НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оперативної хірургії та топографічної анатомії

Інформація для студентів

 

2020-2021 н.р.

Матеріали на окремому сайті кафедри

Графік консультацій осінь-зима 2020-2021

Розклад занять осігь-зима 2020-2021

Розподіл груп між викладачами осінь-зима 2020-2021

Тематичний та календарний план практичних занять

Навчальні програми

Перелік стандартизованих питань

Регламент ПК

Регламент практичних занять

 

 

 

Топографічна анатомія і оперативна хірургія посідає важливе місце в системі підготовки лікаря на межі теоретичних і клінічних дисциплін. Викладання вказаної дисципліни грунтується на характеристиці анатомічних відомостей щодо потреб клініки, особливо хірургії.

Метою вивчення оперативної хірургії та топографічної анатомії є засвоєння майбутніми лікарями конкретних знань з будови тіла людини, які становлять основу для правильного встановлення діагнозу і вибору оптимального методу лікування, створення у студентів навиків топографо-анатомічного обгрунтування оперативних доступів та прийомів, також засвоєння ними техніки цих втручань.

Методика підготовки до практичного заняття:

Спочатку прочитати тему заняття за підручником в цілому, щоб мати загальне уявлення про матеріал теми

Під час другого, більш поглибленого читання, зробити конспект, який віддзеркалює основний фактичний матеріал теми

Виписати в словник і вивчити латинські терміни і їх еквіваленти українською мовою за темою заняття

Розглянути в атласі і в підручнику на малюнках усі анатомічні структури і схеми оперативних втручань, які описані в матеріалі теми заняття

Доцільно сформулювати відповіді на питання з теми заняття, які зазначені в методичних розробках

Доцільно зробити малюнки або схеми, які допомагають опанувати фактичний матеріал

Намалювати схеми і малюнки будови різних анатомічних структур і оперативних втручань, які передбачені в методичних розробках під час самостійної роботи студента

На консультаціях, які проводять викладачі кафедри за графіком, студент може отримати відповіді на складні питання теми

Згідно з завданнями викладача студенти окремі питання з теми поглиблено вивчають за різними підручниками, посібниками, монографіями та використовують комп’ютерні технології

Окремі, найбільш складні і незрозумілі для студента питання можна задати викладачу на початку заняття або під час консультації

Під час лекції студент веде конспект і може отримати електронний варіант лекції (є на сайті), на підставі яких в подальшому готується до питань з лекційного матеріалу

На практичних заняттях вивчаються анатомічні структури і виконуються оперативні втручання (практичні навички) відповідно до питань, які зазначені в методичних рекомендаціях

Відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковим для кожного студента

Студент, який має пропуски практичних занять і лекцій, повинен відпрацювати їх за Графіком та Регламентом, що затверджені Кафедрою