –Бібліогр.: С. 324-326.

У навчальному посібнику викладено сучасні дані з основ адаптації і спортивного тренування, функціонального стану серцево-судинної, бронхолегеневої, м’язової систем в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження, тренувальних впливів, екстремальних, пограничних та патологічних станів. Висвітлено ендокринологічні аспекти спортивної діяльності, дано оцінку фізичної працездатності, розглянуто деякі методичні підходи до проведення допінг-контролю низькомолекулярних сполук у спортсменів, наведено фізіологічні та біохіохімічні основи тренування жінок, невідкладні стани та першу долікарську допомогу при них.

Для викладачів та студентів ВНЗ спортивного профілю, а також студентів медичних ВНЗ та біологічних факультетів університетів.

 

 1. Прокопець К.О. Educational and methodical materials for performance of self-work and students’ knowledge control to the practical lessons of the course «human anatomy»ForModule III «Topographic anatomy of the head, neck and trunk» – Навчальний посібник [Електронний ресурс] / [K.Prokopets] // Bogomolets NMU, Department of operative surgery and topographic anatomy. – 2017. Режим доступу до ресурсу:

https://drive.google.com/file/d/1STPbGVD1edU863CmKuEoo9jqsnEPNYy9/view?usp=sharing

 

 1. Прокопець К.О. Навчально-методичні матеріали для виконання самостійної роботи та контролю знань студентів на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії («анатомія людини», медичний факультет) навчальний посібник[Електронний ресурс] / [К.О.Прокопець] // Національний Медичний Університет імені О.О.Богомольця, Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії. – 2017.

Режим доступу до ресурсу:

https://drive.google.com/file/d/1SmdaCOjPD6pNzsF5rOA_Zhtkn5BpoSEh/view?usp

 

 

 1. ЕТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Москаленко В.Ф. академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.

Гульчій О.П.  – доктор медичних наук, професор.

Olle Soder – доктор філософії , професор Каролінського інституту (Королівство Швеції)

Tommy Linne доктор філософії, професор Каролінського інституту (Королівство Швеції)

Яворовський О.П. – член-кор. НАМН України, професор

Музиченко П.Ф. доктор медичних наук, професор, Заслужений раціоналізатор України

Єгоренков А.І. – кандидат педагогічних наук, доцент

Захарова Н.М. – кандидат медичних наук, доцент

Посібник адресований науковцям, організаторам медичних досліджень з використанням будь-яких біологічних матеріалів, членам комісії з питань етики, всім, хто цікавиться питаннями етики. Зміст видання спрямований на збереження високої якості організації наукових досліджень та відповідно до ефективного проходження  експертного оцінювання.

 

Монографії

 

 

1.Muzichenko P.F. Bioconstruction in traumatology. – Харків. – 2017. – 133с.

Суть монографії полягає у висвітленні наукових розробок, проведених в рамках дисертаційної роботи на звання кандидата медичних наук. У першій частині представлено літературний огляд на проблему металоостеоситезу.

У другій частині викладено хід розробки та всебічної апробації фіксаторів для накісного остеосинтезу,  автором яких є Музиченко Петро Федорович. Механічні характеристики конструкцій нового типу проходили спочатку  в Інституті механіки, Інституті проблем міцності, Інституті проблем лиття Національної Академії наук України.

У третьому розділі представлено результати  проведеної серії експериментів на 50 безпородних собаках в Київському інституті удосконалення лікарів,  Київському інституті травматології та ортопедії та Київському інституті експериментальної хірургії імені О.О. Шалімова. У 4 розділі представлено результати клінічного застосування фіксаторів конструкції Музиченка П.Ф. та підведено підсумок економічного здобутку від впровадження конструкції нового типу. Промисловий випуск фіксаторів системи «МЕТОСТ» було налагоджено на одному із заводів ВПК у м. Києві й вони поширювалися практично у всіх ортопедо-травматологічних відділеннях СРСР, а потім у державах СНД. За розробку, апробацію, промислове та клінічне впровадження Указам Президента України у 1991 році П.Ф. Музиченко був удостоєний почесного звання Заслужений раціоналізатор України.

 

Методичні рекомендації

 

 «ВВЕДЕННЯ В ОПЕРАТИВНУ ХІРУРГІЮ.  ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ ГОЛОВИ» П.Ф.Музиченко, В.А.Черняк, Н.М.Ергард

Розробка методичних вказівок відповідно до наказу ректора НМУ імені О.О.Богомольця від 17.01.2018 року №14 «Про заходи з удосконалення підготовки та проведення лекцій в НМУ».

У методичних рекомендаціях містяться основні вимоги до підготовки етапу лекцій та вимоги до структури лекцій, суть яких полягає в правильності обрання методики викладання лекційного матеріалу сучасному поколінню студентів, застосовуючи інтерактивну взаємодію із слухачами, що забезпечує не лише сконцентровану увагу у публіки на подання лектором матеріалу від початку до кінця читання лекції, але й збільшує мотивацію у студентів відвідувати кожну лекцію інтригуючого лектора.