НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

11.09.2020

10 вересня 2020 року відбулося чергове засідання Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця  за участю ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів.

Голова вченої ради, ректор Ю.Л.Кучин, пересвідчившись у наявності кворуму і затвердивши порядок денний, оголосив про початок роботи. Юрій Леонідович запропонував провести зібрання у змішаному режимі, оскільки розгляд кадрових питань потребує чіткого виконання регламенту. Було прийнято рішення розглянути в онлайн-форматі проблеми, що потребують обговорення і затвердження, таємне голосування  провести з 12.00 до 14.00 у фізико-хімічному корпусі Університету із додержанням всіх епідемічних вимог, а о 17.00 продовжити засідання Вченої ради в режимі онлайн, де буде оголошено результати таємного голосування та затверджено протоколи лічильної комісії.

Головуючий надав слово проректорові з науково-педагогічної та навчальної роботи, професорові О.М.Власенку (мультимедійна презентація додається). Олег Миколайович висунув на обговорення та внесення до бюлетенів для таємного голосування кандидатури претендентів для обрання на посади: першого проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти; проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи; проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції; проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи; проректора з наукової роботи та інновацій; проректора з економічних питань; директора Інституту гігієни та екології; директора бібліотеки; деканів медичних факультетів №1, №2, №4, фармацевтичного та факультету підготовки іноземних громадян; завідувачів та професорів кафедр. Кандидатури претендентів члени зібрання одноголосно підтримали і внесли їхні прізвища до бюлетенів для таємного голосування.

З наступного питання порядку денного щодо присвоєння вчених звань «професор» і «доцент» виступив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В.Земсков (мультимедійна презентація додається). Після обговорення кандидатур претендентів, їхні прізвища було одноголосно внесено до бюлетенів для таємного голосування.

Обравши членів лічильної комісії, Вчена рада обговорила і затвердила низку поточних питань, з якими виступив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В.Земсков. Зокрема, було одностайно надано рекомендації до видання підручника «Біологічна хімія» (за ред. проф. І.В. Ніженковської) відповідно до програми з дисципліни «Біологічна хімія» для студентів ЗВ(Ф)О та друку наукового видання «Час дій, здобутків та сподівань. Кафедрі радіології та радіаційної медицини НМУ імені О.О. Богомольця – 100 років» (за ред. проф. М.М. Ткаченка).

Члени зібрання одноголосно підтримали призначення експертних комісій та визначення структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації — аспіранта ПВНЗ «Київський міжнародний університет» Тетяни В’ячеславівни Коломієць на тему «Педагогічні технології формування фахової комунікативної компетентності студентів фармацевтичних спеціальностей у закладах вищої освіти» на здобуття наукового ступеня Доктора філософії з галузі знань 01-Освіта/педагогіка за спеціальністю 015 «Професійна освіта» та аспіранта Христини Олександрівни Корольової на тему «Удосконалення технології хірургічного лікування неускладнених форм варикозної хвороби нижніх кінцівок» на здобуття наукового ступеня Доктора філософії.

Вчена рада затвердила склад разової спеціалізованої вченої ради аспірантам Володимиру Володимировичу Ліходієвському, Анні Володимирівні Кузьміній, Христині Василівні Приймак (мультимедійна презентація додається) та надала рекомендації кафедрі хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії щодо проведення 25-26 листопада 2021 року науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної хірургії» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів науково-практичних конференції МОЗ України та НАМНУ на 2021 рік.

О 17.00 засідання Вченої ради продовжилося в онлайн-форматі.

Голова лічильної комісії, професор Л.В. Натрус оголосила результати таємного голосування, згідно з якими обрано:

на посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти — д.мед.н., професора Олександра Миколайовича НАУМЕНКА;

на посаду проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи — д.мед.н., професора Олександра Андрійовича КАНЮРУ;

на посаду проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції — д.мед.н., професора Рімму Леонідівну СКРИПНИК;

на посаду проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи – д.мед.н., професора, полковника медичної служби Олега Миколайовича ВЛАСЕНКА;

на посаду проректора з наукової роботи та інновацій –  д.мед.н., професора Сергія Володимировича ЗЕМСКОВА;

на посаду проректора з економічних питань – к.екон.н., доцента Володимира Сергійовича ТИТИКАЛА;

на посаду директора Інституту гігієни та екології — д.мед.н., професора Сергія Тихоновича ОМЕЛЬЧУКА;

на посаду директора бібліотеки —  Людмилу Василівну ПАПУШУ;

на посаду декана медичного факультету №1 — д.мед.н., професора Володимира Степановича МЕЛЬНИКА;

 на посаду декана медичного факультету №2 — к.мед.н., доцента кафедри загальної хірургії №1 Руслана Степановича ЦИМБАЛЮКА;

на посаду декана медичного факультету №4 — к.мед.н., доцента кафедри гігієни та екології №4 Василя Дмитровича АЛЕКСІЙЧУКА;

 на посаду декана фармацевтичного факультету — д.пед.н., доцента Тетяну Дмитрівну РЕВУ;

на посаду декана факультету підготовки іноземних громадян – к.і.н., доцента Оксану Ігорівну ПАРФЬОНОВУ;

на посаду завідувача кафедри описової та клінічної анатомії – д.мед.н., професора Віктора Гавриловича ЧЕРКАСОВА;

на посаду завідувача кафедри загальної хірургії №1 – д.мед.н., професора Олексія Івановича ДРОНОВА;

на посаду завідувача кафедри біоорганічної та біологічної хімії — д.мед.н., професора Людмилу Володимирівну ГАЙОВУ;

на посаду завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб — д.мед.н., професора Сергія Олександровича КРАМАРЬОВА;

на посаду завідувача кафедри гістології та ембріології — д.мед.н., професора Юрія Богдановича ЧАЙКОВСЬКОГО;

на посаду завідувача кафедри онкології — д.мед.н., доцента Романа Івановича ВЕРЕЩАКА;

на посаду завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 — д.мед.н., професора Віталія Євгеновича КОНДРАТЮКА;

на посаду завідувача кафедри хірургії стоматологічного факультету — д.мед.н., професора Миколи Івановича ТУТЧЕНКА;

на посаду завідувача кафедри фармакогнозії та ботаніки — д.біол.н., професора Валентину Миколаївну МІНАРЧЕНКО;

на посаду завідувача кафедри фізіології — к.мед.н., доцента Ігоря Миколайовича КАРВАЦЬКОГО;

на посаду завідувача кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти — д.мед.н., професора Марину Юріївну АНТОНЕНКО;

на посаду професора кафедри описової та клінічної анатомії — д.мед.н., професора Ірину Вікторівну ДЗЕВУЛЬСЬКУ;

на посаду професора кафедри описової та клінічної анатомії — д.мед.н., професора Юрія Юрійовича КУЗЬМЕНКА;

на посаду професора кафедри описової та клінічної анатомії — д.мед.н., професора Сергія Тимофійовича ЧОРНОКУЛЬСЬКОГО;

на посаду професора кафедри неврології — д.мед.н., професора Тетяну Макарівну ЧЕРЕНЬКО;

на посаду професора кафедри хірургії №1 — д.мед.н., доцента Володимира Михайловича МЕЛЬНИКА;

на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №2  — д.мед.н., доцента Марту Борисівну ДЖУС;

на посаду професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії — д.мед.н., професора Сергія Олександровича ДУБРОВА;

на посаду професора кафедри внутрішньої медицини №4 — д.мед.н., професора Вікторію Нилівну КРАМАРЬОВУ;

на посаду професора кафедри фармакогнозії та ботаніки — д.фарм.н., доцента Уляну Володимирівну КАРПЮК;

на посаду професора кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії — д.мед.н., професора Віталія Юрійовича ОМЕЛЯНОВИЧА.

 

Вчене звання «професор» присвоєно:

 

по кафедрі акушерства і гінекології №3 д.мед.н., професору кафедри Олені Анатоліївні Диндар;

по кафедрі аптечної та промислової технології ліків завідувачу кафедри, д.фарм.н., доценту Жанні Миколаївні ПОЛОВІЙ;

по кафедрі гігієни та екології №1 д.мед.н., професору кафедри Анні Миколаївні АНТОНЕНКО;

по кафедрі дитячих інфекційних хвороб д.мед.н., професору кафедри Оксані Валентинівні ВИГОВСЬКІЙ;

по кафедрі загальної і медичної психології д.псих.н., професору кафедри Мирославі Мирославівні ФІЛОНЕНКО;

по кафедрі загальної хірургії №1 д.мед.н., професору кафедри Сергію Володимировичу ЗЕМСКОВУ;

по кафедрі ендокринології д.мед.н., с.н.с., доценту кафедри Тетяні Юріївні  ЮЗВЕНКО;

по кафедрі медичної та загальної хімії д.пед.н., професору кафедри Тетяні Дмитрівні РЕВІ;

по кафедрі медичної та загальної хімії д.пед.н., професору кафедри Валентині Леонідівні СЛІПЧУК;

 

Вчене звання «доцент» присвоєно:

 

по кафедрі акушерства і гінекології №3 к.мед.н., доценту кафедри Назарію Михайловичу ГИЧЦІ;

по кафедрі біоорганічної та біологічної хімії к.біол.н., доценту кафедри Костянтину Олексійовичу НІЖЕРАДЗЕ (роздано 95 бюлетенів, виявлено в урні – 95,  «згоден» – 94, «не згоден» – 1, «недійсних» – 0);

по кафедрі біоорганічної та біологічної хімії к.хім.н., доценту кафедри Наталії Володимирівні ОБЕРНІХІНІЙ;

по кафедрі гігієни та екології №1 к.мед.н., доценту кафедри Тетяні Іванівні ЗІНЧЕНКО;

по кафедрі гігієни та екології №2 к.мед.н., доценту кафедри Тетяні Олександрівні ЗІНЧЕНКО;

по кафедрі клінічної фармакології та клінічної фармації к.мед.н., доценту кафедри Інні Олександрівні АФАНАСЬЄВІЙ;

по кафедрі медичної та загальної хімії к.хім.н., доценту кафедри Інні Ігорівні ТОКМЕНКО;

по кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії к.мед.н., доценту кафедри Марині Всеволодівні ПАРХОМЕНКО;

по кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології к.мед.н., доценту кафедри Альбіні Валеріївні ЦИЖ;

по кафедрі ортопедичної стоматології к.мед.н., доценту кафедри Наталії Іванівні МЕДВІНСЬКІЙ;

по кафедрі патофізіології к.мед.н., доценту кафедри Віті Вячеславівні АНЦУПОВІЙ;

по кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 к.мед.н., доценту кафедри Олегу Анатолійовичу БИЧКОВУ;

по кафедрі радіології та радіаційної медицини к.мед.н., доценту кафедри Ірині Василівні ГОРОТЬ;

по кафедрі радіології та радіаційної медицини д.мед.н., доценту кафедри Павлу Олександровичу КОРОЛЮ;

по кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти к.мед.н., асистенту кафедри Роману Вікторовичу ПОПОВУ;

по кафедрі терапевтичної стоматології к.мед.н., доценту кафедри Оксані Валеріївні КОНОНОВІЙ;

по кафедрі україністики к.філол.н., доценту кафедри Вікторії Василівні БЛІДЧЕНКО-НАЙКО;

по кафедрі україністики к.істор.н., доценту кафедри Олесі Дмитрівні РОЗОВИК;

по кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії д.мед.н., доценту кафедри Івану Івановичу ЛІСНОМУ.

Члени Вченої ради одноголосно затвердили протоколи лічильної комісії. Голова Вченої ради, ректор Ю.Л.Кучин привітав колег з обранням на посади та присвоєнням вчених звань і, вичерпавши порядок денний, подякував всім за роботу та  закрив засідання.

 

 Прес-центр