НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Список документів, необхідних для отримання запрошення на навчання до НМУ

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ ДО НМУ

 (у перекладі українською мовою, завірені нотаріусом)

 

 

  • Ксерокопія атестата про повну середню освіту;
  • Ксерокопія оціночного листа;
  • Ксерокопію паспорта (англійський варіант);
  • Письмо-заява від того, хто звертається за отриманням запрошення.

 

 

The list of necessary documents

to get the invitation on studying (with notarized translation on Russian).

 

  • Copy of the school-leaving certification about full secondary education;
  • Copy of the list of marks;
  • Copy of passport (English variant);
  • Letter-application from person, who applies for receiving the invitation;

 

Іноземці подають до Університету такі документи:

1) анкету встановленого зразка;

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у

разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу,

додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст

навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані

кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі

відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для

здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї

інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу

без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними

договорами України;

7) медичний сертифікат про стан здоров’я , засвідчений офіційним органом

охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за

два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

8) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

10) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до

одного року.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в

країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого

засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше

не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі

вступників.