НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Навчально-методична робота

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ ДЛЯ ФР – спец.227

 

Поряд із забезпеченням читання дисципліни «Основи психології та педагогіки»  (з 1994 р.)  на всіх факультетах і спеціальностях університету (як для вітчизняних, так і іноземних студентів) викладачі кафедри (з 2001 р.) читають курси усіх профільних медико-психологічних дисциплін, таких як: загальна психологія, історія психології, психологія спілкування, психологія конфлікту, вікова та педагогічна психологія, психологія особистості та індивідуальності,   експериментальна психологія та психодіагностика, соціальна психологія,  медична психологія, психологічне консультування, патопсихологія, психотерапія та ряд елективних курсів (за вибором): напрямки сучасної психології, деонтологія в медицині, психотренінг, психоаналіз, психологія життєвої кризи та вмирання, арт- та ігрова психотерапія та інші. Усі навчальні дисципліни, які читаються на кафедрі, мають професійну спрямованість.
Навчально-методична робота кафедри пов‘язана із вдосконаленням навчального процесу. За час існування медико-психологічного факультету спільними зусиллями викладачів кафедри розроблено нові навчальні програми, укладено та систематизовано лекційний матеріал, методичні рекомендації з усіх вищезазначених дисциплін як для студентів, так і для викладачів, які регулярно оновлюються. Все це вимагало творчого підходу, не зважаючи на зростаюче педагогічне навантаження. З цією метою, на кафедрі проводяться методичні семінари, і як наслідок – зростає педагогічна майстерність молодих викладачів, підвищується їх професійний рівень.
Щороку на кафедрі вводяться нові спецкурси та спецсемінари, які поглиблюють знання студентів з психологічних дисциплін. Серед них «Психологія спілкування», «Психологія емоцій», «Етичні проблеми в медицині», «Основи соціальної психології», «Психоаналіз» та інші, які є дуже популярними серед студентів не лише медико-психологічного факультету. Усі лекційні, семінарські, практичні заняття, СРС мають методичне забезпечення, фонд якого постійно поповнюється. Викладачами постійно розробляється та оновлюється завдання для контрольних робіт.
Велика увага на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів. Викладачі кафедри постійно удосконалюють її організацію. У робочих програмах виділені питання, що виносяться на самостійне опрацювання, вказана необхідна література. Контроль за самостійною роботою проводиться на практичних заняттях. Співробітниками кафедри застосовуються також такі форми контролю, як співбесіда, колоквіум, індивідуальні консультації тощо.
Значна увага приділяється також посиленню міжпредметних зв‘язків як між окремими дисциплінами всередині кафедри, так і між іншими кафедрами в структурі факультету. Внаслідок узгодження програм різних дисциплін ліквідовано дублювання окремих тем та теоретичних положень.
Важливою складовою у підготовці спеціалістів є написання ними курсових робіт. Їх виконання проводиться на основі заздалегідь розробленої і затвердженої кафедрою тематики, що орієнтує на поглиблення знань навчальних дисциплін, ґрунтується на актуальних проблемах сучасної науки, вироблення уміння самостійно працювати з літературою.  Щорічно викладачі кафедри керують написанням курсових робіт із загальної, вікової, соціальної, медичної та експериментальної психології, інших профільних дисциплін. Цим видом роботи охоплені студенти ІІ-V курсів медико-психологічного факультету. Тематика курсових робіт, що кожного року переглядається та оновлюється відповідає майбутній професійній діяльності студентів. Співробітниками кафедри розроблені методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт.
Навчальний план зі спеціальності «медична психологія» передбачає проходження студентами п‘яти виробничих практик.
З 2004 р., згідно з положенням про впровадження англомовного навчання в НМУ, кафедра активно розпочала навчання іноземних студентів англійською мовою, що зумовило розробку цілої концепції цього типу навчання та отримала відповідне методичне обґрунтування (за участю старшого викладача О.О. Лазуренко). Протягом цього періоду нею видано 3 навчально-методичні посібники з дисципліни “Основи психології. Основи педагогіки» (англійською мовою) для студентів стоматологічного та лікувальних  факультетів.
З 2005 р. відповідно до основних засад розвитку вищої медичної освіти України у контексті вимог Болонської декларації кафедрою було опрацьовано навчальні програми з дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» та «Психологія спілкування», а також «Основи соціальної психології» та «Етичні проблеми в медицині» на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розроблені та впроваджені у навчальний процес сучасні методичні матеріали. Зроблені кроки дозволили забезпечити необхідний рівень викладання дисциплін, розпочати створення нових навчальних посібників та наочних засобів, розробити їх електронні версії та комп‘ютерні програми контролю знань студентів з ряду дисциплін.
З 2010 р. на КМСОНП перейшли медико-психологічний, стоматологічний та фармацевтичний факультети НМУ імені О.О.Богомольця. Кафедра активно впроваджує розроблені типові програми з нормативних  та вибіркових дисциплін у навчальний процес.
Оновлено навчальні програми з психолого-педагогічних дисциплін, відповідно до нових навчальних планів, введено нові курси, зокрема «Генетична психологія», «Гендерна психологія», «Психологія девіантної поведінки», «Психологія самопізнання та саморегуляції», «Практикум формування професійних навичок», «Спеціальна психологія і дефектологія», «Психологія сім‘ї», «Психологія залежності», «Психологія менеджменту та бізнесу», «Психологічні особливості професійної діяльності» та ін.
Викладачі кафедри повністю оновили, доповнили і переробили навчальні програми з усіх дисциплін. Тільки за останні роки співробітниками кафедри було підготовлено і опубліковано 24 типові програми, розроблені на їх основі робочі програми та відповідні матеріали методичного забезпечення.
Так відбулося удосконалення навчального процесу і підвищення його ефективності. Зусилля викладачів кафедри були спрямовані, насамперед, на підвищення якості викладання матеріалу, розвиток пізнавальних інтересів студентів. З цією метою на заняттях застосовувались різноманітні методи та прийоми з досвіду викладачів, застосування активних методів навчання, використання наочності тощо.
Проблему впровадження сучасних технологій у навчання кафедра вважає однією з найосновніших.
Поруч з традиційними активно використовуються нові форми, методи та технології організації навчання з метою забезпечення належного рівня викладання матеріалу та знань студентів. Це передусім: об‘єктивність і науковість, удосконалення логічної структури курсів, посилення проблемності навчання, стимулювання самостійного мислення студентів,  аналіз конкретних психолого-педагогічних ситуацій, розв‘язання психологічних задач. Широко використовуються такі форми засвоєння матеріалу, як самостійна робота студентів, колоквіуми, тестові завдання, рольові ігри,  тренінги тощо. Все більшого значення набуває використання аудіо-відеотехніки, комплексних діагностичних методик,  комп‘ютеризація навчального процесу тощо.
Ефективна навчально-методична робота кафедри загальної і медичної психології та педагогіки можлива завдяки сучасному комп‘ютерному класу, що дає змогу інтенсифікувати навчальний процес і готувати майбутніх фахівців до роботи в умовах інформатизації освіти.
На кафедрі працює навчально-методичний семінар для викладачів з актуальних проблем теорії і практики навчання і виховання сучасної молоді. На засіданнях розглядаються питання про хід виконання навчального плану, поточну успішність студентів, причини невідвідування занять і неуспішності, заходи щодо покращення навчання.
Отже, традиції і досягнення, які має кафедра загальної і медичної психології в питаннях організації навчального процесу, його методичного забезпечення, поєднання досвіду і енергії співробітників дають можливість їй працювати продуктивно сьогодні і з оптимізмом дивитися у майбутнє.