НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Викладачі

 

Викладачі відділу аспірантури

 

 

 

   

ГОЛОЛОБОВА Катерина Олександрівна

Кандидат філософських наук, доцент

Завідуюча відділом аспірантури

Закінчила філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка. В 2006 році закінчила аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка і тому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича”. Наукові інтереси: Історія філософії, релігієзнавство, гносеологія, ісламознавство, філософська антропологія, філософія науки. Автор понад 40 наукових публікацій, зокрема наукового посібника “Філософія Близького та Середнього Сходу VII – XIV ст. Глосарій”, 9 методичних рекомендацій, курсу за вибором: “Філософія Близького та Середнього Сходу”. 2014-2019 рр. – відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри. H Index-2.

Член ГО “Українська асоціація релігієзнавців”.

https://scholar.google.ru/citations?user=r-b11iEAAAAJ&hl=ru

Викладає курс « Філософія науки та біоетика» та «Теорія пізнання та медицина».

   
ШЕВЧЕНКО Сергій Леонідович  

Доктор філософських наук, доцент, професор

У 2000 р. з відзнакою закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність – “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”, кваліфікація – вчитель історії та правознавства. 2005-2008 рр. – навчався в аспірантурі, а в 2012-2015 рр. – докторантурі Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Теми дисертацій: “Автентичність екзистенції в “негативному” та “позитивному” екзистенціалізмі” (09.00.05 – історія філософії) (2009); “Методологічна та ідейна кореляція християнської теології і екзистенціалізму” (09.00.11 – релігієзнавство) (2017). Кількість підготовлених докторантів – 1. Наукові інтереси: філософія, історія філософії, філософія екзистенціалізму, екзистенціальна теологія, екзистенціальна антропологія, екзистенціальна аксіологія та етика. Автор та співавтор понад 90 наукових праць, в тому числі 6 монографій та навчального посібника (з грифом МОН України).

Редактор міжнародного болгарсько-українського багатомовного спецвипуску журналу “Идеи. Философско списание”; член редколегій журналів: “Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи”, “Політологічний вісник”.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wzRh2AIAAAAJ&hl=ru

Викладає курс « Філософія науки та біоетика»

 

 
     ВИШНИВЕЦЬКИЙ  Іван Іванович

 

Кандидат медичних наук, доцент

 

Доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Заступник директора «НДІ доказової медицини і належної клінічної практики». Голова Української асоціації клінічних досліджень.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Порушення ритму серця у вагітних: характеристика, прогнозування, лікування».

Отримав додаткову післядипломну освіту та сертифікацію з питань доказової медицини, методології наукових досліджень, клінічних випробувань лікарських засобів і біостатистики (Johns Hopkins Bloomberg School of  Public Health (USA), Harvard University (USA), University of California (USA), Vanderbilt University (USA), University of London (UK)). Проходив стажування в Угорщині, Бельгії, Іспанії.

З 2006 по 2014 р. працював асистентом, а згодом доцентом кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М.Горького. Був членом Науково-координаційної ради університету. Очолював Відділ адміністрування клінічних досліджень при Науково-дослідній частині університету. Створив і викладав методичний курс для аспірантів «Введення в методологію наукового дослідження».

З 2014 р. працює на кафедрі менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Викладає основи доказової медицини для організаторів охорони здоров’я, питання організації клінічних випробувань лікарських засобів в медичних закладах, веде курси «Методологія наукового дослідження» і «Презентація результатів власного дослідження» для аспірантів.

З липня 2018 – Голова Української асоціації клінічних досліджень.

Викладає курси «Методологія наукового дослідження», «Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження».

   
ЛИМАР Леся Володимирівна.

 

Кандидат психологічних наук, доцент

 

З 2005р. працює в НМУ ім..О.О.Богомольця, у серпні 2019р. переведена до ННЦ ІПО НМУ ім..О.О.Богомольця.

У квітні 2014 році захистила дисертацію на тему «Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Автор та співавтор  101 наукових та науково-методичних праць, які надруковані у закордонних та вітчизняних фахових виданнях, в тому числі 4 праці, включених у виданнях, які індексуються в Scopus, 5 праць у виданнях, індексованих у Web of Science.

За Scopus: індекс Гірша -1. За Google Scholar: Індекс Гірша -5, і-індекс-2.

Співавтор підручника з англійської мови для студентів-фармацевтів “English for Pharmacists”, національного підручника з англійської мови медичного спрямування  “Professional English for General medicine”, методичного посібника для студентів англійською мовою “General nutrition”, співавтор монографії «Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами»(2014), монографії «Exploring the opportunities and challenges of medical students»(2019).

Автор програми “Academic English” для майбутніх докторів філософії, автор посібника з англійської мови для майбутніх докторів філософії “ English for medical PhD Students”.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4Ql8pW0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55309556000

 

Викладає курс Academic English.

 

 

 
УЛІЩЕНКО Віолетта Валентинівна.

 

Доктор педагогічних наук, професор

 

Керівник навчально-наукового центру неперервного професійної освіти, відмінник освіти України, автор понад 230 друкованих праць – статей у фахових журналах, монографій, підручників і посібників з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів – сучасні методики навчання дорослих, зокрема дистанційні та тренінгові технології, удосконалення комунікативної компетентності лікарів, мотивація навчальної діяльності.

Член редакційної ради наукового журналу «Intercultural сommunication» (Варшава, http://www.interculturalwsge.com/-,1205.html).

Наукові інтереси – деякі питання застосування нетрадиційної медицини (остеопатії, кінезіології).

Рівень володіння англійською мовою – В 2.

Індекс Гірша – 5.

 

Викладає курс «Сучасні методи викладання у вищий школі»

 

 
ГУРʼЯНОВ Віталій Григорович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

У 1980 р. закінчив Донецький державний університет.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Проникновение водорода сквозь мембраны из сплавов на основе палладия при пониженных (до комнатной) температурах».

H Index за Google scholar-11, Scopus -4.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0Q1-RcsAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56560308900

Викладає курс «Біостатистика»

 

 
ВЯЧЕСЛАВОВА Олена Анатоліївна

Кандидат філософських наук, доцент

Закінчила Інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна , факультет теорії та історії мистецтв. Здобувач по кафедрі світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Луганськ, 2004-2007). Дисертація за темою “Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України” (2007).

Наукові інтереси: філософія культури, філософія мистецтва, філософська антропологія, філософія мови, філософія комунікації, семіотика, семіотика мистецтва, культурологія. Автор та співавтор понад 70-ти наукових праць (серед них: 2 – підручники, 1 – навчальний посібник, 1 – монографія, 32 – методичні рекомендації).

Член Національної спілки художників України (з 2003).

https://scholar.google.com/citations?user=THcTV5IAAAAJ&hl=ru

Викладає курс  «Філософія професійної комунікації»

 

 
КУРЧЕНКО Андрій Ігорович

Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики, доктор медичних наук, професор

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію. У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему “Атопічний дерматит: характеристика змін системного та локального імунітету”.З 2012 р. завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики.У 2014 р. отримав вчене звання «Професор».

Є співавтором 2 підручників 1 національного підручника і 2 навчальних посібників, 1 типової і 5 робочих навчальних програм, автор понад 250 наукових праць.

Має вищу фахову категорію з клінічної імунології та алергології.Заступник головного редактора фахового журналу «Імунологія та алергологія».

З 2015 р. очолює апробаційну раду «Теоретична медицина» та член науково-координаційної ради НМУ. У 2011 році обраний віце-президентом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

Дійсний член Європейської та Американської академій алергології та клінічної імунології.

Викладає курс «Клінічна імунологія»

 
ФЕДОРУК Галина Вікторівна

Кандидат медичних наук, доцент.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця. З 1995 року асистент кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології НМУ імені О.О. Богомольця. В 2001 рокі захистила кандидатську дисертацію “Лаферон в комплексному лікуванні хронічного урогенітального хламідіозу”.З 2004 року доцент кафедри, відповідальна за навчально- методичну роботу кафедри.

Співавтор 6 типових програм з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія» для медичних факультетів, «Основи клінічної імунології» для  стоматологічного факультету, «Імунопрофілактика інфекційних хвороб» для фармацевтичного факультету, методичних посібників та рекомендацій. Є автором 51 наукової праці, одного патенту.

Член Апробаційної Ради НМУ «Теоретична медицина».Є членом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації. Наукові інтереси: імунозалежні та алергічні захворювання, контактний дерматит.

Викладає курс «Клінічна імунологія»

 
НАТРУС Лариса Валентинівна

Доктор медичних наук, професор.

Захистила кандидатську дисертацію (1999), докторську (2007), понад 10 років очолювала Нейрофізіологічну лабораторію дослідження імпульсної активності нейронів головного мозку. У 2005 році отримала вчене звання доцента, у 2011 – професора. Науково-педагогічний стаж 25 років, загальний 30. Рівень володіння англійською мовою – В 2.

Індекс Гірша – 6 Google scholar, 1- Scopus.

У 2003-2014 роках була керівником відділення лабораторних досліджень Навчально-науково-лікувального комплексу «Університетська клініка» ДонНМУ.З жовтня 2014 року по вересень 2020 року працювала директором Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Член спеціалізованій вченої ради ДонНМУ за спеціальностями «Нормальна фізіологія», «Гігієна та професійна патологія» (2010-2014). З 2018 року член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при ХНМУ (спеціальність Клінічна лабораторна діагностика). Член міжнародного товариства Нейронаук (FENS) Українського відділення (з 2004), віце-президент Українського фізіологічного товариства імені П.Г.Костюка (2010-2014). У 2017 році обрана експертом МОЗ України з питань лабораторної діагностики. У 2017 році обрана віце-президентом ГО «Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини».

Автор понад 270 друкованих наукових та навчально-методичних праць, 15 патентів та авторських свідоцтв. Співавтор Національного підручника з Клінічної біохімії для курсантів післядипломної освіти, 3 монографій, та понад 140 навчально-методичних робіт та учбових посібників, в т.ч. рекомендованих до видання МОЗ України. Під її керівництвом захищені 1 докторська і 3 кандидатські дисертації.

Викладає курс «Лабораторні методи дослідження»

 
КУЧЕР Олена Володимирівна

Доктор медичних наук, професор .

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дерматогліфічні показники та антигени системи HLA у дітей з гострою лімфобластною лейкемією».

З 2010 по 2012 рр. очолювала молекулярно-генетичну лабораторію діагностики та прогнозу радіоіндукованої онкогематологічної патології ІКР ДУ «ННЦРМ НАМН України».

З 2012 р. доцент, а з 2014 р. професор  кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України.

З  2014 р. професор кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики (за сумісництвом).

У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему “Роль генетичних факторів у виникненні та розвитку гострої лейкемії у дітей”.

Є співавтором 24 навчально-методичних праць, 5 монографій, 3 навчальних посібників, автор 106 наукових праць.

Має вищу фахову категорію за спеціальністю дитяча гематологія.Науковий стаж складає 26 років.

Коло наукових інтересів – вивчення генетичної схильності до розвитку злоякісних  захворювань системи крові, визначення генетичних маркерів діагностики, диференціальної діагностики та прогнозування перебігу лейкемічного процесу.

Викладає курс «Молекулярна генетика»

 

 
МОРОЗОВА Наталія Львівна

кандидат медичних наук, доцент.

Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Відзначена Почесною грамотою МОЗ України.
Відповідальна за навчально-методичну роботу з радіології (променева діагностика і променева терапія) Керівник інтернатури і клінічної ординатури. Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України .

Викладає курс «Методи променевої діагностики»

 
ХАУСТОВА Олена Олександрівна

Доктор медичних наук, професор. Магістр соціології управління і PR.

Лікар-психіатр вищої категорії. Віце-президент «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».Публікації: 422 роботи, в тому числі 12 посібників з психіатрії та медичної психології, 9 монографій, 9 методичних рекомендацій, 7 науково-популярних видань для пацієнтів з психіатрії та медичної психології та ін.Підготувала 7 кандидатів наук за спеціальностями «психіатрія» і «медична психологія».Тема кандидатської дисертації: «Дезадаптивні реакції психіки у робітників локомотивних бригад», 1993.Тема докторської дисертації: «Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування)», 2007.

Викладає курс «Психосоматична медицина»