НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

26.11.2020

26 листопада 2020 року відбулося засідання Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця  за участю ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів. Голова вченої ради, ректор, професор Ю.Л.Кучин, переконавшись у наявності кворуму і затвердивши порядок денний, оголосив про початок роботи. Було одноголосно ухвалено рішення про проведення зібрання у змішаному форматі, зокрема в дистанційному, на базі Zoom платформи, розглянути питання порядку денного, що потребують затвердження, представлення матеріалів особових справ співробітників, яким присвоюватимуться вчені звання професора, доцента та старшого дослідника, а процедуру  таємного голосування провести з 12.00 до 14.00 у фізико-хімічному корпусі Університету із додержанням усіх санітарно-епідемічних вимог, і о 16.00 продовжити засідання Вченої ради в режимі онлайн, де буде оголошено результати таємного голосування та затверджено протоколи лічильної комісії.

Перш ніж перейти до роботи, Ю.Л.Кучин від імені Вченої ради і всього колективу НМУ привітав з Днем народження завідувача кафедри україністики, професора, члена Вченої ради НМУ Ніну Павлівну Литвиненко і побажав їй міцного здоров’я, щирих однодумців, творчого натхнення та професійних успіхів!

З першого питання порядку денного щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника виступила проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор Р.Л.Скрипник. Кандидатури претендентів члени зібрання одноголосно підтримали і внесли їхні прізвища до бюлетенів для таємного голосування (презентація).

Одноголосно обравши членів лічильної комісії,  Вчена рада перейшла до розгляду наступного питання – звіту про лікувально-консультативну роботу клінічних кафедр та підрозділів Університету за 2020 рік, особливості роботи в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SSRS-CoV-2. Доповідач, перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти, професор О.М.Науменко, зазначив, що до вересня поточного року саме він обіймав посаду проректора з науково-педагогічної і лікувальної роботи, тому цілком логічно, що він підготував звіт і виніс його на затвердження (презентація) Вченої ради, яка ухвалила його одноголосно.

З третього питання щодо затвердження проєкту Положення про університетську клініку та її структуру виступив Голова Вченої ради, ректор, професор Ю.Л.Кучин, який, зокрема сказав, що “у зв’язку із створенням на базі Університету університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця є виробнича необхідність затвердити ПРОЄКТ Положення про університетську клініку, на підставі якого буде працювати наша клініка та згідно з метою подальшого подання його на затвердження до МОЗ України.  Проєкт Положення про університетську клініку НМУ імені О.О. Богомольця розроблявся на підставі Наказу МОЗ України № 06.07.2015  № 408 «Про затвердження Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти)», був оприлюднений на офіційному сайті НМУ в розділі матеріали до Вченої ради для громадського ознайомлення”.

Одностайно ухваливши запропоновані документи, Вчена рада перейшла до розгляду поточних питань. Зібрання одноголосно підтримало рішення про підвищення вартості навчання на 2020/2021 н.р.,  у весняно-літньому семестрі, для студентів – громадян України, які навчаються на ІІ, ІІІ, IV, V-му курсах, за денною та заочною формами навчання, окремо за рівнями вищої освіти, галузями знань, спеціальностями на офіційно визначений рівень інфляції за 2019 рік  –  4,1 %, згідно з укладеними договорами про надання освітніх послуг, порівняно із зазначеною в договорі вартістю.

Для продовження розгляду поточних питань Юрій Леонідович надав слово начальнику відділу аспірантури і докторантури, доценту  К.О.Гололобовій (презентація), яка запропонувала обговорити і затвердити призначення експертної комісії та визначення структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспіранта кафедри внутрішньої медицини №1 Леоніда Леонідовича Павловського на тему «Оптимізація лікування пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від рівня церамідів» на здобуття наукового ступеня Доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». Пропозицію ухвалили всі члени засідання.   

 Вчена рада також одноголосно підтримала преміювання :

 • переможців та призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. та відповідальних виконавців;
 • керівників студентів-переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади;
 • керівників студентів-переможців та призерів ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика у 2019/2020 н.р.;
 • керівників студентів-переможців ІІ туру ІV Універсіади з клінічної фармакології;
 • завідувачів та відповідальних виконавців базових кафедр ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.

Члени зібрання одностайно надали рекомендації до друку: навчального посібника на основі курсу лекцій і методичних розробок до практичних занять кафедри гістології та ембріології «Компендіум зі спеціальної гістології та ембріології» за редакцією член-кор. НАМН України Ю.Б. Чайковського та співавторів Л.М.Яременко, О.Г.Божко, О.М.Грабового для студентів медичного, стоматологічного та медико-профілактичного факультетів ЗВ(М)О; підручника «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» (3-тє видання, доповнене та перероблене) за редакцією академіка НАН та НАМН України Широбокова В.П.; посібника «Biological chemistry multiple choice question with explanations for pharmacy faculty students» (автори – завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, професор І.В.Ніженковська, доцент кафедри В.П.Нароха) для підготовки студентів зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» і  перевидання підручника «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку» (під загальною редакцією професора Л.М.Яковенко) для студентів стоматологічного та педіатричного факультетів (третє видання, перероблене та доповнене).

У ході розгляду поточних питань було одноголосно ухвалено рішення про затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри педіатрії №2, доцента Олени Вікторівни Мозирської на тему «Атопічний дерматит у дітей з поліморфізмами генів рецепторів розпізнавання патерну: клінічний перебіг, лікування та прогноз в залежності від профілю сенсибілізації» та призначення науковим консультантом завідувача кафедри педіатрії №2, член-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця, також надано рекомендації кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я щодо проведення 2 квітня 2021 року науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2021 року та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМНУ на 2021 рік.

 

О 16.00 засідання Вчена рада продовжила онлайн-засідання. Голова лічильної комісії Л.В. Папуша оголосила результати таємного голосування, згідно з якими вчене звання професора присвоєно:

 • по кафедрі дерматології та венерології з курсом косметології д.мед.н., професору кафедри Роману Леонідовичу Степаненку;
 • по кафедрі гістології та ембріології д.мед.н., професору кафедри Лілії Михайлівні Яременко;
 • по кафедрі загальної хірургії №2 д.мед.н., професору кафедри Юрію Андрійовичу Діброві;
 • по кафедрі медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії д.мед.н., професору кафедри Абдряхімовій Цірі Борисівні.

 

Вчене звання доцента присвоєно:

 • по кафедрі акушерства і гінекології №1 к.мед.н., доценту кафедри Аурелію Васильовичу Казаку;
 • по кафедрі акушерства і гінекології №3 к.мед.н., доценту кафедри Світлані Василівні Бенюк;
 • по кафедрі акушерства і гінекології №3 к.мед.н., доценту кафедри Тетяні Володимирівні Ковалюк;
 • по кафедрі гістології та ембріології к.біол.н., доценту кафедри Сергію Івановичу Савоську;
 • по кафедрі дерматології та венерології з курсом косметології к.мед.н., доценту кафедри Павлу Вікторовичу Чернишову;
 • по кафедрі іноземних мов к.пед.н., доценту кафедри Олені Валентинівні Голік;
 • по кафедрі інфекційних хвороб к.мед.н., доценту кафедри Олександрі Вікторівні Безродній;
 • по кафедрі клінічної алергології та імунології з секцією медичної генетики к.мед.н., доценту кафедри Владиславу Вікторовичу Царику;
 • по кафедрі медичної та загальної хімії к.пед.н., доценту кафедри Оксані Миколаївні Чхало;
 • по кафедрі описової та клінічної анатомії к.мед.н., доценту кафедри Тетяні Валеріївні Лахтадир;
 • по кафедрі описової та клінічної анатомії к.мед.н., доценту кафедри Ружені Михайлівні Матківській;
 • по кафедрі патологічної анатомії №2, к.мед.н., доценту кафедри Тетяні Василівні Савчук;
 • по кафедрі педіатрії №1 к.мед.н., доценту кафедри Юлії Олександрівні Савенко;
 • по кафедрі педіатрії №1 к.мед.н., доценту кафедри Тетяні Олександрівні Ванхановій;
 • по кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 к.мед.н., доценту кафедри Олені Вячеславі Карпенко;
 • по кафедрі україністики к.філол.н., доценту кафедри Ірині Миколаївні Іваненко;
 • по кафедрі україністики к.філол.н., доценту кафедри Галині Іванівні Юзьків;
 • по кафедрі фармакогнозії та ботаніки к.фарм.н., доценту кафедри Гаяне Рачиківні Ламазян;
 • по кафедрі фармакогнозії та ботаніки к.фарм.н., доценту кафедри Віталію Тарасовичу Підченку;
 • по кафедрі хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії к.мед.н., доценту кафедри Руслану Миколайовичу Козубовичу;
 • по кафедрі хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії к.мед.н., доценту кафедри Григорію Олександровичу Костроміну;
 • по кафедрі хірургії №2 к.мед.н., доценту кафедри Олегу Миколайовичу Петренку;
 • по кафедрі хірургії №2 к.мед.н., доценту кафедри Андрію Михайловичу Циганку.

Вчене звання «старший дослідник» зі спеціальності 102-хімія – к.хім.н., доценту кафедри Наталії Юріївні Терещенко.

 

Члени Вченої ради одноголосно затвердили протоколи лічильної комісії. Вичерпавши порядок денний, Голова Вченої ради, ректор, професор Ю.Л.Кучин привітав колег із присвоєнням вчених звань, подякував усім за роботу і закрив засідання.

 

Прес-центр