НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДЯКА БІБЛІОТЕКИ ЗА ПОДАРОВАНУ ЛІТЕРАТУРУ

18.09.2017

Початок нового 2017-2018 навчального року  ознаменувався значним поповненням фонду бібліотеки Університету літературою в кількості 287 примірників.

Бібліотека висловлює щиру вдячність всім дарувальникам і небайдужим людям за вагомий внесок у розбудову бібліотеки :

Калібабчук  Валентині Олександрівні, професору, завідувачу кафедри   медичної та загальної хімії

– Калибабчук В.А. Химия. Для иностранных студентов подготовительных факультетов: учебник / В. А. Калибабчук, В. И. Галинская, С. М. Гождзинский. – К.: Медицина, 2008. – 312с.

Клименко Людмилі Олексіївні, доценту кафедри фізіології  НМУ

– Історія формування і розвитку  київських фізіологічних шкіл (кінець XIX ст. – XX ст.) / Л.О. Клименко.  – К.: Фітосоціоцентр, 2017 .- 271 с.

Майданнику Віталію Григоровичу, академіку НАМН України, професору, завідувачу кафедри педіатрії №4

– Бронхіальна астма у дітей: навчальний посібник / В.Г. Майданник, О.І.Сміян, П.І. Січненко та ін.; за ред. проф. В.Г. Майданника та проф. О.І. Сміяна.- Суми: Сумський державний університет, 2017.- 243 с.

– Майданник В.Г. Вегетативні дисфункції у дітей. Пароксизмальна вегетативна недостатність. Наукове видання / В.Г. Майданник, І.О.Мітюряєва-Корнійко, Н.М. Кухта, Г.В. Гнилоскуренко – К.: Логос, 2017- 300 с.

– Майданник В.Г. Чернов Василий Егорович. Биография и судьба / В.Г. Майданник.-  К.: Логос, 2017.- 135 с.

Маланчуку Владиславу Олександровичу, професору, завідувачу кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

– Зербино Д.Д., Рыбачук А.В. Школа науки. Монография / Д.Д. Зербино, А.В. Рыбачук.- К.: Логос, 2016.- 231 с.

– Історії хвороби з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої  хірургії : навч. посіб. / В. О. Маланчук, О. С. Воловар, О. Л. Ціленко, Д. В. Топчій; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ: Альфа Реклама, 2015. – 196 c.

Истории болезни по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: учеб. пособие / В. О. Маланчук, О. С. Воловар, О. Л. Циленко, Д. В. Топчий; Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца. – Киев: Альфа реклама, 2015. – 208 с.

– Маланчук, В. О.  Доброякісні пухлини та пухлиноподібні ураження щелепно-лицевої ділянки та шиї [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Маланчук, А. В. Копчак ; МОЗ Уркаїни, НМУ імені О. О. Богомольця. – К. : Видавничий дім “Асканія”, 2008. – 320 с.

– Маланчук , В. А.  Доброкачественные опухоли и опухолеподобные поражения челюстно-лицевой области и шеи [Текст]: руководство / В. А. Маланчук, А. В.  Копчак ; МЗ Украины, НМУ им. А. А. Богомольца. – К.:СПД Пугачов О.В., 2008.  – 271 с.

–  Маланчук, Владислав Олександрович.    Імітаційне комп`ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії [Текст] : навч. посібник / В. О. -Маланчук, М. Г. Крищук, А. В. Копчак ; МОН України, МОЗ України, НАМН України, НМУ ім. О. О. Богомольця, НТУ “КПІ”. – К.: Видавничий дім “Асканія”, 2013. – 231 с.

– «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція”: 4-й Український Міжнародний конгрес з нагоди 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова, 170-ліття Національного медичного  університету імені О.О.Богомольця та 90-ліття стоматологічного факультету:  матеріали…(14-15 травня 2010[р., м. Київ) / НМУ ім. О. О. Богомольця; за ред. В. О. Маланчука. – Київ, 2010. – 285с.

– Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : 5-й з’їзд Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-літтю Поля Луї Тесье, 100-літтю Павла Захаровича Аржанцева (12 травня 2017) / МОЗ України, Нац.  акад. мед. наук України, стоматологічний факультет Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця, Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів ; Заг. ред. В. О. Маланчука, співгол. У.Т. Таіров, А.Н. Ліхота. – К., 2017. – 239 с.

– Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія [Текст] : у 2-х т. – Т.2 : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. О. Маланчук [та ін.] ; НМУ ім. О. О. Богомольця, Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів. – К. : Логос, 2011  – 606 с.

– Маланчук В.О. Травматичні пошкодження орбіти і сльозовідвідних шляхів навч. посіб. / В. О. Маланчук, Ю. В. Чепурний; НАМН України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Біла Церква: ПАТ “Білоцерк. кн. ф-ка”, 2014. – 176 c

Case history in surgical stomatology and oral-facial surgery: textbook / Malanchuk V. [et al.]; Bogomolets nat. med. univ. – Kiev: Альфа Реклама, 2015. – 199 с.

Свінціцькому Анатолію Станіславовичу, професору, завідувачу кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Свінціцький А.С. Діагностика та лікування ревматичних захворювань: навчальний посібник /А.С. Свінціцький.- К.: Видавничий дім Медкнига, 2017.- 372 с.

Ступаку Федору Яковичу, професору кафедри україністики

– Визначні імена у світовій медицині / Г. Ю. Аронов [та ін.]; ред. О. А.Грандо; Національний музей медицини України. – К.: РВА “Тріумф”, 2001. – 320 с.

– Выдающиеся имена в мировой медицине / Г. Е. Аронов [и др.]; ред. А. А.Грандо; Национальный музей медицины Украины. – К.: РИА “Триумф”, 2002. – 496 с.

– Ступак, Ф. Я. Історія медицини: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ф. Я. Ступак. – К: “Книга-плюс”, 2016. – 176 с.

– Ступак, Ф. Я.  История медицины: учебник / Ф. Я. Ступак. – К.: “Книга-плюс”, 2016. – 144 с.

 Суліку Володимиру Володимировичу, доценту кафедри хірургії № 4,

декану по роботі з іноземними студентами

– Голота, Владислав Якович.  Гінекологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV рівня акредитації / В. Я. Голота, В. О. Бенюк ; МОЗ України; НМУ ім. О. О. Богомольця. – К.: “Поліграфкнига”, 2004. – 504 с.

– Депресивні стани в загальномедичній практиці. На допомогу практикуючому лікарю: методичні рекомендації – ВАТ “Київмедпрепарат”.-К., 2003.- 24 с.

– Методичні розробки до практичних занять з хірургії (навч. посібник). Модуль 1 / В. Г. Мішалов [та ін.]; за ред. В. Г. Мішалова ; МОН України, МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Кафедра хірургії № 4. – К.: Вид. дім “Асканія”, 2010. – 374 с.

– Онкологія: Підручник.— 3-тє видання, перероб. і доп. / Б.Т. Білинський, Н.А. Володько, А.1. Гнатишак, О.О. Галай та ін.; За ред. проф. Б.Т. Білинського.— К.: Здоров’я, 2004.— 528 с.

– Пиколт Д. Идеальная жизнь: роман / Джоди Пиколт; [пер. с англ. Инна Паненко]. – Х.; Белгород: Книжный Клуб “Клуб Семейного Досуга”, 2012. – 494 с.

– Практикум з хірургії (навч. посібник). Модуль 4 / В. Г. Мішалов, Л. Ю. Маркулан, А. О. Бурка та ін.; за ред. В. Г. Мішалова. – К.: ВД “Асканія”, 2010. – 639 с.

– Пухлини м’яких тканин. Методичний посібник для студентів медичних вузів та інтернів / О.Я. Яремчук, В.Є. Чешук, О.В. Кравченко.- К.: 2000.- 28 с.

– Ріст і розвиток людини / В.С. Тарасюк, Г.Г. Титаренко, І.В. Паламар, Н.В. Титаренко / Під ред. В.С. Тарасюка. – К.: Здоров’я, 2002. – 272 с.

– Справочник семейного врача по акушерству и гинекологии: справочник врача / под ред. В.А.Бенюка; Национальный медицинский университет им.А.А.Богомольца. – К.: Доктор-Медiа, 2012. – 622 с.

Глузману Семену Фішельовичу, психіатру, Alma mater – НМУ імені О.О.Богомольця

– Глузман, Семен Фішельович.  Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента / Семен Глузман.- 2-е изд., испр. и доп.- Киев: Горобец, 2016.- 532 с.