НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Співробітники

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Гайова Людмила Володимирівна , доктор медичних наук, професор.

В 1981 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Біохімія”.

У 1981-1984 роках навчалася в аспірантурі Київського НДІ фармакології та токсикології АМН України, відділ фармакології. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію: «Противоопухолевая активность и механизмы 8-замещенных теофеллинов». З 1984 по 1989 – молодший науковий співробітник.

З 1989 року – старший викладач кафедри біологічної та біоорганічної хімії Українського державного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1995 року – доцент кафедри.

У 2007 році захистила докторську дисертацію з теми ”Експериментально-теоретичні дослідження перспектив застосування препаратів вітаміну групи. В 6 при інтоксикації ізоніазидом”.

Рішенням спеціалізованої Вченої ради Інституту фармакології та токсикології АМН України Гайовій Людмилі Володимирівні присуджено науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності “Токсикологія” 14.03.2006.

Співавтор більше 60 наукових праць, присвячених проблемам лікування хворих на туберкульоз і онкологічних хворих, з них – монографія, методичні рекомендації, авторські свідоцтва, патент. В 2014 році були розроблені типові програми нормативної навчальної дисципліни “Біоорганічна та біологічна хімія” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Стоматологія”, “Медична психологія”. В 2015 році розроблено навчальну програму елективного курсу “Клінічна біохімія” для студентів IV року навчання.

 

 

ПРОФЕСОРИ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Кучмеровська Тамара Муратівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор.

Закiнчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, нині – Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (1971). З 1971 р. місце праці – Інститут біохімiї iм. 0.В. Палладіна НАН України на посадi провідного наукового співробітника вiддiлу біохімії вітамінів і коензимів.

На кафедрі біоорганічної та біологічної хімії викладає елективний курс “Клінічна біохімія” для студентів IV року навчання та проводить відповідний лабораторний практикум.

Сфера наукових інтересів: дослідженнямолекулярних механізмів нейротропної дії вітаміну В3 та його біологічно активних похідних, інгібіторів NAD-залежних процесів за синдрому інсулінорезистентності, цукрового діабету 1 та 2 типу. Молекулярні механізми індукованої апоптогенними чинниками загибелі клітин за умов гіперглікемії та їх корекція.

А ктивний член Українського біохімічного товариства, яке входить до складу Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) з 1973 р. та Європейської Асоціації з дослідження діабету (EASD) з 1993 р.

Має 264 наук праць, з яких 107 статей.

Натрус Лариса Валентинівна, доктор медичних наук, професор .

Закінчила у 1994 року Донецький Державний медичний університет за фахом «Лікувальна справа». З 1994 року працювала на кафедрі гістології ДонНМУ на посаді асистента, у 1997-1999 навчалася в очній аспірантурі кафедри фізіології ДонНМУ. Після захисту кандидатської дисертації, з 1999 року працювала на кафедрі фізіології асистентом, з 2003 року доцентом. Понад 10 років очолювала Нейрофізіологічну лабораторію дослідження імпульсної активності нейронів головного мозку. З 2004 по 2007 навчалася в очній докторантурі кафедри фізіології, достроково її закінчила захистом докторської дисертації. У 2005 році отримала вчене звання доцента, у 2011 – професора.

У 2003-2014 роках була керівником відділення лабораторних досліджень навчально-науково-лікувального комплексу «Університетська клініка» ДонНМУ. У 2013-2014 роках була завідувачкою кафедри клінічної лабораторної діагностики ДонНМУ. Під її керівництвом вперше в Україні були розроблені робочі програми, складені методичні вказівки та учбові посібники (в тому числі англійською мовою). З весняного семестру 2014-2015 року організувала та проводить елективний курс «Клінічна біохімія та лабораторна діагностика» при кафедрі біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О.Богомольця для студентів 6 курсу.

Л.В. Натрус має понад 230 друкованих наукових та навчально-методичних праць, 6 патентів та авторських свідоцтв. Співавтор Національного підручника з Клінічної біохімії для курсантів післядипломної освіти, має 3 монографій, та понад 140 навчально-методичних робіт та учбових посібників, в т.ч. рекомендованих до видання МОЗ України.

Нині очолює Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

 

 

ДОЦЕНТИ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Оберніхіна Наталія Володимирівна, доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

В 2003 р. закінчила хімічний факультет Черкаського державного університету імені Б. Хмельницького за спеціальністю «органічна хімія».

В 2003-2006 р.р. навчалась в аспірантурі Інституту Органічної хімії НАН України у відділі кольору та будови органічних сполук. В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Електронні та спектральні властивості донорно-акцепторних поліметинових барвників». З 2003 по 2012 р.р. – інженер відділу кольору та будови органічних сполук Інституту Органічної Хімії НАН України.

З 2014 по 2015 рік – асистент кафедри  фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2015 по 2016 рік – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З жовтня 2016 року – старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця. Куратор медичного факультету №2 на кафедрі, секретар опорної кафедри. Відповідальна за навчально-методичне забезпечення навчального процесу з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів 1 курсу. Співавтор 9 наукових праць.

Яніцька Леся Василівна,   кандидат біологічних наук, доцент.

Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри

З 1989 по 1999 рік лаборант НДЛЦ НМУ імені О.О. Богомольця. З 1999 по 2001 – старший лаборант кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії.

В 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю „біологія, хімія”. З 2001по 2014рік – асистент кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2005 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата наук на тему: „Вивчення біохімічних механізмів пошкодження мембранних структур головного мозку в умовах інтоксикації хлоралканами та корекції нікотинамідом”.

Має 37 наукових робіт та 3 патенти.

В 2014 році брала участь в розробці, а в 2015 році – в оновленні типових програм нормативної навчальної дисципліни “Біоорганічна та біологічна хімія” для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Стоматологія”, “Медична психологія”. В 2015 році брала участь в розробці навчальної програми елективного курсу “Клінічна біохімія” для студентів IV року навчання.

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня “Доктор біологічних наук” з теми “Біохімічний зв’язок між патогенетичними механізмами розвитку ускладнень за умов експериментального цукрового діабету та шляхи їх корекції”.

 

Ніжерадзе Костянтин Олексійович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри.

Закінчив в 1983 році біологічний факультет Київського Державного Університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1983 по 2005 працював в Інституті ендокринології та обміну речовин АМН України ім. В.П. Комісаренка (м.Київ) на посадах старшого лаборанта з вищою освітою, молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника. З 2005 по 2008 – старший науковий співробітник відділу каталітичної очистки води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України. У 2006 отримав грант Європейської Асоціації вивчення діабету та працював за відрядженням у лабораторії діабетичної ретинопатії медичного факультету університету м.Турин (Італія). У 2007-2008 виконував обов’язки завідуючого лабораторією біомаркерів та біотестування відділу каталітичної очистки води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України. У 2009-2010 – провідний спеціаліст Українського науково-технологічного центру (біотехнологія, медицина). З 2016 року працює на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії. Автор 32 наукових публікацій. Наукові інтереси пов’язані з використанням культивованих клітин людини як моделі для вивчення механізмів клітинної патології.

 

Скоробогатова Зоя Михайлівна , кандидат хімічних наук, доцент

Закінчила Донецькій державний університет у 1976 році за спеціальністю «Біохімія». У 1976 – 1981 роках навчалася в очній аспірантурі при Донецькому державному університеті. У 1981 р. захистила дисертацію «Реакції ароматизації 1,2-(1,4)-дігідробензопіридинів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «органічна хімія».

З 1994 року по 2014 рік працювала доцентом кафедри біохімії Донецько го медично го університет у ім. М.Горького , була помічником декан а з навчально-методичної роботи, членом Ради факультету. З 2005 року – експерт з біохімії Комітету фахової експертизи з ліцензійного іспиту «Крок 1». З вересня 2014 року працює доцентом кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О.Богомольця.

А втор понад 80 наукових праць, в тому числі 6 авторських свідоцтв на винахід, б ільшість роб і т присвячена вивченню впливу синтезованих сполук на окисну модифікацію білків і ліпідів. М ає численні публікації з педагогіки вищої школи, є співавтором 3 навчальніх посібників з біохімії з грифами МОН і МОЗ.

 

 

СТАРШІ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Базалюк Людмила Володимирівна

старший викладач кафедри , кандидат хімічних наук.

У 2002 р. закінчила Національний Дніпропетровський Університет імені О. Гончара, хімічний факультет за спеціальністю: хімія та хімічна технологія високомолекулярних сполук.

З 2002 р. працювала в Інституті хімії високомолекулярних сполук Національної Академії Наук України на посаді інженера.

З 2005 р. по 2008 р. навчалася в очній аспірантурі Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної Академії Наук України.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Синтез та властивості функціоналізованих рідких каучуків та їх композицій з вторинними полімерними наповнювачами» за спеціальністю 02.00.06. – хімія високомолекулярних сполук, здобула вчений ступень кандидата хімічних наук.

З 2008 р. по 2015 р. працювала м.н.с. в Інституті хімії високомолекулярних сполук Національної Академії Наук України.

З 2010 р. по 2015 р. працювала на посаді доцента кафедри хімії, фармацевтичної хімії та фармакогнозії Київського медичного університету Української Академії Народної Медицини. Вела практичні заняття та викладала лекції з біоорганічної та медичної хімії.

З грудня 2015 р. асистент кафедри біоорганічної та біологічної.

Має понад 50 наукових робіт, 9 патентів на винахід.

 

Іщенко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри.

У 2007 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.   Драгоманова, спеціальність «Біологія – хімія», кваліфікація: викладач біології, вчитель хімії, екології та валеології.

З січня 2007 р. до вересня 2008 р. – вчитель хімії Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Т.Г.   Шевченка.

З вересня 2008 р. до вересня 2010   р. – завідувач лабораторіями кафедри хімії Національного педагогічного університету імені М.П.   Драгоманова.

З вересня 2010 р. до вересня 2015 р. – старш ий викладач кафедри хімії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З вересня 2015 р. – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О.   Богомольця.

З 2010 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).

Працює над завершенням дисертаційного дослідження на тему «Формування компетентності з хімічної безпеки майбутніх лікарів у процесі навчання біоорганічної та біологічної  хімії».

Автор 40 наукових та науково-методичних публікацій з актуальних проблем хімічної та медичної освіти.

 

Юрженко Наталія Миколаївна,  старший викладач кафедри, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник.

Відповдає за наукову роботу кафедри.

В 1967 році закінчила хімічний факультет Московського державного університету. З 1967 по 1970 рік – аспірант хімфаку МДУ.

В 1971 році захистила дисертацію на здобутт я вченого ступеня кандидата хімічних наук. З 1971 по 1981 рік працювала старшим науковим співробітником інституту геронтології АМН України. 1981-2002 рік працювала на посаді керівника лабораторії біохімії НІЛЦ НМУ, провідний науковий співробітник.

З 2002 по 2016 рік – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З вересня 2016 року – старший викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Автор 218 друкованих робіт, 4 авторських свідоцтв, 3 патентів.

 

 

 

АСИСТЕНТИ КАФЕДРИ біоорганічної та біологічної хімії

Осинська Лариса Феліксівна,  асистент кафедри, кандидат біологічних наук.

Відповідає за навчально-методичне забезпечення навчального процесу англійською мовою.

В 1965 закінчила Білоруський державний університет за спеціальністю біолог-біохімік.

З 1965 по 1985 рік працювала в Медичному університеті науковим співробітником. В 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мітохондріальне і мікросомальне окислення при гіпоксії та корекції антиоксидантами».

З 1985 по 2000р. працювала провідним науковим співробітником Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. З 2001 р по теперішній час – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ. Викладає курс біологічної та біоорганічної хімії для студентів англомовного навчання.

Автор 173 наукових робіт.

 

Прадій Тетяна Петрівна  – асистент кафедри.

Відповідає за навчально-методичне забезпечення модуля І.

В 1975 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Спеціальність – біолог – біохімік.

З 1971 року працювала на кафедрі біохімії Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця старшим лаборантом. Одночасно викладала курс біоорганічної та біологічної хімії студентам інституту I та II курсів.

З 1977 року працює асистентом кафедри Національного медичного університету. З 1994 року викладала органічну хімію в медичному ліцеї при НМУ.

Має 8 друкованих робіт. Науково-педагогічний стаж – 35 років.

За сумлінну роботу двічі була відзначена подякою Київського міського голови.

 

 Михайлова Алла Георгіївна  , асистент кафедри.

1977 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З 1978 по 1986 рік працювала на кафедрі біохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: спочатку старшим інженером, потім молодшим науковим співробітником.

З 1986 по 2001 рік викладач біології в СШ № 262 м. Києва – вчитель вищої категорії.

З 2008 року по теперішній час працює за сумісництвом асистентом кафедри.

 

Маллер Олена Анатоліївна,  асистент кафедри .

В 1982 році закінчила Орловський Педагогічний інститут за спеціальністю біологія-хімія.

З 1984 року викладач біології СШ № 35 м. Орел. З 2010 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О.Богомольця та асистента кафедри.

 

Редько Анастасія Володимирівна, асистент кафедри.

Закінчила в 1999р. хімічний факультет Донецького державного університету та захистила дипломну роботу за темою «Заміщення кальцію на магній, стронцій та барій у гідроксованадаті кальцію».

1999-2002р. – асистент кафедри загальнонаукових дисциплін Автомобільно-дорожнього інституту (філіал Донецького технічного університету).

2002-2014р. – старший лаборант, асистент кафедри хімії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

З 2015 року – старший лаборант кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

 

асистент кафедри, кандидат біологічних наук.

У 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

З 2007 по 2009 роки працювала лаборантом кафедри ботаніки ЖДУ імені Івана Франка.

З 2010 по 2014 роки асистент кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка.

У 2018 році захистила дисертацію в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук.

З 2018 року асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Автор 32 наукових публікацій.

Суховєєв Олександр Володимирович

У 2006 закінчив природничо-географічний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя зі спеціальності «біологія та хімія». У 2006 році вступив до аспірантури Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. У 2011 захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «нафтохімія та вуглехімія» та здобув науковий ступінь кандидат хімічних наук .

З 2006-2009 р. – інженер другої категорії, 2009-2013 р. – молодший науковій співробітник, з 2013 р.  по сьогодні – науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України.

З 2011 до  червня 2018 року працював за сумісництвом у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посаді доцента кафедри хімії. Викладав дисципліни: «Біоорганічна хімія». (2011-2018 н.р.р.) та «Органічна хімія» (2011-2016н.р.р. (заочна форма навчання)).

Врублевська Людмила Петрівна . Лаборант кафедри. У 1983 році закінчила НКПУ в м. Новгороді. На посаді лаборанта кафедри «Біоорганічної та біологічної хімії» працює з 2011-го року.  Виконує різнопланову роботу кафедри, відповідає за документообіг, веде облік робочого часу, виконує обов’язки технічного секретаря. Приймає активну участь в житті кафедри.