НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Наукова робота

Наука — це організовані знання

Герберт Спенсер

 

Відповідальний співробітник:

Розовик Олеся Дмитрівна, доцент кафедри україністики.

Тел.: (044) 454 49 44

E-mail: kafedra_ukrainistyky@ukr.net

 

Тема НДР: «Педагогічна майстерність проведення заняття: комунікативний аспект».

Дослідження комунікативного аспекту методики проведення семінарських та практичних занять студентів медичних університетів з огляду на фахове спрямування. Результати НДР використовуються для вдосконалення методики викладання дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна», «Історія України та української культури»,   спецкурсів із проблем професійної комунікації, при створенні навчально-методичної літератури.

 

Монографії, підручники та посібники  викладачів кафедри, що використовуються в навчальному процесі

 

Литвиненко Н.П. Український медичний дискурс. – Монографія.

Досліджено комунікативно-граматична та  соціопрагматичні характеристики сучасного українського медичного дискурсу. Запропоновано методику концептуального аналізу різних типів дискурсу та комунікативної динаміки синтаксичних одиниць, використовуваних у професійному спілкуванні.

 

 

Місник Н.В. Формування української медико-клінічної термінології– Монографія.

Комплексно досліджено українську медичну клінічну термінологію, проведено лінгвістичний аналіз особливостей її формування та функціонування, вироблено рекомендації щодо унормування досліджуваної терміносистеми.

 

 

Розовик О.Д. Жінки у громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки). – Монографія.

На широкій джерельній базі та  маловивчених архівних документах досліджено соціально-економічне становище жінок у 20-ті роки ХХ ст., особливості законодавства щодо їхніх політичних, соціальних та культурно-освітніх прав.

 

 

 

Розовик Д.Ф., Розовик О.Д. Переселенський рух в Україні: друга половина XVI ст. – 1930-ті роки. – Монографія.

Досліджено витоки переселенських рухів населення України упродовж зазначеного періоду. Показано наслідки переселенських процесів для соціально-економічного розвитку регіонів.

 

 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 

Астапенко І.А., Блідченко-Найко В.В., Місник Н.В., Ніколаєв В.В. Практикум з української мови для іноземних студентів: навчальний посібник: ч. 1 / за ред. проф. Н.П. Литвиненко, 2018. – 96 с.

Булаткіна Г.І., Кулінська Я.І., Місник Н.В., Ніколаєв В.В., Сергієнко Т.В. Практикум з української мови для іноземних студентів: навчальний посібник: ч. 2 / за ред. проф. Н.П. Литвиненко, 2018. – 112 с.

Місник Н.В., Барабаш С.М., Захарченко А.В., Кулінська Я.І., Скибун Н.В. Вивчаймо українську разом! : навчальний посібник для іноземних студентів / за ред. проф. Н.П. Литвиненко, 2019. – 128 с.

 

 

Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник Робочий зошит студента-медика  у двох частинах. К.,2019.

 

 

Іваненко І.М., 2018. Основні вимоги до підготовки, написання і захисту науково-дослідницьких  робіт. Методичні рекомендації. – К.: КМАНУМ, 2018.

 

 

 

Величко О.Б.,Шевель Н.О. (у співавторстві). Історія України: підручник / В.А. Качкан, В.М. Левандовський, О.Б. Величко, Н.О.Шевель та ін.; за ред. В.А. Качкана. – 2-е вид. – К. : ВСВ «Медицина», 2018.

 

 

 

Velychko O.B., Rozovyk O.D. Manual for the course History of Ukraine and Ukrainian culture” in concise form. – Kyiv, Book-plus, 2019.

Українська версія підручника на електронному ресурсі :

https://drive.google.com/file/d/1yqd2hlmNFyYXFdXVfBOUYk-XML3iRFB5/view

 

 

 

Nina Lytvynenko, Natalia Misnyk,  Oksana Yanyk «Lets learn Ukrainian together»

– Київ: «Фенікс», 2020.

Книга є частиною комплексу навчальних посібників для іноземних студентів, що вивчають українську мову в закладах вищої медичної / фармацевтичної освіти.

Посібник укладено з урахуванням основних положень чинної Програми з дисципліни.

 

 

 

Луцак С. М., Ільків А.В., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. та ін. Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків  у 2 книгах. – К.: Медицина, 2019. – Книга 1.

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком. Укладено згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною    з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної.

Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.

http://link.medpublish.com.ua/75163.rar