НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Особливості прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства

Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без

громадянства до вищих навчальних закладів України

 

1 Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних

закладів здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий

статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом

Президента України від 03 червня 1994 року No 271 «Про заходи щодо розвитку

економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки

Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»,

постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року No136 «Про навчання

іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року No 684 «Деякі питання набору

для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки

України від 01 листопада 2013 року No 1541 «Деякі питання організації набору та

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за No 2004/24536 (у редакції

наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року No 1272).

 1. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу

освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,

законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну

академічну мобільність.

Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів

державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка

використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів

України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного

українця.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до вищих

навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних

(юридичних) осіб може здійснюватися вищими навчальними закладами:

один раз на рік, до початку академічного семестру до 1 листопада для здобуття

ступеня магістра;

1) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу

значення його середнього балу – 3,75 (8 балів за 12-бальною шкалою).

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти

здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови

навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються

документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів

успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої

освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень

освіти.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до вищих

навчальних закладів України на підставі наказів про зарахування, що формуються в

Єдиній базі.

 1. Вимоги вищого навчального закладу щодо відповідності вступників із числа

іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні

вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних

випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та

оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу.

 1. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України,

приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі

направлень Міністерства освіти і науки України.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної

мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та

іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на

навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань вищого навчального

закладу.

 1. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус

яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих

навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти,

що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України,

законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана

Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного

українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах

установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами

прийому.

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

– міжнародних договорів України;

– загальнодержавних програм;

– договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та

фізичними особами.

 1. Іноземці подають до Університету такі документи:

1) анкету встановленого зразка;

 

2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у

разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу,

додається академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст

навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані

кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі

відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для

здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї

інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу

без громадянства;

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними

договорами України;

7) медичний сертифікат про стан здоров’я , засвідчений офіційним органом

охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за

два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

8) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

10) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до

одного року.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені

українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в

країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого

засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше

не передбачено міжнародними договорами України.

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі

вступників.

 1. Навчання іноземців на підготовчих факультетах, відділеннях (підрозділах) в

Україні здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами,

розробленими навчальними закладами.

 1. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та

державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку,

передбаченому цими договорами та програмами.

Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними

програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня

вищої/післядипломної освіти, вони зараховуються на підготовчі факультети, відділення

(підрозділи) навчальних закладів відповідно до листів-направлень МОН. Навчання на

підготовчому факультеті, відділенні (підрозділі) здійснюється за договором, укладеним

іноземцем з навчальним закладом.

 1. Зарахованим на навчання за денною формою іноземцям видається студентський

квиток державного зразка.

 1. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців

здійснюються в порядку, як для громадян України, на підставі наказу навчального

закладу.

 1. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами іноземцям,

здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб,

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між

вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) укладають

їх батьки або законні представники.

 1. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними

закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до

законодавства.

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами

академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння

відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання навчальний заклад приймає рішення щодо

продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури

визнання, або щодо відрахування іноземця.

У разі прийняття Міністерством освіти і науки або вищим навчальним закладом

рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у

тому числі через його неавтентичність, навчальний заклад відраховує такого іноземця.

 1. Навчальні заклади, які надають освітні послуги іноземцям, забезпечують

своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної

міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в

установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період

навчання.

Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом навчального

закладу відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають в себе

також строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення

офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.

 1. Навчальний заклад інформує уповноважене державне підприємство про

іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти

(підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, клінічній

ординатурі, лікарській резидентурі, на підготовчому факультеті, відділенні (у

підрозділі), за програмами академічної мобільності та/або з вивчення державної мови

та/або мови навчання, шляхом внесення відповідних відомостей до електронного

журналу протягом 15 днів після зарахування іноземця.

 1. Прийом документів до університету проводиться з 10 липня по 30 жовтня 2019

року.

 1. Вступні фахові випробування проводяться у формі співбесіди з біології або

хімії, математики або фізики та української (російської або англійської мови).

Співбесіда проводиться не пізніше 2-х наступних робочих днів після подачі документів

до 30.10.2019р. згідно з графіком роботи приймальної комісії. Іноземець пройшов

співбесіду – показав достатній рівень знань, не пройшов співбесіду – показав

недостатній рівень знань».

 1. Зарахування до університету за результатами співбесіди при позитивній

різниці між ліцензованим обсягом підготовки іноземних громадян та кількістю

абітурієнтів з їх числа, які склали співбесіду з достатнім рівнем знань,

проводиться до 1 листопада в такій послідовності:

1) абітурієнти, які мають вищий середній бал атестата;

2) абітурієнти, які мають вищий середній бал підготовчого факультету;

3) абітурієнти, які мають середню медичну освіту;

4) абітурієнти, які мають медичний стаж;

5) абітурієнти, які здобувають другу вищу освіту.