НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №4

Історія кафедри

Кафедра гігієни харчування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця веде свій літопис з вересня 1935 року.

Створення профільної кафедри гігієни харчування відбулось у процесі розвитку створеного у 1930 році санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Інтенсивний розвиток санітарно-гігієнічної галузі обумовлював потребу в спеціалістах гігієнічного профілю, в тому числі, і гігієни харчування. У цей період практична система охорони здоров’я України характеризувалась широким розвитком мережі санітарно-епідеміологічних станцій, а також створенням науково-дослідних інститутів гігієни харчування (Одеса, Харків, Київ, Донецьк).

Викладання гігієни харчування студентам санітарно-гігієнічного факультету КМІ до створення самостійної кафедри велось колективом кафедри загальної гігієни.

Поллак Г.Ф.

Доцент Поллак Г.Ф.

Штат кафедри гігієни харчування, на момент створення, складався з трьох чоловік: завідувача кафедри доцента Г.Ф. Поллака і двох асистентів – Б.Л. Гордіна, І.П. Барченко. У січні 1936 р. кафедрі було надано нове приміщення в учбовому корпусі Університету імені Т.Г. Шевченка з 7 кімнат загальною площею 120 м2. Колектив кафедри проводив активну роботу по оснащенню учбового процесу необхідним обладнанням.

В учбово-методичному плані проводили активну роботу по розробці і апробації методики викладання основних тем курсу, формували розділи предмету.

Наукова робота викладачів кафедри у довоєнний період була спрямована на вирішення таких питань:

  1. Вивчення регенераційних процесів організму під впливом факторів харчування за допомогою тканинних культур (доцент Г.Ф. Поллак).
  2. Вивчення розповсюдженості харчових отруєнь з метою розробки і впровадження профілактичних заходів (ас. Б.Л. Гордін).
  3. Обґрунтування використання методики визначення окислювально-відновлювального потенціалу харчових продуктів як раннього показника їх псування (ас. І.П. Барченко).

Одним з аспектів наукової діяльності кафедри було вивчення закономірностей виникнення і розвитку харчових отруєнь. Внаслідок цих досліджень була розроблена і впроваджена в УРСР система профілактичних заходів.

Перед війною за матеріалами вищезазначених досліджень асистенти Б.Л. Гордін і І.П. Барченко захистили кандидатські дисертації.

Співробітники кафедри Г.Ф. Поллак і Б.Л. Гордін приймали активну участь в діяльності лабораторій інституту гігієни праці та інституту гігієни харчування у сумісній розробці актуальних питань гігієни харчування і проведенні наукових досліджень; публікують методичні роботи з організації проведення санітарно-харчового нагляду в Україні.

Творча праця співробітників кафедри була перервана Великою вітчизняною війною. З початком Великої вітчизняної війни і загрозою окупації Києва, санітарно-гігієнічний факультет в складі Київського медичного і нститут у евакуйовується спочатку в м. Харків, а згодом – у м. Челябінськ.

 

м. Челябінськ, будинок колишньої школи, в якому знаходився КМІ, вул. Комуни 35.

 

Підготовка профільних спеціалістів гігієнічного направлення призупинилась. В зв’язку з цим, керівництво вузу приймає рішення відносно створення єдиної кафедри гігієнічного профілю – кафедри загальної гігієни, яку очолив професор Баранник П.І. Штат об’єднаної кафедри був сформований з висококваліфікованих гігієністів профільних гігієнічних кафедр і співробітників науково-дослідних інститутів Києва. В її склад увійшли і вихованці кафедри гігієни харчування – завідувач кафедри гігієни харчування доцент Г.Ф. Поллак і асистент цієї ж кафедри І.П. Барченко.

Слід відзначити самовіддану наукову працю асистента кафедри І.П. Барченка. В умовах евакуації і величезного педагогічного навантаження, за науковою підтримкою професора П.І. Баранника, він готує і в 1943 році захищає кандидатську дисертацію “Окислительно-восстановительный потенциал как показатель порчи пищевых продуктов”.

Після реевакуації КМІ в серпні 1944 року, кафедра гігієни харчування була поновлена у складі КМІ. Завідувачем кафедри був назначений І.П. Барченко.

Умови роботи кафедри, особливо в перші повоєнні роки, були складними. Кафедра гігієни харчування, як і значна частина профільних кафедр, розміщувалась у пристосованих будівлях, не вистачало приміщень, підручників, наочних посібників. Не зважаючи на це, велась інтенсивна робота, в повній мірі проводились лабораторні заняття, передбачені учбовими програмами. Кафедри оснащувались новим обладнанням, апаратурою і приладами.

Поступово, з року в рік, покращується оснащення кафедри для проведення педагогічної роботи.

З 1953 року в штаті кафедри 7 співробітників.  Викладання проводиться

на VІІ та VІІІ семестрах. З впровадженням у 1960 році нового учбового плану, була збільшена кількість лекцій і практичних занять. Введено державний екзамен з гігієни харчування для студентів санітарно-гігієнічного факультету.

Івана Петровича Барченка дійсно можна вважати одним із фундаторів гігієни харчування. Він включив у програму викладання ряд нових розділів, а саме: основи раціонального харчування, експертизу основних продуктів харчування, гігієнічні вимоги до технології їх виробництва, вчення про харчові отруєння та інвазії.

Професор Барченко І.П.

Під керівництвом І.П. Барченка проводилась активна наукова робота: було захищено 6 дисертацій (одна докторська і 5 кандидатських). Основними напрямками наукових досліджень кафедри були такі: вивчення вітамінного і мінерального складів харчових продуктів і харчових раціонів з метою обґрунтування раціонального харчування населення; вивчення можливості використання окремих вітамінів і мінеральних елементів з метою профілактики аліментарно обумовлених захворювань; мікробіологічна денатурація харчових продуктів як основа профілактики харчових отруєнь.

За даними цих досліджень І.П. Барченко у 1953 році захистив докторську дисертацію за темою «Пищевые продукты как фактор передачи основных геогельминтозов». В післявоєнні роки кафедра стала провідним центром в країні по вивченню та профілактиці харчових отруєнь мікробної природи.

Науковий і практичний досвід кафедри професор І.П. Бар-

ченко узагальнив в «Пособии по гельминтологическому исследованию пищевых продуктов и напитков» (1954 г.) та «Курсе лекций по пищевым отравлениям» (1969 г.).

Результати багаторічних досліджень енергетичної, харчової та біологічної цінностей основних продуктів харчування тваринного і рослинного походження були узагальнені в «Таблицах химического состава пищевых продуктов». Багатогранна творча діяльність професора І.П. Барченка, його науковий авторитет, консолідація діяльності всіх гігієністів харчування України дозволили йому підготувати монографію «Очерки истории отечественной гигиенической науки о питании» (1975 г.).

У 1972 р. кафедру очолив професор І.В. Савицький. В цей час актуальними стали дослідження по вивченню впливу екзогенних хімічних речовин, які надходять у продукти харчування в процесі їх одержання, збереження, транспортування і технологічної переробки.

Під керівництвом професора І.В. Савицького виконані роботи з гігієнічної оцінки продуктів харчування рослинного походження, які вирощені із застосуванням хімічних засобів захисту рослин, розроблені методи визначення вмісту пестицидів в продуктах, надане гігієнічне обґрунтування використання рослинних продуктів харчування, що виросли на полях, які зрошені стічними водами.

Професор Савицький І.В.

Вивчено вплив на продукти харчування речовин, які мігрують з природних і синтетичних полімерних матеріалів, що безпосередньо контактують з харчовими продуктами. Результати проведених досліджень надали змогу відібрати матеріали і композиції, які відповідають гігієнічним вимогам, і широко впровадити їх в галузях харчової промисловості і торгівлі.

Розроблена універсальна методична схема комплексного вивчення полімерних матеріалів харчового призначення.

У 1987 р. професор І.В. Савицький запросив на посаду завідувача кафедри професора В.І. Ципріяна, який був гігієністом широкого профілю і до цього працював на кафедрах комунальної і загальної гігієни. Професор В.І. Ципріян активно підключився до процесу удосконалення викладання гігієни харчування. За його безпосередньої участі були розроблені методичні основи викладання таких розділів: вивчення фактичного харчування різних груп населення України, гігієнічні вимоги до сучасних технологій виробництва, зберігання і реалізації продуктів харчування. Узагальнення багаточисельних даних про причини харчових отруєнь дозволило розробити сучасну класифікацію харчових отруєнь. Віктор Іванович брав участь у підготовці таких сучасних підручників як “Общая гигиена” (2000), “Загальна гігієна” (1995), “Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене” (1977, 1990). Безсумнівним надбанням професора Ципріяна В.І. є видання першого україномовного підручника “Гігієна харчування з основами нутриціології”, який підготовлено за його редакцією. За підручник “Загальна гігієна ” колектив авторів отримав Державну премію України у галузі науки і техніки (1997).

 

Напрямок наукових досліджень співробітників кафедри під керівництвом В.І. Ципріяна (1980-2010 рр.) був пов’язаний з підвищенням специфічної дії раціонів харчування та дієт за рахунок включення спеціальних продуктів харчування та біологічно активних добавок на основі природних речовин з парафармакологічними властивостями (зародки пшениці, джерела каратиноідів, токоферолів та жирних кислот родини w3, цикорій, проросле зерно, альгінати, висівки, геністеін сої, стевія, біофлавоноіди) для первинної та вторинної профілактики аліментарних захворювань, забезпечення екологічно захисного харчування. Вагомий внесок зроблений для аліментарної профілактики антиоксидантної недостатності обмінних процесів, що виникає під впливом радіації, ожиріння, залізодефіцитних станів та онкологічних захворювань. Принципова новизна цих досліджень підтверджується деклараційними патентами та позитивними висновками по заявкам.

Проф.. Ципріян В.І

 

Спільно з співробітниками кафедри були розроблені рецептури та технології виробництва, встановлені показники безпеки та біологічної цінності понад 60 харчових продуктів. Науково-практичні розробки знайшли відображення у таких виданнях як “Принципи здорового харчування” (2001), “Профилактическое питание в онкологии” (2001), “Биологически активные добавки к пище для профилактики и комплексной терапии профессиональной патологии” (2002), “Опухоли молочной железы” (2003).

Для Фонду соціального страхування розроблено “Положення про забезпечення потерпілих та інвалідів внаслідок     нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання додатковим харчуванням” (2003).

 

Загалом надруковано біля 190 робіт, у тому числі 9 підручників та учбових посібників, 6 монографій, отримано 7 авторських свідоцтв та патентів, підготовлено для працівників санітарно-епідеміологічної служби понад 25 різних методичних та інформаційних матеріалів.

 

Брав  участь у розробці Концепції Державної політики у галузі харчування населення України.

Значним досягненням кафедри варто вважати впровадження в учбовий процес курсу за вибором «Нутриціологія». Даний курс за вибором дає змогу вивчити студентам основи фізіологічних потреб як здорового, так і хворого організму в основних нутрієнтах. В курсі висвітлюється вживання дієтичних добавок і спеціальних продуктів харчування в лікувальному, дієтичному і лікувально-профілактичному харчуванні.

Викладання цього курсу здійснюється як на медико-профілактичному, так і на медичних факультетах.

Не зважаючи на майже 50-річну історію кафедри гігієни харчування КМІ, вітчизняний підручник з цієї дисципліни не був створений. Необхідність написання такого підручника була викликана формуванням

національних особливостей в законодавчій сфері і в нормативно-методичному забезпеченні санітарно-епідеміологічної служби, обумовлених здобуттям Україною незалежності.

Колектив кафедри, розуміючи свою відповідальність, активно включився в підготовку і видання першого національного підручника «Гігієна харчування з основами нутриціології» (1999 р.).

В сучасних умовах розвиток і вдосконалення гігієни харчування, як галузі практичної діяльності санітарних лікарів, відбувається дуже інтенсивно. На процес вдосконалення правових норм здійснення державного санітарного нагляду з гігієни харчування впливають рішення національних установ, а також і міжнародних організацій, таких як ФАО ВООЗ, директиви європейського бюро ВООЗ, вимоги ВТО і рішення Комітету Codex Alimentarius.

 

Це вимагало удосконалення теоретичних і методичних основ викладання гігієни харчування, що обумовило

 

 

розробку і видання нового підручника «Гігієна харчування з основами нутриціології» у двох книгах (2007 р.).

За викладання матеріалу на високому науково-педагогічному рівні автори підручника були удостоєні премії Академії медичних наук України за кращий посібник з профілактичної медицини (2009 р.).

  

За період 75-річного існування кафедра сформувалась як профільна, що виробила певні напрямки і традиції у викладанні гігієни харчування, впливаючи активним чином на суттєві зміни у викладанні предмету в інших медичних вузах України. Визнанням авторитету кафедри стало те, що на протязі майже 20 років вона є базою для роботи Проблемної комісії АМН і МОЗ України «Гігієна харчування» і комісії по нормуванню і регламентуванню хімічних і біологічних речовин у продуктах харчування і продовольчої сировини Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

 

З 2010 по березень 2015  року кафедру очолював професор

Сергій Тихонович Омельчук.

Професор кафедри гігієни харчування.

Доктор медичних наук (з 2002 року).

 

Професор (з 2004 року).

 

Лікар

 

вищої категорії за фахом «Загальна гігієна».

 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011р.)

Заслужений діяч науки і техніки України (2013р.)

 

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему: «Гігієнічне застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій».

 

Вніс значний вклад у вирішення проблем комплексного впливу хімічних та фізичних факторів навколишнього середовища (пестицидів та іонізуючого випромінювання) на здоров’я населення. Вперше в світі обґрунтував методичні підходи до регламентації пестицидів при їх застосуванні на радіоактивно забруднених територіях та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

Є автором та співавтором більше 750 друкованих робіт, у тому числі 8 монографій, 13 підручників з загальної гігієни та гігієни харчування, пропедевтики гігієни та екології людини, 25 методичних рекомендацій, авторського свідоцтва на винахід, 19 патентів України.

Під керівництвом С.Т. Омельчука захищено 4 докторські та 10 кандидатських дисертацій, присвячені токсиколого-гігієнічній оцінці гербіцидів нових хімічних класів.

З 1995 року – заступник директора Наукового лабораторного гігієнічного центру НМУ, з 2005 року – заступник директора Інституту гігієни та екології НМУ, з 2014 року директор Інституту гігієни та екології НМУ.

За період з 1995 року по теперішній час під його керівництвом виконано ряд наукових тем з токсиколого-гігієнічної оцінки нових засобів захисту рослин, що дозволило розробити і затвердити у МОЗ України понад 2500 гігієнічних нормативів та регламентів їх безпечного застосування.

 

Є членом Вченої ради факультету, членом спеціалізованих Вчених рад Д 26.003.01 НМУ імені О.О.Богомольця та Д26.604.01 ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва АМН України», експертом комісії з питань гігієнічного регламентування пестицидів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, членом апробаційної ради «Гігієна», членом циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін, директором Інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця, головним редактором журналу «Проблеми харчування», членом редакційної ради журналів „Водозабезпечення та водне господарство”, «Гігієна населених місць», «Український науково-медичний молодіжних журнал».

 

З квітня 2015 до березня 2016 року кафедру очолювала доцент

Кузьмінська Олена Володимирівна

Доцент кафедри гігієни та екології №4

 

Кандидат медичних наук.

Лікар вищої категорії за фахом «Гігієна харчування».

Стаж роботи – 23 років.

Закінчила з відзнакою медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця у 1994 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Аліментарні чинники виникнення залізодефіцитних станів у молодих жінок».

Відповідальна за англомовну форму навчання на кафедрі. Має міжнародний сертифікат нутриціолога Європейського товариства парентерального та ентерального харчування.

Читає лекції, проводить заняття для студентів українською, російською, англійською мовами.

Відповідальна за викладання дисципліни «Гігієна та екологія» на 2 курсі стоматологічного факультету, курсу за вибором «Нутриціологія» для студентів 3 курсу медичних  та стоматологічного факультетів.

Член циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін НМУ.

З 2005 по 2013 роки була секретарем ДЕК медичного факультету № 4 та медико-психологічного факультету.

У 2009 р. нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, патенту на винахід, монографії. Співавтор підручників “Гігієна харчування з основами нутриціології” (у 2-х книгах), “Нутриціологія”, “Питание здорового и больного человека”, посібників “Гігієна стоматологічних закладів”, “Общая гигиена и экология человека”, “Нотатки з встановлення та розвитку санітарно-епідеміологічної служби України”, посібника англійською мовою «General nutrition», 15 типових навчальних програм , співавтор Державних санітарних норми та правил.

З 2003 року постійно співпрацює з Державним інститутом проблем сім’ї та молоді (Державний інститут сімейної та молодіжної політики), Українським інститутом соціальних досліджень, з центрами здоров’я з питань раціонального харчування населення.

З 2003 року є національним тренером з питань раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді.

З 2016 року є лектором школи професійного розвитку медичних працівників «Medical school» від Комітету ВР України з питань охорони здоров’я.

Бере активну участь у науково-практичних конференціях та семінарах.

Є консультантом  професійних,  науково-популярних журналів, газет в рубриках «Здорове харчування», «Поради дієтолога», «Нутриціологія», «Лікувальне харчування».

     

З березня 2016 року кафедру очолює доцент

Велика Наталія Володимирівна

Завідувач кафедри гігієни та екології № 4

 

доцент кафедри гігієни та екології №4 з 2001 року.

 

Кандидат медичних наук з 1984 року

 

Лікар вищої категорії за фахом «Гігієна харчування»

 

Стаж роботи – 41 років

 

Закінчила з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця в 1974 році, аспірантуру при кафедрі гігієни харчування у 1977 році.

Неодноразово підвищувала кваліфікацію за фахом і по суміжним спеціальностям. В 2007 році отримала міжнародний сертифікат  про підвищення кваліфікації за фахом « Нутриціологія /дієтологія»  на базі кафедри клінічної нутриціології Російського Університету дружби народів, Москва.

Захистила кандидатську дисертацію на тему « Гігієнічна регламентація застосування фенол формальдегідних полімерних конструкцій, призначених для тривалого контакту з харчовими продуктами».

Великою Н.В. опубліковано  201 друкованих робіт, в тому числі 6 підручників, 6 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 16 типових  навчальних програм з гігієни харчування та нутриціології, загальної гігієни, а також науково-практичних розробок, новизна яких підтверджена 10 патентами на винаходи, ТУ на 55 нових харчових продуктів лікувально-профілактичного призначення, які впроваджені в практику охорони здоров’я.

Для Фонду соціального страхування України розроблено “Положення про забезпечення потерпілих та інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання додатковим харчуванням” (2003). За дорученням Кабінету Міністрів України розроблено «Положення про лікувально-профілактичне з харчування працівників шкідливих виробництв» ( 2012р.)

Нагороджена премією НАМН України 2010 р. за участь у виданні національного  підручника «Гігієна харчування з основами нутриціології» у двох книгах, двічі нагороджена Почесною грамотою МОЗ України.

Науково – педагогічний стаж роботи складає  40 років.

Відповідає за наукову роботу кафедри , підготовку інтернів за фахом «Загальна гігієна» з розділу «Гігієна харчування», за підвищення кваліфікації викладачів, куратор викладання дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів медико-психологічного факультету, елективного курсу «Нутриціологія» для студентів медичного факультету № 4.

Куратор англомовної форми навчання студентів стоматологічного факультету.

Право на викладання англійською мовою підтверджено сертифікатами  Міжнародного центру навчання The English busness academy та Національного медичного університету.

Керівник наукового студентського гуртка кафедри.