НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Співробітники

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Гайова Людмила Володимирівна , доктор медичних наук, професор.

У 1981 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Біохімія”.

У 1981-1984 роках навчалася в аспірантурі Київського НДІ фармакології та токсикології АМН України, відділ фармакології. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію: «Противоопухолевая активность и механизмы 8-замещенных теофеллинов». З 1984 по 1989 рр. – молодший науковий співробітник.

З 1989 року – старший викладач кафедри біологічної та біоорганічної хімії Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1995 року – доцент кафедри.

У 2007 році захистила докторську дисертацію з теми ”Експериментально-теоретичні дослідження перспектив застосування препаратів вітаміну групи. В 6 при інтоксикації ізоніазидом”.

Рішенням спеціалізованої Вченої ради Інституту фармакології та токсикології АМН України Гайовій Людмилі Володимирівні присуджено науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності “Токсикологія” 14.03.2006.

Співавтор більше 60 наукових праць, присвячених проблемам лікування хворих на туберкульоз і онкологічних хворих, з них – монографія, методичні рекомендації, авторські свідоцтва, патент. У 2014 році були розроблені типові програми нормативної навчальної дисципліни “Біоорганічна та біологічна хімія” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Стоматологія”, “Медична психологія”. В 2015 році розроблено навчальну програму елективного курсу “Клінічна біохімія” для студентів IV року навчання.

 

 

ПРОФЕСОРИ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Кучмеровська Тамара Муратівна, доктор біологічних наук, професор.

Закiнчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, нині – Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (1971). З 1971 р. місце праці – Інститут біохімiї iмені 0.В. Палладіна НАН України на посадi провідного наукового співробітника вiддiлу біохімії вітамінів і коензимів.

На кафедрі біоорганічної та біологічної хімії викладала елективний курс “Клінічна біохімія” для студентів IV року навчання, а нині читає лекції “Біологічна та біоорганічна хімія” та проводить лабораторно-практичні заняття англомовним студентам II року навчання.

Сфера наукових інтересів: дослідження молекулярних механізмів нейротропної дії вітаміну В3 та його біологічно активних похідних, NAD-залежних процесів (полі-ADP-рибозилювання протеїнів та деацетилювання за участі Cіртуїнів) за цукрового діабету 1 та 2 типу та його ускладнень, за інсулінорезистентності при метаболічному синдромі. Молекулярні механізми загибелі клітин індуковані апоптогенними чинниками, гіперглікемією та їх корекція.

Активний член Українського біохімічного товариства, яке входить до складу Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) з 1973 р. та Європейської Асоціації з дослідження діабету (EASD) з 1993 р.

Має 307 наукових праць, з яких 126 статей, 3 навчально-методичні посібники, 5 патентів на корисну модель та 173 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях.

Натрус Лариса Валентинівна, доктор медичних наук, професор.

Закінчила у 1994 року Донецький державний медичний університет за фахом «Лікувальна справа». З 1994 року працювала на кафедрі гістології ДонНМУ на посаді асистента, у 1997-1999 рр. навчалася в очній аспірантурі кафедри фізіології ДонНМУ. Після захисту кандидатської дисертації, з 1999 р. працювала на кафедрі фізіології асистентом, з 2003 р. доцентом. Понад 10 років очолювала Нейрофізіологічну лабораторію дослідження імпульсної активності нейронів головного мозку. З 2004 по 2007 рр. навчалася в очній докторантурі кафедри фізіології, достроково її закінчила захистом докторської дисертації. У 2005 р. отримала вчене звання доцента, у 2011 р. – професора.

У 2003-2014 роках була керівником відділення лабораторних досліджень навчально-науково-лікувального комплексу «Університетська клініка» ДонНМУ. У 2013-2014 рр. очолювала кафедру клінічної лабораторної діагностики ДонНМУ. Під її керівництвом вперше в Україні були розроблені робочі програми, складені методичні вказівки та навчальні посібники (в тому числі англійською мовою). З весняного семестру 2014-2015 року організувала та проводить елективний курс «Клінічна біохімія та лабораторна діагностика» при кафедрі біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця для студентів 6 курсу.

Л.В. Натрус має понад 230 друкованих наукових та навчально-методичних праць, 6 патентів та авторських свідоцтв. Співавтор Національного підручника з клінічної біохімії для курсантів післядипломної освіти, має 3 монографій, та понад 140 навчально-методичних робіт та учбових посібників, в т.ч. рекомендованих до видання МОЗ України.

Нині очолює Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

 

 

ДОЦЕНТИ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Яніцька Леся Василівна,  доцент, кандидат біологічних наук.

З 1989 року лаборант НДЛЦ НМУ імені О.О.Богомольця. У 1993 р. закінчила Київське медичне училище №2 за спеціальністю «сестринська справа». У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю „Біологія”. З 1999 по 2001 рр. – старший лаборант кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії. З 2001 по 2014 рік – асистент кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вивчення біохімічних механізмів пошкодження мембранних структур головного мозку в умовах інтоксикації хлоралканами та корекції нікотинамідом” зі спеціальності «медична біохімія». З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії. У 2016 р. присвоєно звання «Доцент».

Загальний педагогічний стаж складає 18 років.

Є співавтором 1 навчального посібника, 58 наукових праць та 3 патентів на корисну модель. Індекс Гірша (Google Scholar) – 3, (Scopus) – 3.

Оберніхіна Наталія Володимирівна, доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

У 2003 році закінчила хімічний факультет Черкаського державного університету імені Б. Хмельницького за спеціальністю «органічна хімія».

У 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України у відділі кольору та будови органічних сполук. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Електронні та спектральні властивості донорно-акцепторних поліметинових барвників».

З 2003 по 2012 р.р. – інженер відділу кольору та будови органічних сполук Інституту Органічної Хімії НАН України.

З 2014 р. по 2015 р. асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

З вересня 2015 р. – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії, з вересня 2016 р. – старший викладач кафедри, з квітня 2019 р. – доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

Співавтор 56 друкованих робіт, виданих в міжнародних журналах та українських фахових виданнях. Брала активну участь у міжнародних наукових конференціях, за результатами яких опубліковано тези та надано сертифікати. Індекс Гірша: Scopus – 4, Web of Science – 4. Загальний науковий стаж складає 17 років, науково-педагогічний стаж – 6 років.

 

Ніжерадзе Костянтин Олексійович, доцент кафедри, кандидат біологічних наук.

Закінчив в 1983 році біологічний факультет Київського Державного Університету імені Т.Г. Шевченка. З 1983 по 2005 рр. працював в Інституті ендокринології та обміну речовин АМН України імені В.П. Комісаренка (м.Київ) на посадах старшого лаборанта з вищою освітою, молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника. З 2005 по 2008 рр. – старший науковий співробітник відділу каталітичної очистки води Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України. У 2006 отримав грант Європейської Асоціації вивчення діабету та працював за відрядженням у лабораторії діабетичної ретинопатії медичного факультету університету м.Турин (Італія). У 2007-2008 рр. виконував обов’язки завідувача лабораторії біомаркерів та біотестування відділу каталітичної очистки води Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України. У 2009-2010 рр. – провідний спеціаліст Українського науково-технологічного центру (біотехнологія, медицина). З 2016 р. працює на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії. Автор 32 наукових публікацій. Наукові інтереси пов’язані з використанням культивованих клітин людини як моделі для вивчення механізмів клітинної патології.

 

Скоробогатова Зоя Михайлівна, доцент, кандидат хімічних наук.

Закінчила Донецькій державний університет у 1976 році за спеціальністю «Біохімія», дипломну роботу по вивченню ізоферментів лактатдегідрогенази виконала в відділі біохімії Інституту експериментальної медицини. У 1976-1981 рр. навчалася в очній аспірантурі при Донецькому державному університеті.  У 1981 р. захистила дисертацію «Реакції ароматизації 1,2-(1,4)-дігідробензопіридинів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «органічна хімія».

З 1984 року працювала асистентом, 1994-2014 рр. – доцентом кафедри біохімії Донецького медичного університету ім. М. Горького, була членом Вченої Ради факультету. З 2005 року – експерт з біохімії Комітету фахової експертизи з ліцензійного іспиту «Крок 1». З вересня 2014 року працює за сумісництвом доцентом кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор понад 80 наукових праць, в тому числі 6 авторських свідоцтв на винахід, більшість робіт присвячена вивченню впливу y нових синтезованих сполук на окисну модифікацію білків і ліпідів. Має численні публікації з педагогіки вищої школи, є співавтором 3 навчальних посібників з біохімії з грифами МОН і МОЗ, співавтором Національного підручника з біохімії для студентів фармацевтичних спеціальностей, автором навчальних посібників «Атлас метаболічних шляхів»,  «Biochemisty. Short course». Разом зі студентською платформою KIVI створила онлайн-курс лекцій «Введення в обмін вуглеводів» на освітній платформі «Prometheus».

Верьовка Сергій Вікторович, доцент кафедри, доктор біологічних наук.

1981 р. закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю хімія природних сполук.

З 1981 р. працював в Інституті біохімії імені О.В. Палладіна НАН України на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого та провідного наукового співробітника.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за темою “Дослідження лігандної специфічності лізил- та аргінін-зв’язуючих ділянок плазміногену людини” за спеціальністю 03.00.04. – біохімія, присвоєно вчений ступень кандидата біологічних  наук. У 2001 р. присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника. У 2006 р. захистив докторську дисертацію за темою “Структурні основи міжмолекулярного розпізнавання та комплексоутворення серинових протеїназ” в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України за спеціальністю 02.0010 – біоорганічна хімія, присвоєно вчений ступень доктора біологічних  наук.

З 2007 р. працює на посаді завідувача лабораторії біохімії ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”. Того ж року удостоєний Премії імені О.В. Палладіна НАН України.

З 2017 р. – за сумісництвом доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

Має понад 180 наукових робіт, з них 116 статей та глав в монографіях.

Кустовська Антоніна Дмитрівна, доцент, кандидат хімічних наук.

Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв» у 1984 році.

З 1985 року в Інституті фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського АН УССР навчалася в аспірантурі, працювала інженером і науковим співробітником.

Кандидат хімічних наук з 1991 року. Дисертація за спеціальністю «Фізична хімія».

1995-1998 рр. – викладач і асистент кафедри природничих дисциплін підготовчого відділення Київського університету імені Тараса Шевченка.

З 2003 року – доцент кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету.

З 2019 року на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця викладає біоорганічну хімію англійською мовою.

 

 

СТАРШІ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Юрженко Наталія Миколаївна,  старший викладач кафедри, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник.

Відповідає за наукову роботу кафедри.

У 1967 р. закінчила хімічний факультет Московського державного університету. З 1967 по 1970 рік – аспірант хімфаку МДУ.

У 1971 р. захистила дисертацію на здобутт я вченого ступеня кандидата хімічних наук. 1971- 1981 рр. працювала старшим науковим співробітником інституту геронтології АМН України. 1981-2002 рр. працювала на посаді керівника лабораторії біохімії НІЛЦ НМУ, провідний науковий співробітник.

З 2002 по 2016 рр. – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З вересня 2016 року – старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Автор 218 друкованих робіт, 4 авторських свідоцтв, 3 патентів.

Базалюк Людмила Володимирівна старший викладач кафедри , кандидат хімічних наук.

Профорг кафедри.

У 2002 р. закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, хімічний факультет за спеціальністю: хімія та хімічна технологія високомолекулярних сполук.

З 2002 р. працювала в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України на посаді інженера.

З 2005 р. по 2008 рр. навчалася в очній аспірантурі Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Синтез та властивості функціоналізованих рідких каучуків та їх композицій з вторинними полімерними наповнювачами» за спеціальністю 02.00.06. – хімія високомолекулярних сполук, здобула вчений ступень кандидата хімічних наук.

З 2008 р. по 2015 р. працювала молодшим науковим співробітником в Інституті хімії високомолекулярних сполук Національної Академії Наук України.

З 2010 р. по 2015 р. працювала на посаді доцента кафедри хімії, фармацевтичної хімії та фармакогнозії Київського медичного університету Української академії народної медицини. Вела практичні заняття та викладала лекції з біоорганічної та медичної хімії.

З грудня 2015 р. працювала асистентом кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

З червня 2019 р. по теперішній час старший викладач кафедри.

Має понад 50 наукових робіт, 9 патентів на винахід.

 

Іщенко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри.

У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «біологія – хімія», кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

З 2007 р. до 2008 р. – вчитель хімії Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Т.Г.   Шевченка. З 2008 р. до 2011   р. – завідувач лабораторіями кафедри хімії Національного педагогічного університету імені М.П.   Драгоманова. З 2011 р. до 2015 р. – старший викладач кафедри хімії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. З вересня 2015 р. – асистент, з вересня 2019 р. – старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О.   Богомольця.

З 2010 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

Працює над завершенням дисертаційного дослідження на тему «Формування компетентності з хімічної безпеки майбутніх лікарів у процесі навчання біоорганічної та біологічної хімії».

Загальний педагогічний стаж складає 10 років.

Автор 40 наукових та науково-методичних публікацій з актуальних проблем хімічної та медичної освіти.

 

 

 

 

 

АСИСТЕНТИ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Осинська Лариса Феліксівна,  асистент кафедри, кандидат біологічних наук.

Відповідає за навчально-методичне забезпечення навчального процесу англійською мовою.

В 1965 закінчила Білоруський державний університет за фахом біолог-біохімік.

З 1965 по 1985 рік працювала в Медичному університеті науковим співробітником. В 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мітохондріальне і мікросомальне окислення при гіпоксії та корекції антиоксидантами».

З 1985 по 2000 р. працювала провідним науковим співробітником Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. З 2001 р. по теперішній час – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ. Викладає курс біологічної та біоорганічної хімії для студентів англомовного навчання.

Автор 173 наукових робіт.

 

Прадій Тетяна Петрівна,  асистент кафедри.

У 1975 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за фахом біолог – біохімік.

З 1971 р. працювала на кафедрі біохімії Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця старшим лаборантом. Одночасно викладала курс біоорганічної та біологічної хімії студентам інституту I та II курсів.

З 1977 р. працює асистентом кафедри Національного медичного університету. З 1994 року викладала органічну хімію в медичному ліцеї  НМУ.

Має 25 друкованих робіт. Науково-педагогічний стаж – 35 років.

За сумлінну роботу двічі була відзначена подякою Київського міського голови.

 

 Михайлова Алла Георгіївна, асистент кафедри.

У 1977 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Спеціальність – біолог – біохімік.

З 1978 по 1986 рік працювала на кафедрі біохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: спочатку старшим інженером, потім молодшим науковим співробітником.

З 2008 р. працює асистентом кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Має 5 друкованих робіт. Науково-педагогічний стаж – 36 років. Куратор факультету підготовки іноземних студентів.

 

Сліпець Аліна Анатоліївна, асистент кафедри, кандидат хімічних наук.

Закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, спеціальність хімія у 2014 році. З 2014 по 2017 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2017 року працює на кафедрі біоорганічної і біологічної хімії асистентом. Працює зі студентами І та ІІ курсу спеціальності «Медицина» та «Стоматологія». Викладає дисципліни «біоорганічна хімія» та «біологічна хімія» англійською мовою.

У 2019 р.отримала звання кандидата хімічних наук. З 2019 року працює заступником декана факультету підготовки іноземних громадян.

Загальний педагогічний стаж складає 5 років. Має понад 29 наукових праць.

 

Макарова Наталія Миколаївна, асистент кафедри, кандидат біологічних наук.

У 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

З 2007 по 2009 роки працювала лаборантом кафедри ботаніки ЖДУ імені Івана Франка.

З 2010 по 2014 роки асистент кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка.

У 2018 році захистила дисертацію в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

З 2018 року асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Автор 32 наукових публікацій.

Санжур Тетяна Сергіївна, асистент кафедри.

У 1992 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю – біолог, викладач біології і хімії.

З 1992 по 2013 рік працювала у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Викладала біологію та хімію студентам підготовчого факультету для іноземних громадян; виконувала роботу методиста деканату підготовчого факультету; проводила семінарські та практичні заняття з неорганічної хімії для студентів будівельних спеціальностей.

У 2013-2014 роках працювала у Республіканському вищому училищі фізичної культури – викладала наступні дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Біохімія», «Основи екології», «Гігієна і гігієна фізичних вправ».

З 2016 року – асистент кафедри біологічної і біоорганічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Опублікувала низку навчально-методичних праць та наукових статей.

Маллер Олена Анатоліївна,  асистент кафедри .

У 1982 році закінчила Орловський педагогічний інститут за спеціальністю «біологія-хімія».

З 1984 року викладач біології СШ № 35 м. Орел. З 2010 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця та асистента кафедри.

 

Редько Анастасія Володимирівна, асистент кафедри.

Закінчила хімічний факультет Донецького державного університету у 1999 р. за спеціальністю «хімія».

З 1999 по 2002 рр. працювала асистентом кафедри загальнонаукових дисциплін Автомобільно-дорожнього інституту (філіал Донецького технічного університету).

З 2002 по 2014 рр. – старший лаборант, асистент кафедри хімії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.

З 2015 року по теперішній час асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Загальний педагогічний стаж складає 7 років.

Є співавтором 4 науково-методичних посібників, 7 наукових праць та 1 патента на корисну модель.

Горкуненко Оксана Олександрівна, асистент кафедри, кандидат хімічних наук.

У 1999 р. закінчила Донецький державний університет (хімічний факультет) за спеціальністю «Хімія». У 1999-2005 рр. працювала в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л.М. Литвиненко; де у 2004 р. закінчила аспірантуру. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Спектроскопія ЯМР молекул з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням» за спеціальністю «фізична хімія».

2006-2011 рр. – працювала молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини Таврійського національного університету (синтез біологічних вуглеводів). 2012-2014 рр. – асистент кафедри загальної хімії Кримського державного медичного університету, 2015-2019 рр. – асистент кафедри загальної та біологічної хімії Донецького національного медичного університету. З 2019 р. виконує обов’язки асистента кафедри біоорганічної і біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Співавтор 11 наукових праць, 5 статей та доповідей з педагогічної тематики.

 

Ворошилова Наталія Михайлівна, асистент кафедри, кандидат біологічних наук

1991-1994 рр. навчалася в Київському медичному училищі №1, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «лабораторна діагностика». Впродовж 1994-1996 рр. працювала на посаді лаборанта лабораторії біохімії Київського Науково-дослідного інституту отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка. У 2001 р. закінчила з відзнакою факультет ветеринарної медицини Національного аграрного університету (НАУ), отримавши диплом лікаря ветеринарної медицини.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив кислотно-лужного стану на показники мінерального обміну в організмі щурів різного віку, отруєних кадмієм» за спеціальністю «біохімія». Впродовж всього часу працювала на кафедрі біохімії тварин на посаді асистента, потім старшого викладача. Брала активну участь при проведенні наукових досліджень кафедри по впливу важких металів в довкіллі. Автор понад 120 наукових праць. Нині старший науковий співробітник лабораторії біохімії ДУ „Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”. З вересня 2018 р. за сумісництвом асистент кафедри біологічної та біоорганічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Суховєєв Олександр Володимирович, асистент кафедри, кандидат хімічних наук.

У 2006 закінчив природничо-географічний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя зі спеціальності «біологія та хімія». У 2006 році вступив до аспірантури Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «нафтохімія та вуглехімія» та здобув науковий ступінь кандидат хімічних наук .

З 2006-2009 рр. – інженер другої категорії, 2009-2013 рр. – молодший науковій співробітник, з 2013 р.  по сьогодні – науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України.

З 2011 р. до  червня 2018 року працював за сумісництвом у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посаді доцента кафедри хімії. Викладав дисципліни: «Біоорганічна хімія». (2011-2018 рр.) та «Органічна хімія» (2011-2016 рр. (заочна форма навчання)).

 

Яцишина Анна Петрівна, асистент кафедри, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

У 2003 р. закiнчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “біологія-хімія”. У 2003-2006 роках навчалася в аспірантурі в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України (ІМБГ НАНУ). У 2008 р. отримала ступінь кандидата біологічних наук. З 2006 р. працює в ІМБГ НАНУ, нині – на посадi старшого наукового співробітника вiддiлу генетики людини (з 2009 р.). У 2014 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

З 2019 року – асистент кафедри біологічної та біоорганічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Також з 2019 р. читає курс лекцій “Основи новітньої молекулярної біології і генетики” для аспірантів І року навчання на кафедрі біології ІМБГ НАНУ.

Основні напрямки досліджень: вивчення ролі фермента репарації ДНК О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази (MGMT) у стійкості ракових клітин до алкілувальних хіміотерапевтичних препаратів, а також пошук шляхів оптимізації схем лікування онкохворих такими препаратами, зокрема, розробка нових низькомолекулярних органічних сполук з інгібувальною дією щодо MGMT.

З 2003 р. член Українського товариства генетиків та селекціонерів, з 2004 р. –  Українського товариства клітинної біології, а з 2009 р. – Українського біохімічного товариства, яке входить до федерації FEBS.

Має численні стипендії та нагороди, серед яких державна премія Президента України для молодих вчених (2008 р.), а також стипендії для закордонних стажувань, зокрема стипендія для представників академічних кіл (Німецька служба академічних обмінів – DAAD, Інститут токсикології, Майнц, Німеччина, 2010), стипендія Шведського інституту на наукове стажування – Visby програма (відділ фармацевтичних біонаук, університет м. Уппсала, Швеція, 2012-2013), стипендія Fulbright на наукове стажування (медичний факультет, Єльський університет, США, 2015-2016) та інші.

Співавторка більше 60 наукових праць, з яких 39 статей і 1 патент.

 

Сіромолот Андрій Aндрійович, асистент кафедри, кандидат біологічних наук.

У 2015 р. закінчив Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біохімія».

З 2012 р. працює у відділі молекулярної імунології Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України на посаді інженера І категорії (2012-2018), молодшого наукового співробітника (2018-2019). З 2019 і по сьогодні – на посаді наукового співробітника.

З 2015 р. по 2018 р. навчався в аспірантурі ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва.

У 2019 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Імунобіологічні властивості антигенів Mycobacterium spp. MPT63 і MPT83 та їх роль у діагностиці туберкульозу» за спеціальністю «03.00.09. – імунологія», здобув вчений ступінь кандидата біологічних наук.

З 2019 р. по сьогодні працює асистентом кафедри клінічної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Має понад 25 наукових робіт, 2 патентів на корисну модель. Є співавтором курсу та робочого зошиту «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів-медиків англомовної форми навчання.

 

Горак Ірина Романівна, асистент кафедри, кандидат біологічних наук.

У 2014 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» та здобула кваліфікацію магістра біології. З листопада 2014 по листопад 2017 року навчалася в аспірантурі Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. У 2019 році захистила дисертацію в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04-біохімія.

З 2013 по 2017 рік працювала провідним інженером Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, з 2017 р. – молодшим науковим співробітником цього ж інституту. З 2018 року асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Автор 40 наукових публікацій.

 

Мазанова Анна Олександрівна, асистент кафедри, кандидат біологічних наук.

У 2014 році закінчила Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», кафедру біохімії. Спеціальність – «біохімія», кваліфікація – молодший науковий співробітник (біологія), біохімік.

У 2014-2017 рр. навчалась в аспірантурі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України.

У 2018-му році захистила дисертацію на тему «Розробка імуноензимної тест-системи для визначення 25OHD як маркера забезпеченості організму вітаміном D за цукрового діабету» та отримала ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20-біотехнологія.

Основне місце роботи – відділ біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України (науковий співробітник).

З 2018-го року – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

Науковий доробок – 2 розділи у закордонних монографіях, 11 статей, 23 тез доповідей.

 

Долованюк Віолетта Геннадіївна, асистент кафедри, кандидат хімічних наук.

У 2009 р. закінчила магістратуру у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, спеціальність «хімія, біологія», кваліфікація: викладач хімії, вчитель біології, екології та валеології.

2009-2012 рр. навчання в аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Нові флуоровані аналоги орнітину, глутамінової кислоти, проліну та їх похідних» за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія, здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук

З 2013 р. – молодший науковий співробітник відділу «Тонкого органічного синтезу» Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

2010-2019 рр. – хімік-синтетик в УкрОргСинтез.

З 2019 р. – менеджер в Єнамін.

З вересня 2019 р. – асистент кафедри біоорганічної хімії та нафтохімії НМУ ім. О.О. Богомольця

Має понад 20 наукових робіт.

 

Білявський Сергій Миколайович, асистент кафедри.

У 2009 р. закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність 8.070401 «біологія, хімія», диплом магістра біології з відзнакою, кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

З 2007 по 2011 рр. – старший лаборант кафедри ботаніки НПУ імені М.П. Драгоманова.

2011-2012 рр. – завідувач лабораторії кафедри ботаніки НПУ імені М.П. Драгоманова.

З жовтня 2012 по червень 2015 рр. – асистент кафедри ботаніки НПУ імені М.П. Драгоманова за сумісництвом.

2013-2016 рр. – завідувач лабораторії кафедри ботаніки НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016-2017 рр. – завідувач лабораторії кафедри біології НПУ імені М.П. Драгоманова.

З 2017 р. завідувач навчально-наукової лабораторії фізіології, біохімії та екології рослин кафедри біології НПУ імені М.П. Драгоманова.

З 2019 рр. – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом.

З листопада 2009 р. по квітень 2013 р. навчався в аспірантурі кафедри ботаніки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність 03.00.05 «Ботаніка».

Працює над завершенням дисертаційного дослідження на тему «Урбанофлора Білої Церкви та її околиць».

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій з актуальних проблем біологічної освіти.

 

Рудницька Марія Володимирівна, асистент кафедри

У 2013 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Біологія», кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

З серпня 2013 р. до жовтня 2013 р. – завідувач кабінету хімії відділу «біологія» Київського Палацу дітей та юнацтва і керівник гуртків з хімії.

З листопада 2016 р. – провідний інженер відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України.

Із 2013 р. до 2016 рр. навчалася в аспірантурі Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії наук України, спеціальність 03.00.04 – біохімія.

З жовтня 2019 р. – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

Працює над завершенням дисертаційного дослідження на тему «Функціонування систем активного транспорту Са2+ в клітинах коренів кукурудзи за дії біоактивних препаратів у присутності Na+».

Автор 15 наукових публікацій.

 

Врублевська Людмила Петрівна, лаборант кафедри.

У 1983 році закінчила НКПУ в м. Новгороді. На посаді лаборанта кафедри біоорганічної та біологічної хімії працює з 2011 року.  Виконує різнопланову роботу кафедри, відповідає за документообіг, веде облік робочого часу, виконує обов’язки технічного секретаря. Бере активну участь в житті кафедри.

 

Паронян Луїза Вагінаківна, лаборант кафедри.

У 2017 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет». На посаді лаборанта кафедри біоорганічної та біологічної хімії працює з 2016 року. Виконує різнопланову роботу та бере активну участь в житті кафедри.