НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вітаємо випускників 2020 року!

26.06.2020

 

 

 

Дорогі випускники, колеги!

У непростий час доведеться Вам розпочинати кар’єру лікаря: пандемія Covid-19, війна на східному фронті: і там, і там наші з Вами колеги ризикують власним здоров’ям та життям.

Щодо нас із Вами суспільство має високі очікування на фоні не надто високого рівня самовідповідальності, де власне здоров’я та здоров’я оточуючих. Але ми лікуємо пацієнта, незважаючи на його самовідповідальність, з усією повагою до нього та його рідних.

Повага – це те слово, яке визначає життя та професійну стежку лікаря. Повага до пацієнта, до його стану, шанобливе ставлення до вчителів та колег, повага та любов до своєї професії, а ще повага – до себе: як до професіонала, до особистості, що не боїться прийняти рішення за себе і за свого колегу, і за пацієнта, який лежить у ліжку або на операційному столі.

З поваги до себе починається особистість лікаря, з неї формуються норми поведінки лікаря, який має бути зразком для інших. Без поваги до себе марно очікувати поваги від оточуючих. І є ситуації, коли ми повинні цю повагу вимагати та відстоювати. І я впевнений, що Вам це до снаги. Університет пишатиметься Вами, як пишається кожним зі своїх випускників.

Вітаю Вас із початком нового, цікавого, але непростого шляху. Бажаю Вам отримати повагу від усіх своїх хворих та суспільства в цілому.

Шануймося, Колеги, бо ми того варті!!!

Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти,

професор Юрій Леонідович Кучин

 

Dear graduates! Dear colleagues!

You are starting your career in a rather challenging time period, with Covid-19 epidemics and war at the East, both requiring our colleagues to risk their health and life.

High expectations of society for us are accompanied with not high personal responsibility of people regarding their health and health of the others, but we must treat our patients, despite this, with high respect for both them and their relatives.

Respect is the word which defines life and professional pathway of the physician:

Respect for the patient, his condition, respectful attitude to teachers and colleagues, respect and passion for your career as well as respect for yourself – as for a professional, a personality who is not afraid to make decision personally, make decision aiding his colleagues, make decision to save the patient.

Respect is what the personality of the physician starts with, and it shapes behavior standards of physicians. The behavior that should make a good example for the rest. You shouldn’t expect respect from the other people if you don’t respect yourself. There are some situations in which we will have to obtain and defend this respect. University will be proud of you, as we are proud of each our graduate.

Congratulations on the start of this new, interesting, but not easy way. I wish you respect from all your patients and society.

So, respect yourself because we deserve it and good luck to you!

First Vice-Rector for Scientific-Pedagogical Work and Postgraduate Education,

Professor Iurii L. Kuchyn

 

 

 

Дорогі випускники!

Вітаю вас із визначним днем ​​у вашому житті, сьогодні ви отримуєте диплом і починаєте власний шлях у найпрекраснішу професію лікаря. Ви —  випускники одного з провідних закладів вищої медичної освіти України, який має багату історію і всесвітньо відомі наукові школи. У наступному році НМУ імені О.О.Богомольця виповнюється 180 років, але він такий же як і ви, молодий та сучасний. Університет динамічно розвивається, завжди прагне бути лідером, є кадровою та інтелектуальною кузнею кращих медиків країни. Добіг кінця один з найсвітліших періодів вашого життя – студентська пора. Саме тут, у стінах НМУ, протягом кількох років ви вчилися, закохувалися, дружили, сумували і раділи, набували життєвого досвіду, а головне, – вчилися самостійно долати труднощі, застосовувати отримані знання. Бажаю, щоб і надалі вас супроводжували творчі та наукові перемоги! Гордість за вас сьогодні відчувають ваші викладачі, які з року в рік давали вам необхідні знання, вказували на помилки або не давали їх зробити, закладали в вас той фундамент, на якому в подальшому триматиметься ваша кар’єрна траєкторія. Вами пишаються сьогодні й ваші батьки. Для них – це теж один із найщасливіших днів, бо вони виростили свою дитину лікарем! Попереду у вас пора звершень і перемог. Бажаю вам ніколи не втрачати терпіння, бути амбітними, вірити в себе і свої сили. Пам’ятайте, що двері нашого Університету завжди відкриті для вас, тому я кажу вам: “До нових зустрічей! І в добру путь, дорогі колеги!”

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи,

професор Олександр Миколайович Науменко

 

Dear graduates!

I congratulate you on an outstanding day in your life, today you get your diploma and start your own path to the most beautiful profession of a doctor. You are graduates of one of the leading medical institutions of higher education in Ukraine, which has a rich history and world-famous scientific schools. Next year, Bogomolets NMU turns 180 years old, but it is the same as you, young and modern. The University is dynamically developing, always strives to be a leader, is a human and intellectual forge of the best doctors in the country. One of the brightest periods of your life – the student period – has come to an end. It was here, within the walls of NMU, that most of your life was spent for several years – you studied, fell in love, made friends, were sad and happy, gained life experience, and most importantly – learned to overcome difficulties on your own, apply the knowledge you received. I wish that in the future you will be accompanied by creative and scientific victories! Today, your teachers feel proud of you, who have given you the necessary knowledge year after year, pointed out mistakes or did not allow you to make them, and confidently laid the basis on which your career trajectory will continue. Your parents are also proud of you today. This is also one of the happiest days for them, because they raised their child as a doctor! Ahead of you is a time of achievements and victories. I wish you never lose patience, be ambitious, believe in yourself and your strength. Remember that the doors of our University are always open to you, so I tell you: “See you again! And good luck, dear colleagues!”

Vice-rector for Scientific-Pedagogical and Clinical Work,

Professor  Oleksandr M. Naumenko

 

 

Дорогі випускники!

Від щирого серця вітаю вас із закінченням навчання в НМУ імені О.О.Богомольця!  Ось ви і тримаєте в руках заповітний диплом лікаря. Позаду залишилися роки веселого студентського життя, наповненого радістю відкриттів і незабутніх зустрічей та вражень. Попереду – час великих звершень, початок серйозного професійного шляху. Хочу висловити подяку всім педагогам, які протягом усього вашого навчання були поруч і зробили вирішальний вплив на ваш професійний розвиток, розкриття індивідуальних здібностей. Щодня вони допомагали вам дізнаватися про щось нове, осягати секрети професії. Особливі вітання та подяка вашим батькам за те, що всі ці роки вони вас підтримували, допомагали і відіграли величезну роль у вашому становленні.Сьогодні ми разом із вами перегортаємо ще одну славну сторінку історії нашого Університету і з надією дивимося у завтрашній день. Університет пишається вами і вірить у вас. Певен, що ви примножите досягнення НМУ, накопичені попередніми поколіннями випускників. Неодмінно підтримуйте зв’язок із Університетом. Ми завжди радітимемо вашим досягненням і перемогам! Не бійтеся труднощів, впевнено долайте їх і підкоряйте нові висоти. Нехай ваші найсміливіші плани здійсняться! Щастя вам, здоров’я, благополуччя і удачі!

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

професор Олександр Андрійович Канюра

 

Dear graduates!

I heartily congratulate you on your graduation from the Bogomolets NMU! Here you are holding the coveted diploma of a doctor. You left behind years of fun student life, filled with the joy of discovery and unforgettable meetings and impressions. Ahead is a time of great achievements, beginning of a serious professional path. I would like to express my gratitude to all the teachers who have been close to you throughout your training and have had a decisive influence on your professional development and development of your individual abilities. Every day, they helped you to learn something new, learn the secrets of the profession. Special congratulations and thanks to your parents for all these years they have supported you, helped and played a huge role in your development.

Today, together with you, we are turning over another glorious page in the history of our University and look forward to tomorrow with hope.

The University is proud of you and believes in you. I am sure that you will multiply the achievements of NMU accumulated by previous generations of graduates. Be sure to keep in touch with the University. We will always be happy with your achievements and victories! Don’t be afraid of difficulties, overcome them confidentlyand conquer new heights. Let your most ambitious plans come true! We wish you happiness, health, prosperity and good luck!

Vice-rector for Scientific-Pedagogical and Educational Work,

Professor Oleksandr A. Kaniura

 

 

 

Дорогі наші випускники!

Вітаю вас із закінченням  Університету!

Ви подолали дуже важливий рубіж життя, і сьогодні Університет проводжає вас в довгу і цікаву дорогу професійного зростання. Ваш диплом лікаря є перепусткою у це життя, він дасть змогу реалізуватися вашій мрії!

За сьогоднішнім святом стоїть ваша багаторічна копітка праця на шляху до оволодіння професійними знаннями та вміннями, досвідом і майстерністю, за ним – титанічна праця викладачів, робота всіх університетських служб, які забезпечують навчальний процес.  Попереду у вас – пора самостійного, дорослого життя у професії лікаря, яка передбачає велику відповідальність за долю і життя пацієнтів. Наша унікальна професія постійно потребує нових знань і фахових навичок. Тож не зупиняйтеся на досягнутому, пам’ятайте, що лікар вчиться все життя!  Вірю, що почуття нерозривного зв’язку з Alma mater збережеться у вас на все життя. Завжди високо несіть звання випускника НМУ імені О.О.Богомольця! Бажаю всім вам міцного здоров’я, щастя, ентузіазму, здійснення усіх надій і сподівань. Нехай вас супроводжують любов, удача, віра в свої сили!

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,

професор Олег Миколайович Власенко

 

Our dear graduates!

I congratulate You on your Graduation!

You have overcome a very important milestone in your life, and today the University sees you off on a long and interesting road of professional growth. Your doctor’s degree is a pass to this life, it will allow you to realize your dream!

Today’s holiday is worth your many years of hard work on the way to mastering professional knowledge and skills, experience and capacity, followed by the titanic work of teachers, work of all University services that provide educational process.  Ahead of you – the time of independent, adult life in the medical profession, which provides for greater responsibility for the fate and life of patients. This unique profession constantly requires new knowledge and professional skills. So do not stop there, remember that a doctor learns during all life!  I believe that the feeling of unbreakable connection with your Alma Mater will remain with you for the rest of your life. Always carry the title of a graduate of Bogomolets NMU high! I wish you all good health, happiness, enthusiasm, and fulfillment of all your hopes and aspirations. Let love, luck, and self-confidence accompany You!

Vice-rector for Scientific-Pedagogical and Academic Work,

Professor Oleg M. Vlasenko

 

 

Дорогі випускники! 

Ось і пролетіли ваші незабутні студентські роки. Сьогодні ви отримуєте диплом лікаря. Більшість із вас присвятять себе практичній роботі, а хтось займатиметься  науковою і науково-дослідницькою. Хочу вірити, що ваш вибір професії був не випадковим і за час навчання ви тільки зміцнилися в осмисленні свого покликання. Освіта, отримана в нашому Університеті, дасть вам змогу надалі вдосконалювати свої знання, майстерність, професіоналізм. Завжди пам’ятайте, що кожна сучасна людина повинна вчитися і працювати над собою все життя. Більшості з вас доведеться працювати з людьми. Це одночасно і складно, і цікаво. Унікальність професії лікаря полягає в тому, що потрібно однаково реагувати на страждання бідного і багатого, допомагати другові і ворогові, бути терплячим і спокійним, коли хворий незаслужено ображає вас. Незабаром вам належить осягнути науку найвищої поваги до пацієнтів, що є основою основ для людини, яка носить звання лікаря. Недарма кажуть, що є три професії від Бога – лікувати, навчати і судити. Будьте гідні свого покликання, протягом усього життя постійно удосконалюйтесь, і не тільки професійно, а й духовно, пам’ятайте про загальнолюдські цінності. Не забувайте свій рідний НМУ, підтримуйте з ним зв’язок. Тут завжди будуть вам раді, якщо ви захочете продовжити свою освіту, пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію! Дорогі колеги, дозвольте побажати вам успіхів, нехай вам завжди щастить. Ставте собі великі цілі і не бійтеся складних завдань, щастя вам, здоров’я, любові. Ласкаво просимо в професію!

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції,

професор Рімма Леонідівна Скрипник  

 

Dear graduates!

So your unforgettable student years have flown by. Today you are getting a doctor’s degree. Most of you will devote yourself to practical work, and some will be engaged in scientific and research work. I want to believe that your choice of profession was not accidental and during your studies you only strengthened your awareness of the vocation. The education received at our University will allow you to further improve your knowledge, skills, and professionalism. Always remember that every modern person should study and work on themselves all their life. Most of you will have to work with people. This is both difficult and interesting. The uniqueness of the medical profession is that it is necessary to react equally to the suffering of the poor and rich, to help friend and enemy, to be patient and calm when a patient unfairly insults you. Soon you will learn the science of the highest respect for patients, which is the Foundation for a person who holds the title of doctor. It is not for nothing when they say that there are three professions from God – to heal, to teach, and to judge. Be worthy of your calling, constantly improve yourself throughout your life, not only professionally, but also spiritually, and keep in mind universal values. Don’t forget your native NMU, keep in touch with it. You will always be welcome here if you want to continue your education, undergo retraining or improve your skills! Dear colleagues, let me wish you success and may you always be lucky. Set yourself big goals and don’t be afraid of difficult tasks, I wish you happiness, health, and love. Welcome to the profession!

Vice-Rector for Scientific-Pedagogical Work, International Relations and European Integration,

Professor Rimma L. Skrypnyk

 

 

Дорогі випускники!

Щиро вітаю вас із закінченням НМУ імені О.О.Богомольця! Сьогодні ви отримали благородну професію лікаря в одному з найкращих медичних вищих освітніх закладах країни. Вчитися в медичному університеті нелегко, але ви встигали багато: складали заліки та іспити, працювати в клініці, брали активну участь у громадському та студентському житті, займатися спортом. Багато з вас досягли певних успіхів у науково-дослідній діяльності. Не зупиняйтеся на досягнутому, йдіть уперед, накопичуйте професійні знання і навички, опановуйте новітні інноваційні технології, які дедалі більше стають невід’ємною частиною роботи сучасного лікаря. Сьогодні цей день разом із вами святкують ваші викладачі, які використовували весь свій досвід, майстерність і знання для того, щоб ви стали висококваліфікованими фахівцями.Дорогі випускники! Від щирого серця бажаю пронести інтерес до професії лікаря через усе життя, досягти великих професійних успіхів! Щастя, благополуччя, здоров’я і реалізації поставлених завдань!

Проректор з наукової роботи та інновацій,

професор Сергій Володимирович Земсков

 

Dear graduates!

I sincerely congratulate you on the completion of Bogomolets NMU! Today you have received the noble profession of a doctor in one of the best medical higher educational institutions in the country. It is not easy to study at a medical University, but you managed to do a lot: pass tests and exams, work in a clinic, take an active part in public and student life, and play sports. Many of you have achieved some success in research activities. Do not stop there, go ahead, collect professional knowledge and skills, master the latest innovative technologies that are increasingly becoming an integral part of the work of a modern doctor. Today, you celebrate this day together with your teachers, who used all their experience, skills and knowledge to make you highly qualified specialists.Dear graduates! From the bottom of my heart, I wish you to carry your interest in the medical profession through your life and achieve great professional success! Happiness, well-being, health and implementation of tasks!

Vice-Rector for Research and Innovations,

Professor Serhiy V. Zemskov

 

 

Дорогі випускники!

Від щирого серця вітаю всіх вас із закінченням навчання в Університеті! Ще зовсім недавно ви вперше невпевнено переступили його поріг, а нині у вас в руках диплом лікаря. Тепер усі ваші погляди і думки спрямовані в майбутнє. Сьогодні перед вами відкриваються нові життєві горизонти. Нехай вони будуть ясними, і нехай диплом випускника НМУ завжди буде для вас надійним провідником на професійному шляху, дає підстави пишатися своєю причетністю до багатотисячної сім’ї НМУ імені О.О.Богомольця.  Дозвольте сердечно привітати вас, дорогі випускники, з новим етапом вашого життя і побажати формувати свою професійну кар’єру на загальнолюдських цінностях. Нехай тепло та затишок родинної оселі надійно захищають вас від проблем, а в майбутньому – чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років. Успіхів і удачі! В добру путь!

Проректор з економічних питань

Володимир Сергійович Титикало

 

Dear graduates!

I sincerely congratulate all of you on the completion of your studies at the University! Not long ago, you first hesitantly crossed its threshold, and now you have a doctor’s diploma in your hands. Now all your views and thoughts are directed to the future. Today, new horizons of life are opening up for you. Let them be clear, and let the diploma of a graduate of NMU always be a reliable guide for you on your professional path, gives you reason to be proud of your involvement in the family of many thousands of Bogomolets NMU.  Let me cordially congratulate you, dear graduates, on a new stage in your life and wish you to shape your professional career based on universal values. Let the warmth and comfort of the family hearth reliably protect you from problems, and in the future there will be many more years filled with useful things and earthly joys. Success and good luck! Farewell!

Vice-rector for economic affairs

Volodymyr S. Tytykalo