НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Навчально – методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Регламенти проведення модульного контролю

 

Посібник для слухачів підготовчого відділення

 

2 семестр 2019-2020 н.р.

Графіки

КТП ІУтК, ІНМУ

Метод. рекомедації ІУтК,ІНМУ

Розклад ІУтК, ІНМУ

КТП Укр мова

Методичні рекомендації

1 семестр 2019-2020 н.р.

Методичні семінари кафедри у 2019-20 н.р.

 

2018-2019 н.р.

Методичні семінари кафедри 2 семестр 2018/2019 н.р.

Запланований розподіл навчальної роботи 2 семестр 2018-2019 н.р

 

Кафедра україністики забезпечує викладання навчальної дисципліни «Історія України», «Історія української культури», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Російська мова» та пов’язаних з нею курсів за вибором («Культурологія», «Краєзнавство», «Світова цивілізація», «Структура наукового тексту») для вітчизняних студентів 1 курсу медичних факультетів №1, 2, 3, 4 та ФПЛЗСУ (спеціальності – «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа»); стоматологічного, медико-психологічного та фармацевтичного факультетів, а також для студентів-іноземців, в т.ч. англомовної форми навчання. Для студентів 3 і 4 курсів лікувальних факультетів кафедрою розроблені і пропонуються курси за вибором: «Медицина та художня культура» та «Медична субкультура» відповідно.

На базі кафедри діє підготовче відділення для учнів російськомовної форми навчання.

Представниками кафедри розроблено робочі навчальні програми з дисциплін «Історія України», «Історія української культури», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вітчизняних студентів 1 курсу медичних факультетів №1, 2, 3, 4 та ФПЛЗСУ, стоматологічного, медико-психологічного та фармацевтичного факультетів та робочі програми з курсів за вибором для студентів 1 курсу («Культурологія», «Краєзнавство», «Світова цивілізація», «Структура наукового тексту»), для студентів 3 курсу («Медицина та художня культура») та для студентів 4 курсу «Медична субкультура».

З метою уніфікації методів контролю знань студентів на семінарському (практичному) занятті та підсумковому модульному контролі з усіх зазначених дисциплін викладачами кафедри розроблено пакет тестових завдань з трьох рівнів (початкового, базового та вихідного рівня знань студентів). Розроблено методичні рекомендації до вище згаданих курсів. На кафедрі систематично проводяться навчально-методичні засідання кафедри на яких виносяться до розгляду та обговорюються питання: організації, аналізу та удосконалення діючої методики проведення семінарських та практичних занять, аналізу успішності роботи студентів (поточного та підсумкового контролю знань).

 

З урахуванням особливостей робочих програм, розроблених для студентів вузу медичного профілю, викладачами кафедри підготовлено до друку навчально-методичні посібники з курсу «Історія української культури» за редакцією доцента Величко О.Б. (1 та 2 видання) та Бондаревою О.Є., Величко О.Б., Редькіною О.А. з курсу «Культурологія» (1 та 2 видання), а також ряд довідників.

 

Викладачі кафедри секції «Історії та культури України» доц.. Величко О.Б., доц.. Редькіна О.А., с. вик. Шевель Н.О. також є співавторами національних підручників з дисциплін «Історія української культури» і «Історія України» (підготовлено на базі Івано-Франківського Національного медичного університету).