НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Наукова робота

 

з/п

Прізвище, ім’я

та по батькові викладача

Назва статей (у тому числі зі студентами),

монографій, підручників, посібників (у тому числі навчально-методичних)

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1 Литвиненко Н.П. 1. Функціонально-співвідносні ряди в спонукальних конструкціях медичного дискурсу , зб. «Науковий часопис» 2008.

 

2. Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря. Видання третє, доповнене.К.: Книга плюс. – 2008. Навчальний посібник . 2008, українська . Т ипограф. 7 . Тираж 1000 .

 

3. Тлумачний словник медичних термінів. – К., вид-во «Перун», словник, 2010, Українська, російська, латинська, типограф. С. 800,. Тираж 1000.

4. Недискретний медичний дискурс в умовах екстремальних ситуацій

Мова і культура – К., Вип.. 11, Т., ХІІІ . 2009 . С. 170–177

5. Мовне вираження констатаційно-пояснювальної тактики в дискурсі лікаря

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. − К.,. − Вип. 5.2009. . С. 226–230.

6. Комунікативна роль розповідних речень у фаховому діалогічному мовленні

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць. Серія : Філологія. − Харків,.Вип. 56. 2009. C. 44−49.

7. Дискурс як об’єкт лінгвістичного вивчення . Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. − К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», − Вип. 16. 2009. С. 171−1816.

8. Дослідження медичного дискурсу у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. − К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», − Вип. 17. 2009. С. 143−152

9. Типологія усного медичного дискурсу . Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. − К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство»,. Вип. 18..2009 . С. 97−1

10. Автокомунікація в медичному дискурсі (на матеріалі діалогів лікар – пацієнт)

Українська мова. − № 3 . 2009 . С. 83−9610.

11. Дискурс як мовленнєво-мисленнєвий текст Наукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні науки» : зб. наук. праць. − Луганськ,. – Вип. 8. – Т. 1.2009.С. 156−161

12. Комунікативні стратегії і тактики в медичному дискурс . і Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. −. № 11. − Вип. 15. − Т. 3. 2009 . С. 72−80.

13. Принципи класифікації фахового медичного диискурсу

Зб. наук. праць Міжнародної конференції « Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі». Одеса, 2011. С. 56-63.

 

14. Комунікативно – граматичний аспект у парадигмі медичного дискурсу.

Зб. наук. праць міжнародної наукової конференції «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні» Чернівці, 2011 С. 38-47.

 

15. Вербалізація стратегії діагностувальної ідентифікації в медичному дискурсі. Зб. наук. праць міжнародної наукової конференції «Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов». Рівне, 2011 С. 78-90.

 

16. Мовна компетентність у контексті викладання української мови студентам медичного профілю. Зб. наук. праць «Гуманітарна складова вищої остіви: проблеми та перспективи». Харків, 2011. С. 115-123.

 

17. Медичний дискурс у контексті вивчення української мови як фахової. Зб. матеріалів конференції «Стан і перспективи викладання предмета «Українська мова за професійним спрямуванням» у вищих медичних навчальних закладах України в контексті болонського процесу» Тернопіль , 2011 С. 17-22.

 

18. Медичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження. Південний архів: зб. наук. Праць. Серія: Філологічні науки. Херсон, 2011.Вип. ХХІ С.40-47.

 

19. Медицина в термінах і визначеннях .- К., «Книга плюс»

Нау ково-довідкове видання , 2011, 308с, тираж 1000.

 

20. Мовні засоби експлікації директивної стратегії у дискурсі лікаря на етапі рекомендацій. Система і структура східнослов’янських мов: До 175-річчя Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова: зб.наук.праць. _ К.: Освіта України , 2011. С. 171 – 178.

 

21. Сучасний медичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. праць. Херсон: Видавництво ХДУ, вип. 12. 2012. С. 334 – 339.

 

22. Фатичний елемент у медичній комунікації. Наукові записки. Філологічні науки. Серія «Мовознавство». – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Вип. 100. 2011. С. 319 – 323 .

 

23. Комунікативно-граматичний аспект у парадигмі медичного дискурсу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 26. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006». 2011. С.179 – 183.

 

24. Питання медичного дискурсу у процесі вивчення української мови як фахової. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Острог, 2011.ЛитвиненкоН.П. Питання медичного дискурсу у процесі вивченняукраїнськоїмови як фахової / Н.П.Литвиненко // Наукові Записки. Серія “Філологічна”.-Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, – Вип. 22. 2012. С. 18-25.

 

25. Лексико-синтаксичне вираження інтенцій лікаря у професійному мовленні. «Філологічні студії»: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавництво КДПУ. 2011. С. 301 – 309.

 

26. Синтаксичні моделі питальних речень у структурі діалогів фахового медичного мовлення. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) Збірник наукових праць/ гол.ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: ВДПУ Вип.14. 2011, С. 187 – 193.

 

27. Комунікативна стратегія у фаховому медичному мовленні. Мова і культура (Науковий журнал), – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. Х11. 2011.С. 38 – 45.

 

28. Взаємодія національного й інтернаціонального компонентів у процесі розвитку української наукової термінології. Мова і культура К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,– Вип. 14. – Т. Х1. 2012. С.58 – 65

 

29. Моделі мовленнєвих ситуацій у медичній комунікації. Накові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», – Вип. 23. 2012. С. 75 – 78.

 

30. Психолінгвістичний аспект вивчення мовних понять. Наукові записки. Філологічні науки. Серія «Мовознавство». – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 102. 2012. С. 250 – 257

 

31. Теоретичні засади лінгвістичних понять: дискурс, мовлення, текст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Зб. наук. праць. − Херсон: Видавництво ХДУ. 2012. С. 48 – 56

 

32. Вербалізація стратегії діагностувальної ідентифікації в медичному дискурсі. Зб. наук. праць міжнародної наукової конференції «Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов». – Рівне. 2011. С.78 – 90.

33. Принципи класифікації фахового медичного дискурсу. Зб. наук. праць Міжнародної конференції «Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі». – Одеса.. 2011.С.56 – 63.

 

34. Дискурс як лінгвістичне поняття.« Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»: Зб. статей 111 Міжнародної наукової конференції 17 – 19 травня 2012 р. – Харків: ХНЕУ 2012. С. 28 – 34

 

35. Актуальність викладання елективного курсу в медичних вищих навчальних закладах. Зб. ст. «Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням». 2012. С. 23 – 27.

 

2 Місник Н.В. 1. Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря. Видання третє, доповнене.К.: Книга плюс. – 2008. Н авч альний посібник . 2008, українська . Т ипограф. 7 . Тираж 1000 .

 

2. Тлумачний словник медичних термінів. – К., вид-во «Перун», словник, 2010, Українська, російська, латинська, типограф. С. 800,. Тираж 1000.

 

3 . Медицина в термінах і визначеннях .- К:, «Книга плюс» (у співавторстві).

Нау ково-довідкове видання , 2011, 304с, тираж 1000.

 

4 . Основні аспекти термінологічної роботи (медицина). Зб. Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії, Харків: ХНЕУ. 2012, С. 40-43.

 

5 . Актуальність викладання елективного курсу в медичних вищих навчальних закладах». «Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни: українська мови (за професійним спрямуванням)», 2012.

6 . Принципи визначення мінімуму в межах курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»./Зб. Інноваційних технологій у викладанні дисциплін мовознавчого блоку в ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти, Івано-Франківськ, 2012. С.33.

 

3 Науменко Л.О. 1. Лінгвостилістичне розуміння авторського «я» на матеріалі творчості Володимира Винниченка та Уласа Самчука / Л.О. Науменко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. VІІ (107). – С. 44– 47.

 

2. Колористика прозових творів українських письменників першої половини ХХ століття / Л.О. Науменко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. ХІІ (112). – С.29– 33.

 

3. Розмовний діалог у розмовному дискурсі: комунікативний аспект / Л.О. Науменк о // Актуальні проблеми сучасного мовознавства //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.– К.: Знання України, 2008. – С.29 – 32.

 

4. Національно-комунікативний аспект викладання української мови фахового спрямування для фахівців залізничного транспорту / Л.О. Науменко // Система і структура східно-слов’янських мов. – К. : Знання України, 2009. – С.247 – 254.

 

5. Українська мова за професійним спрямуванням: методичний аспект. Зб. наук. праць: «Методологічні та науково-практичні аспекти підготовки фахівців транспортної галузі». – К.: ДЕТУТ, 2009. – С. 79-82.

 

6. Специфічні комунікативні одиниці у діалоговому дискурсі / Л.О. Науменко // Соціолінгвістичні студії; за заг. ред. Л.О. Ставицької. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2010. – С. 221 – 225.

 

7. Концепт як основна структура лінгвістичного аналізу терміносистеми залізничного транспорту / Л.О. Науменко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.13. – Т. Х (146). – С.16 – 20

 

8. Лексична своєрідність терміносистеми залізничного транспорту: аналітичний аспект / Л.О. Науменко // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / Ін-т української мови НАН України: упорядник О.С. Іщенко. Серія: «Не все спливе рікою часу…». – К. : КММ, 2011. – С. 127 – 130

 

9. Формування мовної особистості у прозовому дискурсі / Л.О. Науменко // (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 15. – Т. Х (110). – С.120– 133.

 

10. Текст у когнітивно-дискурсивній парадигмі діалогічного дискурсу // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі / Л.О. Науменко // Зб. наук. праць за матеріалами міжнародної наукової конференції – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 253 – 258 .

 

11. Діалоговий дискурс у прозовому контексті (на матеріалі українських письменників поч. ХХ століття) / Л.О. Науменко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип.14. – Т. VІ (152). – С.30 – 35.

 

12. Герменевтичний підхід до концептуального аналізу художнього тексту на сучасному етапі / Л.О. Науменко // Наукові записки. Серія: «Філологічна». – Острог: В-во Національного у-ту «Острозька Академія»». – Вип.26.–2012. – С. 238 – 241

 

4 Юзьків Г.І. 1. Юзьків Г. Любовна лірика в ранній поезії М. Вінграновського / Юзьків Галина // Слово і Час – 2011. – №11. – С. 66 –70.

2. Юзьків Г. І. Ознаки петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри / Юзьків Г. І. // Літературознавчі студії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 33. – С. 590 – 593.

3. Юзьків Г. Еволюція любовної лірики Василя Симоненка / Галина Юзьків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія Літературознавство. – Вип.32. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-тет ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 169 – 172.

4. Юзьків Г. Сублімована семантика любовної лірики В.Симоненка. / Галина Юзьків // Проблеми сучасного літературознавства. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Вип. 16. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 271 – 276.

5. Юзьків Г. Художній дискурс любовної лірики / Галина Юзьків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія Літературознавство. – Вип.35. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-тет ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 196 – 202.

 

5 Хомова О.М. 1.Перейшли всі муки пекла”… тема репресій у драмі В. Шевчука. “Кінець віку”, “Вода життя”. Літературознавчі студії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 20. С. 208 – 215.

 

2. Психологія людини в драматургії В. Фольварочного

журнал Дивослово – Київ, 2010. Вип. 2 – С. 55 –58.

3. Психологія людини у часопросторі сцени драматургія В. Фольварочного.Наукові записки. Серія Літературознавства. Тернопіль: ТНПУ, 2010. Вип. 30. – С. 267 – 279.

4.Психологія людини у часопросторі сцени (драматургія В. Фольварочного). ТНПУ. Наукові записки : Серія: Літературознавство. За ред.: проф. М Ткачука. м.Тернопіль. 2010. Вип. 30. 0,4 д.а.

5. Художні шукання неореалістичній драматургії Анатолія Крима («Нелегалка», «Жага екстрему», «Євангеліє від Івана»). Наукові записки. Серія Літературознавство. Тернопіль: ТНПУ, Вип. 32. 2011. С. 158 – 166.

 

6. Художні можливості біографічної драми (на матеріалі «П’єс про великих В. Герасимчука»). Проблеми сучасного літературознавства. Одеський національний університет ім. Мечнікова, 2012

 

6 Блідченко-Найко В.В. 1.Сердечні страждання Ольги Кобилянської: Поезія в прозі. /Блідченко-Найко В.В./ Літературознавчі студії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 33. – С. 46 – 49.

2. «Поезія в прозі» Н. Яцьківа / Блідченко-Найко В.В./ // Проблеми сучасного літературознавства. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Вип. 16. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 210 – 214.

3. «Поезія в прозі» Н. Яцьківа / Блідченко-Найко В.В./ // Проблеми сучасного літературознавства. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Вип. 16. – Одеса : Астропринт, 2012. – С. 210 – 214.

 

7 Барабаш С.М. 1.Типологія портрету в романі Михайла Козоріса «Голуба кров». Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб.наук.праць. – К. : «Київський університет», 2009. – Вип. 31. – С. 57 – 60.

2. Міжособистісне та громадське спілкування людей: комунікація у сфері права. Тези доповіді.

Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, НАУ, 18 лютого 2010 р. – К. : Університет «Україна», 2010. –С. 364 – 365.

3. Життєвий і творчий шлях Михайла Козоріса в історико-рецептивному аспекті: стан дослідження проблеми. Гуманітарна освіта в технічних вищих : зб.наук.праць. – К.: Університет «Україна», 2011. – Вип. 23. – С. 265 – 276.

4. Мариністичні мотиви у міфопоетичній картині світу Богдана Лепкого. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV . – Ч. 4. – С. 195 – 203.

5. Засоби художньої виразності у творах Михайла Козоріса (порівняння, метафора, символ).

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Вип. 4.9. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – С. 9 – 12.

6. Іван Франко у спогадах Михайла Козоріса і Марії Козоріс–Бариляк. Франкознавчі студії. –Випуск 5 / Є. Пшеничний (голов. ред.), Л. Винар та ін. – Дрогобич : Коло, 2012. – 359 – 366.

8 Лисюченко О.В. 1.Чтение как один из видов работы иностранных студентов по обогащению лексикой . Журнал «Русский язык и литература в учебных заведениях» . 2007 . С. 50.

2. Роль чтения в формировании коммуникативной компетенция учащихся. Русский язык и литература в учебных заведениях, К., 2009, №5, С. 54-58

 

3.«Роль произведений в формировании речевой компетенции студента-медика». Материалы научно-практической конференции «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів». 2011. С.120-125

 

4. Роль произведений М.Булгакова в формировании речевой компетенции студента-медика. Матеріали науково-практичної конференціі «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів», Харків, 2011, С.120-125

 

5. Учебный словарь – справочник: глагольное управление

( русский язык для всех).. Киев, 2011, 103 с.

 

6. К постановке вопроса о психолингвистических особенностях медицинского дискурс. Збірник конференції «Методологія та практика лігвістичної підготовки студентів». 2012 С. 109-114.

 

7. К постановке вопроса о психолингвистических особенностях медицинского дискурса . Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів», Харків, 2012, С. 109-114. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія, Київ, 2012.

 

8. Коммуникативная специфика медицинского дискурса в процессе обучения русскому языку иностранных студентов.

Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія, Київ, 2012. Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, №4, 2012, Київ.

 

9 Момрик А.П. 1.Західні монголи (калмики) в історії України. Україна-Монголія: 800 років у контексті історії. Збірник наукових праць. – К: НБ України ім. В.І. Вернадського, 2008. – С.82-91; 0,7 д. а

2. Українське населення Криму (генезис, розвиток, сучасний побут). VII Міжнародний конгрес україністів. – Ч.1: Етнологія, Історія, Фольклористика. – К.,2008. – С.211-226, 0,75 д. а.

3. Ukrayna oryantalisterinin çalışmarında Mahmud Kaşgarlı (Ahatangel Krımskı, Omelian Pritsak). (Магмуд Кашгарський у працях українських орієнталістів: А.Кримський, Омелян Пріцак. Турецькою мовою). Do ğ umunun 1000. Y ı l ı Dolay ı s ı yla . Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu.17–19 Ekim 2008, Rize.Bildiri metinleri. – Rize:Rıze ünıversitesi.-S. 585-591 (Türkiye , Міжнародний Конгрес з нагоди 1000-річчя від дня народження Махмуда Кашгарського ) ,0,8 д.а

4. Orta Çağ Ukraynalı’nın gözüyle İstanbul (ХV.-XVIII. yy.) (Стамбул очима середньовічного українця. Турецькою мовою). 7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul. – Ankara, 2009. Bildiriler (publication). 7-й Міжнародний конгрес тюркської культури «Стамбул в світовій та тюркській культурі» стор. 2512-2524.

5. Müsülman ülkelerinden gelen kız öğrencilerinin Ukrayna’nın seküler (layık) ortamına uyumları (Адаптація студенток-мусульманок до секулярного середовища в Україні, турецькою мовою). International Multidisciplinary Women ’ s Congress 2009: Change & Empowerment . – Izmir , Dokuz Eylul University ( publication ).(Міжнародний мультидисциплінарний конгрес жіночих студій, Ізмір). Доповіді. Доповідь в друці, с. 1011-1019.

6. Курди України (недосліджена діаспора). ІІ міжнародн a конференція, присвячена пам’яті Омеляна Пріцака // НАУКМА. Київ, 2009. Матеріали доповідей. – С. 23-35.

7. The Kurds and Yezidis of Ukraine: new Diasporas and transformations International Conference “The Turkic World, the Caucasus and Iran: Civilisational Crossroads of Interactions // Yerevan State University. 2009 (publication , р.87-92 ) .

8. Модернізаційні процеси в середовищі гагаузів України кінця ХХ – початку ХХІ ст. Формування нової ідентичності ( Ukrayna Gagavuzlarının oramındaki XX.-XXI.yüzyılları başında modernleşme süreçleri ) .

7-й Міжнародний симпозіум гагаузької культури та україно-турецьких культурних взаємин. КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – Матеріали доповідей (опубліковано в Анкарі, Туреччина).Доповідь українською та турецькою мовами. – С. 40-50.

9. Türkieynin azınlıklarıylailgili geleceği ve perspektivlerie : Ukrayna görüş açısı . ( Український погляд на майбутнє Туреччини щодо статусу її національних меншин ). (тур. мовою ) . « 2 nd Turkey-Europe Forum » . 10-12 December 2009, Mardin, Turkey. TASAM and the Governorship of Mardin. – Р .357-361.

10. Махмуд Кашгарли очима українських орієнталістів (на прикладі Агатангела Кримського і Омеляна Пріцака). Сходознавство – К., 2009. – №48. – С.129-135; Фахове видання ВАК України.

11. Інтеграційні етнокультурні процеси в середовищі українського населення Закарпаття (на прикладі Міжгірського та Воловецького районів). Література. Фольклор. Проблема поетики. Вип.32, 2009.- С.296-301; Фахове видання ВАК України.

12. Історія України. Ч.1.Навчальний посібник. К:КІМ, 2010–148с.

13. «Кутадгу біліг» у працях українських та російських сходознавців. Східний світ. – Київ, 2011.- №1. – С. 168-171. Фахове видання ВАК України.

14. Єзиди України (невідома діаспора). Сходознавство. – Київ, 2011. – №53-54. – С.86-102 . Фахове видання ВАК України.

15. Стамбул очима середньовічного українця ( XV – XVIII ст.). Культура народов Причерноморья. – Сімферополь, 2011 – №199, Т.2. – С.24-29. Фахове видання ВАК України

16. Історія української культури. – К., «Книга-плюс, [Навчальний посібник] / [за заг. ред. доц. О.Б. Величко, 2012, МОН, МС, тираж 1000.// Розділ 8. Українська культура Радянського період у .

17. Культурология в вопросах и ответах (для іноземних студентів російськомовної форми навчання), посібник , 2009,, російська.Типограф. С. 142. Тираж 500.

 

18. Історія України Ч. 1. від найдавніших часів до періоду національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, посібник, 2010, уркаїнська. Типогр. С 14, Тираж 300.

19. Величко О.Б. Гуляк А.Б. Редькіна О.А. Сафонов Ю.М. Момрик А.П. Шевель Н.О. Шевель Т.О. Історія української культури. – К.,»Видавництво КІМ».Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 1, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

14 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 3, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

15 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 5, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

16 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 7, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

 

 

10 Малюта О.В
 • «Просвіти» і Українська Державність (друга половина XIX – перша половина XX ст.). – Монографія. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2008. – 840 с.
 • Луцька повітова «Просвіта» // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2009. – Т. 6. – С. 311.
 • Львівське товариство «Просвіта» // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2009. – Т. 6. – С. 350–353.
 • Маркович Дмитро Васильович // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2009. – Т. 6. – С. 518 – 519.
 • Миколаївське українське товариство «Просвіта» // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2009. – Т. 6. – С. 652 – 653.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28053. – 2009: «Малюта Ольга Володимирівна. Монографія «Просвіти» і Українська Державність (друга половина XIX – перша половина XX ст.). – К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. – 840 с.».
 • Свобода слова в Україні (на матеріалах соціологічного дослідження) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 133. – Т. 146: Соціологія. – Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 2010. – С. 18 – 25.
 • Мосендз Леонід Маркович // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2010. – Т. 7. – С. 74 – 75.
 • Островський Володимир Павлович // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2010. – Т. 7. – С. 679.
 • Всеукраїнський Трудовий Конгрес як представницький орган українського народу в другій Українській Народній Республіці // Історичний архів: Наукові студії: збірник наукових праць / Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. – Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 2011. – Вип. 7. – С. 199 – 208.
 • Пащенко Олімпіада; Подільське товариство «Просвіта»; Полтавське товариство «Просвіта», Енциклопедія історії України, т.8, К. Наукова думка 2011 С.104 – 105; С. 306– 307; С. 371 – 372, тираж 1000

12 Величко О.Б. Гуляк А.Б. Редькіна О.А. Сафонов Ю.М. Момрик А.П. Шевель Н.О. Шевель Т.О. Історія української культури. – К.,»Видавництво КІМ».Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 1, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

14 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 3, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

15 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 5, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

16 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 7, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

 

     
11

 

Величко О.Б. 1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. Теорія культури. Культура дохристиянського світу.

Частини 1, 3, 4, 5. Посібник , видання 2-ге, доповнене . 2008 рік, українська . Т ипограф. 16 . Тираж 800

 

2. Людина у полікультурному суспільстві – К., «Інжиніринг» Навчально-методичний посібник для викладачів ВНЗ з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних спеціальностей 2010 рік, українська, типограф. С. 248 , Тираж 400.

3 . Культурология в вопросах и ответах (для іноземних студентів російськомовної форми навчання), посібник , 2009,, російська.Типограф. С. 142. Тираж 500.

 

4. Історія України Ч. 1. від найдавніших часів до періоду національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, посібник, 2010, уркаїнська. Типогр. С 14, Тираж 300.

 

5. Історія України Ч. 2. від періоду національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького до кінця Х V ІІІ ст., посібник, 2010, уркаїнська. Типогр. С. 60. Тираж 300.

 

6. Історія України Ч. 3. Українські землі в першій половині ХХ століття, посібник, 2010, уркаїнська, Типогр. С. 176, Тираж 300.

 

7. Історія України Ч. 4. Україна у складі двох імперій: від періоду кінця Х V ІІІ ст. до початку ХХ ст., посібник, 2010, уркаїнська, Типогр. С. 56. Тираж 300.

 

8 . Витік текстуальності з контексту образотворення, або про що повідала М. Хайдеггеру Сікстинська мадонна. Проблеми демократії в сучасному українському суспільстві: матеріали Всеукраїнської науковаї конференції (м. Умань. 22 вересня 2010) / ред. кол.: А. О. Карасевич (гол. ред.) та ін. – Умань: ПП Жовтий, 2010 –с.122,с. 22-29.

9 . До питання про іконічність образу у творчому спадку М. Тарабукіна. Життя у вимірах апісомюту як проблема філософії та культури російського срібного віку. Випуск 16. Дрогобич- 2010,.-С. 451-459

 

 

10. Історія України. Ч.5. Україна модерна: друга половина ХХ століття. Навчальний посібник. 2010, українська. С. 152. Тираж 300

 

11. Ф.М. Достоевський как пророк русской революции (по матеріалам Романа «Бесы») . Ф.М. Достоєвський и канун третього тысячелетия. Становление и развитие класической русской философской традиции: от И.В. Кириевского до Д.Л. Андреева. Вестник общества руской философии при Украинском философском фонде. Выпуск 5-6 Киев 2010 , С. 35-47

 

12. Від мімезису до тезису: дві парадигми осмислення сутності енергії.

Проблеми демократії в сучасному українському суспільстві: матеріали Всеукраїнської наукової конференції.Умань: ПП Жовтий,2010. С. 9-21

13. Ономатологіческие изыскания В.Ф. Эрна (Стаття). Русская философия: история, методология, жизнь. Полтава ООО «АСМИ». 2011. –С. 618-628

14. Історія української культури. – К., «Книга-плюс, [Навчальний посібник] / [за заг. ред. доц. О.Б. Величко, 2012, МОН, МС, ЄС. 494 (31 д.а.)тираж 1000.

 

15. Ономатологічні розвідки В.Ф. Ерна. Русская философия: история, мифология, жизнь. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде. Вып. 10. Полтава. ООО «АСМИ», С. 618 – 628.

 

16 . До питання про формування культурної ідентичності українця на тлі особливостей етнокультурного розвитку сучасного українського суспільства (тези). Філософські виміри сучасної реальності. Матеріали міжнародної наукової конференції. Донецьк, 14-16 квітня 2011 р. т.1, с.150-152

13 Величко О.Б. Гуляк А.Б. Редькіна О.А. Сафонов Ю.М. Момрик А.П. Шевель Н.О. Шевель Т.О. Історія української культури. – К.,»Видавництво КІМ».Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 1, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

16. Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 3, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

15 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 5, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

16 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 7, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

 

 

 

12 Редькіна О.А. 1. Земства лівобережної та південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху . Монографія. 2008, українська. Т ипограф. С. 224.

2. Актуальність викладання елективного курсу «Краєзнавство» для студентів-медиків . Матеріали науково-практичної конференції «Центр перспективних соціальних досліджень міністерства праці та соціальної політики НАН України» 2007 , С. 112 .

3. Медична субкультура очима студентів-першокурсників . Охорона здоров’я України. – №1 (25). – 2007 . с. 277

4. Керівники кафедри педіатрії № 1 – запорука гармонії і тепла в колективі . Науковий вісник НМУ ім. О.О. Богомольця. – №1. – 2008. С. 254 – 259

 

5. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. Теорія культури. Культура дохристиянського світу.

Частини 2 . Посібник , видання 2-ге, доповнене . 2008 рік, українська . Т ипограф. 16 . Тираж 800 .

6. Культурология в вопросах и ответах (для іноземних студентів російськомовної форми навчання), посібник , 2009,, російська.Типограф. С. 142. Тираж 500.

 

7. Історія України Ч. 1. від найдавніших часів до періоду національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, посібник, 2010, уркаїнська. Типогр. С 14, Тираж 300.

8. Історія України Ч. 2. від періоду національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького до кінця Х V ІІІ ст., посібник, 2010, уркаїнська. Типогр. С. 60. Тираж 300.

9 . Історія України Ч. 3. Українські землі в першій половині ХХ століття, посібник, 2010, уркаїнська, Типогр. С. 176, Тираж 300.

10. Історія України Ч. 4. Україна у складі двох імперій: від періоду кінця Х V ІІІ ст. до початку ХХ ст., посібник, 2010, уркаїнська, Типогр. С. 56. Тираж 300.

 

11. Історія України. Ч.5. Україна модерна: друга половина ХХ століття. Навчальний посібник. 2010, українська. 152 с.. Тираж 300

 

12. Історія української культури. – К., «Книга-плюс, [Навчальний посібник] / [за заг. ред. доц. О.Б. Величко, 2012, МОН, МС, тираж 1000 /, Розділ 2. Культура давніх народів, що проживали на території України.

 

13 Величко О.Б. Гуляк А.Б. Редькіна О.А. Сафонов Ю.М. Момрик А.П. Шевель Н.О. Шевель Т.О. Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 1, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

14 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 3, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

15 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 5, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

16 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 7, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

 

13 Розовик О.Д. 1. Колективізація на Переяславщині у 1929-1931 рр. (за спогадами жителів с. Дениси) / Розовик О.Д. // Етнічна історія народів Європи. – 2009. – Вип. 28. – С.127 – 131.

2. Голодомор у 1932 – 1933 рр. на Переяславщині. Документи та очевидці свідчать / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. // Часопис української історії. – 2009. – Вип. 14. – С. 47 – 62.

3. Кадрове та науково-технічне забезпечення села України (1991-2006 рр.). Історіографія / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д // Часопис української історії. – 2009. – Вип.11. – С. 103 – 106.

4. Підготовка спеціалістів і кваліфікованих працівників масових професій для реформованого агропромислового комплексу України (1991 –2008 рр.) / Розовик О.Д. // Соціальна історія: Науковий збірник. – 2009. – Вип.V. – С. 83 – 87 .

5. Сільськогосподарська наука в умовах реформованого агропромислового комплексу України (1991 – 2008) / Розовик О.Д. // Матеріали науково-практичної конференції “Історичні читання” в рамках Міжнародної практичної конференції “Політ-2009”, Київ, НАУ, 8 квітня 2009 р. – К.: НАУ, 2009. – С. 35 – 38.

6. Культурна сфера села в період реформування АПК України (1991-2000 рр.) / Розовик О.Д. // Часопис української історії. – 2010. – Вип.18. – С. 171 – 173.

7. Робота клубної сфери села України в умовах багатоукладного аграрного виробництва (1991 – 2010 рр.) / Розовик О.Д. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – № 100. – С. 53 – 55.

8. Участь жінок України в наданні допомоги голодуючим дітям у 1921-1922 рр. / Розовик О.Д. // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 12 – 13 листопада 2010 року. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 2010. – С. 208 – 210.

9. Участь жінок Переяславщини у громадській і культурно-освітній роботі повіту у 1920-х роках / Розовик О.Д. // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. – 2011. – Вип. 26. – С.171 – 176.

10. Робота державних органів влади і громадських організацій УСРР з ліквідації неписьменності серед жіночого населення республіки у 1920-х роках / Розовик О.Д. // Часопис української історії. – 2011. – Вип. 21. – С.121 – 123.

11. Заходи державних органів влади УСРР з ліквідації жіночого безробіття та девіантності в 1920-х роках / Розовик О.Д. // Волинські історичні записки. – 2011. – Том 6. – С.164 – 168.

12. Залучення кочуючих циган УСРР до осілості, громадської і культурно-освітньої роботи у 1920-х роках / Розовик О.Д. // Етнічна історія народів Європи. – 2011. – Вип. 35. – С.18 – 22.

13. Робота державних органів влади та громадських організацій УСРР з ліквідації жіночого безробіття у 1920-х роках / Розовик О.Д. // Часопис української історії. – 2011. – Вип. 22. – С. 19 – 23.

14. Українізація державного апарату і громадсько-культурного життя в законодавчих документах УСРР у 1920-х роках / Розовик О.Д. // Часопис української історії. – 2011. – Вип. 19. – С.77 – 84.

15. Створення українських культурно-освітніх закладів у республіках СРСР у 1920-х роках / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. // Часопис української історії. – 2011. – Вип. 20. – С. 22 – 28.

16. Ташанський парк на Переяславщині / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. // Часопис української історії. – 2011. – Вип. 21. – С. 46 – 50.

17. Соціальне і культурно-освітнє становище національних меншин народів Сходу в УСРР 1920-х років / Розовик О.Д. // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки. – 2011. – Вип. 202, Ч. І V . – С. 66 – 71.

18. Участь жінок УСРР у кооперативному будівництві в 1920-х роках / Розовик О.Д. // Дні науки історичного факультету – 2012. Матеріали V Міжнародної наук. конфер. молодих учених (12 – 13 квітня 2012 р.). – Вип. V . – Ч.2. – К. 2012. – С. 26.

19. Заходи державних органів влади і громадських організацій УСРР щодо охорони материнства та дитинства у 1920-х роках / Розовик О.Д. // Наукові записки з української історії. Зб. наукових статей. – 2012. – Вип. 29. – С. 185 – 190.

20. Участь жінок в громадсько-політичному житті УСРР у 1920-х роках: радянська історіографія / Розовик О.Д. // Гілея. Наук. вісник. – 2012. – Вип. 66. – С. 263 – 269.

21. Репресовані жінки – активні учасниці боротьби за національне відродження українського народу в 1920-х роках / Розовик О.Д. // Волинські історичні записки. Зб. наукових статей. – 2012. – С. 202 – 207.

22. Участь жінок УСРР у кооперативному будівництві в 1920-х роках / Розовик О.Д. // Дні науки історичного факультету – 2012. Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених (12 – 13 квітня 2012 р.). – К., 2012. – 2012. – Вип. V . – Ч. 2. – С. 26.

23. Доля жінок – активних учасниць боротьби за національно-культурне та державне відродження українського народу в 1920-х роках / Розовик О.Д. // Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (9 – 10 листопада 2012 року): Зб. наукових праць. – Житомир, 2012. – С. 220 – 223.

24. Будівництво Дніпрогесу і питання відселення сіл із зони створення водосховища / Розовик О.Д. // Сучасна молодіжна наука в Україні. Зб. наук. статей за матеріалами ІІІ міжвузівської студентської наукової конференції 25 грудня 2012 р. – 2012. – Вип. 1 (3). – С. 83 – 85.

25. Україна у повоєнний період та у 50 – 80-х роках ХХ століття / Іваницька Л., Розовик О. // Історія України: Джерельний літопис / [ред. В.І. Червінський, М.І.Обушний]. – К.: КВІЦ, 2012. – С. 607 – 687.

26. Ташанському парку на Переяславщині – 240 років / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. // Краєзнавство. – 2012. – Ч. 3. – С. 107 – 111.

27. Вплив соціально-економічного становища селян Полтавщини на переселенський рух у першій половині ХІХ ст. / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. // Історична пам’ять. – 2012. – С. 77 – 83.

28. Художня самодіяльність в сільській місцевості України (1990 – 2010 рр.) / Розовик О.Д. // Українська державність: історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ій річниці Всеукраїнського референдуму (Київ, 1 – 2 грудня 2011 р.). – К., 2012 – С. 93 – 96.

29. Переселенський рух в Україні: друга половина Х VI ст. – 1930-ті роки: Монографія / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. – 406 с. (авторські – 188 с.).

30. Миграция сельского населения УССР в Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток в 1920-х гг. / Розовик О.Д. // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 5. – C . 185 – 189.

31. Ликвидация неграмотности среди женщин национальных меньшинств УССР в 1920-х годах / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия “История. Политология. Экономика. Информатика”. – 2013. – Вып. 28. – С. 141 – 145.

32. Меры государственных органов власти и общественных организаций УССР по оказанию помощи беженцам из голодающих губерний Поволжья в 1920 – 1924 годах / Розовик О.Д. // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. – 2014. – № 1. – С. 6 – 13.

33. До семидесятиріччя визволення м. Києва від німецько-фашистських загарбників / Розовик О.Д. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2014 р.). – К. “Фоліант”, 2014. – С. 235 – 240.

34. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки): Монографія / Розовик О.Д. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 454 с.

35. Формування єврейської шкільної освіти в УСРР у 1920-х – початку 1930-х рр. / Розовик О.Д. // Гілея. Наук. вісник. – 2014. – Вип. 91. – С. 71 – 74.

36. Переселенческое движение в Украине: вторая половина XVI в. – 1930-тые годы. Монография / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. – Винница: Нилан-ЛТД, 2015. – 410 с. (авторські – 350 с.).

37. Археологічні пам’ятки села Дениси на Переяславщині / Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. // Гілея. Наук. вісник. – 2015. – Вип. 93. – С. 85 – 98.

38. Господарське освоєння земель Сибіру, Казахстану і Далекого Сходу переселенцями з УСРР у 1920-1930-х роках / Розовик О.Д. // Гілея. Наук. вісник. – 2015. – Вип.95. – С. 61 – 65.

39. Природно-кліматичні умови території поселення українських переселенців у Всесоюзному колонізаційному фонді / Розовик О.Д. // Гілея. Наук. вісник. – 2015. – Вип.96 .

40. Transmigration of the Jewish population to the South of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1920-1930h / Olesya Rozovyk // Oxford Journal of Scientific Research. – 2015. – No.1. (9),January-Jun. – Volume III. – p.650 – 655.

41. Матеріально-технічна допомога переселенцям на землі колонізаційного фонду УСРР у 1920-х-початку 1930-х рр. / Розовик О.Д. // Молодь і наука XXI століття. Збірник статей І міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів 28-29 квітня 2015 року. – 2015. – Вип. І. – С. 96 – 99.

42. Духобори та проблема їх переселення в УСРР у 1920-х рр. / Розовик О.Д. // Дні науки історичного факультету: Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Дні науки історичного факультету”. – С. 267 – 269 та інші.

14 Шевель Н.О. 1. Службова телефонна розмова у сфері ділового спілкування

Секретарь-референт. – січень 2008. –С. 28 – 31. 0.5 д.а.

 

2. Абревіатури: проблеми правопису та перекладу

Секретарь-референт. – березень 2008. С. 33 – 36. 0.5 д.а.

 

3. Рід іменника: розпізнати і виправити . Секретарь-референт. – квітень 2008.

2008. С. 27 – 31. 0.5 д.а.

 

4. У світі дивних слів. Секретарь-референт. – травень 2008. С. 34 – 37. 0.5 д.а.

 

5. Калька з російської: запозичення чи мавпування? Секретарь-референт . Вересень 2008 . С . 22 – 26 . 0.5 д.а

6. Латинська мова в українській: ретроспектива та перспективи . Секретарь-референт . Жовтень 2008 . С. 32 – 35. 0.5 д.а

7. Інформаційний лист і реклама: де межа? Секретарь-референт . Листопад 2008 .. С. 29 – 33. 0.5 д.а

8. Компютерний сленг: ненормативно, але нормально. Секретарь-референт. – серпень 2008. – С. 31 – 35. 0.5 д.а.

9. Скорочуємо правильно. Секретарь-референт. – червень 2008. – С. 31 – 33. 0.5 д.а.

10 . Культурология в вопросах и ответах (для іноземних студентів російськомовної форми навчання), посібник , 2009,, російська.Типограф. С. 142. Тираж 500.

11. Історія України Ч. 3. Українські землі в першій половині ХХ століття, посібник, 2010, уркаїнська, Типогр. С. 176, Тираж 300.

12. Історія України Ч. 4. Україна у складі двох імперій: від періоду кінця Х V ІІІ ст. до початку ХХ ст., посібник, 2010, уркаїнська, Типогр. С. 56. Тираж 300.

13.Історія України. Ч.5. Україна модерна: друга половина ХХ століття. Навчальний посібник. 2010, українська. 152 с.. Тираж 300

 

14. Історія української культури. – К., «Книга-плюс, [Навчальний посібник] / [за заг. ред. доц. О.Б. Величко, 2012, МОН, МС, тираж 1000.// Розділ 7. Українська культура на зламі століть (кін. XIX – поч. ХХ ст.)

 

15. Мариністичні мотиви у творчості Г.Чупринки. Актуальні проблеми слов`янської філології. Серія «Лінгвістика і літературознавство»: міжвуз. зб. наук. ст.

Бердянськ: БДПУ, Вип. XXIV . – Ч. 2. 2011, C .108 – 115

 

16. Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць.

Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», Вип.15, 2011, С. 308 – 313.

 

17. Колізія двійництва у творчості Г.Чупринки. Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць: Херсон. держ. ун-т. 2011, С. 6 6 – 74

 

18. Українська література: нові тести. [Навч.- метод. посібник] – К.: Казка, 2012.- 336   с.

 

15 Шевель Т.О. Посібники:

1. Редькіна О.А., Величко О.Б., Шевель Н.О., Шевель Т.О. Історія України. Ч. 3. Українські землі в першій половині ХХ століття. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів НМУ. – К.: КІМ, 2010. – 176 с.

2. Редькіна О.А., Величко О.Б., Шевель Н.О., Шевель Т.О. Історія України. Ч. 4. Україна у складі двох імперій: від періоду кінця Х V ІІІ до початку ХХ ст. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів НМУ. – К.: КІМ, 2010. – 56 с.

13 Величко О.Б. Гуляк А.Б. Редькіна О.А. Сафонов Ю.М. Момрик А.П. Шевель Н.О. Шевель Т.О. Історія української культури. – К.,»Видавництво КІМ».Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 1, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

14 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 3, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

15 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 5, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

16 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 7, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

 

3. Редькіна О.А., Величко О.Б., Шевель Н.О., Шевель Т.О. Історія України. Ч.5. Україна модерна: друга половина ХХ століття. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів НМУ. – К.: КІМ, 2010. – 152 с.

 

4. Шевель Т.О., Андрущенко Т.В. Політична соціалізація / Політологія для вчителя :навч посібн. [для студ. педагогічних вищ. навч. закл] /К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.– С. 238-253. (Рекомендовано МОН як навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.).

5. Шевель Т.О. Українська література: нові тести /Т.   Шевель, Н.   Шевель, Н. Осьмак [навч.- метод. посібник] – К.: Казка, 2012.- 336   с.

 

Статті:

 • Шевель Т.О. «Неоромантичні константи онтологічної творчості М.Вороного» // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.: Освіта України, 2008.- Вип. ХVІ: Лінгвістика і літературознавство».– С.185-194.
 • Шевель Т.О. Проблема рецептивної естетики і поетики у доробку М. Вороного // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб: наук. праць Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К., 2010. – Вип. 21. – С. 294-307 (.
 • Шевель Т.О. Трансформація релігійної моделі світосприймання у творчості Миколи Вороного. // Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.13. – Т. V (141). – С. 382-388.
 • Шевель Т.О. Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного. / Т.О. Шевель // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 15. – С. 313-316.

25,9. Тираж 300.

 

2. Особи, які працюють за сумісництвом
1 Гуляк А. Б.  

1. Григір Тютюнник. Вибрані твори / Передм., прим. твори . Сакцент. Плюс. 2007. С 288 .

 

2. Олександр Довженко. Вибрані твори / Передм. А.Гуляка . Т вори , . Сакцент. Плюс. 2007. С 320 .

 

3 . Пантелеймон Куліш . Вибрані твори / Передм. А.Гуляка . Т вори , . Сакцент. Плюс. 2007. Типограф. С 320.

 

3. Куліш П. Вибрані твори / Передм. Тво ри , 2007, українська . Типограф. С 352

 

4. «Тільки пам’ять залишається, як пішли митці» . Фольклористичні читання. Матеріали конференції пам’яті професора Л.Ф. Дунаєвської ВПЦ «Київський університет», 2007. 5 с.

 

5. «І все-таки до Бога здіймається рука». Мала проза Є. Гуцала»

Збірник на пошану проф. В.Д. Нарівської . 2007 . 24 с.

 

6. «Гуманістична спадщина Івана Франка: проблематика й жанрово-стильові особливості . Збірник на пошану Романа Гром’яка . 2007 . 18 с .

 

7. Роман Павла Білецького-Носенка «Зиновій-Богдан Хмельницький» та українське національно-культурне відродження початку ХІХ століття)

Київська Старовина. – № 2 (374). – Березень-квітень 2007 . 14 с

 

8. Енциклопедія літератури (Літературознавча енциклопедія: У 2 т. Авт.-уклад. Юрій Ковалів // К.: ВЦ «Академія», 2007 . Укр. мова та літ-ра в школі № 9 . 2007 . 4 с

9. Новітня інтерпретація лірики І.Франка (Ткачук М. Лірика І.Франка: Монографія. – К.: Світ знань, 2006, 296 с.) . Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 9.

 

10. Концепція особистості у творчості Олеся Гончара . Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: Збірник наукових статей / За ред.. М.І. Степаненка, В.А. Мелешко. – Полтава: АСМІ, 2008. – С 124-133 , 2007 , 9 с.

 

11. Рецензія на монографію проф. Ткачука М.П. «Лірика І.Франка». Київ, 2007. 6 с.

11. Версифікація: теорія і практика віршування» К.: Видавничо-поліграф. центр «Київський університет», 2008. Підруч. для студ. вищ. шк. вид. 2, виправлене, доповнене.2009, українська . Типограф. С. 303. Тираж 500 .

 

12. Іван Нечуй-Левицький. Вибрані твори у 3 т. Т – 1 Київ «Сакцент плюс» . Л ітературно-художнє видання . Передмова. 2008, українська . Типограф. С. 640 . Тираж 3000 .

 

13. Іван Нечуй-Левицький. Вибрані твори у 3 т. Т – 2 Київ «Сакцент плюс» .. Л ітературно-художнє видання . Передмова 2008, українська . Типограф. С. 512. Тираж 3000.

 

14. Іван Нечуй-Левицький. Вибрані твори у 3 т. Т – 3 Київ «Сакцент плюс» . Л ітературно-художнє видання . Передмова 2008, українська . Типограф. С. 352 . Тираж 3000 .

 

15. Андріан Кащенко. Вибрані твори.- Київ «Сакцент плюс». Літературно-художнє видання. Передмова 2008, українська . Типограф. С. 608. Тираж 3000 .

16. Людина і світ у прозі Олеся Гончара / Анатолій Гуляк // Літературознавчі студії : зб. наук. праць, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара. – К. : Логос, 2008. – С. 42-50.

 

17. Контамінація народнопісенного жанру в українській новелі / Анатолій Гуляк, Наталія Науменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць, присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської. – Вип. 32. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 120-127.

 

18. Розстаючись і зустрічаючись… : рецензія на кн. Ю.І.Коваліва і О.Мудрак. День, якого не існує. – К : Неопалима купина, 2009 / Анатолій Гуляк // Літературна Україна. – 19 лютого 2009. – С. 7.

 

19. Українство 20-40х років і національно-культурне відродження України, – К., Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» Підручник 2009, українська. Типограф. 384 с. Тираж 5000.

 

20. Історична проза Юрія Мушкетика: проблеми сучасної рецепції. Конф. збірник. До 75-річчя з дня народження Ю. Мушкетика. 2010, С. 53-60.

 

21. Контамінації народнопісенного жанру в українській новелі. Література.Фольклор. Проблеми поетики, вип. 32 – Київський університет. 2009. С. 120-127

 

22. Інтертекстуальність лірики неокласиків у контексті неоромантизму. Наукові праці Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – вип. 19, Кам’янець-Подільск. 2009. С. 92-95.

 

23. «Сецесійні особливості малої прози».«Сецесія в українській літературі» – Т. 23, м. Сімферополь, Таврійський національний університет. 2010. С. 80-86

 

24. Новітні українські георгіки: поема «Волинський рід» Леоніда Мосенза. Творчість Л. Мосенза в контексті вісниківського неоромантизму: збірник наукових праць, Вінниця. 2010. С. 78-85

 

25. Фантазія «Поети» О. Кобилянської як зразок раннього українського модернізму . Література. Фольклор. Проблеми поетики . 2010. С. 100-106

 

26. Розстаючись і зустрічаючись – рецензія на книгу Ю. Коваліва і О. Мудрак. Літературна Україна. 19 лютого. 2009 0,5 друк. арк.

 

27. Сецесія як форма вияву авторської свідомості (на матеріалі фантазії Ольги Кобилянської «Поети») / Анатолій Гуляк // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. – Т. 23 (62), №1. – Серия : Филология. Социальные коммуникации. Симферополь, 2010. – С. 80-86.

 

28. Історія української літератури 20-40-х років ХІХ століття. К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М.10. Розстаючись і зустрічаючись… // Рецензія на кн. Ю.І.Коваліва І О.Мудрак. День, якого не існує. – К: Неопалима купина, 2009. 0,5 д.а. Літературна Україна.19 лютого 2009

 

29. «Літературна майстерність письменника». 2011 рік. .Підручник. 20 д.а.Тираж 2000.

 

30. Історія української літератури 40-60 рр.Вища школа. Підручник. 201 1 рік. 40 д.а. Тираж 300.

 

31. Новітні українські георгіки : поема «Волинський рік» Леоніда Мосендза / Анатолій Гуляк // Творчість Леоніда Мосендза в контексті вісниківського неоромантизму : Зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2010.

 

32. Натурфілософізм як форма вияву авторської свідомості (на матеріалі «осінньої» лірики Є. Маланюка та Є. Плужника) [Електронний ресурс] . Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Євген Маланюк у контексті української культури ХХ століття»,– Режим доступу. 2012.

 

33. Confessional Conceits in Small Prose Works by Olha Kobylyans’ka . Współczezne paradygmaty w literaturoznawstwie , językoznawstwie , translatoryce , pedagogice i kulturoznawstwie w kontekscie interdyscyplinarnym . Księga jubileuszowa prof . zw . Dr . Hab . Mykoly Zymomrya . 2011. С. 163-170 .

 

34. Творча лабораторія як метафора письменницької праці.Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 41/1. 2012. С. 63 – 68.

 

35. Концепти поетичної майстерності в доробку Богдана-Ігоря Антонича. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. 2012. С. 42-47.

36. Жанрово-стильова поліфонія ранньої лірики Євгена Маланюка. Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі   :   зб.наук. праць вип. 2. 2 012. С. 57-64.

37. Поетичний універсум «Голосіївської осені». // Літературознавчі студії. Випуск 34. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 75–83.

38. Творча лабораторія як метафора письменницької праці// Міжвідомчий науковий збірник. Українське мовознавство. – Вип. 41/1,– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 63-68

39. Віддзеркалення релігійного світогляду Т.Шевченка в художній системі «Кобзаря». Журнал «Українська мова і література в сучасній школі». – №3. 2012 р. – С.9-14.

40. Поетика сучасної різдвяної драми. // Студії з україністики. Випуск Х. Література. Соціум. Час. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва. – Київ-Дрогобич «Посвіт», 2012. – С.23-31.

41.« Intermezzo Михайла Коцюбинського – імпресіоністичний новелістичний канон». Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: філологічні науки – №40(253), 2012. – С.23-27.

42.« Літературна публіцистика Романа Божеського на сторінках громадсько-політичного часопису. // Волинь, 2012. – С.274-279.

43 Величко О.Б. Гуляк А.Б. Редькіна О.А. Сафонов Ю.М. Момрик А.П. Шевель Н.О. Шевель Т.О. Історія української культури. – К.,»Видавництво КІМ».Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 1, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

14 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 3, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

15 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 5, 2013, МОН, МС, тираж 400 .

16 Історія української культури. – К., »Видавництво К І М» .Навчальний посібник. за заг. ред. доц. О.Б. Величко, частина 7, 2013, МОН, МС, тираж 400 .